bài tập lý thuyết kiểm toán

10 1,492 17
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2016, 11:46

BÀI TẠP LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN PHẦN 1- CÂU HỎI TỰ LUẬN Trình bày lịch sử đời kiểm toán? Kiểm toán gì? Chức kiểm toán? Mục đích kiểm toán gì? Phân biệt kiểm tra kế toán kiểm toán? Tại phải kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán? Nội dung việc kiểm soát chất lượng kiểm toán? Trình bày trách nhiệm pháp lý kiểm toán độc lập? Yêu cầu đạo đức nghề kiểm toán? Cơ sở dẫn liệu ? Nêu sở dẫn liệu kiểm toán BCTC ? Kiểm toán BCTC gì? Nêu vai trò hoạt động kiểm toán BCTC kinh tế thị trường nay? Nêu trình tự bước nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội trình kiểm toán Ý nghĩa việc nghiên cứu, đánh giá hệ thống KSNB kiểm toán BCTC? Trình bày nội dung phương pháp kiểm toán kiểm toán BCTC? 10 Quy trình phân tích thực kiểm toán BCTC? Ý nghĩa việc thực quy trình phân tích? 11 Hãy trình bày hiểu biết hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp Mô tả phận cấu thành hệ thống KSNB ý nghĩa hệ thống kiểm soát nội công bố thông tin tài đơn vị? 12 Hãy trình bày Bằng chứng kiểm toán vấn đề sai phạm đơn vị kiểm toán? Cách thức phát hiện? 13 Hãy trình bày tiêu chuẩn Kiểm toán viên yêu cầu đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn (theo tổ chức nghề nghiệp quốc tế, quy định quốc gia khác Việt Nam) 14 Hãy trình bày Rủi ro kiểm toán phân tích số vụ kiện kiểm toán nước quốc tế 15 Hãy trình bày Báo cáo kiểm toán cách đọc, hiểu báo cáo kiểm toán 16 Hãy trình bày phát triển tổ chức Công ty kiểm toán độc lập dịch vụ công ty kiểm toán cung cấp (chú ý công ty kiểm toán Big 4) 17: Hãy trình bày vấn đề gian lận sai sót ảnh hưởng quản trị công ty đến sai phạm trên? Trách nhiệm kiểm toán viên với gian lận sai sót 18 Hãy trình bày hình thành, phát triển, hoạt động tổ chức Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tổ chức kiểm toán Nhà nước giới 19 Hãy trình bày hình thành, phát triển, hoạt động tổ chức Kiểm toán nội Việt Nam tổ chức kiểm toán nội giới 20 Hãy trình bày hình thành, phát triển, hoạt động tổ chức Kiểm toán độc lập Việt Nam kiểm toán độc lập giới 21 Tại kiểm toán viên cần phải hiểu biết tình hình kinh doanh đơn vị kiểm toán? Để hiểu biết tình hình kinh doanh đơn vị kiểm toán kiểm toán viên độc lập phải thực nào? BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL BÀI TẠP LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN 22.Theo kinh nghiệm nước phát triển, kiểm toán nội phận quan trọng hệ thống kiểm soát nội Hãy chứng minh mối quan hệ mật thiết kiểm toán nội với hệ thống kiểm soát nội quản trị công ty? 23 Kiểm toán hoạt động phát triển có ý nghĩa kinh tế thị trường đại? Nội dung kiểm toán hoạt động? 24 Đối với công ty niêm yết thị trường chứng khoán, nhân tố kiểm soát nội ảnh hưởng đến công bố thông tin tài kế toán công ty không? Những nhóm người chịu tác động thông tin tài kế toán công ty niêm yết? 25.Tại nhà quản trị công ty gian lận cung cấp thông tin báo cáo tài chính? Mục đích việc công bố thông tin gian lận? Cách thức để can thiệp tới vấn đề gian lận thông tin trên? PHẦN II – BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Câu 1: Khi kiểm toán báo cáo tài (BCTC) cho Công ty ABC, kiểm toán viên (KTV) Y gặp tình sau: a Ngày 30/11/N, kế toán trưởng Công ty nghỉ việc ngày lập BCTC, công ty chưa tìm người thay Do đó, nghiệp vụ phát sinh Công ty ABC tháng 12/N chưa ghi nhận vào sổ sách kế toán Vì Y kiểm toán BCTC năm trước cho Công ty, nên Công ty ABC nhờ KTV Y lập BCTC sau tiến hành kiểm toán BCTC cho năm N b Sau kiểm kê hàng tồn kho cuối năm Công ty ABC, người quản lý phân xưởng sản xuất tặng điện thoại công ty lắp ráp cho KTV Y c Khi biết Y thực kiểm toán Công ty ABC, chị K nhà nghiên cứu thực đề tài đề nghị Y cung cấp thông tin hoạt động tài Công ty ABC hứa giữ bí mật thông tin mà Y cung cấp Yêu cầu: Đối với tình trên, cho biết nhận lời KTV Y có vi phạm đạo đức nghề nghiệp không? Giải thích? Câu 2: Kiểm toán viên A không hiểu công ty kiểm toán không đồng ý để anh tham gia vào kiểm toán công ty anh làm giám đốc KTV A cho mối quan hệ không phương hại đến tính độc lập mà tạo thuận lợi cho kiểm toán Theo bạn điều hay không? Vì sao? Câu 3: Tại Công ty H có thủ tục hoạt động mô tả sau: a Tổng Giám đốc Công ty giao trách nhiệm cho Giám đốc sản xuất chịu trách nhiệm hoàn toàn việc mua yếu tố sản xuất đầu vào Từ việc tìm nhà cung cấp đến việc nhận hàng b Trong năm Công ty thay đổi kế toán trưởng Đối với tình kể trên, cho biết gian lận sai sót xảy ra? Câu 4: Hãy cho gian lận sai sót trường hợp sau: - Công ty thay đổi phương pháp khấu hao TSCĐ làm giảm chi phí khấu hao TSCĐ 100 triệu đồng Công ty không nêu thay đổi BCTC BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL BÀI TẠP LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN - Khoản chi phí cho đối tác để trúng thầu 30 triệu đồng ghi nhận vào tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp với nội dung tiếp khách - Kết kiểm tra đối chiếu cho thấy doanh thu kỳ trình bày thấp so với thực tế 300 triệu đồng Câu 5: Kiểm toán viên H giao phụ trách lập kế hoạch kiểm toán công ty nhỏ Vì Công ty có quy mô nhỏ toàn nhân viên làm việc theo chế độ bán thời gian (khoán việc) nên KTV H cho KSNB công ty yếu Do đó, H cho rủi ro kiểm soát công ty mức tối đa cho toàn khoản mục BCTC không giới hạn phạm vi kiểm toán Yêu cầu: Hãy nhận xét phương pháp làm việc KTV H? Câu 6: Khi tiến hành kiểm toán BCTC cho Công ty Bình An, kiểm toán viên H gặp tình độc lập sau a Hai tháng trước ngày kết thúc niên độ, nhân viên kế toán tổng hợp Công ty Bình An nghỉ việc ngày lập BCTC Công ty chưa tìm nhân viên thay Do đó, nghiệp vụ kinh tế phát sinh Công ty hai tháng cuối chưa ghi sổ sách Vì H làm kiểm toán BCTC năm trước cho công ty nên Công ty Bình An nhờ kiểm toán viên H lập BCTC sau tiến hành kiểm toán BCTC cho năm hành b Khi biết H phụ trách hợp đồng kiểm toán cho công ty Bình An, người bạn H thực đề tài nghiên cứu nghiệp vụ tài công ty đề nghị H cung cấp thông tin cho nhận xét hoạt động tài Công ty Bình An hứa bảo mật thông tin H cung cấp c Sau kiểm kê hàng tồn kho cuối năm Công ty Bình An, Ban giám đốc Công ty tặng H máy tính xách tay công ty sản xuất Yêu cầu: Trong tình trên, anh (chị) cho biết nhận lời kiểm toán viên H vi phạm nguyên tắc ? Câu 7: Dưới số thủ tục kiểm toán kiểm toán viên sử dụng a Chọn mẫu chứng từ vận chuyển để đối chiếu với hoá đơn bán hàng liên quan b Lấy mẫu đơn đặt hàng để kiểm tra việc xét duyệt phê chuẩn mua hàng c Kiểm tra việc khoá sổ với nghiệp vụ chi tiền d Kiểm tra tổng cộng chi tiết khoản nợ phải trả đối chiếu với số liệu sổ e So sánh chi phí bán hàng năm với năm trước f Kiểm tra liên tục chứng từ thu, chi tiền g Gửi thư yêu cầu ngân hàng nhà cung cấp xác nhận số dư Yêu cầu: Hãy cho biết thủ tục kiểm toán thử nghiệm Nếu thử nghiệm thử nghiệm chi tiết hay quy trình phân tích? BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL BÀI TẠP KIỂM TOÁN Câu 8: Các tình sau liên quan đến việc chuẩn bị phận kiểm toán độc lập Hãy cho biết việc cung cấp dịch vụ có vi phạm yêu cầu tính độc lập hay không Giải thích câu trả lời bạn cần thiết: - Cung cấp dịch vụ ghi chép sổ sách cho công ty đại chúng Các dịch vụ phê duyệt trước hội đồng kiểm toán công ty - Cung cấp dịch vụ kiểm toán nội cho công ty đại chúng không đối tượng phải thực kiểm toán - Thực hệ thống thông tin tài thiết kế theo mục đích quản lý cho công ty tư nhân - Giới thiệu cách gỉảm thuế cho doanh nghiệp nhà nước Các dịch vụ phê duyệt trước hội đồng kiểm toán - Cung cấp dịch vụ ghi chép sổ sách cho công ty tư nhân phải thực kiểm toán Câu 9: Kiểm toán viên Anh cộng kiểm toán báo cáo tài năm cho công ty Phát Đạt, công ty kinh doanh lĩnh vực nông sản Khi ký hợp đồng kiểm toán, Giám đốc đơn vị cho biết mục đích kiểm toán để xin vay ngân hàng Hoà Bình Vì công việc cấp bách, Giám đốc công ty Phát Đạt đề nghị kiểm toán viên Anh sớm kết thúc việc kiểm toán Kiểm toán viên tập Bảo giao kiểm tra hai khoản mục trọng yếu hàng tồn kho nợ phải thu, kiểm toán viên Anh phụ trách khoản mục lại Cuộc kiểm toán kết thúc nhanh chóng sau kiểm tra sơ lược chủ nhiệm Châu, công ty kiểm toán phát hành báo cáo chấp nhận toàn phần Do nhận thấy kết kinh doanh khả quan, ngân hàng Hoà Bình chuẩn y khoản cho vay Sau sáu tháng, công ty Phát Đạt bị phá sản Qua điều tra, người ta phát nhiều khoản mục công bố sai vào thời điểm lập báo cáo Một sai phạm hàng tồn kho có nhiều khoản bị hư hỏng số lượng bị khai khống đáng kể, kiểm toán viên tập Bảo không phát Sau thời gian ngắn, ngân hàng Hoà Bình khởi kiện công ty kiểm toán tội bất cẩn Công ty kiểm toán cho họ không ký hợp dồng với ngân hàng nên họ không chịu trách nhiệm với ngân hàng họ không bất cẩn mà công ty Phát Đạt gian lận Yêu cầu: Hãy cho biết, theo bạn, kiểm toán viên Anh Bảo có bất cẩn hay không? Việc không ký kết hợp đồng với ngân hàng Hoà Bình phương tiện để bảo vệ cho kiểm toán viên công ty kiểm toán hay không? BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL BÀI TẠP KIỂM TOÁN Câu 10: Trong thư quản lý gửi cho Ban giám đốc công ty Hồng Quang, kiểm toán viên có số góp ý sau: Các hoá đơn người bán nhận cần phải người có thẩm quyền ký duyệt cho toán sở đối chiếu với số lượng thực nhập Phiếu nhập kho đơn giá đơn đặt hàng đơn vị, kiểm tra lại việc tính toán hoá đơn Công ty nên ban hành quy định cách thức ứng xử nhân viên mua hàng giao tiếp với nhà cung cấp, thí dụ tặng quà (hiện vật, tiền), mời ăn uống Bộ phận kiểm toán nội nên tổ chức trực thuộc giám đốc, không nên trực thuộc Phó giám đốc tài Tất Phiếu nhập kho phải đánh số thứ tự liên tục trước sử dụng Định kỳ tiến hành kiểm kê hàng tồn kho điều chỉnh lại số liệu sổ sách theo thực tế kiểm kê Hàng tháng nhà quản lý xem xét lại báo cáo biến động tình hình doanh thu chi phí so với kế hoạch phân tích nguyên nhân dẫn đến biến động Tất chứng từ toán phải đóng dấu "Đã toán" chi trả Yêu cầu: a Cho biết đề xuất liên quan đến phận kiểm soát nội (trong năm phận: môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin truyền thông, giám sát) thuộc nội dung phận b Cho biết điểm yếu kiểm soát nội đơn vị mà kiểm toán viên kiến nghị điều chỉnh không đơn vị thực ảnh hưởng đến khoản mục báo cáo tài Câu 11: Anh (chị) đánh giá rủi ro kiểm soát vào thông tin kiểm toán viên thu thập tìm hiểu chu trình mua hàng: a Đặc điểm nghiệp vụ mua hàng: § Số lượng nghiệp vụ mua hàng lớn § Số lượng nhà cung cấp nhiều § Nhiều loại hàng có giá trị cao b Các sai phạm xảy (sai sót tiềm tàng): § Hàng mua không mục đích hay nhận hàng không đặt mua § Không kiểm tra số lượng chất lượng hàng nhập § Hoá đơn không với số lượng hàng thực nhận § Ghi nhận nợ phải trả dù không nhận hàng § Nhà cung cấp ghi trùng Hoá đơn c Các thủ tục kiểm soát đơn vị áp dụng : § Phân chia trách nhiệm kho, mua hàng, nhận hàng kế toán § Mọi nghiệp vụ mua hàng phải lập đơn đặt hàng § Đơn đặt hàng phải lập phiếu đề nghị mua hàng § Lưu hồ sơ riêng đơn đặt hàng chưa thực § Mọi nghiệp vụ ngân hàng phải kiểm tra lập bien kiểm tra chất lượng sản phẩm BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL BÀI TẠP KIỂM TOÁN § Đơn đặt hàng, biên kiểm tra chất lượng sản phẩm, phiếu nhập kho đánh số liên tục § Bộ phận mua hàng phải đối chiếu phiếu đề nghị mua hàng, đơn đặt hàng, biên kiểm tra chất lượng sản phẩm hoá đơn trước chuyển cho kế toán toán d Các thủ tục kiểm soát cần thiết đơn vị không áp dụng: § Phiếu đề nghị mua hàng đơn đặt hàng không xét duyệt § Không có thủ tục điều tra phiếu nhập hoá đơn, hay có hoá đơn phiếu nhập § Không đối chiếu công nợ với nhà cung cấp § Không đối chiếu định kỳ nợ phải trả, hàng nhập kho đơn đặt hàng § Không kiểm tra nội định kỳ công tác đặt hàng nhận hàng trả tiền e Môi trường kiểm soát: § Ban giám đốc xu hướng thổi phồng hay che giấu lợi nhuận § Năng lực nhân viên chứng việc tôn trọng giá trị đạo đức § Phân chia nhiệm vụ quyền hạn rõ ràng phận Câu 12: Trong trình tham quan, tìm hiểu khách hàng doanh nghiệp sản xuất, chuẩn bị cho kiểm toán báo cáo tài năm 20X7, kiểm toán viên An ghi nhận số thông tin sau: Tại doanh nghiệp có dây chuyền sản xuất, dây chuyền sản xuất loại sản phẩm khác biệt Dây chuyền dây chuyền sản xuất tự động, dây chuyền dây chuyền cũ, lỗi thời Một số máy móc thiết bị để bên không sử dụng, dây chuyền sản xuất thường ngưng hoạt động đơn đặt hàng Doanh nghiệp sử dụng số lượng lớn hoá chất để sản xuất sản phẩm Chất thải chứa thùng gỗ đặt sân Hàng ngày chất thải chuyển công ty xử lý chất thải doanh nghiệp thuê Các trung tâm phân phối sản phẩm tải sổ sách cập nhật không kịp thời Mặc dù công ty có quy trình với thủ tục rõ ràng, theo phụ trách trung tâm, vào gần cuối năm, hàng xuất kho nhiều, nên ưu tiên chủ yếu xuất hàng để đáp ứng yêu cầu khách hàng, việc ghi sổ nhân viên thực rảnh rỗi Quy trình nhận hàng tự động hoàn toàn Bộ phận nhận hàng sử dụng thiết bị quét để xác định loại nguyên vật liệu đóng gói theo mã vạch ghi thùng hàng nhập Công ty có sử dụng phận bảo vệ kho hàng dễ dàng Một khu vực trung tâm phân phối chứa số loại hàng hoá đầy bụi bao bì cũ kỹ Yêu cầu: a Xác định loại rủi ro mô hình rủi ro kiểm toán có liên quan đến tình b Xác định rủi ro có sai sót trọng yếu báo cáo tài (nếu có) BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL BÀI TẠP KIỂM TOÁN PHẦN III – BÀI TẬP Bài 1: Khi kiểm toán BCTC năm N cho Công ty X, KTV phát số trường hợp xử lý hạch toán không bình thường sau: Công ty nhập thiết bị số phụ tùng (Phụ tùng dùng thay sau này), trị giá nhập khẩu: Thiết bị 100.000 USD; phụ tùng 10.000 USD (Tỷ giá ngân hàng công bố 16.500 đ/USD Thuế suất thuế nhập 30% Chi phí vận chuyển 11 triệu đồng; chi phí lắp đặt thiết bị hết triệu đồng Công ty ghi sổ TSCĐ theo nguyên giá 2.375.500.000 đồng Công ty trích lập 5% dự phòng giảm giá hàng tồn kho (trên tổng trị giá HTK 360 triệu đồng) Tuy nhiên, tài liệu cho thấy có mặt hàng có giá trị 200 triệu đồng bị giảm giá 7% Khoản chiết khấu toán phát sinh năm Công ty hưởng từ người bán 85 triệu đồng Công ty hạch toán giảm giá HTK Trong số hàng mua đó, 50% dùng vào sản xuất, 50% nằm kho Một chuyến hàng Công ty xuất kho gửi cho người mua tỉnh xa tháng 12/N, chưa có xác nhận hàng giao Kế toán Công ty vào Hồ sơ gửi hàng bảng giá niêm yết ghi sổ năm N với doanh thu bán hàng 125 triệu đồng, VAT 12,5 triệu đồng, giá vốn hàng bán 80 triệu đồng Yêu cầu: 1/ Phân tích trường hợp để làm rõ: Sai phạm thuộc sở dẫn liệu nào? Sai phạm ảnh hưởng đến thông tin tài BCTC nào? 2/ Xác định mức độ sai sót đưa bút toán điều chỉnh cần khuyến nghị với Công ty? Bài 2: Cho Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty A năm 20X3 sau: Chỉ tiêu Số tiền (1.000.000đồng) Doanh thu bán hàng CCDV Giảm trừ doanh thu 40.000 1.000 Doanh thu bán hàng CCDV 39.000 Giá vốn hàng bán 28.000 Lợi nhuận gộp bán hàng CCDV 11.000 Chi phí bán hàng 800 Chi phí quản lý doanh nghiệp 1.200 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9.000 Chi phí thuế TDN hành 2.400 10 Lợi nhuận sau thuế 6.600 Khi thực kiểm toán, kiểm toán viên phát sai sót sau đây: Có hoá đơn bán hàng, xuất bán 40 sản phẩm A với giá bán 10.000.000đ/SP 20 sản phẩm B với giá bán 20.000.000đ/SP, chưa có thuế GTGT 10%, chưa ghi sổ kế toán để BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL BÀI TẠP KIỂM TOÁN xác định doanh thu Biết giá vốn sản phẩm A 8.000.000đ/SP sản phẩm B 18.000.000đ/SP Một số khoản chi có giá trị 100.00.000 đồng tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, chứng từ hợp pháp, hợp lệ phải loại trừ khỏi chi phí quản lý doanh nghiệp Yêu cầu: Tính toán điều chỉnh lại Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty X cho ý kiến nhận xét tình hình hoạt động Công ty? Bài 3: Trong trình kiểm toán báo cáo tài công ty S cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2003, kiểm toán viên Hùng ghi nhận sai sót sau: a Một số tài sản cố định dùng vào công tác quản lý khấu hao hết đơn vị tiếp tục tính khấu hao Số tiền tính khấu hao lố nêu 12 triệu đồng b Một nghiệp vụ xuất hàng gửi bán, giá vốn 400 triệu, giá bán 600 triệu (chưa thuế GTGT, thuế suất 10%), đơn vị lại ghi nhận tiêu thụ Yêu cầu: 1/ Xác định ảnh hưởng sai sót đến tiêu sau báo cáo tài ngày 31.12.2015 công ty S? - Bảng cân đối kế toán: Tổng tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận sau thuế Cho biết thuế thu nhập doanh nghiệp có thuế suất 22% 2/ Cho biết tình liên quan đến khái niệm giả thiết hay nguyên tắc kế toán ảnh hưởng đến người đọc báo cáo tài sao? Bài 4: Khi tìm hiểu công ty RTC, kiểm toán viên ghi nhận thủ tục kiểm soát nhân viên giao hàng, thủ kho nhân viên viết hoá đơn đối chiếu số lượng với hàng tháng lập báo cáo giải trình chênh lệch số liệu Yêu cầu: 1/ Cho biết thủ tục ngăn chặn gian lận sai sót nào? 2/ Hãy nêu thử nghiệm kiểm soát cần thiết để kết luận thủ tục kiểm soát hữu hiệu? Bài 5: Giả sử anh (chị) phụ trách kiểm toán Công ty A năm tài N Các BCTC rút gọn Công ty A sau: Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 12 năm N Tài sản Số tiền Nguồn vốn (1.000.000đ) - Tiền mặt - Phải thu khách hàng 500 - Vay ngắn hạn 1.000 -Phải trả người bán Số tiền (1.000.000đ) 1.800 1.200 BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL BÀI TẠP KIỂM TOÁN - Hàng tồn kho 4.700 - Thuế phải nộp NN - TSCĐ hữu hình 5.000 - Vay dài hạn - Hao mòn luỹ kế 300 1.200 (1.200) - Nguồn vốn kinh doanh 5.000 - LN chưa phân phối Tổng tài sản 500 10.000 Tổng nguồn vốn 10.000 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm N Chỉ tiêu Số tiền (1.000.000đồng) - Doanh thu bán hàng CCDV 24.500 - Giá vốn hàng bán 19.000 - Lợi nhuận gộp bán hàng CCDV 5.500 - Chi phí bán hàng 1.500 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 2.000 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 2.000 - Chi phí thuế TNDN - Lợi nhuận sau thuế 640 1.360 Trong trình kiểm toán, KTV phát sai phạm sau: Ghi 300 triệu đồng giá trị CCDC văn phòng, loại phân bổ 50% vào giá trị TSCĐ đưa vào sử dụng trích khấu hao từ tháng 6/N, tỷ lệ khấu hao 12%/năm Do áp dụng sai phương pháp tính giá hàng xuất kho ghi tăng giá vốn hàng bán 400 triệu đồng Khách hàng B nợ 200 triệu đồng khả toán, Công ty không lập dự phòng cho số nợ Một số CCDC loại phân bổ 100% xuất dùng cho phận bán hàng chưa ghi sổ, số tiền 100 triệu đồng Yêu cầu: 1/ Cho biết sai phạm ảnh hưởng đến tiêu BCTC 2/ Xác định mức ảnh hưởng cụ thể chúng đến tiêu lập bút toán điều chỉnh 3/ Tổng hợp sai phạm lập lại BCTC Bài 6: Kiểm toán viên H thực kiểm toán báo cáo tài Công ty A, công ty sản xuất thiết bị điện tử công nghiệp cho năm tài kết thúc ngày 31.12.N Qua tìm hiểu kiểm toán viên H thu thập thông tin sau đây: Năm N năm thuận lợi cho Công ty A sách khuyến khích lĩnh vực điện tử công nghiệp nhà nước dẫn đến thị trường tăng trưởng 20% Các đối thủ cạnh tranh Công ty A thiếu thông tin nên không điều chỉnh kịp thời sản lượng sách tiêu thụ Nhờ thị phần Công ty A tăng lên, từ 20% (năm N-1) lên 35% BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL BÀI TẠP KIỂM TOÁN (năm N) Vì chi phí Công ty A, biến phí chiếm tỷ lệ không cao (khoảng 20%), nên tăng trưởng doanh thu nói tạo đột biến lợi nhuận Để đáp ứng nhu cầu vốn tăng lên (tổng tài sản Công ty A tăng lên 25% so với năm trước), Công ty A phát hành cổ phiếu vay dài hạn Tuy nhiên, giám đốc tài Công ty nghỉ việc, nên việc phát hành cổ phiếu gặp khó khăn đạt kết khiêm tốn, kết tỷ số nợ Công ty tăng từ 40% lên 52% Yêu cầu: 1/ Dự đoán tình hình ảnh hưởng đến tiêu sau báo cáo tài Công ty A cho năm tài kết thúc ngày 31.12.N : Doanh thu, lợi nhuận, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu Nếu xác định mức biến động dự kiến số liệu cụ thể 2/ Bạn có lưu ý với kiểm toán viên H rủi ro kiểm toán Công ty A ? 10 BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL ... tài (nếu có) BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL BÀI TẠP KIỂM TOÁN PHẦN III – BÀI TẬP Bài 1: Khi kiểm toán BCTC năm N cho Công ty X, KTV phát số trường hợp xử lý hạch... công bố thông tin gian lận? Cách thức để can thiệp tới vấn đề gian lận thông tin trên? PHẦN II – BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Câu 1: Khi kiểm toán báo cáo tài (BCTC) cho Công ty ABC, kiểm toán viên (KTV)... Công ty không nêu thay đổi BCTC BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN – KHOA TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐHĐL BÀI TẠP LÝ THUYẾT KIỂM TOÁN - Khoản chi phí cho đối tác để trúng thầu 30 triệu đồng ghi nhận vào
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lý thuyết kiểm toán, bài tập lý thuyết kiểm toán, bài tập lý thuyết kiểm toán

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn