TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

174 2,947 75
  • Loading ...
1/174 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/12/2016, 09:15

TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTTUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTTUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTTUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTTUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTTUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTTUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTTUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾTTUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT NGUYỄN QUANG HUY TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI (Có đáp án chi tiết) // TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 180 phöt (Đề thi có trang, gồm 10 câu) Câu 1: 1) Một nhñm học sinh cần hỗn hợp chất cñ khả b÷ng cháy để biểu diễn đêm câu lạc hña học Một số hỗn hợp bột đề xuất gồm: a) KClO3, C, S b) KClO3, C c) KClO3, Al Hỗn hợp cñ thể d÷ng, giải thích 2) Từ muối ăn điều chế dung dịch cñ tính tẩy màu, từ quặng florit điều chế chất cñ thể ăn mòn thủy tinh, từ I2 điều chế chất pha vào muối ăn để tránh bệnh bướu cổ cho người d÷ng, từ O2 điều chế chất diệt tr÷ng Em viết phương trình phản ứng điều chế chất nñi trên, biết chất viết phương trình phản ứng Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HCl điều chế cách cho NaCl khan tác dụng với H2SO4 đặc dẫn khí HCl vào nước 1) Em vẽ hình thí nghiệm thể rõ nội dung 2) Trong thí nghiệm d÷ng giải pháp để hạn chế HCl thoát ngoài? Giải thích 3) Một số nhñm học sinh sau löc làm thí nghiệm thấy dung dịch HCl chảy ngược vào bình chứa hỗn hợp phản ứng Em giải thích nêu cách khắc phục Câu 3: Trong thí nghiệm nung m gam KMnO4 với hiệu suất phản ứng 60% dẫn toàn khí sinh vào bình cầu öp ngược chậu H2O hình vẽ Một số thóng tin khác thí nghiệm là: * Nhiệt độ khí bình 27,30C * Áp suất khóng khí löc làm thí nghiệm 750 mmHg * Thể tích chứa khí bình cầu 400 cm3 * Chiều cao từ mặt nước chậu đến mặt nước bình cầu 6,8cm * Áp suất nước bình cầu 10 mmHg Biết khối lượng riêng Hg 13,6gam/cm3, nước gam/cm3 Hãy tính m Câu 4: 1) Cho Sb cñ đồng vị 121Sb 123 Sb, khối lượng nguyên tử trung bình Sb 121,75 Hãy tính thành phần trăm khối lượng 121 Sb Sb2O3 (Cho biết MO=16) TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT 2) Hãy tính bán kính nguyên tử Liti (đơn vị nm), biết thể tích mol tinh thể kim loại Li 7,07cm3 tinh thể nguyên tử Li chiếm 68% thể tích, lại khe trống Câu 5: 1) Hãy hoàn thành phương trình phản ứng sau: Fe3C + H2SO4 đặc nñng dư FexSy + HNO3 đặc nñng dư Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O 2) Hãy trình bày cách làm chất sau, viết phương trình phản ứng (nếu cñ) để giải thích a HCl bị lẫn H2S b H2S bị lẫn HCl c CO2 bị lẫn SO2 d CO2 bị lẫn CO Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam C V lít O2 (đktc), thu hỗn hợp khí A cñ tỷ khối H2 19 1) Hãy xác định thành phần % theo thể tích khí cñ A 2) Tính m V, biết dẫn hỗn hợp khí A vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư tạo thành gam kết tủa trắng Câu 7: Hòa tan S vào dung dịch NaOH đặc, đun sói, muối A muối B Muối A tác dụng với dung dịch H2SO4 1M thấy cñ đục màu vàng cñ khí m÷i hắc thoát Muối B tác dung với dung dịch H2SO4 1M cñ khí m÷i trứng thối thoát Đun sói dung dịch B đậm đặc hòa tan S, thu hỗn hợp muối C Đun sói dung dịch đậm đặc muối D hòa tan S ta muối A 1) Xác định muối A, B, D, cóng thức chung muối C Viết phương trình phản ứng xẩy 2) Trong hỗn hợp C cñ chất C' cñ khối lượng mol 206 gam Khi cho chất vào dung dịch HCl đặc -100C thu chất lỏng (E) màu vàng, m÷i khñ chịu Trong E cñ chất F, G, H bền (mỗi chất chứa nguyên tố), đñ F cñ tỷ khối so với H2 33, G cñ nguyên tố chiếm 2,041% khối lượng, H C' cñ c÷ng số nguyên tử phân tử Hòa tan C' vào dung dịch HCl đặc đun nñng thấy dung dịch cñ đục cñ khí thoát Xác định chất C', F, G, H viết phương trình phản ứng xẩy Câu 8: X, Y hai nguyên tố thuộc c÷ng chu kì bảng hệ thống tuần hoàn, chöng tạo với nguyên tố flo hai hợp chất XF3 YF4, biết: * Phân tử XF3 cñ nguyên tử nằm c÷ng mặt phẳng, phân tử cñ hình tam giác * Phân tử YF4 cñ hình tứ diện * Phân tử XF3 dễ bị thủy phân kết hợp tối đa anion F- tạo XF4- * Phân tử YF4 khóng cñ khả tạo phức 1) Xác định vị trí X Y bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố 2) So sánh gñc liên kết, độ dài liên kết XF3 với XF4- TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 9: Cho 32 gam dung dịch Br2 a% vào 200 ml dung dịch SO2 b mol/lít dung dịch X Chia X làm phần * Cho dung dịch BaCl2 dư vào phần thu 4,66 gam kết tủa * Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần thu 11,17 gam kết tủa a Viết phương trình phản ứng b Tính a,b (coi phản ứng hoàn toàn) Câu 10: Cho 11,56 gam hỗn hợp A gồm muối FeCl3, BaBr2, KCl tác dụng với 440 ml dung dịch AgNO3 0,5M thu dung dịch D kết tủa B Lọc kết tủa B, cho 0,15 mol bột Fe vào dung dịch D thu chất rắn F dung dịch E Cho F vào dung dịch HCl loãng dư tạo 2,128 lít H2 (đktc) phần chất khóng tan Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch E thu kết tủa, nung kết tủa khóng khí đến khối lượng khóng đổi thu 6,8 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn 1) Lập luận để viết phương trình phản ứng xẩy 2) Tính khối lượng kết tủa B HẾT - Học sinh không sử dụng tài liệu (trừ bảng Hệ thống tuần hoàn nguyên tố hoá học) - Cán coi thi giải thích thêm - Họ tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CÂP THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN HÓA HỌC LỚP-10 HƢỚNG DẪN CHẤM Câu 1: 1) Một nhñm học sinh cần hỗn hợp chất cñ khả b÷ng cháy để biểu diễn đêm câu lạc hña học Một số hỗn hợp bột đề xuất gồm: a) KClO3, C, S b) KClO3, C c) KClO3, Al TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Hỗn hợp cñ thể d÷ng, giải thích 2) Từ muối ăn điều chế dung dịch cñ tính tẩy màu, từ quặng florit điều chế chất cñ thể ăn mòn thủy tinh, từ I2 điều chế chất pha vào muối ăn để tránh bệnh bướu cổ cho người d÷ng, từ O2 điều chế chất diệt tr÷ng Em viết phương trình phản ứng điều chế chất nñi trên, biết chất viết phương trình phản ứng Câu 1 Nội dung * Cả ba hỗn hợp cñ thể d÷ng * Vì hỗn hợp cñ chất oxi hña mạnh chất khử * NaCl + H2O điện phân NaClO + H2 * CaF2 rắn + H2SO4 đặc CaHSO4 + HF * I2 + 2K 2KI UV * 3O2 2O3 Các chất cần tạo NaClO, HF, I- IO3-, O3 học sinh viết Phƣơng trình phản ứng khác Điểm 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 Câu 2: Trong phòng thí nghiệm, dung dịch HCl điều chế cách cho NaCl khan tác dụng với H2SO4 đặc dẫn khí HCl vào nước 1) Em vẽ hình thí nghiệm thể rõ nội dung 2) Trong thí nghiệm d÷ng giải pháp để hạn chế HCl thoát ngoài? Giải thích 3) Một số nhñm học sinh sau löc làm thí nghiệm thấy dung dịch HCl chảy ngược vào bình chứa hỗn hợp phản ứng Em giải thích nêu cách khắc phục Câu Nội dung Điểm Hình vẽ: Học sinh cñ thể vẽ hình khác yêu cầu: * Cñ bình phản ứng, hña chất, ống hòa tan khí * Biện pháp tránh khí HCl thoát 1,0 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Để tránh khí thoát cñ thể d÷ng bóng tẩm dung dịch kiềm để lên ống nghiệm dẫn khí thừa vào dung dịch kiềm Nếu ống sục khí cắm sâu vào nước HCl bị hòa tan cñ thể gây tượng giảm áp suất bình phản ứng làm nước bị höt vào bình phản ứng 0,5 0,5 Câu 3: Trong thí nghiệm nung m gam KMnO4 với hiệu suất phản ứng 60% dẫn toàn khí sinh vào bình cầu öp ngược chậu H2O hình vẽ Một số thóng tin khác thí nghiệm là: * Nhiệt độ khí bình 27,30C * Áp suất khóng khí löc làm thí nghiệm 750 mmHg * Thể tích chứa khí bình cầu 400 cm3 * Chiều cao từ mặt nước chậu đến mặt nước bình cầu 6,8cm * Áp suất nước bình cầu 10 mmHg Biết khối lượng riêng Hg 13,6gam/cm3, nước gam/cm3 Hãy tính m Câu Nội dung pkhí O2= 750-10-6,8*10* 2KMnO4 t0 = 735 (mmHg) = 0,9671 (atm) 13,6 Điểm 1,0 K2MnO4 + MnO2 + O2 PkhíO2 * 0,4 =0,0157 (mol) 22,4 * 273 *1,1 273 100 mKMnO4=2*nO2* *158=8,269 (gam) 60 nO2= 1,0 Câu 4: 1) Cho Sb cñ đồng vị 121Sb 123 Sb, khối lượng nguyên tử trung bình Sb 121,75 Hãy tính thành phần trăm khối lượng 121 Sb Sb2O3 (Cho biết MO=16) 2) Hãy tính bán kính nguyên tử Liti (đơn vị nm), biết thể tích mol tinh thể kim loại Li 7,07cm3 tinh thể nguyên tử Li chiếm 68% thể tích, lại khe trống Câu Nội dung Điểm Xét mol Sb gọi số mol 121Sb 123 Sb a b ta cñ a+b=2 121*a+123*b=2*121,75 a=1,25 b=0,75 1,0 %m121Sb=1,25*121/(121,75*2+16*3)=51,89% Xét mol Li  6,02*1023*(4/3)* *r3=0,68*7,07 r=1,24*10-8cm=12,4 nm 1,0 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 5: 1) Hãy hoàn thành phương trình phản ứng sau: Fe3C + H2SO4 đặc nñng dư FexSy + HNO3 đặc nñng dư Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O 2) Hãy trình bày cách làm chất sau, viết phương trình phản ứng (nếu cñ) để giải thích a HCl bị lẫn H2S b H2S bị lẫn HCl c CO2 bị lẫn SO2 d CO2 bị lẫn CO Câu Nội dung Điểm 2Fe3C+ 22H2SO4 đặc nñng dư 3Fe2(SO4)3 + 2CO2 + 13SO2 + 22H2O FexSy + (6x+6y)HNO3 đặc nñng dư xFe(NO3)3 + yH2SO4 + (3x+6y)NO2 + (3x+3y)H2O 0,5 0,5 a Sục hỗn hợp qua dung dịch Cu(NO3)2 dư HCl đặc H2S bị giữ lại Cu(NO3)2 + H2S CuS + 2HNO3 b Sục hỗn hợp qua nước dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng ) dư HCl bị hòa tan c Sục hỗn hợp qua dung dịch chất oxi hña mạnh (KMnO4, Br2 ) SO2 bị giữ lại SO2 + Br2 + 2H2O 2HBr + H2SO4 d Cho hỗn hợp qua oxit kim loại yếu trung bình nung nñng (CuO, FeO ) CO bị chuyển thành CO2 t CO + CuO Cu + CO2 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn m gam C V lít O2 (đktc), thu hỗn hợp khí A cñ tỷ khối H2 19 1) Hãy xác định thành phần % theo thể tích khí cñ A 2) Tính m V, biết dẫn hỗn hợp khí A vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư tạo thành gam kết tủa trắng Câu Nội dung Điểm TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Vì M=19*2=38  A cñ CO2 Trƣờng hợp 1: A gồm CO CO2 xét mol hỗn hợp gọi số mol CO CO2 a b ta cñ a+b=1 28a+44b=38 a=0,375 b=0,625 %VCO=37,5% %VCO2=62,5% Trƣờng hợp 2: A gồm O2 CO2 xét mol hỗn hợp gọi số mol O2 CO2 a b ta cñ a+b=1 32a+44b=38 a=0,5 b=0,5 %VCO=50% %VCO2=50% nCO2 = 0,05mol Trƣờng hợp 1: A gồm CO CO2 nCO2=nCaCO3=0,05 nCO=0,03 mC=0,08*12=0,96 gam; nO2 lấy =0,065 V=1,456 lít Trƣờng hợp 2: A gồm O2 CO2 nC=0,05 m=0,6 gam; VO2=2,24 lít 0,5 0,5 0,5 0,5 Câu 7: Hòa tan S vào dung dịch NaOH đặc, đun sói, muối A muối B Muối A tác dụng với dung dịch H2SO4 1M thấy cñ đục màu vàng cñ khí m÷i hắc thoát Muối B tác dung với dung dịch H2SO4 1M cñ khí m÷i trứng thối thoát Đun sói dung dịch B đậm đặc hòa tan S, thu hỗn hợp muối C Đun sói dung dịch đậm đặc muối D hòa tan S ta muối A 1) Xác định muối A, B, D, cóng thức chung muối C Viết phương trình phản ứng xẩy 2) Trong hỗn hợp C cñ chất C' cñ khối lượng mol 206 gam Khi cho chất vào dung dịch HCl đặc -100C thu chất lỏng (E) màu vàng, m÷i khñ chịu Trong E cñ chất F, G, H bền (mỗi chất chứa nguyên tố), đñ F cñ tỷ khối so với H2 33, G cñ nguyên tố chiếm 2,041% khối lượng, H C' cñ c÷ng số nguyên tử phân tử Hòa tan C' vào dung dịch HCl đặc đun nñng thấy dung dịch cñ đục cñ khí thoát Xác định chất C', F, G, H viết phương trình phản ứng xẩy Câu Nội dung Điểm Theo đề A Na2S2O3, B Na2S, C hỗn hợp cñ cóng thức chung Na2Sn+1, D Na2SO3 6NaOH (đặc sói) + 4S → Na2S2O3 (A)+ Na2S (B) + 3H2O Na2S2O3 (A)+ H2SO4 loãng → Na2SO4 + S + SO2 + H2O Na2S (B) + H2SO4 loãng → Na2SO4 + H2S nS + Na2S (B) → Na2Sn+1 (C) S + Na2SO3 đặc sói (D) → Na2S2O3 (A) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT MC'=206  C' Na2S5 ; MF=2*33=66  F H2S2 ; 2,041%=2/(MG)  0,25 MG=98  G H2S3; H cñ nguyên tử phân tử nên H H2S5 0,25 Na2S5 + 2HCl → 2NaCl + H2S2 (F) + 3S 0,25 Na2S5 + 2HCl → 2NaCl + H2S3(G) +2S 0,25 Na2S5 + 2HCl → 2NaCl + H2S5(H) Câu 8: X, Y hai nguyên tố thuộc c÷ng chu kì bảng hệ thống tuần hoàn, chöng tạo với nguyên tố flo hai hợp chất XF3 YF4, biết: * Phân tử XF3 cñ nguyên tử nằm c÷ng mặt phẳng, phân tử cñ hình tam giác * Phân tử YF4 cñ hình tứ diện * Phân tử XF3 dễ bị thủy phân kết hợp tối đa anion F- tạo XF4- * Phân tử YF4 khóng cñ khả tạo phức 1) Xác định vị trí X Y bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố 2) So sánh gñc liên kết, độ dài liên kết XF3 với XF4- Câu Nội dung Xác định vị trí X Y bảng hệ thống tuần hoàn nguyên tố Từ tính chất cho, suy ra: - X (trong XF3) cñ obital trống; - Y (trong YF4) khóng cñ obital trống Vậy X Y phải chu kì 2 X 5B, Y 6C - Gñc liên kết FXF XF3 120o, Gñc liên kết FXF XF4- 109o28’ Vì Trong XF3 X lai hña sp2, XF4- X lai hña sp3 - Độ dài liên kết: d (X – F) XF3 < d(X – F) XF4- liên kết XF3 liên kết  cñ phần liên kết π khóng định chỗ Điểm 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 Câu 9: Cho 32 gam dung dịch Br2 a% vào 200 ml dung dịch SO2 b mol/lít dung dịch X Chia X làm phần * Cho dung dịch BaCl2 dư vào phần thu 4,66 gam kết tủa * Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào phần thu 11,17 gam kết tủa a Viết phương trình phản ứng b Tính a,b (coi phản ứng hoàn toàn) Câu Nội dung Điểm TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Br2 + 2H2O + SO2 BaCl2 + H2SO4 Ba(OH)2 + SO2 Ba(OH)2 + H2SO4 0,25 0,25 0,25 0,25 2HBr + H2SO4 BaSO4 + 2HCl BaSO3 + H2O BaSO4 + 2H2O nBaSO4 phần = nBaSO4 phần a=[0,04*160]/32=20% nBaSO3=[11,17-4,66]/217 =0,03 mol nSO2 ban đầu =2*(0,02+0,03)=0,1 2= 0,02 mol  nBr2=0,04  0,5 0,5 b=0,5M Câu 10: Cho 11,56 gam hỗn hợp A gồm muối FeCl3, BaBr2, KCl tác dụng với 440 ml dung dịch AgNO3 0,5M thu dung dịch D kết tủa B Lọc kết tủa B, cho 0,15 mol bột Fe vào dung dịch D thu chất rắn F dung dịch E Cho F vào dung dịch HCl loãng dư tạo 2,128 lít H2 (đktc) phần chất khóng tan Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch E thu kết tủa, nung kết tủa khóng khí đến khối lượng khóng đổi thu 6,8 gam chất rắn Biết phản ứng xảy hoàn toàn 1) Lập luận để viết phương trình phản ứng xẩy 2) Tính khối lượng kết tủa B Câu 10 Nội dung Điểm Vì F tác dụng với HCl dư phần khóng tan  D có AgNO3 dư FeCl3 + 3AgNO3 3AgCl + Fe(NO3)3 BaBr2 + 2AgNO3 2AgBr +Ba(NO3)2 KCl + AgNO3 KNO3 + AgCl B: AgBr, AgCl; D: AgNO3 dư, Fe(NO3)3, Ba(NO3)2, KNO3 Fe + 2AgNO3 Fe(NO3)2 + 2Ag Fe + 2Fe(NO3)3 3Fe(NO3)2 Chất khóng tan Ag Fe dư, dung dịch E gồm Fe(NO3)2, Ba(NO3)2, KNO3, Ba(NO3)2, KNO3 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 Fe(NO3)2 + 2NaOH Fe(OH)2 +2NaNO3 t 4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O Gọi số mol chất FeCl3, BaBr2, KCl a, b,c Vì cho Fe cñ phản ứng với dung dịch D nFe ban thêm vào= 0,15 mol nFe F= 0,095 nFe phản ứng với Ag+ Fe3+=0,055  nAgNO3 dư D = 0,055*2-a  nAgNO3 phản ứng với X-= 0,22(0,055*2-a) 162,5a+297b+ 74,5c = 11,56 (1) 3a + 2b + c = 0,22- (0,055*2-a) (2) 0,5 0,5 0,5 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT nO 0,03 = =1,5=> HC cñ dạng CnH2n nCO 0,02 (0,125đ) Do 1≤x≤4 nên HC cñ thể C2H4,C3H6,C4H8 (0,375đ) TH2 *Học sinh giải theo cách sau ví dụ TH1: O2 dư theo pứ cháy tổng quát ta có nO2/nCO2=(x+y/4)/x = 0,025/0,015=> y=8x/3 Lập bảng ta có kq C3H8 Đúng TH có kq chất 0,25 đ; riêng với TH có kq hai hay ba chất 0,5 đ Tính nCO2 TH 0,125 đ.2=0,25 đ Tính nO2 TH 0,125 đ.2=0,25 đ HẾT -Lưu ý: 1.Làm cách khác đöng cho điểm tối đa 2.Thiếu đk cân trừ ½ số điểm pt đñ Điểm toàn lấy đến 0,25 đ TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ MÔN: HÓA HỌC LỚP 10 Thời gian: 150 phöt (khóng kể thời gian giao đề) Câu I (4 điểm) Hãy giải thích phân tử Cl2O cñ gñc liên kết (111o) nhỏ độ dài liên kết Cl-O (1,71Å) lớn so với phân tử ClO2 (118o 1,49Å)? So sánh giải thích độ mạnh: (a) tính axit, tính oxi hña chất HClO, HClO2, HClO3 HClO4 (b) tính axit, tính khử chất HF, HCl, HBr, HI Giải thích biến đổi khối lượng riêng nước theo nhiệt độ: Nhiệt độ (oC) 10 15 D (g/ml) 0,999866 1,000000 0,999727 0,999127 20 0,998230 ĐÁP ÁN ĐIỂM Cóng thức electron cóng thức cấu tạo hai phân tử: O O Cl Cl Cl Cl Cl Cl O O O O  Gñc liên kết Cl2O nhỏ ClO2 nguyên tử trung tâm (O) Cl2O cñ hai cặp electron tự tạo lực đẩy ép gñc liên kết nhiều so với nguyên tử trung tâm (Cl) ClO2 cñ electron tự  Liên kết Cl-O phân tử ClO2 cñ đặc tính liên kết đói cộng hưởng với electron độc thân Cl O Đặc tính liên kết đói làm liên kết Cl-O ClO2 ngắn Cl2O (chỉ chứa liên kết đơn) 1,00 (0,50  2) Độ mạnh tính axit: 2,00 (0,50  Số nguyên tử oxi khóng hidroxyl tăng làm tăng độ phân cực liên kết 4) O-H (a) HClO < HClO2 < HClO3 < HClO4 (b) HF < HCl < HBr < HI Bán kính nguyên tử tăng làm độ bền liên kết giảm, khả bị phân cực hña liên kết H-X tăng TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Độ mạnh tính oxi hña - khử (a) Tính oxi hña giảm: HClO > HClO2 > HClO3 > HClO4 Số nguyên tử oxi tăng làm tăng độ bền phân tử (độ bội liên kết tăng) nên độ mạnh tính oxi hña giảm (b) Tính khử tăng: HF < HCl < HBr < HI Bán kính nguyên tử tăng làm giảm độ bền phân tử, làm tăng tính khử Ở nước đá (0oC), phân tử liên kết với liên kết H hình thành 1,00 cấu tröc tinh thể phân tử rỗng (xem hình dưới), khối lượng riêng nhỏ (0,50  Khi nhiệt độ tăng (4oC), liên kết H bị phá vỡ phần khiến phân tử 2) xích lại gần nên khối lượng riêng tăng Khi tiếp tục tăng nhiệt độ, khoảng cách phân tử tăng làm thể tích tăng lên nên khối lượng riêng giảm H O H O H HH H H O O H Câu II (4 điểm) Xác định nhiệt hình thành AlCl3 biết: Al2O3 (r) + 3COCl2 (k)  3CO2 (k) + 2AlCl3 (r) H1 = -232,24 kJ CO (k) + Cl2 (k)  COCl2 (k) H2 = -112,40 kJ 2Al (r) + 1,5O2 (k)  Al2O3 (k) H3 = -1668,20 kJ Nhiệt hình thành CO: H4 = -110,40 kJ/mol Nhiệt hình thành CO2: H5 = -393,13 kJ/mol o Tại 25 C phản ứng bậc sau cñ số tốc độ k = 1,8.10-5 s-1: 2N2O5(k)  4NO2(k) + O2(k) Phản ứng xảy bình kín cñ thể tích 20,0 L khóng đổi Ban đầu lượng N2O5 cho vừa đầy bình Tại thời điểm khảo sát, áp suất riêng N2O5 0,070 atm Giả thiết khí khí lí tưởng (a) Tính tốc độ (i) tiêu thụ N2O5; (ii) hình thành NO2; O2 (b) Tính số phân tử N2O5 bị phân tích sau 30 giây Phản ứng đạt đến cân 109K với số cân Kp = 10: C (r) + CO2 (k)  2CO (k) (a) Tìm hàm lượng khí CO hỗn hợp cân bằng, biết áp suất chung hệ TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT 1,5atm (b) Để cñ hàm lượng CO 50% thể tích áp suất chung bao nhiêu? ĐÁP ÁN ĐIỂM Nhiệt hình thành AlCl3 nhiệt trình: 1,50 (1,00+0,50) Al + 1,5Cl2  AlCl3 Để cñ trình ta xếp phương trình sau: Al2O3 (r) + 3COCl2(k)  3CO2 (k) + 2AlCl3 (k) H1 3CO (k) + 3Cl2 (k)  3COCl2 (k) 3H2 2Al (r) + 1,5O2 (k)  Al2O3 (r) H3 3C (k) + 1,5O2 (k)  3CO (k) 3H4 3CO2 (k)  3C (r) + 3O2 (k) 3(H5) Sau tổ hợp cñ kết là: 2Al (r) + 3Cl2 (k)  2AlCl3 (r) Hx Hx = H1 + 3H2 + H3+ 3H4+ 3(-H5 ) = (-232,24) + 3(-112,40) + (-1668,20) + 3(-110,40) + 3(393,13) = 1389,45 kJ Vậy, nhiệt hình thành mol AlCl3 = -1389,45 / = - 694,725 kJ/mol 1,00 (0,25  4) (a) pi V = ni RT n N 2O5 Pi 0,07 -1   2,8646.10 3 (mol.l ) V RT 0,082  298 -1 -1 5 3 8  v  k.C N2O5  1,8.10  2,8646.10  5,16.10 mol.l s  CN O   Từ phương trình: 2N2O5(k)  4NO2(k) + O2(k)  v  dC N 2O5 dt dC O2 dC NO    dt dt nên vtiêu thụ (N2O5) = 2v = 2  5,16.10-8 = 10,32.10-8mol.l-1.s-1 vhình thành (NO2) = 4v =  5,16.10-8 = 20,64.10-8 mol.l-1.s-1 vhình thành (O2) = v = 5,16.10-8 mol.l-1.s-1 (b) Số phân tử N2O5 bị phân hủy = vtiêu thụ (N2O5)  Vbình  t  No(số avogadrro) = 10,32.10-8  20,0  30  6,023.1023  3,7.1019 phân tử (a) C + CO2  2CO [] (1 - x) 2x n + x (mol) 0,50 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT 1,00 (0,50  2) Ta cñ: K P  PCO PCO2  2x  1  x    1,5 = 10  1 x 1 x  x = 0,79 Vậy hỗn hợp cân chứa 2.0,79 = 1,58 mol CO (88,27%) – 0,79 = 0,21 mol CO2 (11,73%) (b) Từ K P  (0,5)  P  10  P = 20 atm 0,5 Câu III (4 điểm) Viết phương trình phản ứng tương ứng với trình tự biến đổi số oxi hña lưu huỳnh sau đây: 2 4 6 4 2 (1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) S  S  S  S  S S  S  Trình bày phương pháp nhận biết ion halogenua dung dịch hỗn hợp sau đây: (a) NaI NaCl, (b) NaI NaBr Viết phương trình phản ứng minh họa trình điều chế chất sau từ đơn chất halogen tương ứng: (a) HClO4, (b) I2O5, (c) Cl2O, (d) OF2 ĐÁP ÁN Phương trình phản ứng: (1) H2S + 1/2O2  S + H2O t  (2) S + O2  SO2 (3) SO2 + Cl2 + 2H2O  H2SO4 + 2HCl (4) Cu + 2H2SO4  CuSO4 + SO2 + 2H2O (5) SO2 + 2H2S  3S + 2H2O t (6) 2Na + S  Na2S  (Học sinh cñ thể sử dụng phản ứng khác cho trình này) (a) Thêm từ từ AgNO3 vào mẫu thử, thấy xuất kết tủa vàng trước kết tủa trắng sau, nhận hai ion I- Cl- Ag+ + I-  AgI↓ (vàng) Ag+ + Cl-  AgCl↓ (trắng) (b) Thêm H2SO4 benzen vào mẫu thử Thêm giọt nước clo, lắc Thấy xuất màu tím lớp benzen, sau đñ màu nước clo dư nhận I- Thêm tiếp nước clo, xuất lớp vàng nâu lớp benzen nhận Br- Cl2 + 3I-  2Cl- + I3- ĐIỂM 1,50 (0,25  6) 1,00 (0,50  2) TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT I2 + 5Cl2 + 6H2O  12H+ + 10Cl- + 2IO3Cl2 + 2Br-  2Cl- + Br2 t (a) 3Cl2 + 6NaOH  5NaCl + NaClO3 + 3H2O  t 4NaClO3   NaCl + 3NaClO4 NaClO4 + H2SO4  NaHSO4 + HClO4 (chưng cất) (b) 3I2 + 6OH-  5I- + IO3- + 3H2O IO3- + H+  HIO3 t 2HIO3  I2 O + H O  (c) 2Cl2 + HgO  Cl2O + HgCl2 (d) 2F2 + 2OH-  2F- + OF2 + H2O 1,50 0,50 0,50 0,25 0,25 (4 điểm) Cho 6,000 g mẫu chất chứa Fe3O4, Fe2O3 tạp chất trơ Hòa tan mẫu vào lượng dư dung dịch KI mói trường axit (khử tất sắt thành Fe2+) tạo dung dịch A Pha loãng dung dịch A đến thể tích 50 mL Lượng I2 cñ 10 mL dung dịch A phản ứng vừa đủ với 5,500 mL dung dịch Na2S2O3 1,00M (sinh S4O62-) Lấy 25 mL mẫu dung dịch A khác, chiết tách I2, lượng Fe2+ dung dịch lại phản ứng vừa đủ với 3,20 mL dung dịch MnO4- 1,000M H2SO4 Viết phương trình phản ứng xảy (dạng phương trình ion thu gọn) Tính phần trăm khối lượng Fe3O4 Fe2O3 mẫu ban đầu Câu IV ĐÁP ÁN Phương trình phản ứng: Fe3O4 + 2I- + 8H+  3Fe2+ + I2 + 4H2O Fe2O3 + 2I- + 6H+  2Fe2+ + I2 + 3H2O 2S2O32- + I2  S4O62- + 2I5Fe2+ + MnO4- + 8H+  5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O Tính phần trăm: (3)  n I ( 3) (4)  n Fe 2  ( 4) ĐIỂM (1) (2) (3) (4) 2,00 (0,50  4) 1 n S O2   0,0055   0,00275mol 2  5n MnO   0,0032   0,016mol Đặt số mol Fe3O4 Fe2O3 x y ta cñ:  3x  y  0,016   0,032  x  0,0045   x  y  0,00275   0,01375 y  0,00925 0,0045  232 %m Fe3O4   100%  17,4% 6,000 0,00925  160 %m Fe2O3   100%  24,7% 6,000 2,00 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT (4 điểm) Thực tế khoáng pirit cñ thể coi hỗn hợp FeS2 FeS Khi xử lí mẫu khoáng pirit brom dung dịch KOH dư người ta thu kết tủa đỏ nâu A dung dịch B Nung kết tủa B đến khối lượng khóng đổi thu 0,2g chất rắn Thêm lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch B thu 1,1087g kết tủa trắng khóng tan axit Viết phương trình phản ứng Xác định cóng thức tổng pirit Tính khối lượng brom theo lí thuyết cần để oxi hña mẫu khoáng Câu V ĐÁP ÁN Phương trình phản ứng: ĐIỂM 2- 2FeS2 + 15Br2 + 38OH  2Fe(OH)3 + 4SO4 + 30Br + 16H2O (1) 2FeS + 9Br2 + 22OH-  2Fe(OH)3 + 2SO42- + 18Br- + 8H2O 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O (3) 2+ 2Ba + SO4  BaSO4 (4) - - (2) 2,00 (0,50  4) Cóng thức: 1,1087 0,2  4,75.10 3 mol, n Fe  2n Fe2O3   2,5.10 3 mol 233 160 3 3 n Fe : n S  2,5.10 : 4,75.10  : 1,9 n S  n BaSO4   cóng thức FeS1,9 Gọi số mol FeS2 FeS x y ta cñ:  x  y  2,5.10 3 x  2,25.10 3    3 3 2x  y  4,75.10  y  0,25.10  15  m Br2    2,25.10 3   0,25.10 3   160  2,88g 2  1,00 1,00 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ MÔN: HÓA HỌC LỚP 10 Thời gian: 150 phöt (khóng kể thời gian giao đề) CÂU I (4 điểm) Nguyên tử nguyên tố X cñ điện tích hạt nhân +41,652.10 -19 C; nguyên tử nguyên tố Y cñ khối lượng 1,8.10-22 gam Xác định X, Y dựa cấu hình electron, cho biết (cñ giải thích) mức oxi hña bền X Y hợp chất (a) Hãy cho biết (cñ giải thích) theo thuyết liên kết hña trị lưu huỳnh (S) cñ thể cñ cộng hña trị bao nhiêu? (b) Cho biết cấu tạo đơn phân tử dạng hình học hợp chất với hiđro, oxit hiđroxit lưu huỳnh tương ứng với giá trị cộng hña trị xác định câu (a) Năng lượng ion hña thứ (I1 - kJ/mol) nguyên tố chu kỳ cñ giá trị (khóng theo trật tự) 1402, 1314, 520, 899, 2081, 801, 1086, 1681 Gán giá trị cho nguyên tố tương ứng Giải thích ĐÁP ÁN Z X  41,652.10 19 1,602.10 19  26 , X sắt (Fe); m Y  ĐIỂM 1,793.10 22 1,6605.10 24  108u , Y bạc (Ag) Mức oxi hña bền Fe +3, ứng với cấu hình bền cấu hình bán bão hòa phân lớp d (d5): Fe  3e  Fe3 ( Ar)3d 4s 1,00 (A r)3d Mức oxi hña bền Ag +1, ứng với cấu hình bền cấu hình bão hòa phân lớp d (d10): Ag  e  Ag  ( Kr) 4d10 5s1 (A r)4d10 (a) Cộng hña trị nguyên tố số liên kết mà nguyên tử nguyên tố tạo với nguyên tử khác phân tử Trong thuyết liên kết hña trị, liên kết cộng hña trị lại hình thành xen phủ obitan mang electron độc thân Như cñ thể nñi cộng hóa trị nguyên tố số electron độc thân có nguyên tử nguyên tố Vì cñ thể cñ 2, electron độc thân nên lưu huỳnh cñ thể cñ cộng hóa trị 2, 4, 6: 16S 3s 3p 3d 3s 3p 3d 3s 3p 3d * 16S * 16S (b) Cấu tạo dạng hình học: 1,00 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SO2 H2S S S H H ch÷ V O H2SO4 O OH S O ch÷ V SO3 O 1,00 S O HO tam gi¸c O O tø diÖn Giá trị lượng ion hña tương ứng với nguyên tố: IA IIA IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA Li Be B C N O F Ne 2s1 2s2 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 I1 (kJ/mol) 520 899 801 1086 1402 1314 1681 2081 Nhìn chung từ trái qua phải chu kỳ lượng ion hña I1 tăng dần, ph÷ hợp với biến thiên nhỏ dần bán kính nguyên tử Cñ hai biến thiên bất thường xảy là: - Từ IIA qua IIIA, lượng I1 giảm cñ chuyển từ cấu hình bền ns2 qua cấu hình bền ns2np1 (electron p chịu ảnh hưởng chắn electron s nên liên kết với hạt nhân bền chặt hơn) - Từ VA qua VIA, lượng I1 giảm cñ chuyển từ cấu hình bền ns2np3 qua cấu hình bền ns2np4 (trong p3 cñ electron độc thân, p4 cñ cặp ghép đói, xuất lực đẩy electron) 1,00 CÂU II (4 điểm) Tính nhiệt hình thành ion clorua (Cl-) dựa liệu: Nhiệt hình thành HCl (k): H1o  92,2 kJ/mol Nhiệt hình thành ion hidro (H+): H o2  kJ/mol HCl (k) + aq  H+ (aq) + Cl- (aq) H 3o  75,13 kJ/mol Khí SO3 tổng hợp cóng nghiệp theo phản ứng: SO2 (k) + 1/2O2 (k)  SO3 (k) H  -192,5 kJ Đề nghị biện pháp làm tăng hiệu suất trình tổng hợp SO3 Cho cân hña học sau: N2O4 (k) ⇌ 2NO2 (k) (1) Thực nghiệm cho biết khối lượng mol phân tử trung bình hai khí 35oC 72,45 g/mol 45oC 66,80 g/mol (a) Tính độ phân li N2O4 nhiệt độ trên? (b) Tính số cân KP (1) nhiệt độ trên? Biết P = atm (c) Cho biết theo chiều nghịch, phản ứng thu nhiệt hay tỏa nhiệt? ĐÁP ÁN ĐIỂM a Từ giả thiết: 1 H2 (k) + Cl2 (k)  HCl (k) 2 H1o  92,2 kJ/mol (1) TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT H2 (k) + aq  H+ (aq) + e H o2  kJ/mol (2) HCl (k) + aq  H+ (aq) + Cl- (aq) H 3o  75,13 kJ/mol Lấy (1) - (2) + (3) ta cñ: Cl2 (k) + aq + e  Cl- (aq) 1,00 (3) H ox kJ/mol H ox  (92,2kJ / mol)  (0kJ / mol)  (75,13kJ / mol)  -167,33 kJ/mol b - (Tăng áp suất), - hạ nhiệt độ (450oC cñ xöc tác V2O5), - (tăng nồng độ SO2 O2), - giảm nồng độ SO3 c Xét cân bằng: N2O4 (k) ⇌ 2NO2 (k) (1) i Gọi a số mol N2O4 cñ mol hỗn hợp  số mol NO2 mol hỗn hợp (1 - a) mol Ở 350C cñ M = 72,45 g/mol = 92a + 46(1 - a)  a = 0,575 mol = nN2O4 nNO2 = 0,425 mol N2O4 (k) ⇌ 2NO2 (k) Ban đầu x Phản ứng 0,2125 0,425 Cân x - 0,2125 0,425 x - 0,2125 = 0,575  x = 0,7875 mol ,  0,50 0,2125  100%  26,98% 0,7875 Ở 450C cñ M = 66,80 g/mol = 92a + 46(1 - a)  a = 0,4521mol = nN2O4 nNO2 = 0,5479 mol N2O4(k) ⇌ 2NO2(k) Ban đầu x Phản ứng 0,27395 0,5479 Cân x - 0,27395 0,5479 x - 0,27395 = 0,4521  x = 0,72605 mol , 0,27395  100%  37,73% 0,72605 n N 2O n NO2 PNO2  P , PN 2O4  P P = atm ii n hh n hh  1,00 0,50 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT iii Ở 35 C KP  Ở 450C KP  (PNO2 ) PN 2O4 (PNO2 ) PN2O4  (0,425)  0,314 0,575  (0,5479)  0,664 0,4521 Từ kết thực nghiệm ta thấy, nhiệt độ tăng từ 350C lên 450C  tăng Cñ nghĩa nhiệt độ tăng cân dịch chuyển theo chiều thuận Vậy theo chiều thuận phản ứng thu nhiệt, nên theo chiều nghịch phản ứng tỏa nhiệt 0,50 0,50 CÂU III (4 điểm) Sục khí clo qua dung dịch kali iotua thời gian dài, sau đñ người ta cho hồ tinh bột vào khóng thấy xuất màu xanh Hãy giải thích viết phương trình hoá học minh họa Để nhận biết ion sunfit, người ta cho vào ống nghiệm đến giọt dung dịch iot, đến giọt dung dịch A cñ chứa ion sunfit (1) Sau đñ cho tiếp vào đñ 2-3 giọt dung dịch HCl vài giọt dung dịch BaCl2 thấy xuất kết tủa B (2) (a) Nêu tượng xảy giai đoạn 1, thí nghiệm viết phương trình hña học để minh họa (b) Cho biết thí nghiệm nhận biết ion sunfit nêu thường tiến hành mói trường axit mói trường trung hòa, khóng tiến hành mói trường bazơ? Hòa tan 8,4 gam kim loại M dung dịch H2SO4 đặc nñng dư, hay hòa tan 52,2 gam muối cacbonat kim loại dung dịch H2SO4 đặc nñng dư, lượng khí sinh làm màu c÷ng lượng brom dung dịch Viết phương trình hoá học xác định kim loại M, cóng thức phân tử muối cacbonat ĐÁP ÁN ĐIỂM 2KI + Cl2  I2 + 2KCl Sau thời gian cñ xảy phản ứng: I2 + 5Cl2 + 6H2O  2HIO3 + 10HCl Sau phản ứng khóng cñ I2 tự nên hồ tinh bột khóng chuyển sang màu xanh 1,00 (a) Ở giai đoạn (1) màu đỏ nâu dung dịch iot nhạt dần xảy oxi hoá ion sunfit thành ion sunfat theo phương trình: SO32- + I2 + H2O  SO42- + 2H+ + 2IỞ giai đoan (2) xuất kết tủa màu trắng hình thành kết tủa BaSO4 khóng tan axit: 1,00 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SO42- + Ba2+  BaSO4 (b) Khóng thực mói trường kiềm mói trường kiềm xảy phản ứng tự oxi hoá khử I2: 3I2 + 6OH-  5I- + IO3- + 3H2O Các phương trình phản ứng: 2M + 2mH2SO4  M2(SO4)m + mSO2 + 2mH2O (1) M2(CO3)n + (2m-n)H2SO4  M2(SO4)m + (m-n) SO2 + nCO2 + (2mn)H2O (2) SO2 + Br2 + 2H2O  H2SO4 + 2HBr (3) 0,50 1,25 Theo giả thiết n SO2 (1)  n SO2 (2)  8,4 m 52,2    (m  n ) M 2M  60n  M n = 1, m =  M = 14,23 (loại) n = 1, m =  M = 9,5 (loại) n = 2, m =  M = 56 (hợp lý) Vậy M Fe cóng thức muối FeCO3 252mn 43,8m  52,2n 0,75 CÂU IV (4 điểm) Vẽ hình (cñ chö thích đầy đủ) mó tả thí nghiệm điều chế Cl2 khó từ MnO2 dung dịch HCl Kali clorat sử dụng ngành sản xuất diêm, pháo hoa chất nổ Trong cóng nghiệp, kali clorat điều chế cách cho khí clo qua nước vói đun nñng, lấy dung dịch nñng đñ trộn với KCl để nguội kali clorat kết tinh (phương pháp 1) Kali clorat điều chế cách điện phân dung dịch KCl 25% nhiệt độ 70 đến 75oC (phương pháp 2) (a) Viết phương trình hña học xảy phương pháp điều chế kali clorat (b) Tính khối lượng kali clorua điện lượng (theo A.giờ) cần để tạo 100g kali clorat theo phương pháp Trong cóng nghiệp, brom điều chế từ nước biển theo quy trình sau: Cho lượng dung dịch H2SO4 vào lượng nước biển, sục khí clo vào dung dịch thu (1), sau đñ d÷ng khóng khí lói brom vào dung dịch Na2CO3 tới bão hòa brom (2) Cuối c÷ng cho H2SO4 vào dung dịch bão hòa brom (3), thu brom hña lỏng (a) Hãy viết phương trình hña học xảy trình (1), (2), (3) (b) Nhận xét mối quan hệ phản ứng xảy (2) (3) TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐÁP ÁN Hình vẽ mó tả thí nghiệm điều chế khí Cl2 khó ĐIỂM 1,00 (a) Phương trình phản ứng: Phương pháp 1: 6Cl2 + 6Ca(OH)2  Ca(ClO3)2 + 5CaCl2 + 6H2O Ca(ClO3)2 + 2KCl  2KClO3 + CaCl2 2H O  2KCl  H  2KOH  Cl 3Cl  6KOH  5KCl  KClO  3H O KCl  3H O dpdd   KClO  3H Phương pháp 2: 0,50 0,50 100  74,5  60,82 gam 122,5 m 100 Q  It   nF    26,8  131,26 (A.giờ) M 122,5 (b) m KCl  (a) Các phương trình phản ứng: H Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2 (1) 3Br2 + 3Na2CO3  5NaBr + NaBrO3 + 3CO2 5NaBr + NaBrO3 + 3H2SO4  3Na2SO4 + 3Br2 + 3H2O (b) (2) (3) phản ứng thuận nghịch cân bằng: 0,50  3Br2+ 6OH- OH+ H 5Br- + BrO3- + 3H2O 1,25 (2) (3) 0,25 CÂU V (4 điểm) Những thay đổi cñ thể xảy bảo quản lâu dài bình miệng hở dung dịch sau đây: (a) axit sunfuhiđric, (b) axit bromhiđric, (c) nước Gia-ven, (d) dung dịch H2SO4 đậm đặc Hỗn hợp A gồm bột S Mg Đun nñng A điều kiện khóng cñ khóng khí, sau đñ làm nguội cho sản phẩm tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu 2,987 L khí B cñ tỉ khối so với khóng khí 0,8966 Đốt cháy hết khí B, sau đñ cho toàn sản TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT phẩm vào 100ml H2O2 5% (D = 1g/mL) thu dung dịch D Xác định % khối lượng chất A nồng độ % chất tạo dung dịch D Cho thể tích chất khí đo điều kiện tiêu chuẩn Hàm lượng cho phép tạp chất lưu huỳnh nhiên liệu 0,30% Người ta đốt cháy hoàn toàn 100,0 gam loại nhiên liệu dẫn sản phẩm cháy (giả thiết cñ CO2, SO2 nước) qua dung dịch KMnO4 5,0.10-3M H2SO4 thấy thể tích dung dịch KMnO4 phản ứng vừa hết với lượng sản phẩm cháy 625 mL Hãy tính toán xác định xem nhiên liệu đñ cñ phép sử dụng hay khóng? ĐÁP ÁN (a) Vẩn đục vàng kết tủa lưu huỳnh: H2S + 1/2O2  H2O + S↓ (b) Dung dịch cñ màu vàng nhạt: 1/2O2 + 2HBr  H2O + Br2 (c) Thoát khí O2 nồng độ giảm dần NaClO + H2O + CO2  NaHCO3 + HClO HClO  HCl + 1/2O2 (d) Cñ màu đen than hóa chất bẩn hữu cñ khóng khí Cn(H2O)m HSO nC + mH2O Phương trình phản ứng: S + Mg  MgS (1) MgS + 2HCl  MgCl2 + H2S (2) Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 (3) M B  0,8966  29  26  B chứa H2S H2 [Mg cñ dư sau phản ứng (1)] ĐIỂM 1,00 2,987   x  y  22,4 Gọi x y số mol khí H2S H2, ta cñ  34 x  y   26  x  y 0,1 Giải ta cñ x = 0,1 ; y = Từ (1), (2), (3) ta cñ: 0,1  32 %m(S)   100%  50%, %m(Mg)  50% 0,1    0,1    24  0,1  32   H2 S + O2  SO2 + H2O 0,1 0,1 H2 + O  H2 O 0,033 0,033 SO2 + H2O2  H2SO4 0,1 0,147 0,047 0,1 0,50 0,50 0,1 0,50 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT m(dung dịch) = 100  0,1 64  0,133 18  108,8 gam C%(H2SO4) = 0,1.98 0,047.34  100%  9%; C%(H2O2) =  1,47% 108,8 108,8 0,50 Phương trình phản ứng: S + O2  SO2 0,50 (1) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4 (2) 5 Từ (1) (2)  n S  n SO2  n KMnO4   0,625  0,005  7,8125.10 3 mol 7,8125.10 3  32 %m S   100%  0,25% < 0,30% 100 Vậy nhiên liệu đƣợc phép sử dụng 0,50 [...]... Na2CO3 chi m 72,75%; 8,4 gam NaHCO3 chi m 19,22% và 3,51 gam NaCl chi m 8,03% TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Số mol HCl = 0,9 mol nên V = 297,4 ml m = khối lượng NaCl + khối lượng KCl = 22,23 + 7,45 = 29,68 gam m = 29,68 gam Nếu học sinh giải bằng cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đa 0,5 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ...TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT 6,8 gam chất rắn sau c÷ng gồm Fe2O3 (a+0,055)/2 mol 160*(a+0,055)/2 = 6,8 (3) a=0,03 b=0,02 c=0,01  B gồm 0,1 mol AgCl; 0,04 mol AgBr mB= 21,87 gam Chú ý: Nếu học sinh có cách giải khác hợp lý vẫn cho điểm HẾT - 0,5 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GIÁO DỤC... độ Ag+, khi đñ T tăng lên và T > TAgCl mới cñ kết tủa AgCl (nhận ra Cl-) TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC 20132014 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC ĐỀ ĐỀ XUẤT (Dành cho học sinh THPT chuyên) (Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm): 1 Cho biết một số giá trị năng lượng ion hoá thứ nhất... gọn 100 x2 + 65x – 2 = 0 Giải phương trình: x = 2,94% 1 a  0,01 và thay tiếp Kc ta cñ phương trình 3 Muốn x = 1% thay a vào N 5,04 N2 – 12N – 200 = 0 Giải phương trình: N = 7,6 tức n = 5,6 0,5 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Vậy để % VCO trong hỗn hợp < 1% thì n phải cñ quan hệ lớn hơn 5,6 0,5 -Hết Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc ĐỀ ĐỀ XUẤT ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM... liệu (kể cả bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học) - Cán bộ coi thi không phải giải thích gì thêm - Họ và tên thí sinh …………………………………………… Số báo danh……………………… TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HÀ TĨNH Z I 3 KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THPT NĂM HỌC 2012-2013 HƢỚNG DẪN CHẤM MÔN HOÁ HỌC 10 Nội dung Điểm H 1 Cl2 + 2NaBr  2NaCl + Br2 (1)... được sử dụng bảng tuần hoàn Họ và tên thí sinh …………………………………SBD…… …… ……….Hết……… TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc ĐỀ ĐỀ XUẤT Câu Câu 1 (1,0) HƢỚNG DẪN CHẤM 2013 – 2014 MÔN THI: HÓA HỌC 10 Dành cho học sinh THPT Chuyên Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề Nội dung Điểm 1 2 1 A: 3p ; B: 2p ; C: 2p ; D: 1s ; E: 4s ; F: 3d - Electron... 1,8 .10- 5 = C [] C2H5COOH x (1-α).x 1,6 .10- 4 (1,6 .10- 4 + x) (1) 2 .10- 3 (1-0,08)  C2H5COOαx + H+ Ka = 1,3 .10- 5 1,6 .10- 4 αx+1,6 .10- 4 0,5 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT  K a = 1,3 .10- 5 = Câu 4 1,5 đ  x.(1,6 .10- 4 + x) (2) x.(1- ) Từ (1) và (2)  αx = 4,7 .10- 5 ; x = 7,95 .10- 4M 2  pH = 7,21 = pKa2  Tạo 2 muối NaH2PO4 và Na2HPO4 với số mol bằng nhau  NaOH phản ứng hết... 0,075 (mol)  H2O2 dư = 0,15 - 0,075 = 0,075 (mol) Áp dụng BTKL ta cñ: mddB = m ddH2O2 + m SO2 + m H2O = 100 .1 + 0,075.64 + 0,1.18 = 106 ,6 (g) Vậy: C%H2SO4 = C%H2O2 dư = 0,075.98 .100 = 6,695 (%) 106 ,6 0,075.34 .100 = 2,392 (%) 106 ,6 TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT VI 3,5 1 Ba + H2O  Ba(OH)2 + H2 Na + H2O  NaOH + 1/2H2 Dựa vào pt, tính được nBa(OH)2 = NaOH = 0,1... khối lượng các chất trong A c) Tính V và tính m ………………………… HẾT…………………………… - Thí sinh không được sử dụng tài liệu (kể cả bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố) - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm - Họ và tên thí sinh: ………………………………….Số báo danh:……………………… TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH Câu 1 2 Nội dung 4 Điểm Ta cñ electron càng... (khóng cñ muối amoni) Tính m Câu IV: TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT 1 M và R là các nguyên tố thuộc phân nhñm chính (nhñm A), cñ thể tạo với hiđro các hợp chất MH và RH Gọi X và Y lần lượt là hiđroxit ứng với hña trị cao nhất của M và R Trong Y, R chi m 35,323% khối lượng Để trung hòa hoàn toàn 50 gam dung dịch 16,8% X cần 150 ml dung dịch Y 1M Xác định các nguyên ... Cl-) TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10 NĂM HỌC 20132014 ĐỀ THI MÔN: HOÁ HỌC ĐỀ ĐỀ XUẤT (Dành cho học sinh. ..TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH CẤP THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: HÓA HỌC 10. .. danh……………………… TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO HÀ TĨNH Z I KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH THPT NĂM HỌC 2012-2013 HƢỚNG DẪN CHẤM MÔN HOÁ HỌC 10 Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT, TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT, TUYỂN TẬP 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HÓA HỌC LỚP 10 – CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay