KT chuong i DS8 rat chi tiet

3 234 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2016, 09:42

Tiết: 20 KIỂM TRA 1TIẾT Môn: Đại số * Ma trận đề kiểm tra Cấp độ Chủ đề Hằng đẳng thức Số câu Số điểm Tỉ lệ % Phân tích đa thức thành nhân tử Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chia đa thức Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Nhận biết TNKQ TL Nhận dạng đẳng thức Thông hiểu TNKQ TL Dùng đẳng thức để nhân hai đa thức 1(c1) 1(c2) 0,5 0,5 5% 5% PTĐT thành nhân tử phương pháp 1(1a) 1,0 10 % Nhận biết đơn Thực phép thức A chia chia đa thức hết cho đơn đơn giản thức B 1(c4) 2(c5;6) 0,5 1,0 5% 10 % 1,0 1,5 1,0 10 % 15% 10 % Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL Dùng đẳng thức để tính nhanh 1(c3) 0,5 5% Biết vận dụng Dùng phương phương pháp PTĐT pháp tách hạng thành nhân tử để tử để tìm x giải toán 3(1b;2a;3 1(2b) 3,5 1,0 35 % 10 % Thực phép chia đa thức biến xếp 1(c4) 1,5 đ 15% 5,5 đ 55 % 3,0 đ 30 % 12 1,0 10 đ 10 % 100 % 1,5 15 % 0,5 5% 50 % * Đề I Phần trắc nghiệm: (3.0 điểm) Hãy khoanh tròn ý Câu 1: (x – y)2 bằng: A) x2 + y2 B) (y – x)2 C) y2 – x2 Câu 2: (4x + 2)(4x – 2) bằng: A) 4x2 + B) 4x2 – C) 16x2 + Câu 3: Giá trị biểu thức (x – 2)(x2 + 2x + 4) x = - là: A) - 16 B) C) - 14 Câu 4: Đơn thức 9x y z chia hết cho đơn thức sau đây: A) 3x3yz B) 4xy2z2 C) - 5xy2 Câu 5: (- x)6 : (- x)2 bằng: A) - x3 B) x4 C) x3 Tổng D) x2 – y2 D) 16x2 – D) D) 3xyz2 D) - x4 Câu 6: (27x3 + 8) : (3x + 2) bằng: A) 9x2 – 6x + B) 3x2 – 6x + C) 9x2 + 6x + D) (3x + 2)2 II Phần tự luận: (7.0 điểm) Bài 1: (2 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x3 + 2x2 + x b) xy + y2 – x – y Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết: a) 3x(x2 – 4) = b) 2x2 – x – = Bài 3: (1,5 điểm) Tính giá trị đa thức: x2 – 2xy – 9z2 + y2 x = ; y = - ; z = 30 Bài 4: (1,5 điểm) Tìm a để đa thức x3 + x2 – x + a chia hết cho đa thức x + * Đáp án biểu điểm kiểm I/ Trắc nghiệm: Câu Đáp án B D A C B C II/ Tự luận: Bài ý 1.a 1.b Nội Dung x3 + 2x2 + x = x(x2 + 2x + = x(x + 1)2 xy + y2 – x – y = y(x + y) – (x + y) = (x + y)(y – 1) 2.a 3x(x2 – 4) = ⇔ 3x(x – 2)(x + 2) = 3x = x = ⇔  x − = ⇔  x =  x + =  x = −2 2.b 2x2 – x – = ⇔ 2x(x – 2) + (3(x – 2) = ⇔ (x – 2)(2x + 3) = x = x − = ⇔ ⇔ x = − 2x + =   Điểm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 1.5 x2 – 2xy – 9z2 + y2 = (x2 – 2xy + y) – 9z2 = (x – y)2 – (3z)2 0.25 0.25 = (x – y – 3z)(x – y + 3z) Thay x = ; y = - ; z = 30 vào biểu thức ta được: (6 + -3.30)(6 + + 3.30) = - 80.100 = - 8000 x3 + x2 – x + a x+2 x + 2x x2 - x + - x2 - x + a - x2 - 2x x+ a x+2 a+2 Để x3 + x2 – x + a M x + a – = ⇒ a = 0.5 0.5 1.5 0.25 0.25 0.5 0.5 ... 2)2 II Phần tự luận: (7.0 i m) B i 1: (2 i m) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x3 + 2x2 + x b) xy + y2 – x – y B i 2: (2 i m) Tìm x, biết: a) 3x(x2 – 4) = b) 2x2 – x – = B i 3: (1,5 i m)... i m) Tính giá trị đa thức: x2 – 2xy – 9z2 + y2 x = ; y = - ; z = 30 B i 4: (1,5 i m) Tìm a để đa thức x3 + x2 – x + a chia hết cho đa thức x + * Đáp án biểu i m kiểm I/ Trắc nghiệm: Câu Đáp... hết cho đa thức x + * Đáp án biểu i m kiểm I/ Trắc nghiệm: Câu Đáp án B D A C B C II/ Tự luận: B i ý 1.a 1.b N i Dung x3 + 2x2 + x = x(x2 + 2x + = x(x + 1)2 xy + y2 – x – y = y(x + y) – (x + y)
- Xem thêm -

Xem thêm: KT chuong i DS8 rat chi tiet, KT chuong i DS8 rat chi tiet, KT chuong i DS8 rat chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay