KT chuong i DS8 rat chi tiet

3 227 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2016, 09:42

... 2)2 II Phần tự luận: (7.0 i m) B i 1: (2 i m) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x3 + 2x2 + x b) xy + y2 – x – y B i 2: (2 i m) Tìm x, biết: a) 3x(x2 – 4) = b) 2x2 – x – = B i 3: (1,5 i m)... i m) Tính giá trị đa thức: x2 – 2xy – 9z2 + y2 x = ; y = - ; z = 30 B i 4: (1,5 i m) Tìm a để đa thức x3 + x2 – x + a chia hết cho đa thức x + * Đáp án biểu i m kiểm I/ Trắc nghiệm: Câu Đáp... hết cho đa thức x + * Đáp án biểu i m kiểm I/ Trắc nghiệm: Câu Đáp án B D A C B C II/ Tự luận: B i ý 1.a 1.b N i Dung x3 + 2x2 + x = x(x2 + 2x + = x(x + 1)2 xy + y2 – x – y = y(x + y) – (x + y)
- Xem thêm -

Xem thêm: KT chuong i DS8 rat chi tiet, KT chuong i DS8 rat chi tiet, KT chuong i DS8 rat chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay