Thi học kỳ 1 Toán 11 Trắc nghiệm (Kiểm tra Tổng hợp Bài 40)

8 591 5
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2016, 08:44

Đề thi Thử học kì 1 Toán 11 (Kiểm tra Tổng hợp Bài số 40) Hình thức Trắc nghiệm 90 câu 50 phút Hàm số LG Phương trình LG (12 câu) Tổ hợp, chỉnh hợp (12 câu) Xác suất (8 câu) Nhị thức Newton (4 câu) Dãy số Cấp số cộng ( 3 câu) Phép biến hình ( 10 câu) Hình học không gian (quan hệ song song 5 câu) Kiểm tra Tổng hợp – Toán 11 Bài số 40 Câu Nghiệm phương trình  sin x  cos x  sin x  cos x  A)  B)  C)  D)   k , x     2  k 2 , k  Z  k , x   2  k 2 , k  Z  k , x  2  k 2 , k  Z  k , x   2  k 2 , k  Z Câu Phương trình cos3x  4cos x  3cos x   có nghiệm thuộc  0;14 ? A) B) C) D) Câu Nghiệm âm lớn phương trình  2cos x  1 sin x  cos x   A) x    B) x    C) x    D) x    Câu Nghiệm phương trình sin 3x  cos2 x  sin 5x  cos2 x A) x  k  ,k  Z B) x  k  ,k  Z C) x  k  ,x  k  D) Đáp ,k  Z khác Câu Nghiệm phương trình sin x  sin x  sin 3x  sin x  sin 5x  sin x  A) x  k  ; x    k 2 , x     k , k  Z B) x  k 2  ; x    k 2 , x    k , k  Z C) x  k 2  ; x    k , x    k , k  Z D) x  k 2  ; x    k 2 , x    k 2 , k  Z Câu Tổng nghiệm dương nhỏ nhất phương trình sau bao nhiêu? cos10 x  2cos2 x  6cos3x cos x  cos x  8cos x cos3 3x A) 12 B) 9 C) 8 Câu Cho phương trình sin3 x cos3x  cos3 x sin 3x  sin x mệnh đề: 1) Tập nghiệm phương trình x  k  12 ,k  Z D) 10 án 2) Phương trình vô nghiệm 3) Phương trình cho tương đương phương trình cos12 x  Trong mệnh đề trên, mệnh đề là: A) Chỉ có mệnh đề C) Mệnh đề B) Mệnh đề D) Cả mệnh đề sai Câu Hiệu giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  A) B) C) sin x bằng?  cos x D) x    Câu Trên đoạn   ;  , hàm số f  x    sin x có giá trị lớn là:  2 A)   B)   C)   D)   Câu 10 Giả sử hàm số y  sin x  cos x  sin x có giá trị lớn a, giá trị nhỏ b Giá trị biểu thức M  2a  3b là: A) -2 B) -1 C) D)   Câu 11 Cho hàm số y  4sin x  2cos  x   mệnh đề: 4  1) Hàm số đạt giá trị lớn  2) Hàm số đạt giá trị lớn x  5  k 2 , k  Z 3) Hàm số đạt giá trị nhỏ x     k , k  Z 4) Hàm số có giá trị nhỏ  Trong mệnh đề trên, mệnh đề là: A) Mệnh đề 1, C) Mệnh đề 1, B) Mệnh đề 2, D) Mệnh đề 1, Câu 12 Khi hàm số y  sin x  cos x đạt giá trị lớn thì hàm số f  x    sin x có giá trị bao nhiêu? A) C) B) D) Câu 13 Gieo đồng thời ba súc sắc Số khả tổng số chấm mặt xuất ba súc sắc 10 là: A) B) 33 C) 42 D) 50 Câu 14 Một nhóm học sinh gồm năm nữ xếp thành hàng ngang Số xếp để học sinh nam nữ xen kẽ A) 5! C) 2.(5!)2 B) 10! D) (5!)2 Câu 15 Giá trị A 62007  A52007 A 42007 A) 20032 C) 20012 B) 20022 D) 20002 Câu 16 Nghiệm phương trình A3x  20x A) x = C) x = – B) x = x = D) x = Câu 17 Cho đa giác lồi H có 18 cạnh Vẽ tam giác có đỉnh đỉnh đa giác H Số tam giác có cạnh cạnh H là: A) A183  4896 C) 546 B) C183  816 D) 252 Câu 18 Cho cách khẳng định sau: 1) Apm  m  m 1  m  p    p  m  2) Cpm1  Cmp1  Cmp 1  p  m  3) Cpm11  Cpm  Cpm1  Cmp 2   Cmp 1  Cmp 1  p  m  Số khẳng định là: A) C) B) D) Câu 19 Số cách xếp biên bi đỏ có bán kính khác viên bi xanh bán kính giống vào dãy có ô trồng A) 40320 C) 280 B) 6720 D) An4 143 Câu 20 Cho dãy số x1 , x2 , x3 , , xn với xn   ;(n  1, 2,3 ) Dãy số có Pn  Pn số hạng âm? A) C) B) D) Câu 21 Chọn ngẫu nhiên số nguyên dương nhỏ Xác suất để số chọn số nguyên tố bằng: A) B) C) D) Câu 22 Xếp ngẫu nhiên người A, B, C, D, E vào bàn dài chỗ ngồi Xác suất để A B ngồi cạnh là: A) B) 2 C) D) Câu 23 Một bình đựng viên bi xanh, viên bi vàng viên bi đỏ khác màu Lấy ngẫu nhiên viên bi Tính xác suất để viên bi chọn khác màu A) 4 B) 5 C) D) Câu 24 Cho A tập hợp số có chữ số khác lập thành từ số 1, 2, 3, 4, 5, Lấy ngẫu nhiên phần tử A, tính xác suất để số chọn chia hết cho chia hết cho 12 A) 31 13 B) 30 14 C) 31 11 D) 30 Câu 25 Hai cầu thủ bóng đá sút phạt đền, người đá lần với xác suất ghi bàn 0,8 0,7 Xác suất để cẩu thủ ghi bàn là: A) 0,93 C) 0,95 B) 0,94 D) 0,96 Câu 26 Một tổ có nam nữ Chọn ngẫu nhiên ba bạn, kí hiệu X số bạn nam P  X  1 bạn chọn Xác suất biến cố là: A) 27 28 B) 27 29 C) 29 30 D) Đáp số khác Câu 27 Từ hộp thẻ đánh số từ đến 5, lấy ngẫu nhiên lúc số Xác suất để tổng số ghi thẻ là: A) 10 C) 10 B) 10 D) 10 Câu 28 Phải gieo lần súc sắc để xác suất có lần xuất mặt chấm không nhỏ 0,9? A) 11 lần C) 13 lần B) 12 lần D) 14 lần Câu 29 Hệ số x7 khai triển   x 9 A) C97 C) 9C97 B) C97 D) 9C97 Câu 30 Cho hệ thức: 1) Ckn 1  Cnk 1  Cnk 2) Ckn 1  Cnk  Cnk 1 3) Ckn 1  Cnk 11  Cnk 1 Có hệ thức hệ thức trên: A) C) B) D) 2007 Câu 31 Tổng C12007  C22007  C32007   C2007 A) 22007 C) 22007  B) 22007  D) 42007 10 11 12 Câu 32 Cho đa thức P  x   1  x   1  x   1  x   1  x   1  x  Khai triển rút gọn ta đa thức: P  x   a  a1x  a x   a12 x12 Khi hệ số a A) 700 C) 720 B) 715 D) 730 Câu 33 Tổng 1.2  2.3  3.4   n  n  1 bằng: A) n  n  1 n   B) n  n   n  3 C) n  n  1 2n  1 D) Công thức khác Câu 34 Cho dãy số un  n 1 khẳng định: n2 1) Dãy số tăng 2) Dãy số tăng bị chặn 3) Dãy số bị chặn Trong khẳng định trên, có khẳng định đúng? A) C) B) D) u  u3  u5  10 Câu 35 Cho cấp số cộng un thỏa mãn  u  u  26  Tổng S  u1  u4  u7   u2011 có giá trị bao nhiêu? A) 2023736 C) 2023738 B) 2023737 D) 2023739 Câu 36 Ảnh điểm A  0;2  , B 1;3 , C  3;4  qua phép tịnh tiến theo vecto v  1;1 là: A)  1;1 ,  0;2  ,  4;3 C) 1;3 ,  2;4  ,  2;5 B) 1;3 ,  2;4  ,  2;5 D)  1; 1 ,  0;2  ,  4;3 Câu 37 Biết phép tịnh tiến theo vecto v   2; m  biến đường thẳng d : x  y   thành Giá trị biểu thức A  3m  15 bao nhiêu? A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 Câu 38 Cho phép đối xứng trục Ox biến A  2;3 , B  2;3  thành A’ B’ Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? 1) Tọa độ A’ B’ A '  2; 3 , B  2; 3 2) Hai đoạn thẳng AA’ BB’ 3) Hai đường thẳng AB, A’B cắt điểm trục Ox A) Chỉ có mệnh đề C) Mệnh đề B) Mệnh đề D) Mệnh đề Câu 39 Ảnh điểm A  4; 3  qua phép đối xứng trục qua đường thẳng d : x  y  là: A)  4;3 B)  3;  C)  3;  D)  3; 4  Câu 40 Ảnh đường tròn  C  : x  y  x  y  11  qua phép đối xứng trục Oy là: A)  x  1   y  2  B)  x  1   y    16 C)  x  1   y  2  D)  x  1   y    16 2 1  Câu 41 Có phép đối xứng trục biến đường tròn  C  :  x     y  3  2  thành nó? A) Không có phép đối xứng trục C) Có vô số phép đối xứng trục B) Chỉ có phép đối xứng trục D) Có phép đối xứng trục Câu 42 Trong hình đây, hình có nhiều trục đối xứng A) Hình chữ nhật C) Hình thoi B) Tam giác D) Hình thang cân Câu 43 Biết phép đối xứng tâm O (O gốc tọa độ) biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ Trong mệnh đề sau, có mệnh đề chắn đúng? 1) Hai đường thẳng d d’ song song 2) Hai đường thẳng d d’ cắt 3) u d nd '  A) B) C) D) Câu 44 Ảnh đường thẳng d : x  y   qua phép vị tự tâm O  0;0  , tỉ số k  có phương trình là: A) x  y   C) x  y   B) x  y   D) x  y   Câu 45 Cho phép vị tự tâm I, tỉ số k biến ABC nhọn thành DFE Trong khẳng định sau, có khẳng định đúng? 1) ABC ~ DEF 2) C  F 3) CDFE  k C ABC A) C) B) D) Câu 46 Cho mệnh đề: 1) Ba đường thẳng cắt đôi đồng quy 2) Ba đường thẳng cắt đôi đồng phẳng 3) Ba đường thẳng cắt đôi không đồng phẳng đồng quy 4) Ba đường thẳng đồng quy đồng phẳng Có mệnh đề đúng: A) B) C) D) Câu 47 Cho tứ diện ABCD có cạnh a Gọi G G’ trọng tâm tam giác ABC ABD Diện tích thiết diện tứ diện cắt mặt phẳng (BGG’) là: A) a 11 C) a 11 B) a 11 D) a 11 16 Câu 48 Cho hai hình bình hành ABCD ABEF nằm hai mặt phẳng khác Kết sau đúng: A) AD / /  BEF  B) C)  AFD  / /  BEC   ABD  / /  CFE  D) EC / /  ABF  Câu 49 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình bình hành Một mặt phẳng (P) đồng thới song song với AC SB cắt SA, AB, BC, SC, SD, BD M, N, E, F, I, J Khi ta có: A) Ba đường thẳng NE, AC, MF đôi cắt B) Ba đường thẳng NE, AC, MF đôi song song C) Ba đường thẳng NE, AC, MF đồng phẳng D) Cả mệnh đề sai Câu 50 Cho tứ diện ABCD có cạnh a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Cắt tứ diện mặt phẳng (GCD) diện tích thiết diện là: A) a2 C) a2 B) a2 D) a2 ... ABCD có cạnh a Gọi G G’ trọng tâm tam giác ABC ABD Diện tích thi t diện tứ diện cắt mặt phẳng (BGG’) là: A) a 11 C) a 11 B) a 11 D) a 11 16 Câu 48 Cho hai hình bình hành ABCD ABEF nằm hai mặt phẳng... Cnk  11  Cnk 1 Có hệ thức hệ thức trên: A) C) B) D) 2007 Câu 31 Tổng C12007  C22007  C32007   C2007 A) 22007 C) 22007  B) 22007  D) 42007 10 11 12 Câu 32 Cho đa thức P  x   1  x... H là: A) A183  4896 C) 546 B) C183  816 D) 252 Câu 18 Cho cách khẳng định sau: 1) Apm  m  m 1  m  p    p  m  2) Cpm 1  Cmp 1  Cmp 1  p  m  3) Cpm 11  Cpm  Cpm 1  Cmp 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi học kỳ 1 Toán 11 Trắc nghiệm (Kiểm tra Tổng hợp Bài 40), Thi học kỳ 1 Toán 11 Trắc nghiệm (Kiểm tra Tổng hợp Bài 40), Thi học kỳ 1 Toán 11 Trắc nghiệm (Kiểm tra Tổng hợp Bài 40)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay