Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay”

76 587 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/12/2016, 23:07

1. Tính cấp thiết của đề tàiTinh hoa của dân tộc Việt Nam và trí tuệ của thời đại đã tạo ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, mà chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc và nhân dân Việt Nam. Công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên địa vị người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa lớn của nhân loại. Tổ chức văn hóa Liên hợp quốc Unesco kết luận: “Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh là kết tinh của truyền thống văn hóa ngàn năm của dân tộc Việt Nam và những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản chất của mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau”.Là anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, là nhà văn hóa kiệt xuất được cả nhân loại thừa nhận. Đương nhiên, Hồ Chí Minh có hệ tư tưởng riêng của mình, trong hệ thống tư tưởng đó có tư tưởng chính trị, tư tưởng kinh tế, tư tưởng văn hóa, tư tưởng đạo đức… Toàn bộ những hệ thống tư tưởng đó của Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta một kho tàng tri thức quý báu, vô giá không gì có thể đánh đổi được: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. Chính lẽ vậy mà Đảng, Nhà nước ta đã quyết định đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào hệ thống giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin. Chính những giá trị to lớn đó mà các văn kiện Đại hôi VII, VIII, IX, X của Đảng cộng sản Việt Nam đều khẳng định: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng cách mạng Việt Nam. Đây là bước phát triển hết sức quan trọng trong nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta.Trước những thay đổi to lớn, phức tạp của thế giới, mà đặc biệt là sự tan rã, sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, cũng như những khó khăn phức tạp trong nước, có một số người đã vội vàng cho rằng: Hồ Chí Minh đã phạm sai lầm khi đưa chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội vốn có nguồn ngốc từ phương Tây vào Việt Nam. Sự thực cần phải tìm hiểu con đường khác. Không những thế có người lại còn cho rằng, Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, cống hiến của Hồ Chí Minh chủ yếu là về cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh cơ bản là tư tưởng giải phóng dân tộc. Họ cho rằng nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh tức là nặng về dân tộc, nhẹ về giai cấp… Những quan điểm trên chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như chưa có một cái nhìn khái quát, phát triển, cách mạng về chủ nghĩa Mác – Lênin.Du muốn hay không, tiến lên chủ nghĩa xa hội vẫn là xu thế vận động, tất yếu khách quan của lich sử nhân loại hiện nay. Bất chấp những lời bôi nhọ, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, chủ nghĩa xã hội hiện thực, dù có những thăng trầm, thành bại ở nơi này hay nơi khác, nhưng đã tạc dấu ấn đậm nét, đóng vai trò to lớn không thể phủ nhận trong sự phát triển tiến bộ không ngừng của lịch sử nhân loại trong thế kỷ XX. Hiện nay trong bối cảnh quốc tế mới dù phải đối mặt trước rất nhiều khó khăn nghiệt ngã, thách thức sinh tử, chủ nghĩa xã hội vẫn không ngừng vận động phát triển về chất lượng. Ngọn cờ chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, vẫn trở thành động lực mạnh mẻ trên con đường phát triển của sự tiến bộ phồn vinh đối với các quốc gia, dân tộc trong thời đại ngày nay – thời đại quá độ từ chư nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên quy mô toàn cầu.Đất nước chúng ta đang bước vào thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn đang được đặt ra đòi hỏi phải được giải quyết. Do đó, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, là vấn đề bức thiết và cấp bách để phục vụ trực tiếp cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Những quan điểm của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã cho chúng ta thấy Người là một thiên tài , một tấm gương sáng trong việc tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin trên tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo, đổi mới, áp dụng vào Việt Nam một cách có hiệu quả nhất.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề, vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở Việt Nam với sự vận dụng của Đảng ta hiện nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp. Mặc dù hiện nay tư tưởng triết học Hồ Chí Minh đang còn là vấn đề gây nhièu tranh cãi, và cần phải tiếp tục di sâu nghiên cứu, làm rõ. A PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tinh hoa dân tộc Việt Nam trí tuệ thời đại tạo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, mà Người làm rạng rỡ dân tộc nhân dân Việt Nam Công lao to lớn nghiệp vĩ đại Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa Người lên địa vị người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa lớn nhân loại Tổ chức văn hóa Liên hợp quốc Unesco kết luận: “Nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh kết tinh truyền thống văn hóa ngàn năm dân tộc Việt Nam tư tưởng Người hiện thân khát vọng dân tộc việc khẳng định chất tiêu biểu cho việc thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau” Là anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất được nhân loại thừa nhận Đương nhiên, Hồ Chí Minh có hệ tư tưởng riêng mình, hệ thống tư tưởng có tư tưởng trị, tư tưởng kinh tế, tư tưởng văn hóa, tư tưởng đạo đức… Toàn hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, Nhà nước nhân dân ta kho tàng tri thức quý báu, vô giá không đánh đổi được: “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Đó tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta” Chính lẽ vậy mà Đảng, Nhà nước ta định đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào hệ thống giảng dạy học tập môn lý luận trị với chủ nghĩa Mác – Lênin Chính giá trị to lớn mà văn kiện Đại hôi VII, VIII, IX, X Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, kim nam cho hoạt động Đảng cách mạng Việt Nam Đây bước phát triển hết sức quan trọng nhận thức tư lý luận Đảng ta Trước thay đổi to lớn, phức tạp giới, mà đặc biệt tan rã, sụp đổ chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu, khó khăn phức tạp nước, có số người vội vàng cho rằng: Hồ Chí Minh phạm sai lầm đưa chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội vốn có nguồn ngốc từ phương Tây vào Việt Nam Sự thực cần phải tìm hiểu đường khác Không có người lại cho rằng, Hồ Chí Minh anh hùng giải phóng dân tộc, cống hiến Hồ Chí Minh chủ yếu cách mạng giải phóng dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh tư tưởng giải phóng dân tộc Họ cho nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh tức nặng dân tộc, nhẹ giai cấp… Những quan điểm chưa nhận thức đắn, đầy đủ tư tưởng Hồ Chí Minh chưa có nhìn khái quát, phát triển, cách mạng chủ nghĩa Mác – Lênin Du muốn hay không, tiến lên chủ nghĩa xa hội xu vận động, tất yếu khách quan lich sử nhân loại hiện Bất chấp lời bôi nhọ, âm mưu chống phá lực thù địch, chủ nghĩa xã hội hiện thực, dù có thăng trầm, thành bại nơi hay nơi khác, tạc dấu ấn đậm nét, đóng vai trò to lớn phủ nhận phát triển tiến không ngừng lịch sử nhân loại kỷ XX Hiện bối cảnh quốc tế dù phải đối mặt trước nhiều khó khăn nghiệt ngã, thách thức sinh tử, chủ nghĩa xã hội không ngừng vận động phát triển chất lượng Ngọn cờ chủ nghĩa xã hội ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin, trở thành động lực mạnh mẻ đường phát triển tiến phồn vinh đối với quốc gia, dân tộc thời đại ngày – thời đại độ từ chư nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội quy mô toàn cầu Đất nước bước vào thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội, nhiều vấn đề lý luận thực tiễn được đặt đòi hỏi phải được giải Do đó, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, vấn đề bức thiết cấp bách để phục vụ trực tiếp cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng, Nhà nước nhân dân ta Những quan điểm Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam cho thấy Người thiên tài , gương sáng việc tiếp thu, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin tinh thần độc lập, tự chủ sáng tạo, đổi mới, áp dụng vào Việt Nam cách có hiệu Nhận thức được tầm quan trọng vấn đề, vậy mạnh dạn chọn đề tài: “Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh chủ nghia xã hội đường lên chủ nghĩa xá hội Việt Nam với vận dụng Đảng ta nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mặc dù hiện tư tưởng triết học Hồ Chí Minh vấn đề gây nhièu tranh cãi, cần phải tiếp tục di sâu nghiên cứu, làm rõ Tình hình nghiên cứu đề tài: Ngay sau hội thảo lần thứ 14 tổ chức giáo dục khoa học văn hóa “Unesco” Hồ Chí Minh “anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa giới”, xuất hiện nhiều nhiều công trình nghiên cứu Hồ Chí Minh nhà khoa học nước quốc tế Cũng từ đây, khoa học xuất hiện ngành khoa học mang tên Hồ Chí Minh học Nhiều công trình nghiên cứu tư tường Hồ Chí Minh đời Tuy người, ngành khoa học, khai thác góc độ, khía cạnh khác nhau, tất đạt kết đáng kể, giúp hiểu rõ ngừơi tài ba Tiêu biểu số đó, phải kể đến công trình khoa học cấp nhà nước KX02, được tập thể nhà khoa học nghiên cứu với 13 nội dung lớn, đem lại hệ thống tri thức tư tưởng Hồ Chí Minh kết giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Bộ giáo dục đào tạo đời, làm tài liệu chuẩn cho việc giảng dạy học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh Không thế, mà tư tưởng Hồ Chí Minh được nhiều tác giả nghiên cứu như: Giáo sư, tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa (chủ biên) “Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh ”, nhà xuất Lao động, 2000; Vũ Viết Mỹ “Tìm hiểu tư tưởng Hò Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam”, nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002; Đại tướng Võ Nguyên Giáp “Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam”, nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003; Giáo sư Hồ Kiêm Việt “Góp phần tìm hiểu đặc sắc tư triết học Hồ Chí Minh”, nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 Ngoài có nhiều viết đăng tạp chí triết học như: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội bước độ lên chủ nghĩa xa hội Việt Nam”, tạp chí Triết học số tháng năm 1998 (Bài ai?); Vũ Ngọc Khánh với “Minh triết Hồ Chí Minh đóng góp vào lịch sử kỷ XX”, tạp chí Triết học số năm 2000; Nguyễn Duy Quý với “Tư tường Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam”, tạp chí Triết học số năm 2003; Nguyễn Văn Trung với “Mối quan hệ tu tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – lênin ”, tạp chí Cộng sản số năm 2004… nhiều tác phẩm, viết tác giả khác liên quan đến đề tài (Yêu cầu phải tổng kết được họ nói gì) Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích khóa luận là, góp phần nhận thức cách đầy đủ có hệ thống triết lý Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, từ soi chiếu, vận dụng công đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện Việt Nam Nhiệm vụ khóa luận phải làm rõ vấn đề sau: + Làm rõ điều kiên, hoàn cảnh nước quốc tế, sở lý luận hình thành nên quan điểm Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam + Làm rõ được vận dụng sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam + Đảng, Nhà Nước nhân dân ta vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh công xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện Việt Nam Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là: tư tưởng Hồ Chí Minh mà cụ thể tư tưởng triết học Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường di lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, được thể hiện qua lời nới, viết, tác phẩm hành động Người Đóng góp đề tài Làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam cách có hệ thống, để phục vụ cho việc học tập môn tu tưởng Hồ Chí Minh tư tuởng triết học Hồ Chí Minh, làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu lý luận chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Phương pháp nghiên cứu Luận văn dựa sở phương pháp luận phép biện chứng vật chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời vận dung phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phân tích, tổng hợp, logic, lịch sử, so sánh số phương pháp khác… Kết cấu đề tài Ngoài mục lục, phần mở đầu, phần kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề tài chia làm chương tiết Chưong 1: Khái quát trình hình thành quan niệm Hồ Chính Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Chương 2: Sự vận dụng tư tuởng triết học Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đảng ta giai đoạn hiện B PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Khái quát trình hình thành quan niệm Hồ Chí Minh Chủ nghĩa xã hội đường độ lên Chủ nghĩa xã hội Việt Nam 1.1 Bối cảnh lịch sử nước quốc tế cuối kỷ XIX đầu kỷ XX 1.1.1 Tình hình giới Cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX chủ nghĩa tư tự cạnh tranh chuyển sang chủ nghĩa tư độc quyền nhà nước, chủ nghĩa đế quốc Nhân loại phải chịu cai trị chúng Lúc châu lục nước chậm phát triển, đặc biệt dân tộc thuộc địa trở thành miếng mồi ngon béo bở cho tranh giành, xâu xé nước đế quốc lớn Phải công nhận rằng, chủ nghĩa đế quốc đời phát triển làm cho xã hội loài người có phát triển vượt bậc, đặc biệt sức sản xuất khoa học kỹ thuật Chủ nghĩa tư hết, lúc đạt được mức phát triển cực thịnh Tuy nhiên, thành lớn lao mà chủ nghĩa tư đem lại cho nhân loại, điều giết chết chúng tương lai Cũng hết, xã hội tư chủ nghĩa phương Tây, lúc mâu thuẫn gay gắt diễn liệt Đó mâu thuẫn lực lượng sản xuất ngày phát triển mạnh mẽ với quan hệ sản xuất cổ hủ, tàn bạo kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Biểu hiện xã hội mâu thuẫn đấu tranh giai cấp vô sản bị áp bức bóc lột bị dồn tới chân tường, cam chịu cảnh sống cũ được nữa, với giai cấp tư sản ăn chơi phỡn giọt mồ hôi, nước mắt máu người dân lao động Không có mâu thuẫn mà có mâu thuẫn chủ nghĩa đế quốc dân tộc bị áp bức nô dịch… mâu thuẫn này, chủ nghĩa tư điều hòa, giải được Tất diễn biến tình hình xã hội tạo nên bầu trời u ám, đen tối bao phủ xã hội Châu âu giới, báo hiệu thời kỳ cách mạng tới Ở phương Đông, có phần diễn biến chậm Những tư tưởng cách mạng phát sinh châu Âu kỷ trước, có điều kiện xâm nhập tác động đến xã hội nước phương Đông Một tư tưởng tư tưởng Minh Trị, với cách mạng Duy Tân Nhật Bản (1868) Liền sau Trung Quốc với tư tưởng mạng tính chất cải lương Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu, với “Tân Tân Tân Văn”, đường theo khuynh hướng tư sản Tiếp đến vận động Tôn trung Sơn với chủ nghĩa “Tam dân”, dẫn đến cao trào cách mạng Tân Hợi Trung Quốc vào năm 1911, xuất hiện hệ tư tưởng chứng minh thời đại đế quốc chủ nghĩa, phương Đông hoàn toàn theo đuờng mà phương Tây cách hàng trăm năm Điều thúc đẩy đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh mục tiêu lý tưởng mà trước họ sức phấn đấu để đạt được Sau Mác Ăngghen qua đời, Lênin người kế tục nghiệp hai ông phát triển thời Bằng phân tích chủ nghĩa tư kỷ XX, đặc biệt phát triển phương Đông, Lênin nhận thức được rằng, trung tâm cách mạng trị chuyển từ nước Châu Âu sang Châu Á Qua phân tích mâu thuẫn Lênnin khẳng định rằng: Chính phát triển không đông ấy, nên chủ nghĩa xã hội diễn thắng lợi số nước tư nước tư bản, miễn khâu yếu sợi dây chuyền chủ nghĩa đế quốc Trên thực tế cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 chứng minh điều Sự thắng lợi làm chấn động giới Thắng lợi Cách mạng Tháng Mười năm 1917 Nga ảnh hưởng trực tiếp đến cao trào cách mạng nước tu chũ nghĩa Ở nước tư châu Âu thành lập đảng tổ chức cộng sản đầu tiên, nhằm lảnh đạo thúc đẩy mạnh mẻ đấu tranh giai cấp vô sản, tiến tới lật đổ thống trị chư nghĩa tư Cách mạng xa hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại làm thức tĩnh cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc nứớc thuộc địa phụ thuộc nhằm xóa bỏ chế độ thực dân, nô lệ làm thuê cho tư bản, có Việt Nam Tháng năm 1919, Quốc tế thứ III đời theo sáng kiến Lênin Sự kiện lại thúc đẩy cách mạng giới tiến thêm bước nhờ việc thống người cánh tả, thật cách mạng vào phong trào công nhân quốc tế Không thế, đời Quốc tế III, làm cho nước phụ thuộc thuộc địa gắn kết lại với hơn, để thúc đẩy phát triển, họ có chung kẻ thù, chung mục đích, theo đường – cách mạng giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản 1.1.2 Tình hình nước Vào năm 1858 thục dân Pháp xâm lược Việt Nam Triều đình nhà Nguyễn với tính chất bạc nhược, nhanh chóng đầu hàng địch dâng nước ta cho kẻ thù Không thế, hầu hết bọn vua, quan triều đình Nguyễn sức ngăn cản kháng chiến quần chúng nhân dân lên chống lại thực dân Pháp bảo vệ đất nước Sau đánh chiếm được nước ta, Thực dân Pháp thiết lập máy thống trị thực dân tiến hành hai khai thác thuộc địa Việt Nam Về kinh tế, du nhập phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, tình hình kinh tế Việt Nam có biến đổi: quan hệ kinh tế nông thôn bị phá vở, hình thành nên đô thị mới, trung tâm kinh tế-xã hội, tụ điểm cư dân Nhưng thực dân Pháp không du nhập cách hoàn chỉnh phương thứ sản xuất tư chư nghĩa vào nước ta, mà trì quan hệ kinh tế phong kiến, chúng kết hợp hai phương thức bóc lột tư phong kiến để thu lợi nhuận siêu nghạch Chính thế, nước Việt Nam phát triển lên chủ nghĩa tư cách bình thường được, kinh tế Việt Nam bị kìm hãm vòng lạc hậu phụ thuộc nặng nề vào kinh tế Pháp Về trị, thực dân Pháp tiếp tục thi hành sách chuyên chế với máy đàn áp nặng nề Mọi quyền hành thâu tóm tay viên quan cai trị người Pháp, từ toàn quyền Đông Dương, thống đốc Nam kỳ, khâm sứ Trung kỳ thống đốc Bắc kỳ công sứ tỉnh, đến máy quân đội, cảnh sát, tòa án… Bằng sách “dùng ngừơi Việt trị người Việt” chúng biến vua, quan Nam triều thành tay bù nhìn, tay sai đắc lực Chúng bóp nghẹt tự do, dân chủ, nhân dân ta, chúng thẳng tay đàn áp, khủng bố, dìm đấu tranh nhân dân ta biển máu Về văn hóa, chúng thi hành triệt để sách văn hóa nô dịch, gây tâm lý tự ti, vọng bản, khuyến khích hoạt động mê tín, di đoan, đồi phong bại tục Mọi hoạt động yêu nước nhân dân ta bị cấm đoán, chúng tìm cách bưng bít ngăn chặn ảnh hưởng văn hóa tiến giới vào Việt Nam thi hành sách ngu dân để dễ bề cai trị Cuộc khai thác thuộc địa thực dân Pháp ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình xã hội Việt Nam, làm cho phân hóa giai cấp diễn sâu sắc, mạnh mẻ Do sách kinh tế trị phản động thực dân Pháp, Giai cấp địa chủ bị phân hóa thành ba phận rõ rệt: tiểu, trung đại địa chủ, có số địa chủ bị phá sản Vốn sinh lớn lên quốc gia dân tộc có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, lại bị sách thống trị tàn bạo trị, chèn ép kinh tế, nên phận nhỏ tiểu trung địa chủ không chịu nổi nhục nứớc, có mâu thuẫn với đế quốc quyền lợi dân tộc nên tích cực tham gia phong trào đấu tranh chống thực dân bọn phản động tay sai Chính sách độc quyền kinh tế, mua rẻ bán đắt, tô cao, thuế năng, chế độ cho vay nặng lải… đế quốc phong kiến đẩy nông dân vào đường bần hóa không lối thoát Một số bán sức lao động, làm thuê cho nhà máy, hầm mỏ, đồn điền bí bắt di làm phu thuộc địa khác cho đế quốc Pháp Số lại phải gắn vào đồng ruộng gánh chịu bóc lột vô nặng nề, mảnh đất mà trước thuộc quuyền sở hữu họ Vì bị nứớc hết ruộng đất, lại bị áp bức bóc lột nặng nề cảc đế quốc phong kiến, nông dân Việt Nam phải sống cảnh “một cổ hai tròng” Nên nông dân có mâu thuẩn với đế quốc phong kiến, đặc biệt sâu sắc với để quốc bọn tay sai phản động Họ vừa có yêu cầu độc lập dân tộc, lại vừa có yêu cầu ruộng đất, song yêu cầu độc lập dân tộc bức thiết Giai cấp nông dân có truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất lực lượng to lớn nhất, động lực cách mạng mạnh mẽ Giai cấp nông dân được tổ chức, lại có lãnh đạo đội tiên phong cách mạng phát huy vai trò tích cực nghiệp đấu tranh độc lập tự dân tộc Việt Nam Giai cấp tư sản hình thành trình khai thác thuộc địa thực dân Pháp Nhìn chung, lực lượng yếu lại luôn bị tư sản Pháp chèn ép, không đủ sức chen chân với tư sản Hoa kiều Pháp Họ có mâu thuẫn với đế quốc phong kiến nên họ có tinh thần chống đế quốc phong kiến Giai cấp tư sản dân tộc lực lượng cách mạng thiếu phong trào giải phóng dân tộc Giai cấp tiểu tư sản bao gồm nhiều phận khác nhau, tiểu thương, tiểu chủ, công chức, trí thức, học sinh, sinh viên… Mặc dù họ có nhu cầu, nguyện vọng quyền lợi khác nhau, nhìn chung, địa vị kinh tế họ bấp bênh, luôn bị chèn ép chủ nghĩa đế quốc, tư sản phong kiến Hầu hết họ người yêu nước, có tinh thần cách mạng lực lượng cách mạng quan trọng Sự phát triển công thương nghiệp tư Pháp dẫn tới đời giai cấp công nhân Giai cấp công nhân Việt Nam lực lượng xã hội tiến tiến, đại diện cho phương thức sản xuất mới, tiến bộ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tình thần cách mạng triệt để, mang chất quốc tế Họ động lực cách mạng mạnh mẽ liên minh được với giai cấo nông dân tiểu tư sản, trở thành sở vững cho khối đại đoàn kết dân tộc đấu tranh độc lập chủ nghĩa xã hội Khi được tổ chức lại hình thành đảng tiên phong cách mạng, được vũ trang học thuyết cách mạng triệt để chủ nghĩa Mác-Lênin, giai cấp công nhân trở thành người lãnh đạo đấu tranh độc lập tự dân tộc công xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam 10 nhân tố định hàng đầu thắng lợi cách mạng Việt Nam Bởi vậy, công xây dựng chủ nghĩa xã hội đầy khó khăn, phức tạp Việt Nam phải đảm bảo tuyệt đối lãnh đạo Đảng: “chủ nghĩa xã hội quần chúng nhân dân xây dựng nên”, “đó công trình tập thể quần chúng nhân dân lao động lãnh đạo Đảng” Hai: Phải nâng cao trình độ, lực quản lý nhà nước đối với toàn xã hội Theo Hồ Chí Minh, nhà nước tổ chức để thực hiện quyền lực nhân dân, có trách nhiệm phục vụ nhân dân “việc lợi cho dân phải hết sức làm, việc hại đến dân phải hết sức tránh”[24;155], trách nhiệm đảng, phủ “nếu dân đói đảng phủ có lỗi, dân dốt đảng, phủ có lổi…”[24;156] Ở Hồ Chí Minh muốn nói tới trách nhiệm, hiệu thực tế, nhiệm vụ cụ thể việc hoach định thực hiện sách pháp luật Người nhấn mạnh phủ ta trọng thực tế nỗ lực làm việc, để tranh thủ quyền độc lập thống lãnh thổ xây dựng nước Việt Nam mới, muốn vậy phải thiết lập thực hiện sách mạnh mẽ sáng suốt nhân dân, xây dựng ban hành hiến pháp luật pháp, thực hiện tổng tuyển cử Nhà nước ta từ đầu mang tính nhân dân sâu sắc “…có việc được bàn, bàn bỏ thăm, ý kiến nhiều người theo được, dân chủ”[24;156] Trên cương vị người đứng đầu Đảng, nhà nước, Hồ chí Minh đích thân chăm lo, tạo thiết chế hệ thống bầu cử phổ thông đầu phiếu, hệ thống tòa án, hệ thống quyền tự dân chủ, thông qua hiến pháp pháp luật nhà nước đổi chế pháp luật, cải cách máy hành chính, nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền dân, dân dân, nhằm đảm bảo cho nhà nước đủ trình độ, lực trọng trách đại diện cho quyền lực cho nhân dân, hướng dẫn dân thực hiện quyền làm chủ Đây điều kiện cấn việc phát huy sức mạnh nguồn lực dân, đồng thời nhà nước đóng vai trò động lực phát triển xã hội Ba: Phải mở rộng tăng cường hoạt động chủ động tích cực tổ chức trị quần chúng Hồ Chí Minh ý đến việc đưa 62 quần chúng nhân dân vào tổ chức yêu nước phù hợp với giai tầng, ngành nghê, lứa tuổi tôn giáo, hội hữu hay tương trợ công hội hay nông hội, đoàn niên, hội phụ nữ… Các đoàn thể trị tổ chức đại diện đứng bảo đảm quyền lợi cho thành viên cách đáng Cho nên theo Hồ Chí Minh, phải thực hành dân chủ tổ chức để phát huy vai trò tiềm người công xây dựng chủ nghĩa xã hội Bao trùm cho tổ chức trị mặt trận dân tộc thống nhất, nơi quy tụ tổ chức cá nhân yêu nước tập hợp dân Việt Nam Hồ Chí Minh cho tổ chức phải quy tụ, thu hút, tập hợp đựoc toàn dân tham gia vào công xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Muốn vậy phải tổ chức hiệp thương dân chủ, tức lấy việc thống lợi ích tối cao dân tộc lợi ích tầng lớp nhân dân làm sở để cố không ngừng mở rộng tổ chức, đồng thời đoàn thể, tổ chức mặt trận phải đoàn kết chặt chẽ lâu dài lại với để giúp đỡ phát triển Bốn: phải đào tạo đội ngũ cán có đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lịch sủ Đảng, nhà nước muồn lãnh đạo, quản lý nhân dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đòi hỏi phải nhanh chóng đào tạo, bồi dưỡng nhằm hình thành đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức nhà nước có trình độ văn hóa, am hiểu pháp luật, thành thạo nghiệp vụ hành phải có đaọ đức cách mạng Trong việc sủ dụng quản lý, Người nhắc nhở phải tẩy óc bè phái “ai hẩu với dù nói không nghe, tài dung, thân với dù họ có tài tìm cách dìm họ xuống, họ nói không nghe”[8;278] Trong vấn đề cán quản lý nhà nước, Hồ Chí Minh quan tâm đến phẩm chất đạo đức tinh thần phục vụ Tổ Quốc Theo Người, thiếu điều dù có lực không dung được “làm việc nước hy sinh, phấn đấu, hy sinh quyên lợi riêng mà nghĩ lợi chung Những muốn làm quan cách mạng thiết không nên bầu”[8;180] 63 Tóm lại, theo Hồ Chí Minh xây dựng chủ nghĩa xã hội cải biến cách mạng toàn diện, lẽ vậy muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đỏi hỏi người cán quản lý, lãnh đạo phải người có trình độ hiểu biết, có lực, đặc biệt người có đaọ đức, nói Hồ chí Minh vừa “hồng” vừa “chuyên” Nói cách tổng quát nhất, tư tuởng triết học Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chủ nghĩa tư Việt Nam tư tưởng xây dựng chế độ xã hội Việt Nam cho hợp quy luật, thuận lòng dân hợp với thời đại Nó sản phẩm tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại nên tảng sở chủ nghĩa Mác – Lênin với nhừng giá trị truyền thống tốt đẹp Việt Nam… Những tư tưởng Người được Đảng, nhà nước nhân dân ta vận dụng, bổ sung phát triển thời kỳ đổi 2.2 Sự vận dụng tư tưởng triết học Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn Tư tưởng tưởng triết học Hô Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam hệ thống, bao gồm luận điểm chất, mục tiêu, động lục chủ nghĩa xã hội, tính tất yếu khách quan thời kỳ độ đường biện pháp, hình thức bước thời kỳ độ Tuy nhiên, điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam thời Người, công xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta chưa thật vận động theo quy luật nó, nên có nhiều điều Người chưa kịp nghĩ, kịp làm, chưa kịp tổng kết điều đương nhiên Ngày nay, xây dựng đổi công xây dựng chủ nghĩa xã hội bối cảnh nước quốc tế có nhiều thay đổi Tuy nhiên luận điểm Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam sở lý luận phương pháp luận đạo tiếp tục suy nghĩ, sáng tạo để tìm bước cách làm phù hợp điều kiện mới, từ góp phần 64 làm phong phú thêm lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học thời đại ngày Công đổi Đảng ta khởi xướng từ Đại hội đại đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) mở bước chuyển công xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta Đại hội VII (1991) thông qua cương lĩnh đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội chiến lược ổn định phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000 Đại hội VIII (1996) tổng kết chặng đường mười năm đổi mới, rút học kinh nghiệm lớn, xác định chương trình, nhiệm vụ lớn đất nước chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, biến nước ta thành nước công nghiệp năm đầu kỷ XXI Đại hội IX Đại hội phát huy sức mạnh toàn dân, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đại hội X đại hội nâng cao chất lượng lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh toàn diện công đổi mới, sớm đưa đất nước ta khỏi tình trạng phát triển Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, bên cạnh thành tựu mà đạt được nhiều hạn chế, yếu kếm găp nhiều khó khăn, đặc biệt nước ta đối đầu với hang loạt thách thức, khó khăn nước lẫn quốc tế Trong bối cảnh vậy, vận dung tư tưởng triết học Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường dộ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam được Đảng, nhà nước ta đẩy mạnh vấn đề sau: Thứ nhất: Trong trình đổi phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh người tim đường giải phóng dân tộc cho cách mạng Việt Nam, đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội mục tiêu cao cả, bất biến toàn Đảng, toàn dân ta Dưới lãnh đạo Đảng, nhân dân ta đấu tranh giành được độc lập dân tộc, bước độ dần lên chủ nghĩa xã hội Trong điều kiện nước ta, độc lập dân tộc phải liền với 65 chủ nghĩa xã hội, sau giành được độc lập dân tộc phải lên chủ nghĩa xã hội, quy trình tiến hóa phát triển xã hội loài người Hơn có chủ nghĩa xã hội đáp ứng được khát vọng dân tộc ta độc lập cho dân tộc, dân chủ cho nhân dân, cơm no áo ấm cho người Thực tiễn phát triển đất nước cho thấy, độc lập dân tộc điều kiện tiên để thực hiện chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội sở đãm bảo vững cho độc lập dân tộc Đây học xuyên suốt trình cách mạng nước ta Hiện nay, tiến hành đổi toàn diện đất nước mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Tức tiếp tục đường cách mạng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã, mà Hồ Chí Minh Đảng ta lựa chọn Đổi với không thay đổi mục tiêu Sau sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa Liên Xô Đông Âu, có nhiều ý kiến khác vè đường cách mạng Việt Nam Có người cho Liên Xô nhiều nước từ bỏ đường xã hội chủ nghĩa tự lâu rồi, mà nước ta cứ nhắm mắt theo đường cũ? Sự tan rã sụp đổ Liên Xô Đông Âu tan rã sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội nhiều khuyết tật, bước thụt lùi phát triển chủ nghĩa xã hội Điều nghĩa chủ nghĩa xã hội lỗi thời, lạc hậu nhiều người thường hay nói Nếu có hiểu biết chủ nghĩa xã hội mô hình chủ nghĩa xã hội cũ Liên Xô nước Đông Âu, nói cách hồ đồ “chúng ta nhắm mắt theo đường cũ”, lựa chọn Việt Nam kiên định đường lên chủ nghĩa xã hội bối cảnh lúc bày lựa chon sáng suốt, lựa chọn hợp với xu vận động thời đại, lựa chọn lịch sử tương lai cách mạng Việt Nam Lợi dụng tan rã sụp đổ Liên Xô nước Đông Âu, lực thù địch bên bọn phản dộng bên nứoc, số người không giữ vững được lập trường, dao động lên tiếng yêu cầu phải từ bỏ đường xã hội chủ nghĩa Nhưng qua 66 học đắt giá Liên Xô nước Đông Âu thấy rõ gọi tự tư sản bánh vẽ, mà đằng sau thứ tư chủ nghĩa hoang dã tàn phá giá trị tốt đẹp mà nhân dân nước phải đổ bao công lao xương, máu để xây dựng nên, dù tĩnh ngộ muộn Vì vậy, đường phát triển tư lựa chọn chúng ta, mà lựa chọn độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Ở đây, thấy xây dựng chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa biến đổi chất tất lĩnh vực, nghiệp khó khăn, phức tạp… Kinh tế thị trường, hội nhập, mở cửa, giao lưu quốc tê, có mặt tiêu cực, có mặt thuận lợi, hội, khó khăn thách thức, đòi hỏi Đảng, nhà nước nhân dân ta phải biết vận dụng cách tích cực, đồng thời phải biết ngăn chặn, phòng tránh mặt tiêu cực, đãm bảo nhịp độ phát triển nhanh, bền vững tất mặt đời sống xã hội, không phát triển kinh tế giá làm phương hại đến mặt khác đời sống xã hội đãm bảo độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Vấn đề cách mạng Việt Nam lúc phải giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, biết cách sử dụng thành tựu nhân loại phục vụ cho công xã hội chủ nghĩa xã hội, phát huy tối đa tiềm lực nước quốc tế phục vụ cho nghiệp cách mạng vẻ vang Với tinh thần nêu trên, Đảng, nhà nước nhân dân Việt Nam đem sức lực, tài lực trí lực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam Vận dụng tư tuởng Hồ Chí Minh thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta xác đinh “nước ta độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản, từ xã hội vốn thuộc địa phong kiến, lực lương sản xuất thấp Đất nước trãi qua hàng trăm năm chiến tranh, hậu để lại nặng nề tàn dư thực dân phong kiến nhiều lực thù địch thường xuyên tìm cách phá hoại chế dộ xã hội chủ nghĩa độc lập dân tộc nhân dân ta”[x,y] 67 Xuất phát từ nhận thức thế, thông qua trình phần tích tình hình kinh tế nước thề giới, thuận lợi khó khăn, Đảng ta đòi hỏi Đảng, nhà nước nhân dân ta tiếp tục nâng cao ý chí tự lực, tự cường phát huy sức mạnh vật chất tinh thần toàn dân, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tìm tòi bước biện pháp thích hợp để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Đảng ta xác định xã hội mà nhân dân ta xây dựng xã hội: nhân dân lao động làm chủ; có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất hiện đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu; có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc; người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo lực hưởng theo lao động, có sống ấm no, tự hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; dân tộc nước bình đẳng, đoàn kết giúp đở lẫn tiến bộ; có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất nước giới Đảng ta xác định mục đích công xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam độc lập, dân chủ, giấu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội, cuối chủ nghĩa cộng sản Đảng ta xác định mục tiêu cụ thể cho giai đoạn thời kỳ qua độ phù hợp vói yêu cầu giai đoạn Thứ hai: Để kiện đinh mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Đảng ta xác định việc cần làm là: Một: Xây dựng Đảng vững mạnh, làm máy nhà nước, thực hiện cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội Muốn thực hiện được mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, phát huy quyền làm chủ nhân dân cần đến vai trò lãnh đạo Đảng cách mạng chân chính, nhà nước thật dân, dân dân Muốn vậy thì: + Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền Một Đảng “đạo đức, văn minh”, Đảng phải có đường lối trị đắn, lĩnh trị vững vàng, có tư tưởng cách mạng triệt để, khoa hoc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, lấy 68 thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy cải tạo Việt Nam làm mục tiêu Để vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời làm giàu thêm trí tuệ mình, Đảng phải kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc tinh hoa văn hóa nhân loại; Đảng phải có tổ chức trị sạch, kiên cường, … Đặc biệt Đảng cán bộ, đảng viên gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, vừa đày tớ trung thành với nhân dân vừa người hướng dẫn, lãnh đạo nhân dân + Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa củu dân, dân, dân; thực hiện cải cách hành cách đồng để phục vụ nhân dân + Bằng giải pháp thiết thực, cụ thể, hình thành đội ngũ cán liêm khiết, tận trung với nước, tận hiếu với dân + Giáo dục tầng lớp nhân dân ý thức biết cách làm giàu cho đất nước; hăng hái đẩy mạnh tăng gia sản xuất kinh doanh, gắn liền với tiết kiệm Hai: phải biết phát huy quyện làm chủ nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tất nguồn lực, trước hết nội sinh để đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức Công nghiệp hóa hiện đại hóa yêu cầu có tính quy luật đối với nước nông nghiệp lạc hậu độ lên chủ nghĩa xã hội chưa qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa Bởi muốn xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phải biêt tranh thủ thành tựu cách mạng khoa học công nghệ, điều kiện giao lưu, hội nhập quốc tế, để nhanh chóng biến nước ta thành nước công nghiệp hiện đại Hồ Chí Minh rõ cho thấy rằng, công xây dựng chủ nghĩa xã hội nghiệp toàn dân, Đảng lãnh đạo, vậy phải đem tài dân, sức dân, dân mà làm lợi cho dân Với tinh thần Đảng ta xác định, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phải gắn liền với phát triển tri thức, phát huy tối đa quyền làm chủ nhân dân, phát huy tối đa nguồn lực, đặc biệt nguồn lực bên trong, có phát huy mạnh mẻ 69 nội lực tranh thủ, sử dụng tối đa hiệu nguồn lục bên ngoài, nguồn lực người vốn quý Nguồn lực nhân dân, người Việt Nam bao gôm trí tuệ, tài năng, sức lao động, cải… Để phát huy tốt sức mạnh toàn dân theo Đảng cấn phải giải vấn đề sau: + Tin dân, dựa vào dân, xác lập quyền làm chủ nhân dân thực tế, làm cho chế độ dân chủ được thực hiện lĩnh vực đới sồng người, sở địa phương Muốn vậy, phải nâng cao dân trí, bồi dưỡng văn hóa, trị trau dồi lĩnh công dân, cung cấp thông tin đắn cho người dân, thực hiện chế “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra”, tạo cho người dân có điều kiện tham gia giám sát công việc nhà nước, làm cho dân chủ thực trỡ thành động lực phát triển xã hội + Thực hiện quán chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh, cở sở lấy liên minh công – nông – tri thức làm nòng cốt, tạo nên đồng thuận xã hội vững mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Ba: phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Quán triệt quan điểm Hồ chí Minh việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, Đảng ta cho rằng, bên cạnh việc phát huy sức mạnh nước phải biết tranh thủ điều kiện quốc tế thuận lợi, tận dụng tối đa sức mạnh thời đại Công đổi nhân dân ta diễn lúc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ, xu toàn cầu hóa ảnh hưởng đến nhịp độ phát triển kinh tế xã hội tất quốc gia, vậy phải tranh thủ tối đa hội xu mang lại tinh thần khơi dậy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần độc lập dân tộc, kêu gọi toàn dân sẳn sàng đem nhân lực, vật lực, tài lực để tăng cường sức mạnh quốc gia Chủ động hội nhập kinh tế phải gắn liền với nhiệm trau dồi lĩnh sắc dân tộc cho thiếu niên – lực lượng nòng cốt nước nhà Như vậy, để nâng cao hiệu hợp tác quốc tế, chủ động hội nhập kinh tế khu vực quốc tế xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đòi hỏi 70 Đảng, nhà nước ta chủ trương nêu cao nguyên tắc độc lập, tự chủ, tự cường, chủ trương phát huy sức mạnh dân tộc- sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, sức mạnh người làm chủ, đại đoàn kết, sở sức mạnh bên mà tranh thủ đồng tình, ủng hộ rộng rãi lực lương bên Có thể khái quát quan điểm Đảng ta việc tiếp vân dụng tư tưởng triết học Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam là: thực hiện cho được chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, phát huy sức mạnh động lực bên trong, nêu cao tinh thần tự lực tụ cường, đồng thời biết tận dụng tối đa nguồn lực bên sở độc lập tự chủ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia Tóm lại, với lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tương Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam thực tảng tư tưởng cho nghiệp đổi giai đoạn hiện sau Vấn đề phải tiếp tục quán triệt tư tưởng chế, sách pháp luật Đảng nhà nước, tổ chức hoạt động cán bộ, đảng viên nhân dân, hiệu lực thực tể đổi kinh tế trị, đem lại cải thiện vật chất tinh thần cho nhân dân, cố được niềm tin quần chúng nhân dân vào tính tất thắng đường xã hội chủ nghĩa 71 PHẦN KẾT LUẬN Định hướng phát triển cách mạng Việt Nam được khẳng định từ năm 20- 30 kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy đường giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mục tiêu cách mạng Việt Nam, đồng thời nội dung cốt lỏi tư tưởng Hồ Chí Minh Tuy nhiên, phải nói tư tưởng triết học Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam từ đầu có, Người tự nghĩ ra, mà có trình phát sinh, phát triển Nó sản phẩm việc tiếp thu tư tuởng chủ nghĩa xã hội nhân loại, kết hợp giá trị truyền thống Việt Nam, với tư tưởng xã hội chủ nghĩa phương Đông Đặc biệt kế thừa, tiếp thu phát triển quan niệm nhà kinh điển chủ nghĩa Mác- Lênin học thuyết hình thái kinh tế xã hội sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Nhưng kể nhiêu có lẽ không đủ mà phải kể đến yếu tố quan trọng lăn lội với thực tiễn suốt trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam tạo nên tư tưởng Người chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Hồ Chí Minh nhà lý luận thiên tài cách mạng Việt Nam, Người cho thấy được tinh thần học tập cách sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, để từ vận dụng vào Việt Nam, làm cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể đòi hỏi thực tiễn cách mạng Việt Nam Trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Người vạch cho cách khái quát nhất, đặc trưng chất chủ nghĩa xã hội Việt Nam, xác định mục tiêu cụ thể mà chủ nghĩa xã hội Việt Nam hướng tới, đồng thời Người đường cách thức, biện pháp, bước cụ thể thời kỳ độ để xây dựng được chủ nghĩa xã hội Việt Nam Những luận điểm mà Người đưa vào thời điểm lúc bầy chứng minh Bác 72 nhà lý luận thiên tài cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam vừa cho thấy Người vừa trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, cho thấy được luận điểm sáng tạo Người Bởi có luận điểm ta thấy Hồ Chí Minh bàn đến, mà không thấy nhà kinh điển tư tưởng triết học Người Những tư tưởng được Đảng, nhà nước nhân dân ta vận dụng sáng tạo công đổi hiện Trong đường mà Đảng nhân dân ta lựa chọn, đương nhiên lúc gặp thuận lợi, mà khó khăn, phức tạp Vì vậy, sai lầm điều trành khỏi Nhưng vấn đề biết sai sửa mà Từ sau Đai hội VI (1986), với đường hướng mà Đảng đưa quan niệm nhìn thẳng vào thật, nói thật đánh giá thật, khắc phục được tư tưởng sai lầm nóng vội, chủ quan ý chí, xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây, ngày nhận thức đắn nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Tư tưởng, lý luận Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Viêt Nam sản phẩm đời nghiệp Bác, lòng Người đối với nhân dân, với Tổ Quốc Trong tư tưởng, lý luận có thở sống động thực tiễn, có tinh túy chủ nghĩa Mác – Lênin, có có côt lỏi tinh hoa truyền thống dân tộc, có điểm tương đồng văn hóa Đông- Tây… Vì vậy, sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh mãi trường tồn với dân tộc, với thời đại 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: chủ nghĩa Mác- Lênin,tư tưởng Hồ Chí Minh đường xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam; NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994 [2] Nguyễn Trọng Chuẩn: Những quan điểm C.Mác, Ăngghen,VILênin chủ nghĩa xã hội thời kỳ độ [3] Đảng cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ qua độ lên chủ nghĩa xã hôi; NXB, Sự thật, Hà Nội, 1991 [4] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội Đảng thời kỳ đổi (VI, VII, VIII IX); NXB, Sự Thật, Hà Nội, 2005 [5] Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc thứ XX, NXB, Chính trị quốc gia, Hầ Nội, 2006 [6] Bộ Giao dục đào tạo: Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 [7] Đại tướng Võ Nguyên Giáp (chủ biên): Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam; NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 [8] Hội đồng trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia môn khoa hoc Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh; NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội 2004 [9] Hội đồng trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia môn khoa hoc Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh; NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội 2008 [10] Nhị Lê: Mấy vấn đề lý luận thực tiễn nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam; NXB, Chính trị quốc gia , Hầ Nội, 2002 [11] VILênin: Về thời kỳ độ; MXB Sự thật, Hà Nội, 1975 [12] VILênin toàn tập, tập 41; NXB, Tiến bộ, Matxcơva, 1977 [13] VILênin toàn tập, tập 43; NXB, Tiến bộ, Matxcơva, 1977 [14] VILênin toàn tập, tập 45; NXB, Tiến bộ, Matxcơva, 1977 [15] Nguyễn Bá Linh: Tư tưởng Hồ Chí Minh; NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 [16] Tạp chí Lý luận trị: số 7; 4/2000 74 [17] CMác, Ăngghen: Về chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa công sản; NXB, Sự thật, Hà Nội, 1975 [18] Các.Mác Ănghghen toàn tập , tập 22, NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995 [19] Các.Mác Ănghghen toàn tập , tập 23, NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995 [20] CMác, Ăngghen, VILênin: Về chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản, tập I; NXB, Sự thật, Hà Nội, 1986 [21] CMác, Ăngghen, VILênin: Về chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản, tập II, NXB, Sự thật, Hà Nội, 1986 [22] Hồ Chí Minh toàn tập, tập 12; NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996 [23] Hồ Chí Minh: Về chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam; NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004 [24] Vũ Viết Mỹ: Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002 [25] Nguyễn Duy Quý (chủ biên): Mấy vấn đề lý luận chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa đường di lên chủ nghĩa xã hôị Việt Nam; NXB, Sự thật, Hà Nội, 1998 [26] Khoa Triết học: Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ Nghĩa Mác - Lênin (chương trình cao cấp), tập III; NXB, Chính trị quốc gia, Hà nội, 1995 [27] Tạp chí Triết học: Số (104), 8/1998 [28] Tạp chí Triết học: Số (115), 6/2000 [29] Tạp chí Triết học: Sồ (117), 10/2000 [30] Tạp chí Triết học: Số (120), 4/2001 [31] Tạp chí Triết học: Số (135), 8/2002 [32] Tạp chí Triết học: Số (142), 2/2003 [33] Ban trung ương - Văn hoá trung ương: Tư tưởng Hồ C 75 hí Minh mãi soi đường đi; NXB, Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004 76 ... Làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam cách có hệ thống, để phục vụ cho việc học tập môn tu tư ng Hồ Chí Minh tư tuởng triết học Hồ Chí Minh, làm... niệm chủ nghĩa Mác - Lênin chủ nghĩa xã hội thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Cội nguồn cốt lõi quan niệm Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam chủ nghĩa Mác – Lênin Ở. .. - Lênin xem xét với tư cách sau đây: - Chủ nghĩa xã hội (chủ nghĩa cộng sản) với tư cách lý tư ng xã hội công tốt đẹp - Chủ nghĩa xã hội với tư cách học thuyết khoa học - Chủ nghĩa xã hội với
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay”, Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay”, Tư tưởng triết học hồ chí minh về chủ nghia xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xá hội ở việt nam với sự vận dụng của đảng ta hiện nay”

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay