TIỂU LUẬN QUỐC PHÒNG AN NINH NÂNG CAO HIỆU CÔNG tác bảo vệ AN NINH CHÍNH TRỊ, tư TƯỞNG, văn hóa TRONG CUỘC đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN hòa BÌNH ở nước TA HIỆN NAY

26 534 7
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2016, 21:23

Bảo vệ an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa là bộ phận quan trọng của bảo vệ an ninh quốc gia, bao gồm tổng thể các hoạt động, các biện pháp duy trì trạng thái an toàn, ổn định và phát triển của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao... nhằm giữ gìn và tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển những thành quả, những giá trị về chính trị, tư tưởng, văn hóa giữ vững sự lãnh đạo của Đảng và định hướng xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và nhân dân ta. MỞ ĐẦU Bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa phận quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bao gồm tổng thể hoạt động, biện pháp trì trạng thái an toàn, ổn định phát triển đất nước lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao nhằm giữ gìn tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển thành quả, giá trị trị, tư tưởng, văn hóa giữ vững lãnh đạo Đảng định hướng xã hội chủ nghĩa nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Đảng nhân dân ta Hiện nay, lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh tiến công liệt nhằm thực âm mưu xuyên suốt chúng chiến lược “Diễn biến hòa bình” Việt Nam xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa nước ta theo quỹ đạo chủ nghĩa tư Chúng coi tiến hành “diễn biến hòa bình” lĩnh vực tư tưởng, văn hóa mũi đột phá nhằm chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa Chúng tiếp tục tăng cường xuyên tạc, phủ định, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kích động, chia rẽ Đảng, Đảng với dân; triển khai mạnh mẽ ý đồ công khai hóa, quốc tế hóa tổ chức trị đối lập hình thức, sẵn sàng tiến hành bạo loạn, lật đổ có thời Dự báo năm tới, tiến công lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa “mũi đột phá” chiến lược “Diễn biến hòa bình” Để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch cho rằng, cần phải điều chỉnh biện pháp phương pháp, thay đổi thủ đoạn để tiến hành “diễn biến hòa bình” cho thích hợp tình hình Việt Nam không giống Liên Xô nước Đông Âu trước Âm mưu chúng phá hoại trên tất lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại Song trọng tâm, then chốt tư tưởng, văn hóa, coi “mũi đột phá”, cách làm đỡ tốn tiền của, không bị giới lên án, phản đối lại đạt hiệu cao Các lực thù địch lợi dụng vấn đề nhạy cảm dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để can thiệp vào công việc nội nhiều nước, có Việt Nam Tình hình đặt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa có phát triển nội dung phương thức Do chọn tiểu luận “Một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” nước ta nay” làm chủ đề viết thu hoạch NỘI DUNG “Diễn biến hòa bình chiến lược nhằm lật đổ chế độ trị-xã hội nước tiến bộ, trước hết nước xã hội chủ nghĩa từ bên trong, chủ yếu biện pháp phi quân chủ nghĩa đế quốc lực phản động đứng đầu Mỹ tiến hành Nội dung chính: sử dụng thủ đoạn kinh tế, trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh… kết hợp với răn đe quân để ngầm phá từ bên trong, tạo lực lượng trị đối lập núp chiêu tự do, dân chủ, nhân quyền; kích động mâu thuẫn tôn giáo, dân tộc, chủng tộc; truyền bá mô hình trị, kinh tế, tư tưởng lối sống chủ nghĩa tư bản; khuyến khích tư nhân hóa kinh tế đa nguyên trị; triệt để khai thác lợi dụng khó khăn, sai sót nhà nước hành, làm trầm trọng thêm trình khủng hoảng kinh tế-xã hội, tạo nên sức ép ngày lớn buộc lãnh đạo nhà nước phải bước chuyển hóa, thay đổi đường lối trị, nhường quyền lãnh đạo cho nhà nước đối lập, làm cho thể chế trị tiến bộ, cách mạng bị thủ tiêu "(1) Đặc trưng chiến lược “diễn biến hòa bình” Một là, sử dụng biện pháp phi vũ trang để chống phá nước xã hội chủ nghĩa phong trào độc lập dân tộc Bằng phương thức hòa bình, bước gây ảnh hưởng có lợi tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, dập tắt phong trào cách mạng, phong trào độc lập dân tộc Đây chiến tranh không đại bác, xe tăng, máy bay, tầu chiến, không mùi thuốc súng nguy hiểm Hai là, thông qua “công cụ mềm”: ngoại giao, kinh tế, văn hóa đến trị để làm sụp đổ nước xã hội chủ nghĩa Tuy đế quốc Mỹ lực thù địch sử dụng biện pháp, thủ đoạn “phi quân sự” chủ yếu để tác động làm suy yếu sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa chúng coi trọng sức mạnh quân để răn đe, làm áp lực hậu thuẫn cho thủ đoạn Ba là, tác động bên tạo chuyển hóa, diễn biến từ bên Khác với chiến tranh thông thường vũ lực, “diễn biến hòa bình” chủ yếu dùng lực lượng người, phương tiện đối phương đánh phá từ nội đối phương với hỗ trợ từ bên làm cho đối phương mơ hồ, cảnh giác, ngộ nhận chất phản động chủ nghĩa đế quốc, làm cho đối phương tự diễn biến, biến đổi, suy yếu, sụp đổ nhanh chóng Bốn là, không phá hoại, hủy diệt cải vật chất cách rầm rộ vũ lực Đế quốc Mỹ lực thù địch thực ý đồ chiến lược cách khôn khéo, che đậy nhiều thủ đoạn lắt léo, tinh vi, xảo quyệt cách quyến rũ, mua chuộc vật chất, núp danh nghĩa viện trợ nhân đạo, từ thiện; đòi mở rộng dân chủ, tự không giới hạn, thực đa nguyên, đa đảng, xâm nhập, thao túng, khống chế kinh tế để làm mục ruỗng nội bộ, sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa; với nhịp điệu phát triển “thẩm thấu hòa bình”, từ từ, khốc liệt, rầm rộ, tàn phá chiến tranh vũ lực hiệu lớn chiến tranh vũ lực Năm là, chiến lược “diễn biến hòa bình” mang tính toàn cầu, không giới hạn thời gian, không gian Chiến lược “diễn biến hòa bình” đế quốc Mỹ lực thù địch chống phá nước xã hội chủ nghĩa phong trào độc lập dân tộc mang tính toàn cầu, chiến lược phá hoại toàn diện lĩnh vực trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quân sự, ngoại giao giới hạn thời gian, không gian đẩy đối phương suy yếu dẫn đến rối loạn nội sụp đổ Mục tiêu phương châm chiến lược “diễn biến hòa bình” Thống với mục tiêu chung chiến lược “diễn biến hoà bình” toàn cầu, mục tiêu cụ thể Việt Nam là: Xoá bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản tiến tới xoá bỏ chế độ XHCN; đưa Việt Nam vào quĩ đạo chủ nghĩa tư bản, phục vụ cho quyền lợi Mỹ khu vực Với phương châm“Mềm – ngầm - sâu”, chống phá toàn diện lĩnh vực Để thực phương châm trên, biện pháp chiến lược chúng là: Sử dụng tổng hợp thủ đoạn, tiến công toàn diện: lấy tư tưởng khâu “đột phá”, kinh tế “mũi nhọn”, dân tộc- tôn giáo “ngòi nổ”, ngoại giao “hỗ trợ”, quân “răn đe”; kết hợp chặt chẽ “diễn biến hoà bình” với bạo loạn lật đổ răn đe quân sự; sẵn sàng gây chiến tranh cần thiết Thực tiễn lực thù địch có âm mưu thủ đoạn chủ yếu Việt Nam sau: Tuyên truyền xuyên tạc nhằm loại bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, loại bỏ vai trò lãnh đạo xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam, thúc đẩy tự diễn biến làm suy yếu hệ thống trị, hình thành đa nguyên đa đảng, tiến tới làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Lợi dụng quan hệ kinh tế để xâm nhập, gây sức ép, bước chuyển hoá Việt Nam theo quĩ đạo Mỹ; Lợi dụng sách cởi mở, đổi ta, núp danh nghĩa: “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để chống phá Việt Nam; Xây dựng phát triển lực lượng chống đối từ bên Lợi dụng khó khăn, yếu kém, sai lầm ta; với hỗ trợ, can thiệp từ bên ngoài, tiến hành bạo loạn lật đổ li khai vùng, số vùng đất nước Từ âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hoà bình” lực thù địch đặt công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa nước ta có nội dung biện pháp Bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa phận quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh trị cốt lõi, xuyên suốt, an ninh tư tưởng, văn hóa, kinh tế – xã hội tảng vật chất tinh thần cho ổn định phát triển bền vững đất nước Ngày nay, bối cảnh tình hình giới tình hình nước, quốc gia quan tâm, coi trọng bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế – xã hội trình phát triển hội nhập, coi phận quan trọng an ninh quốc gia, gắn kết chặt chẽ với quốc phòng, hợp thành quốc phòng – an ninh quốc gia Đảng ta xác định bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa vấn đề có tính sống chế độ, nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu toàn Đảng, toàn dân hệ thống trị nhằm bảo đảm lãnh đạo Đảng giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, thực thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần tích cực xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đất nước ta Trong trình lãnh đạo nghiệp cách mạng, Đảng ta chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức đắn vấn đề bảo vệ thành cách mạng, trước hết bảo vệ lãnh đạo Đảng, nhân tố định hàng đầu thắng lợi cách mạng Theo Hồ Chí Minh để bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa phải kết hợp chặt chẽ “xây” “chống”, xây dựng phải gắn với bảo vệ Thực tiễn cách mạng nước ta, thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, với đường lối độc đáo vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, với đẩy mạnh đấu tranh quân sự, giành thắng lợi chiến trường, Đảng ta chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, đạo tích cực tăng gia sản xuất, phòng gian giữ bí mật, bảo vệ quyền, đoàn thể, xây dựng đời sống văn hóa mới, trừ hủ tục, mê tín dị đoan vùng giải phóng Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng đặc biệt coi trọng bảo vệ trị nội bộ, đấu tranh làm thất bại chiến tranh tâm lý, gián điệp địch, xây dựng miền Bắc theo đường xã hội chủ nghĩa, trở thành hậu phương lớn chung sức, đồng lòng nước đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, thống Tổ quốc Trong công đổi đất nước, thực hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ Tổ quốc, trước tác động tình hình giới, khu vực nước, âm mưu “diễn biến hòa bình” lực thù địch tăng cường hội nhập quốc tế; yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có phát triển Trên sở tư nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta xây dựng hoạch định chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quân sự, chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng quốc phòng toàn dân gắn với trận an ninh nhân dân Công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế – xã hội coi trọng phận quan trọng an ninh quốc gia Vai trò quan trọng thể nội dung sau: Bảo vệ cương lĩnh, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước, bảo vệ tổ chức Đảng Nhà nước, tổ chức trị – xã hội hệ thống trị; bảo vệ tảng tư tưởng Đảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng Đảng tổ chức, cán bộ, đảng viên nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta Bảo vệ, phát triển thành văn hóa cách mạng góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc nhằm xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi xâm nhập sản phẩm văn hóa có nội dung đồi trụy, phản động đời sống xã hội Đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” lực thù địch nước ta lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa Qua 30 năm đổi tạo cho đất nước ta lực, sức mạnh tổng hợp lớn nhiều so với trước Tuy nhiên nước ta đứng trước nhiều thách thức lớn, đan xen nhau, tác động tổng hợp diễn biến phức tạp, coi thường thách thức Nguy tụt hậu xa kinh tế so với nhiều nước khu vực giới tồn Tình trạng suy thoái trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống phận cán bộ, đảng viên gắn với tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí nghiêm trọng Trong nội bộ, biểu xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có diễn biến phức tạp Các lực thù địch tiếp tục thực âm mưu “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, sử dụng chiêu “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ trị nước ta; lợi dụng triệt để phát triển nhanh khoa học công nghệ, trình toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế tiến hành âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” phương diện Hiện nay, lực thù địch tiếp tục tăng cường xuyên tạc, phủ định, xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kích động, chia rẽ Đảng, Đảng với dân; triển khai mạnh mẽ ý đồ công khai hóa, quốc tế hóa tổ chức trị đối lập hình thức, sẵn sàng tiến hành bạo loạn, lật đổ có thời Trên lĩnh vực báo chí, xuất bản, chúng sức thúc đẩy thành lập báo tư nhân, lôi kéo, tranh thủ nhà báo theo quan điểm phương Tây; triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng Internet, blog để đưa tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung xấu, phản động, truyền bá thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, đổi trắng thay đen, tạo xúc, nghi ngờ, bất bình công chúng, kích động gây rối, bạo loạn lật đổ Trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, chúng tác động lôi kéo chuyển hóa tư tưởng văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ “cấp tiến”, văn nghệ sĩ có biểu dao động trị; tăng tài trợ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thu hút quan tâm giới trẻ, học sinh, sinh viên, niên để đề cao giá trị phương Tây, truyền bá lối sống thực dụng, đồi trụy, cá nhân cực đoan, phê phán giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, với việc tăng cường tuyên truyền, quảng bá giá trị dân chủ, nhân quyền phương Tây, thể chế hóa báo cáo, nghị sai trái để chống phá ta; chúng sức cổ súy, ủng hộ, khuyến khích hành động chống đối đối tượng hội trị Việt Nam Về vấn đề tôn giáo, chúng công khai hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối tôn giáo tinh thần lẫn vật chất để thúc đẩy chủ trương ly khai nội số tôn giáo; lợi dụng dân chủ, nhân quyền xúc quần chúng tín đồ, phần tử cực đoan tôn giáo, lôi kéo quần chúng biểu tình phản đối việc xử lý quyền xung quanh vấn đề đất đai, sở vật chất có nguồn gốc tôn giáo để gây trật tự, ổn định xã hội Về vấn đề dân tộc, lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc lịch sử, kích động tư tưởng hận thù dân tộc, ly khai, tự trị, thực ý đồ thành lập “Nhà nước Đề ga độc lập” Tây Nguyên, “Nhà nước Khmer Crom” Tây Nam Bộ, “Nhà nước Chăm độc lập” Nam Trung Bộ “Vương quốc Mông” Tây Bắc nhằm phá vỡ thống quốc gia Việt Nam, tạo tiền đề, điều kiện cho can thiệp lực thù địch bên Đặc biệt lực thù địch trọng sử dụng vấn đề tôn giáo gắn với vấn đề dân tộc để tác động khu vực trọng điểm; thông qua tổ chức “phi phủ” để thực “diễn biến hòa bình” Các lực thù địch nước tăng cường móc nối, liên kết với phần tử chống đối, hội nước công khai chống phá ta cách toàn diện với cường độ ngày liệt, tính chất ngày nguy hiểm, mức độ ngày tinh vi, trắng trợn Chúng triệt để lợi dụng thời điểm trị nhạy cảm để triển khai chiến dịch chống phá; coi trọng hình thành lực lượng, nhân tố bên trong, nhân tố chỗ, khoét sâu vào khó khăn, yếu nội ta, thúc đẩy “tự diễn biến” Trên thực tế thủ đoạn phá hoại địch nhiều có tác động định đến tư tưởng phận cán bộ, đảng viên nhân dân ta, thực lực chúng chưa đủ khả làm chuyển hóa hệ tư tưởng xã hội ta theo ý đồ chúng Song cảnh giác, xem nhẹ đấu tranh dẫn đến hậu khó lường Dự báo năm tới, tiến công lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa “mũi đột phá” chiến lược “Diễn biến hòa bình” Để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chủ nghĩa đế quốc lực thù địch cho rằng, cần phải điều chỉnh biện pháp phương pháp, thay đổi thủ đoạn để tiến hành “diễn biến hòa bình” cho thích hợp tình hình Việt Nam không giống Liên Xô nước Đông Âu trước Âm mưu chúng phá hoại trên tất lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại Song trọng tâm, then chốt tư tưởng, văn hóa, coi “mũi đột phá”, cách làm đỡ tốn tiền của, không bị giới lên án, phản đối lại đạt hiệu cao Các lực thù địch lợi dụng vấn đề nhạy cảm dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để can thiệp vào công việc nội nhiều nước, có Việt Nam Tiếp tục kiên trì, bền bỉ, tác động vào quan tham mưu chiến lược chế, sách, quan tư pháp chuyển hóa cán bộ, đảng viên trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống theo kiểu “mưa dần thấm lâu” để tiến tới xóa bỏ điều Hiến pháp, ban hành luật, chế, sách theo ý đồ có lợi cho Mỹ phương Tây Các lực thù địch lợi dụng phân hóa, phân cực ngày gia tăng, biểu tình, bãi công, khiếu kiện diễn phức tạp để tăng cường kích động với mưu toan biến thành bạo loạn lật đổ điểm nóng Tây Nam Bộ, Tây Nguyên số nơi khác, kể thành phố lớn Dự kiến xảy tình như: Các lực thù địch đẩy mạnh công khai hóa, quốc tế hóa tổ chức trị đối lập; kích động tổ chức biểu tình đông người gắn với bạo loạn lật đổ số địa bàn trọng điểm lan nước; lợi dụng báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ để chống phá, tiến tới đòi thay đổi chế độ; thông qua tổ chức phi phủ, thông qua hợp tác giáo dục, đào tạo để chuyển hóa Việt Nam Tình hình đặt yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa có phát triển nội dung phương thức Bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa tình hình điều kiện đẩy mạnh công đổi mới, thực kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tăng cường hội nhập quốc tế Những thành tựu nghiệp đổi tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa, là: Đời sống vật chất, tinh thần, niềm tin nhân dân ngày nâng cao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hoạt động máy nhà nước ngày hoàn thiện hiệu quả, thiết chế dân chủ Đảng, nhân dân xác lập, hệ thống pháp luật ngày hoàn chỉnh, cải cách hành có tiến bộ, uy tín vị nước ta trường quốc tế nâng cao tạo sở vật chất, tinh thần, sức mạnh pháp lý cho công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Tuy nhiên, công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa có khó khăn, thách thức mới, tác động mặt trái chế thị trường phân hóa giàu nghèo, lối sống thực dụng, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái đạo đức, tệ nạn tội phạm xã hội, xâm Để cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn phải gắn kết chặt chẽ xây dựng bảo vệ Thực thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nói chung bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa nói riêng tình hình cần tiến hành số giải pháp chủ yếu sau: Một là, tăng cường giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhân dân nâng cao nhận thức nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Đây giải pháp quan trọng hàng đầu công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp, ngành, cán bộ, đảng viên nhân dân, phát huy tinh thần tự giác, tích cực, chủ động kiên thực có hiệu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa tình hình Yêu cầu giáo dục phải làm cho đối tượng nhận thức rõ đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, vị trí, vai trò, nội dung công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm phát huy sức mạnh tổng hợp ngành, cấp, tổ chức, cán bộ, đảng viên nhân dân nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Nâng cao chất lượng giáo dục công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa trước hết phải nâng cao trách nhiệm cấp ủy đảng, người đứng đầu tổ chức, quan, đơn vị, địa phương lãnh đạo, đạo, xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai tổ chức thực nhiệm vụ giáo dục bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Phải thường xuyên đổi nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục cho phù hợp với đối tượng Nội dung giáo dục cần tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương Đảng công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa; làm rõ vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa; âm mưu, thủ đoạn lực thù địch chống phá ta lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa; tình hình công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa yêu cầu, nội dung, biện pháp bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa tình hình Vận dụng sáng tạo hình thức, phương pháp giáo dục phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể tổ chức, quan, đơn vị, địa phương, phù hợp với đối tượng cụ thể; kết hợp lồng ghép giáo dục bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa hoạt động tuyên truyền, giáo dục trị, sinh hoạt đảng, sinh hoạt quan, đơn vị, sinh hoạt cộng đồng, khu dân cư; với hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; phương tiện truyền thông đại chúng Nhà nước địa phương, quan, đơn vị Xây dựng lực lượng chuyên trách giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh có phẩm chất trị, đạo đức tốt, có lực trình độ nghiên cứu, tuyên truyền giáo dục công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Xây dựng, bồi dưỡng nâng cao lực phát huy vai trò đội ngũ tuyên truyền viên công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa tổ chức, quan, đơn vị, địa phương Phối hợp chặt chẽ có hiệu hoạt động tuyên truyền giáo dục bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa quan tuyên truyền Đảng, quyền, tổ chức, quan, đơn vị, địa phương, cấp, ngành, lực lượng, phương tiện nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp công tác tuyên truyền bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác giáo dục bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa; đánh giá kết quả, chất lượng, hiệu công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa, yếu kém, hạn chế, bất cập, tìm nguyên nhân rút kinh nghiệm kịp thời, tiếp tục định hướng cho công tác giáo dục bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Hai là, tiếp tục nâng cao hiệu công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Nâng cao hiệu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho Đảng ta vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, làm cho Đảng thực đạo đức, văn minh Xây dựng đội ngũ cán đảng viên có phẩm chất trị vững vàng, tư tưởng, đạo đức sáng, nâng cao trình độ mặt, thực công bộc, đày tớ nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, nhân dân tin yêu theo vấn đề quan trọng, giải pháp cấp bách tình hình để tăng sức đề kháng chống nguy “tự diễn biến” từ nội ta; điều kiện, nhân tố định thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Các cấp ủy đảng, cán đảng viên Đảng cần nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác xây dựng Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nghiệp đổi đất nước nói chung công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa nói riêng Trước hết cần tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trị, tư tưởng tổ chức, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức đảng ngang tầm với đòi hỏi yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn Xây dựng Đảng trị nhiệm vụ quan trọng hàng đầu toàn công tác xây dựng Đảng Đảng ta Đảng cầm quyền, nguy lớn Đảng cầm quyền sai lầm đường lối Để có đường lối đúng, Đảng phải nắm vững, vận dụng cách độc lập, sáng tạo phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tri thức thời đại; kết hợp chặt chẽ kiên định nguyên tắc, chiến lược với vận dụng mềm dẻo, khôn khéo sách lược, phương pháp; chống giáo điều, bảo thủ trì trệ đổi vô nguyên tắc Phải coi trọng nâng cao lực quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết, thị Đảng phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại tổ chức đảng, vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc điểm hoạt động thực nhiệm vụ tổ chức, quan, đơn vị, cấp, ngành, địa phương; nâng cao lực tổ chức thực đường lối, nghị Đảng nghị cấp ủy đảng phát triển kinh tế, xã hội bền vững, xây dựng văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà sắc dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng người mới, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu công tác đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân Xây dựng Đảng tư tưởng xây dựng hệ tư tưởng, phẩm chất trị, đạo đức cách mạng, lối sống sạch, lành mạnh, chống tư tưởng phi vô sản, tư tưởng thù địch nâng cao kiến thức, trình độ mặt đội ngũ cán bộ, đảng viên Cần phải đổi nâng cao chất lượng, hiệu công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, sách Đảng, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, đảng viên nhân dân Nâng cao tính chiến đấu, tính thiết thực, tính thuyết phục công tác tư tưởng, giữ vững thống trị tư tưởng Đảng nhân dân, củng cố niềm tin vững toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước theo đường xã hội chủ nghĩa Nâng cao lực lãnh đạo đấu tranh chống quan điểm sai trái, phản động, chống “diễn biến hòa bình” lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa lực thù địch, bảo vệ vững an ninh trị nội bộ, an ninh tư tưởng, văn hóa, quan, đơn vị, địa phương phạm vi nước Tăng cường biện pháp quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, chống quan liêu, tham nhũng, đẩy mạnh tự phê bình phê bình, thường xuyên lấy ý kiến nhân dân tư cách, đạo đức cán đảng viên; xử lý nghiêm khắc cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, tham ô, tham nhũng, lãng phí, kiên đưa khỏi Đảng người suy thoái, sa sút phẩm chất trị, tư tưởng, đạo đức Nghị Hội nghị Trung ương (Khóa XI) Đảng – “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” rõ phải: “Kiên đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết cán lãnh đạo, quản lý cấp để nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu Đảng, củng cố niềm tin đảng viên nhân dân Đảng”, đồng thời Nghị yêu cầu tiến hành “các giải pháp phải bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, khả thi, kết hợp “chống xây”, “xây chống”, nói đôi với làm, tập trung giải vấn đề xúc, trì trệ nhất”(2) Xây dựng Đảng tổ chức cần tập trung đổi mới, kiện toàn tổ chức, máy lãnh đạo Đảng hệ thống trị, gắn với cải cách, đổi tổ chức, máy quan Nhà nước đoàn thể trị – xã hội phù hợp với điều kiện Đảng cầm quyền Đổi phương thức lãnh đạo Đảng, phương thức hoạt động quan Nhà nước, Mặt trận đoàn thể trị – xã hội Phải tiếp tục đổi công tác cán đẩy mạnh đấu trang chống tham nhũng, lãng phí; quán triệt thực nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ; đổi quy hoạch, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ, thực dân chủ hóa công tác cán bộ, phát hiện, đào tạo cán có đức, có tài; trọng xây dựng, bồi dưỡng cán nữ, cán trẻ, cán người dân tộc thiểu số, cán xuất thân từ công nhân; xây dựng hệ thống sách chế độ đãi ngộ cán Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí sở coi trọng giáo dục, tu dưỡng, rèn luyện cán đảng viên, quản lý tổ chức đảng, tăng cường phê bình tự phê bình, mở rộng dân chủ, công khai, nâng cao hiệu công tác kiểm tra kỷ luật Đảng, trừng trị kẻ tham nhũng bao che cho tham nhũng, không để lực thù địch lợi dụng đấu tranh chống tham nhũng để kích động lôi kéo nhân dân, chia rẽ đoàn kết thống Đảng Phải có biện pháp làm tổ chức Đảng, máy Nhà nước, ngăn ngừa không cho phần tử hội chui sâu, leo cao vị trí chủ chốt Đảng nhà nước, không cho địch cài cắm lực lượng tổ chức hệ thống trị Phải coi trọng xây dựng, củng cố tổ chức sở đảng vững mạnh, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng, hoạt động chi để củng cố, tăng cường tảng Đảng, đảm bảo lãnh đạo Đảng loại hình sở, khắc phục tình trạng thụ động, ỷ lại, buông lỏng lãnh đạo Đặc biệt phải coi trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động sinh hoạt chi thôn, làng, xóm, ấp, bản, khu phố, tổ dân phố, vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng yếu Tăng cường thắt chặt mối quan hệ mật thiết, máu thịt Đảng nhân dân sở tiếp tục đẩy mạnh công đổi nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, thực sách đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hoàn thiện chế, sách, thiết chế thực dân chủ, phát huy quyền làm chủ nhân dân; tiếp nhận, xử lý ý kiến tham gia Mặt trận, đoàn thể nhân dân tổ chức đảng, cán đảng viên Phải gắn chặt xây dựng chỉnh đốn Đảng với việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào thực tốt “làm theo” gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm tổ chức, quan, đơn vị, địa phương nhân dân thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững an ninh trị, an ninh tư tưởng, văn hóa Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp lực lượng, tổ chức hệ thống trị, vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Bảo vệ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, an ninh trị, tư tưởng, văn hóa nói riêng nhiệm vụ quan trọng, trách nhiệm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, toàn hệ thống trị lãnh đạo Đảng Hiện lực thù địch, bọn phản động quốc tế nước sức thực âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng nước ta lĩnh vực, chống phá lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa mục tiêu quan trọng, khâu then chốt hoạt động chúng Để bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tảng tư tưởng Đảng xã hội, bảo vệ giá trị tốt đẹp văn hóa dân tộc đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, hệ thống trị toàn dân chung tay chung sức, phối hợp hoạt động để bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Đây vấn đề có tính quy luật nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta nói chung đấu tranh bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa nói riêng Để phát huy sức mạnh tổng hợp bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa trước hết phải tạo thống chung nhận thức cấp, ngành, cán đảng viên nhân dân ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Cần tiến hành đồng triển khai biện pháp tuyên truyền sâu rộng tổ chức, cán bộ, đảng viên nhân dân ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa; chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm tổ chức, cá nhân bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Phải xây dựng kế hoạch, quy chế phối hợp tổ chức chặt chẽ phối hợp hoạt động có hiệu cấp, ngành, tổ chức, quan, đơn vị, địa phương để bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Phải tăng cường lãnh đạo cấp ủy đảng, phát huy vai trò quyền, đội ngũ cán chủ chốt cấp, vai trò lực lượng nòng cốt việc phối hợp nâng cao hiệu hoạt động phối hợp bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa, cần coi trọng phát huy vai trò Hội cựu chiến binh, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ, cán hưu trí, lực lượng dân quân tự vệ, quân đội, công an để bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Tổ chức động viên nhân dân tích cực, tự giác tham gia bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa; phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Thường xuyên tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để bổ sung, hoàn thiện nội dung quy chế phối hợp kịp thời; có sách động viên, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thực công tác bảo vệ an ninh trị nội bộ, bảo vệ an ninh tư tưởng, văn hóa Bốn là, xây dựng phát huy vai trò trách nhiệm đội ngũ cán chuyên trách lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ quan Đảng, Nhà nước nhân dân Đội ngũ cán chuyên trách công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa cán quan bảo vệ tổ chức đảng, quyền, lực lượng vũ trang Lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa, bao gồm: quân đội, công an, dân quân tự vệ, nhân viên an ninh, bảo vệ, chiến sỹ bảo vệ đơn vị quân đội, bảo vệ viên doanh nghiệp, khu dân cư… lực lượng có vai trò đặc biệt quan trọng công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Xây dựng phát huy vai trò vai trò lực lượng có ý nghĩa định tới chất lượng hiệu công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Yêu cầu giải pháp phải nâng cao nhận thức trách nhiệm, lĩnh trị, phát huy tinh thần cách mạng tiến công tính tích cực, chủ động lực lượng thực nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Phải xây dựng đội ngũ cán chuyên trách có lĩnh trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ lực tổ chức hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa thời kỳ Để thực yêu cầu cần tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương Đảng, luật pháp Nhà nước, nhiệm vụ, nội dung công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa; bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ kiến thức toàn diện, khả phát hiện, xử trí giải vấn đề, tình công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Đặc biệt cần coi trọng giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm, xây dựng lĩnh trị vững vàng cho lực lượng chuyên trách, nòng cốt bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Phải thường xuyên kiện toàn, củng cố tổ chức, đổi nội dung, phương pháp công tác, nâng cao hiệu hoạt động lực lượng chuyên trách, nòng cốt công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Phải tăng cường công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện, nắm tình hình tư tưởng, hoạt động đội ngũ cán đảng viên lực lượng chuyên trách, nòng cốt bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Phải gắn xây dựng quan vững mạnh với xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán có phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa, quan chuyên trách bảo vệ Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, có sách, chế độ đãi ngộ đặc thù lực lượng chuyên trách, nòng cốt bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa Năm là, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” lực thù lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa Hiện lực thù địch sức thực âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng nước ta nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt; toàn diện lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, tư tưởng, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; “diễn biến hòa bình” lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa khâu đột phá chúng; cần phải cảnh giác, đề phòng với “cách mạng màu sắc” mà chúng làm số nước Vì vậy, đấu tranh có hiệu quả, chống “diễn biến hòa bình” nói chung lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa nói riêng nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, bản, cấp bách, lâu dài, có ý nghĩa sống lãnh đạo Đảng, tồn chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta Để đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” lực thù lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa, trước hết cần làm tốt công tác giáo dục toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận rõ đầy đủ âm mưu, thủ đoạn, hình thức, biện pháp thủ đoạn lực thù địch thực “diễn biến hòa bình” chống cách mạng nước ta; nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” giai đoạn cách mạng để từ nâng cao nhận thức trách nhiệm, xây dựng lĩnh trị, lập trường kiên định, có thái độ hành động kiên đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” địch Trong thời gian qua, việc nhận thức số cán bộ, đảng viên phận nhân dân âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” chưa đầy đủ, chưa thấy hết vị trí vai trò đấu tranh nên có biểu mơ hồ, cảnh giác; điều kiện tăng cường hội nhập mở rộng hợp tác quốc tế việc xác định đối tượng, đối tác, hợp tác đấu tranh chưa thể rõ ràng, có tư tưởng coi trọng phát triển kinh tế giá, coi nhẹ đấu tranh lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa, coi nhẹ phòng ngừa “xâm lăng” tư tưởng, văn hóa, chưa thấy rõ nguy chệch hướng xã hội chủ nghĩa trình phát triển kinh tế – xã hội Tình hình đòi hỏi phải coi trọng tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” toàn Đảng, toàn quân toàn dân Tăng cường lãnh đạo tổ chức Đảng phát huy vai trò trách nhiệm hệ thống trị, toàn dân đấu tranh có hiệu chống âm mưu “diễn biến hòa bình” lực thù địch Các cấp ủy Đảng cần coi trọng lãnh đạo, đưa nội dung lãnh đạo chống “diễn biến hòa bình”, lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa vào nghị lãnh đạo cấp mình; đạo cấp quyền, đoàn thể trị – xã hội xây dựng chương trình hành động, kế hoạch xử trí tình huống, phương án chống biểu tình, bạo loạn trị; có biện pháp tuyên truyền, ngăn ngừa xâm nhập văn hóa độc hại từ bên đấu tranh có hiệu với quan điểm sai trái, phản động, làm nội quan đảng, quyền, đoàn thể Phải có nội dung, biện pháp, hình thức phương pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” có hiệu Nội dung đấu tranh phải toàn diện lĩnh vực, mặt đời sống xã hội, kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, quân sự, an ninh, đối ngoại, tư tưởng, tổ chức, sách Biện pháp đấu tranh phải tổng hợp, đồng bộ, cụ thể, thiết thực, hiệu Hình thức đấu tranh phải phong phú, đa dạng; gắn với hoạt động xây dựng lồng ghép với chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh Phương pháp đấu tranh phải linh hoạt, uyển chuyển, kết hợp chặt chẽ tuyên truyền giáo dục, thuyết phục, vận động với hành chính, cưỡng chế, pháp luật Phát huy sức mạnh tổng hợp cấp, ngành, lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ đấu tranh có hiệu chống “diễn biến hòa bình” lực thù địch Tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp, ngành, tổ chức, lực lượng Phát huy vai trò nòng cốt lực lượng chuyên trách việc tham mưu, hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chức phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, huy động phương tiện, sử dụng kết hợp nhiều hình thức, biện pháp để phát đấu tranh kịp thời làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” lực thù địch Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm công tác phối hợp, hiệp đồng đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa KẾT LUẬN Bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa nội dung quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, phận Chiến lược an ninh quốc gia nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước tổ chức khác hệ thống trị, bảo vệ lãnh đạo Đảng tảng tư tưởng Đảng, bảo vệ thành quả, giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp dân tộc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa Vì vậy, bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa, có ý nghĩa quan trọng vận mệnh chế độ, vận mệnh đất nước, thắng lợi nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta Trong trình lãnh đạo đạo cách mạng, Đảng Nhà nước nhận thức đắn coi trọng công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa; đề nhiều chủ trương, giải pháp đúng, kịp thời, hiệu để lãnh đạo thực thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa nói riêng Trong thời kỳ mới, tình hình giới, khu vực, nước có diễn biến phức tạp, khó lường, lực thù địch đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta; suy thoái trị, tư tưởng, đạo đức phận cán bộ, đảng viên nhân dân nguy gây ổn định trị, đe dọa đến sống chế độ việc quán triệt nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trị, tư tưởng văn hóa, yêu cầu khách quan; nâng cao trách nhiệm tổ chức, cấp, người, cán lãnh đạo, cán chủ trì thực có hiệu giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, an ninh trị, tư tưởng, văn hóa nói riêng nhằm bảo vệ lãnh đạo Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta TÀI LIỆU THAM KHẢO (1)Từ điển bách khoa Quân Việt Nam, Nxb QĐND, HN.2004 (2) Nghị Hội nghị Trung ương (Khóa XI) Đảng ... công tác bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa phải sở tư an ninh quốc gia chiến lược an ninh quốc gia; nhận thức đầy đủ sâu sắc tầm quan trọng bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa phận quan trọng... diễn biến hòa bình lĩnh vực trị, tư tưởng, văn hóa KẾT LUẬN Bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa nội dung quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, phận Chiến lược an ninh quốc gia nhằm bảo vệ Đảng,... tư ng, văn hóa nước ta có nội dung biện pháp Bảo vệ an ninh trị, tư tưởng, văn hóa phận quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh trị cốt lõi, xuyên suốt, an ninh tư tưởng, văn hóa, kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN QUỐC PHÒNG AN NINH NÂNG CAO HIỆU CÔNG tác bảo vệ AN NINH CHÍNH TRỊ, tư TƯỞNG, văn hóa TRONG CUỘC đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN hòa BÌNH ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN QUỐC PHÒNG AN NINH NÂNG CAO HIỆU CÔNG tác bảo vệ AN NINH CHÍNH TRỊ, tư TƯỞNG, văn hóa TRONG CUỘC đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN hòa BÌNH ở nước TA HIỆN NAY, TIỂU LUẬN QUỐC PHÒNG AN NINH NÂNG CAO HIỆU CÔNG tác bảo vệ AN NINH CHÍNH TRỊ, tư TƯỞNG, văn hóa TRONG CUỘC đấu TRANH CHỐNG DIỄN BIẾN hòa BÌNH ở nước TA HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay