Bài Giảng Dự Báo Nhu Cầu Sản Phẩm, Dịch Vụ

45 376 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/12/2016, 10:52

Chương II DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ • I KHÁI NIỆM VỀ DỰ BÁO, CÁC LOẠI DỰ BÁO, TRÌNH TỰ THỰC HIỆN DỰ BÁO Khái niệm dự báo: Các loại dự báo: Trình tự tiến hành dự báo: Khái niệm dự báo: • Dự báo khoa học – nghệ thuật tiên đốn trước tượng tương lai vào: • Dãy số liệu thời kỳ q khứ • Kết phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết dự báo • Kinh nghiệm thực tế Các loại dự báo: • Căn vào thời đoạn dự báo – Dự báo dài hạn >3 năm – Dự báo ngắn hạn 3 tháng – < năm • Căn vào lĩnh vực dự báo – Dự báo kinh tế – Dự báo nhu cầu – Dự báo cơng nghệ Trình tự tiến hành dự báo: Bước 1: Xác định mục tiêu dự báo (mục tiêu khác nhau, phương pháp khác Bước 2: Xác định thời đoạn dự báo Bước 3: Lựa chọn phương pháp dự báo Bước 4: Lựa chọn đối tượng để thu nhập thơng tin Trình tự tiến hành dự Bước 5: Thu nhập thơng tin bằng: báo: Phỏng vấn Bảng câu hỏi Dựa vào đội ngũ cơng tác viên Bước 6: Xử lý thơng tin Trình tự tiến hành dự Bước 7: Xác định xu hướng dự báo: báo:  Xu hướng tuyến tính  Xu hướng thời vụ Xu hướng chu kỳ  Xu hướng ngẫu nhiên Bước 8: Phân tích Tính tốn Ra định Kết dự báo II CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO THEO CHUỖI THỜI GIAN • A Các phương pháp định tính •B Các phương pháp định lượng Phương pháp lấy ý kiến hội đồng điều hành • (Hội đồng bao gồm chun gia giỏi lĩnh vực sản xuất marketing chất lượng tài nhân sự…) • Ưu điểm: Nhược điểm: • Nhanh - Khơng hồn tồn khách quan • Rẻ • Sát với tình hình doanh nghiệp Phương pháp lấy ý kiến nhân viên bán hàng khu vực • (dùng để dự báo nhu cầu sản phẩm, dịch vụ) Ưu điểm: Rẻ ;Sát với nhu cầu khách hàng −- Lạc quan q Nhược điểm:−-thườ có xu Bi ngquan hướng q Tuần DSTT     α = 0,4 β = 0,5 α = 0,4 β = 0,8 FT FITT AD FITt AD 20 20 20 20   21 20 20 20   22 20,4 20,6 1,4 20,72   23 21,04 21,56 1,44 21,7   24 21,824 22,736 1,264 23,088   25 22,694 24,041       26 23,616 25,424       ∑             1.3.Phương pháp dự báo theo đường xu hướng (đường thẳng) y = ax + b xy − ∑ x ∑ y ∑ a = n x −( x) ∑ ∑ n gian y : Nhu cầu dự báo, x thứ tự thời y − ∑ x ∑ xy ∑ ∑ b = n x −( x) ∑ ∑ x2 Tháng (x) DS (y) x x2 xy 20 1 20 21 42 22 66 23 16 92 24 25 120 25 36 150 26 49 182 ∑ 161 28 140 672 a = ; b = 19 y = x + 19 F8= 27 F9=28 ∑x =0 Với xy − ∑ x ∑ y ∑ a = n x −( x) ∑ ∑ n y − ∑ x ∑ xy ∑ ∑ b = n x −( x) ∑ ∑ x2 xy ∑ a = x2 ∑ y ∑ b= n Trường hợp n chẵn:   Tháng DS (y) x x2 xy         21 -5 25 -105 22 -3 -66 23 -1 -23 24 1 24 25 75 26 25 130 ∑ 141 70 35 a = 35/70 = 0.5 ; b = = 23,5 F8 = x 0,5 + 23,5 = 27 y = 0,5x + 23,5 Trường hợp n lẻ Tháng DS (y) X x2 xy 20 -3 -60 21 -2 -42 22 -1 -22 23 0 24 1 24 25 50 26 78 ∑ 161 28 28 a = = ; b = = 23 ; y = x + 23 B-Phương pháp dự báo theo mối quan hệ tương quan y = ax + b x, y có mối quan hệ tương quan tuyến tính x - biến độc lập (yếu tố ảnh hưởng tới y) xy − n x y ∑ a= ∑ x − n( x ) y ∑ y= n b = y−ax x ∑ x= n Tháng DS (y) x x2 xy 1,5 2,25 4,5 2 1 4 2,5 6,25 12,5 18 3,5 12,25 24,5 ∑ 27 13,5 34,75 69,5   a= b= y = 2x Tháng x x2 xy Thu nhập (y) 1,5 -5 25 -7,5 -3 -3 -1 -2 2,5 1 2,5 3 9 3,5 25 17,5 ∑ 13,5 70 16,5 IV KIỂM TRA KẾT QUẢ DỰ BÁO Kiểm tra tiêu: Sai số tuyệt đối b/q (MAD) Tín hiệu dự báo Độ lệch tuyệt đối bình quân (MAD) nhỏ  ( Mean Absolute Deviation ) n MAD = ∑ Sai số dự báo thời đoạn thứ i i =1 n ∑ MAD = At − Ft n ÷ 35 +2,46
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài Giảng Dự Báo Nhu Cầu Sản Phẩm, Dịch Vụ, Bài Giảng Dự Báo Nhu Cầu Sản Phẩm, Dịch Vụ, Bài Giảng Dự Báo Nhu Cầu Sản Phẩm, Dịch Vụ, Trình tự tiến hành dự báo:, Phương pháp bình qn di động, IV. KIỂM TRA KẾT QUẢ DỰ BÁO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn