bai 7 vi tri tuong doi cua hai duong trong

26 230 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 18:13

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY KIỂM TRA BÀI CŨ: + Nêu vị trí tương đối đường thẳng đường tròn? O O O c a B H A a C a H Một số hình ảnh vị trí tương đối hai đường tròn      BÀI 7 VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN B A C     1) Ba vị trí tương đối hai đường tròn Quan sát hình vẽ nhận xét số điểm chung hai đường tròn O ⋅ ⋅O’     1) Ba vị trí tương đối hai đường tròn Hai đường tròn phân biệt có:  điểm chung  điểm chung  điểm chung Hai đường tròn không trùng gọi là hai đường tròn phân biệt Vì hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung? Qua ba điểm không thẳng hàng, ta vẽ được một chỉ một đường tròn Do nếu hai đường tròn có từ ba điểm chung trở lên thì chúng trùng Vậy hai đường tròn phân biệt không thể có quá hai điểm chung     1) Ba vị trí tương đối hai đường tròn Xét đường tròn (O; R) (O’; R’) O A ⋅O’ ⋅ B Hãy nhận xét số điểm chung hai đường tròn (O) (O’) nêu tên điểm chung đó?     1) Ba vị trí tương đối hai đường tròn a) Hai đường tròn cắt Xét đường tròn (O; R) (O’; R’) A o’ o B  Hai đường tròn có hai điểm chung gọi hai đường tròn cắt Hai điểm chung gọi hai giao điểm Đoạn thẳng nối hai điểm gọi dây chung     1) Ba vị trí tương đối hai đường tròn O ⋅ A ⋅O’ Hãy nhận xét số điểm chung hai đường tròn (O) (O’) nêu tên điểm chung đó?     1) Ba vị trí tương đối hai đường tròn c Hai đường tròn không giao .o o’ Hình a  Ngoài o o’ Hình b  Đựng  Hai đường tròn điểm chung gọi hai đường tròn không giao TRẮC NGHIỆM Quan sát hình vẽ chọn câu trả lời A ( O3 ) tiếp xúc ( O4 ) ( O2 ) B ( O2 ) tiếp xúc ( O1 ) ( O3 ) C ( O4 ) cắt ( O3) ( O2 ) D Chỉ có câu A B • O3 •O4 • O1 • O2 BÀI TẬP:Xác định vị trí tương đối cặp đường tròn sau: O2 O4 O1 O3 (O1) (O2):Tiếp xúc (O1) (O3):Không giao (O1) (O4):Không giao (O2) (O3):Cắt (O2) (O4):Tiếp xúc (O3) (O4):Không giao     2) Tính chất đường nối tâm     Cho hai đường tròn (O) và (O’) có tâm không  trùng nhau A O O' B ­ Đường thẳng OO’ gọi là đường nối tâm ­ Đoạn thẳng OO’ gọi là đoạn nối tâm ­ Đường nối tâm là trục đối xứng của hình  gồm cả hai đường tròn đó MH3     2) Tính chất đường nối tâm MH3 ?2 A O O' B Hình 85 a Quan sát hình 85, chứng minh OO’ đường trung trực AB b Quan sát hình 86, dự đoán vị trí điểm A đường nối tâm OO’ H86     2) Tính chất đường nối tâm MH3 A ?2 O Hình 85 O' B Giải Nối O với A, O với B và O’ với A, O’ với B Xét đt(O) : OA = OB =R Điểm O cách đều 2 đầu mút của đoạn AB (1) O’A = O’B =R’ Xét  đt(O’) :Điểm O’ cách đều 2 đầu mút của đoạn  AB (2) Từ (1) và (2) suy ra OO’ là đường trung trực của đoạn  AB Hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm A nằm trên  b đường nối tâm OO’ Vì đường đối tâm OO’ là trục đối xứng của hình gồm hai đường  tròn (O) và (O’) nên điểm chung duy nhất là A phải nằm trên trục  đối xứng đó H86     2) Tính chất đường nối tâm + Định lý: * Nếu hai đường tròn cắt hai giao điểm đối xứng qua đường nối tâm, tức đường nối tâm đường trung trực dây chung OO’ ⊥ AB H (O) ∩ (O’) = {A; B} ⇒ HA = HB A O O/ B o o’ A * Nếu hai đường tròn tiếp xúc tiếp điểm nằm đường nối tâm (O) ∩ (O’) = {A} ⇒ O, A, O’ thẳng hàng o o’ A     2) Tính chất đường nối tâm Cho hình vẽ a Hãy xác định vị trí  tương đối của hai đường  tròn (O) và (O’) b. Chứng minh rằng BC //  OO’ và ba điểm C, B, D  thẳng hàng Hướng  dẫn vẽ  hình O A 7O' 26 C0 25 B3 5D 3 44 5 10 6 7 ?3 A I O 10 ABC  Suy ra OI // CB hay OO’ // BC    Đt(O’), xét ABD ta có: (1) O’A = O’D = R’ IA = IB ( Tính chất đường nối  tâm) Nên IO’ là đ ường trung bình của  a. Hai đường tròn (O) và (O’) cắt  nhau tại hai điểm A và B b. Nối A với B, gọi I là giao điểm  của AB với OO’ Đt(O), xét ABC ta có: OA = OC = R IA = IB ( Tính chất đường nối  tâm) Nên OI là đ ường trung bình của  C O' B D Nên IO’ là đường trung bình của  ABD  Suy ra OI //  hay OO’ // BC (2) CB Từ (1) và (2) suy ra ba điểm C, B, D  thẳng hàng ( theo tiên đề Ơclit) A O C I O' B D a. Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B b. Nối A với B, gọi I là giao điểm của AB với OO’ Đt(O), xét ABC ta có: OA = OC = R IA = IB ( Tính chất đường nối  Nên OI là đường trung bình của  tâm) ABC hay OO’ // BC (1) Suy ra OI // CB Đt(O’), xét ABD ta có: O’A = O’D = R’ IA = IB ( Tính chất đường nối  Bài 33          Trên hình 89, hai đường tròn tiếp xúc tại A.  Chứng minh rằng OC // O’D C H89 O O' A D Ta có: OA = OC = R nên OAC cân t i O    => =  Tương tự ta có: O’A = O’D = R’ nên O’AD cân tại O’    => =  Mà  =  (đối đỉnh) => =  (2 góc so le trong)   => OC // O’D  KIẾN THỨC CẦN NHỚ Vị trí tương đối hai đường tròn Số điểm chung (O) (O’) Cắt Tiếp xúc Tiếp xúc Không giao Tiếp xúc Ngoài Đựng Hướng dẫn nhà  Nắm vững vị trí tương đối đường tròn, tính chất đường nối tâm  Làm tập: 34 SGK, 64, 67 tr.137 SBT  Tìm hình ảnh khác vị trí tương đối hai đường tròn thực tế  Đọc trước  Bài tập nhà 33, 34 trang 119 SGK tập sau: Hướng dẫn bài tập 34 SGK Giao ñieåm Daây chung A 20 OO’=? ⇑ 15 H O O' B OH=?; O’H=? ⇑ AH=? A 20 O 15 O' H B THẦY THI ĐUA DẠY TỐT GD TRÒ THI ĐUA HỌC TỐT CÁM ƠN THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ CHÚC THẦY LUÔN MẠNH KHỎE, CÔNG TÁC T [...]... vị trí tương đối của hai đường tròn b Hai đường tròn tiếp xúc nhau o o o’ o’ A Hình b Hình a  Tiếp xúc ngoài A  Tiếp xúc trong  Hai đường tròn chỉ có một điểm chung được gọi là hai đường tròn tiếp xúc nhau Điểm chung đó được gọi là tiếp điểm     1) Ba vị trí tương đối của hai đường tròn c Hai đường tròn không giao nhau .o o’ Hình a  Ngoài nhau o o’ Hình b  Đựng nhau  Hai đường tròn không... o’ A * Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm (O) ∩ (O’) = {A} ⇒ O, A, O’ thẳng hàng o o’ A     2) Tính chất đường nối tâm Cho hình vẽ a Hãy xác định vị trí  tương đối của hai đường  tròn (O) và (O’) b. Chứng minh rằng BC //  OO’ và ba điểm C, B, D  1 0 thẳng hàng Hướng  dẫn vẽ  hình 0 O A 1 7O' 8 26 C0 1 25 B3 3 4 5D 4 0 3 1 2 3 44 5 2 5 10 9 6 6 6 7 7 7 8 0 1 ?3 A... Từ (1) và (2) suy ra OO’ là đường trung trực của đoạn  AB Hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm A nằm trên  b đường nối tâm OO’ Vì đường đối tâm OO’ là trục đối xứng của hình gồm hai đường  tròn (O) và (O’) nên điểm chung duy nhất là A phải nằm trên trục  đối xứng đó H86     2) Tính chất đường nối tâm + Định lý: * Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm, tức là...          Trên hình 89, hai đường tròn tiếp xúc tại A.  Chứng minh rằng OC // O’D C H89 1 O O' A 2 D Ta có: OA = OC = R nên OAC cân t ạ i O    => =  Tương tự ta có: O’A = O’D = R’ nên O’AD cân tại O’    => =  Mà  =  (đối đỉnh) => =  (2 góc so le trong)   => OC // O’D  KIẾN THỨC CẦN NHỚ Vị trí tương đối của hai đường tròn Số điểm chung (O) và (O’) Cắt nhau Tiếp xúc ngoài Tiếp xúc nhau Không giao nhau 2 1 Tiếp xúc trong. .. 2 1 Tiếp xúc trong Ngoài nhau Đựng nhau 0 Hướng dẫn về nhà  Nắm vững 3 vị trí tương đối của 2 đường tròn, tính chất của đường nối tâm  Làm bài tập: 34 SGK, 64, 67 tr.1 37 SBT  Tìm các hình ảnh khác về vị trí tương đối của hai đường tròn trong thực tế  Đọc trước bài mới  Bài tập về nhà 33, 34 trang 119 SGK và các bài tập sau: Hướng dẫn bài tập 34 SGK Giao ñieåm Daây chung A 20 OO’=? ⇑ 15 H O... 0 O A 1 7O' 8 26 C0 1 25 B3 3 4 5D 4 0 3 1 2 3 44 5 2 5 10 9 6 6 6 7 7 7 8 0 1 ?3 A 2 I O 1 2 6 7 8 9 10 ABC  Suy ra OI // CB hay OO’ // BC    Đt(O’), xét ABD ta có: (1) O’A = O’D = R’ IA = IB ( Tính chất đường nối  tâm) Nên IO’ là đ ường trung bình của  0 5 a. Hai đường tròn (O) và (O’) cắt  nhau tại hai điểm A và B b. Nối A với B, gọi I là giao điểm  của AB với OO’ Đt(O), xét ABC ta có: OA = OC = R... OA = OC = R IA = IB ( Tính chất đường nối  tâm) Nên OI là đ ường trung bình của  3 4 C O' B 3 4 D 5 6 7 8 Nên IO’ là đường trung bình của  ABD  Suy ra OI //  hay OO’ // BC (2) CB Từ (1) và (2) suy ra ba điểm C, B, D  thẳng hàng ( theo tiên đề Ơclit) A O C I O' B D a. Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B b. Nối A với B, gọi I là giao điểm của AB với OO’ Đt(O), xét ABC ta có: OA = OC = R... (O3):Cắt nhau (O2) và (O4):Tiếp xúc nhau (O3) và (O4):Không giao nhau     2) Tính chất đường nối tâm     Cho hai đường tròn (O) và (O’) có tâm không  trùng nhau A O O' B ­ Đường thẳng OO’ gọi là đường nối tâm ­ Đoạn thẳng OO’ gọi là đoạn nối tâm ­ Đường nối tâm là trục đối xứng của hình  gồm cả hai đường tròn đó MH3     2) Tính chất đường nối tâm MH3 ?2 A O O' B Hình 85 a Quan sát hình 85, chứng minh... được gọi là tiếp điểm     1) Ba vị trí tương đối của hai đường tròn c Hai đường tròn không giao nhau .o o’ Hình a  Ngoài nhau o o’ Hình b  Đựng nhau  Hai đường tròn không có điểm chung được gọi là hai đường tròn không giao nhau TRẮC NGHIỆM Quan sát hình vẽ và chọn câu trả lời đúng A ( O3 ) tiếp xúc ( O4 ) và ( O2 ) B ( O2 ) tiếp xúc ( O1 ) và ( O3 ) C ( O4 ) cắt ( O3) và ( O2 ) D Chỉ có câu A và ... đối hai đường tròn a) Hai đường tròn cắt Xét đường tròn (O; R) (O’; R’) A o’ o B  Hai đường tròn có hai điểm chung gọi hai đường tròn cắt Hai điểm chung gọi hai giao điểm Đoạn thẳng nối hai. .. Ba vị trí tương đối hai đường tròn Hai đường tròn phân biệt có:  điểm chung  điểm chung  điểm chung Hai đường tròn không trùng gọi là hai đường tròn phân biệt Vi hai đường tròn phân... ảnh vị trí tương đối hai đường tròn      BÀI 7 VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN B A C     1) Ba vị trí tương đối hai đường tròn Quan sát hình vẽ nhận xét số điểm chung hai đường tròn O ⋅ ⋅O’
- Xem thêm -

Xem thêm: bai 7 vi tri tuong doi cua hai duong trong, bai 7 vi tri tuong doi cua hai duong trong, bai 7 vi tri tuong doi cua hai duong trong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay