Bai 16 dong dien trong chan khong

36 232 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 18:02

NhiƯt liƯt Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vỊ dù giê líp 11a tr­ưêng thpt XXX GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ AAAA NĂM HỌC 2010 - 2011 KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu chất dòng điện kim loại, chất điện phân chất khí? Nêu cách để dòng điện tạo hạt tải điện q trình phóng điện tự lực? BÀI 16: DỊNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHƠNG I Cách tạo dòng điện chân khơng II Tia catơt Dòng điện gì? Text in here Dòng điện dòng chuyển dời có hướng hạt mang điện Có Có các hạt hạt mang mang điện điện tự tự do Có Có điện điện trường trường ngồi ngồi Có Có các hạt hạt mang mang điện điện tự tự do Hạt Hạt tải tải điện điện là electron electron tự tự do có có sẵn sẵn trong kim kim loại loại Có Có các hạt hạt mang mang điện điện tự tự do Hạt Hạt tải tải điện điện là các ion ion có có được do q q trình trình phân phân ly ly Có Có các hạt hạt mang mang điện điện tự tự do Hạt Hạt tải tải điện điện là các ion ion và electron electron có có được do q q trình trình ion ion hóa hóa Có Có các hạt hạt mang mang điện điện tự tự do Chân Chân khơng khơng lílí tưởng tưởng là một mơi mơi trường trường trong đó khơng khơng có có một phân phân tử tử khí khí nào Có Có các hạt hạt mang mang điện điện tự tự do Vậy Vậy thì làm để để tạo tạo ra các hạt hạt tải tải điện? điện? - + - Có Có các hạt hạt mang mang điện điện tự tự do Ta Ta sẽ tự tự đưa đưa các electron electron vào vào trong khoảng khoảng chân chân khơng khơng đó - - - •Ta gọi tia phát từ catơt làm huỳnh quang thủy tinh tia catơt hay tia âm cực C2: Vì qng đường bay tự ion dương nhỏ, lượng mà nhận qng đường khơng đủ để đập vào catốt làm bật electron C3: Vì chân khơng tốt hơn, e bay từ Thảo catốt đến anốt khơng va chạm với phân Thảo luận luận tử khí để ion hóa thành ion dương nhómnhóm để để e tự Khơng có iơn dương nên khơng làm trả lời làm C2 ?C3? catốt phát e , khơng có q trình phóng điện tự lực Vậy tia catơt có tính chất gì??? a) Phát theo phương vng góc với bề mặt catơt Gặp vật cản bị chặn lại làm vật tích điện âm b) Mang lượng lớn: làm đen phim ảnh, làm huỳnh quang số tinh thể, làm kim loại phát tia X, làm nóng vật mà rọi vào tác dụng lực lên vật c) Bị lệch từ trường điện trường Tia catơt dòng electron phát từ catơt bay tự ống thÝ nghiệm 4) Ứng dụng Ống phóng điện tử Dây đốt Cặp thẳng đứng Cực điều khiển Catôt x1 Anôt x2 Cặp nằm ngang Y1 Y2 Màn huỳnh quang Ống phóng điện tử, đèn hình Đèn chân khơng, chỉnh lưu Bản chất dòng điện chân khơng Bản chất tia catơt Tính chất tia catơt C©u 1: Chän vµ khoanh trßn c©u ph¸t biĨu ®óng A Dßng ®iƯn ch©n kh«ng tu©n theo ®Þnh lt ¤m B Khi hiƯu ®iƯn thÕ ®Ỉt vµo ®i èt ch©n kh«ng t¨ng lªn th× c­õ¬ng ®é dßng ®iƯn t¨ng C Dßng ®iƯn ch¹y ®i èt ch©n kh«ng chØ theo mét chiỊu tõ Anèt ®Õn Catèt D Q ®¹o cđa electron tia Catèt kh«ng ph¶i lµ mét ®õ¬ng th¼ng Câu 2: Người ta kết luận tia Catốt dòng hạt tích điện âm vì: A B C D Nó mang lượng Khi rọi vào vật làm vật tích điện âm Nó bị điện trường làm lệch hướng Nó làm huỳnh quang thủy tinh Câu 3: Nếu cường độ dòng điện bão hòa diốt chân khơng mA thời gian giây số electron bứt khỏi bề mặt Catốt là: A 6, 25 101515 B 6, 15 1018 C 6, 15.1015 D 6, 25.1018 Câu Câu Câu Môi Trường Hạt mang điện tự Kim loại Chất điện phân Chất khí Chân không Electron Ion dương Ion âm Electron Ion dương Ion âm Electron Bản chất dòng điện Dòng chuyển dời có hướng electron tác dụng điện trường Dòng chuyển dời có hướng ion dương theo chiều điện trường ion âm ngược chiều điện trường Dòng chuyển dời có hướng ion dương theo chiều điện trường ion âm electron ngược chiều điện trường Dòng chuyển dời có hướng electron bứt từ catốt bò nung nóng  Bài tập 8, 9, 10, 11 SGK trang 99  Bài 16.10, 16.14 trang 43 SBT Bài học đến kết thúc Xin chân thành cám ơn thầy, giáo em học sinh [...]... tượng tượng gì gì đã đã tạo tạo ra ra các các hạt hạt tải tải điện điện trong trong đèn đèn chân chân khơng? khơng? Hiện Hiệntượng tượngphát phátxạ xạnhiệt nhiệt electron electron tạo tạo ra ra hạt hạt tải tải điện điện trong trong chân chânkhơng khơng KẾT LUẬN  Dòng điện trong chân khơng khơng tn theo định luật Ơm  Dòng điện chạy trong điốt chân khơng chỉ theo một chiều từ Anốt đến Catốt Điốt chân...Có Có các các hạt hạt mang mang điện điện tự tự do do Có Có điện điện trường trường ngồi ngồi E I Dòng điện trong chân khơng là dòng chuyển dời có hướng của các electron được đưa vào khoảng chân khơng đó E I Dòng Dòng điện điện trong trong chân chân khơng khơng có có những những đặc đặc tính tính gì? gì? 2 Thí nghiệm Đèn điơt D Ca tốt K ξ F R IA F K F’ Anốt A A G V 2 Thí... tác dụng lực lên các vật đó c) Bị lệch trong từ trường và điện trường Tia catơt là một dòng các electron phát ra từ catơt và bay tự do trong ống thÝ nghiệm 4) Ứng dụng Ống phóng điện tử Dây đốt Cặp bản thẳng đứng Cực điều khiển Catôt x1 Anôt x2 Cặp bản nằm ngang Y1 Y2 Màn huỳnh quang Ống phóng điện tử, đèn hình Đèn chân khơng, chỉnh lưu 1 Bản chất dòng điện trong chân khơng 2 Bản chất tia catơt 3... chất tia catơt 3 Tính chất tia catơt C©u 1: Chän vµ khoanh trßn c©u ph¸t biĨu ®óng A Dßng ®iƯn trong ch©n kh«ng tu©n theo ®Þnh lt ¤m B Khi hiƯu ®iƯn thÕ ®Ỉt vµo ®i èt ch©n kh«ng t¨ng lªn th× c­õ¬ng ®é dßng ®iƯn t¨ng C Dßng ®iƯn ch¹y trong ®i èt ch©n kh«ng chØ theo mét chiỊu tõ Anèt ®Õn Catèt D Q ®¹o cđa electron trong tia Catèt kh«ng ph¶i lµ mét ®õ¬ng th¼ng Câu 2: Người ta kết luận tia Catốt là dòng hạt... âm vì: A B C D Nó mang năng lượng Khi rọi vào một vật nó làm vật ấy tích điện âm Nó bị điện trường làm lệch hướng Nó làm huỳnh quang thủy tinh Câu 3: Nếu cường độ dòng điện bão hòa trong diốt chân khơng bằng 1 mA thì trong thời gian 1 giây số electron bứt khỏi bề mặt Catốt là: A 6, 25 101515 B 6, 15 1018 C 6, 15.1015 D 6, 25.1018 Câu 1 Câu 2 Câu 3 Môi Trường Hạt mang điện tự do 1 Kim loại 2 Chất... hướng của ion dương theo chiều điện trường ion âm và electron ngược chiều điện trường Dòng chuyển dời có hướng của electron bứt ra từ catốt bò nung nóng  Bài tập 8, 9, 10, 11 SGK trang 99  Bài 16. 10, 16. 14 trang 43 SBT Bài học đến đây là kết thúc Xin chân thành cám ơn các thầy, cơ giáo và các em học sinh ... vµng lơc - P giảm tiếp  ngừng phóng điện •Ta gọi tia phát ra từ catơt làm huỳnh quang thủy tinh là tia catơt hay tia âm cực C2: Vì qng đường bay tự do của ion dương nhỏ, năng lượng mà nó nhận được trong qng đường này khơng đủ để nó đập vào catốt có thể làm bật các electron C3: Vì khi chân khơng tốt hơn, e bay từ Thảo catốt đến anốt khơng va chạm với các phân Thảo luận luận tử khí để ion hóa nó thành ... điện phân chất khí? Nêu cách để dòng điện tạo hạt tải điện q trình phóng điện tự lực? BÀI 16: DỊNG ĐIỆN TRONG CHÂN KHƠNG I Cách tạo dòng điện chân khơng II Tia catơt Dòng điện gì? Text in here... hạt hạt tải tải điện điện trong đèn đèn chân chân khơng? khơng? Hiện Hiệntượng tượngphát phátxạ xạnhiệt nhiệt electron electron tạo tạo ra hạt hạt tải tải điện điện trong chân chânkhơng khơng... mang mang điện điện tự tự do Chân Chân khơng khơng lílí tưởng tưởng là một mơi mơi trường trường trong đó khơng khơng có có một phân phân tử tử khí khí nào Có Có các hạt hạt mang mang điện điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 16 dong dien trong chan khong, Bai 16 dong dien trong chan khong, Bai 16 dong dien trong chan khong, Tính chất tia catôt, Bản chất của tia catôt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay