Bai 11 khoi luong rieng trong luong rieng

21 186 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 18:02

XIN CHO CC THY Cễ GIO V CC EM HC SINH Kim tra ming Khi lng riờng nh ngha Khi lng ca mt mt cht gi l lng riờng ca cht ú n v kg/m3 Cụng thc m D= V Nờu nh ngha lng riờng ca mt cht ? n v ca lng riờng l gỡ? Nờu cụng thc tớnh lng riờng ca mt cht ? Tiết 13 trọng lợng riêng BI TP II Trng lng riờng: Trọng lợng mét khối chất gọi trọng lợng riêng chất ơn vị trọng lợng riờng niutơn mét khối, kớ hiu l N/m Trng lng ca 1m3 mt cht => Trng lng riờng ca cht ú trng lng ca 1m3 nhụm l 27 000N thỡ trng lng riờng ca nhụm l 27 000N/m3 1m3 nc cú trng lng 10 000N trng lng riờng ca nc l 10 000N/m thỡ Tiết 13 trọng lợng riêng BI TP Trng lng ca 1m3 cht ú dst = 10 800 = 78 000 N/m3 Bit dchỡ = 113 000N/m3 thỡ ta tớnh lng riờng ca chỡ nh th no ? dchỡ = 113 000N/m3 d 113000 Ta cú: D = = 11300kg / m3 => Dchỡ = 10 10 *Trng Bảng lng khối lợng riờngriêng ca mt củacht luụn số chất khụng thay i => bảng trng lợng riêng số chất Chất rắn Khối l ợng riêng (kg/m3) Chất lỏng Chỡ 11300 Thuỷ ngân Sắt 7800 Nc Nhôm 2700 (khoảng) 2600 Gạo (khoảng) Gỗ tốt (khoảng) 1200 800 étxng Dầu hoả Khối lợng riêng (kg/m3) Chất rắn TLR (N/m3) 13600 Chỡ 113000 ngân 136000 1000 Sắt 78000 10000 700 (khoảng) 800 Dầu n (khoảng) 800 Rợu, cồn (khoảng) 800 Chất lỏng Thuỷ Nớc TLR (N/m3) étxng 27000 (khoảng) 26000 Gạo (khoảng) 12000 (khoảng) Dầu n 8000 Gỗ tốt (khoảng) Rợu, cồn Nhôm 8000 Dầu hoả 7000 (khoảng) 8000 (khoảng) 8000 bảng trng lợng riêng số chất Trng lng riờng ca mt cht luụn khụng thay i Chất rắn TLR (N/m3) Chất lỏng Chỡ 113000 ngân 136000 Sắt 78000 10000 Thuỷ Nớc TLR (N/m3) étxng 27000 (khoảng) 26000 Gạo (khoảng) 12000 (khoảng) Dầu n 8000 Gỗ tốt (khoảng) Rợu, cồn Nhôm 8000 Dầu hoả 7000 (khoảng) 8000 (khoảng) 8000 Tiết 13 trọng lợng riêng BI TP III VN DNG: C6: Tớnh lng v trng lng ca mt dm st cú th tớch 40 dm3 Túm tt: V = 40 dm3 = 0,04 m3 D = 800 kg/m3 m=? P=? Gii: Khi lng ca chic dm st l: m = V.D = 0,04 800 = 312 (kg) Trng lng ca chic dm st l: P = 10.m = 10 312 = 120 (N) III VN DNG: Bi 1: Trng lng riờng ca go vo khong: A 12000 kg C 12000 kg/m3 B 12000 N D 12000 N/m3 Hóy chn ỏp ỏn ỳng III VN DNG: Bi 2: Mt kim loi cú th tớch 0,5 m3 cú trng lng 39 000N Trng lng riờng ca kim loi ú l: A 19 500N/m3 B 78 000N/m3 C 78 000N D 7800 N/m3 Hóy chn ỏp ỏn ỳng III VN DNG: Bi 3: Mt qu cõn c lm bng st cú th tớch 0,2 dm3 thỡ cú trng lng l: A 15,6 N/m3 B 560 N C 15 600 N D 15,6 N Hóy chn ỏp ỏn ỳng TNG KT KHI LNG RIấNG nh ngha Khi lng ca mt mt cht gi l lng riờng ca cht ú n v Kg/m3 m D= V Cụng thc TRNG LNG RIấNG Trng lng ca mt mt cht gi l trng lng riờng ca cht ú N/m3 P d= V Trng lng riờng v lng riờng liờn h vi bi cụng thc: d = 10.D hay d/D = 10 HNG DN V NH - Hc ghi nh trang 38 SGK - c phn: Cú th em cha bit (SGK 38) - Lm bi tp: 11.5 ; 11.6 v 11.7 trang 17 SBT - c trc bi thc hnh - K bng mu bỏo cỏo trang 40 SGK Mt chai du n cú trng lng 40N (trng lng v chai khụng ỏng k) thỡ th tớch ca du n cú chai l: A 0,005 m3 B 5.10-3 m3 C 0,005 dm3 D lớt Hóy chn ỏp ỏn sai Mt kim loi cú th tớch 0,0003 m3 cú trng lng 8,1N Khi kim loi ú c lm bng cht: A nhụm B st C chỡ D ỏ Hóy chn ỏp ỏn ỳng [...]... cụng thc: d = 10.D hay d/D = 10 HNG DN V NH - Hc ghi nh trang 38 SGK - c phn: Cú th em cha bit (SGK 38) - Lm bi tp: 11. 5 ; 11. 6 v 11. 7 trang 17 SBT - c trc bi thc hnh - K bng mu bỏo cỏo trang 40 SGK Mt chai du n cú trng lng 40N (trng lng v chai khụng ỏng k) thỡ th tớch ca du n cú trong chai l: A 0,005 m3 B 5.10-3 m3 C 0,005 dm3 D 5 lớt Hóy chn ỏp ỏn sai Mt khi kim loi cú th tớch 0,0003 m3 cú trng... củacht một luụn số chất khụng thay i => bảng trng lợng riêng của một số chất Chất rắn Khối l ợng riêng (kg/m3) Chất lỏng Chỡ 113 00 Thuỷ ngân Sắt 7800 Nc Nhôm á 2700 (khoảng) 2600 Gạo (khoảng) Gỗ tốt (khoảng) 1200 800 étxng Dầu hoả Khối lợng riêng (kg/m3) Chất rắn TLR (N/m3) 13600 Chỡ 113 000 ngân 136000 1000 Sắt 78000 10000 700 (khoảng) 800 Dầu n (khoảng) 800 Rợu, cồn (khoảng) 800 Chất lỏng Thuỷ Nớc TLR... Dầu n 8000 Gỗ tốt (khoảng) Rợu, cồn Nhôm 8000 Dầu hoả 7000 (khoảng) 8000 (khoảng) 8000 bảng trng lợng riêng của một số chất Trng lng riờng ca mt cht luụn khụng thay i Chất rắn TLR (N/m3) Chất lỏng Chỡ 113 000 ngân 136000 Sắt 78000 10000 Thuỷ Nớc TLR (N/m3) étxng á 27000 (khoảng) 26000 Gạo (khoảng) 12000 (khoảng) Dầu n 8000 Gỗ tốt (khoảng) Rợu, cồn Nhôm 8000 Dầu hoả 7000 (khoảng) 8000 (khoảng) 8000 Tiết ... = 10 D => dst = 10 800 = 78 000 N/m3 Bit dchỡ = 113 000N/m3 thỡ ta tớnh lng riờng ca chỡ nh th no ? dchỡ = 113 000N/m3 d 113 000 Ta cú: D = = 113 00kg / m3 => Dchỡ = 10 10 *Trng Bảng lng khối... 10 HNG DN V NH - Hc ghi nh trang 38 SGK - c phn: Cú th em cha bit (SGK 38) - Lm bi tp: 11. 5 ; 11. 6 v 11. 7 trang 17 SBT - c trc bi thc hnh - K bng mu bỏo cỏo trang 40 SGK Mt chai du n cú trng... (kg/m3) Chất lỏng Chỡ 113 00 Thuỷ ngân Sắt 7800 Nc Nhôm 2700 (khoảng) 2600 Gạo (khoảng) Gỗ tốt (khoảng) 1200 800 étxng Dầu hoả Khối lợng riêng (kg/m3) Chất rắn TLR (N/m3) 13600 Chỡ 113 000 ngân 136000
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 11 khoi luong rieng trong luong rieng, Bai 11 khoi luong rieng trong luong rieng, Bai 11 khoi luong rieng trong luong rieng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay