NGÂN HÀNG CHỦ đề VIẾT TIỂU LUẬN tđl

2 152 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:47

NGÂN HÀNG CHỦ ĐỀ VIẾT TIỂU LUẬN MÔN: TỔNG QUAN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC Đánh giá động lực lao động tổ chức/ nhóm/ phận Phân tích khả vận dụng học thuyết (chọn 01 06 học thuyết nghiên cứu) tạo động lực tổ chức/ doanh nghiệp Đánh giá khả tạo động lực sách (chọn sách tổ chức) tổ chức/doanh nghiệp QUY ĐỊNH THỰC HIỆN BÀI TIỂU LUẬN Về định dạng - Tiểu luận viết tay đánh máy khổ giấy A4, dài tối thiểu 7- 10 trang, trình bày mặt, sáng sủa, dễ đọc, không đóng bìa giấy bóng kính - Chỉ sử dụng từ viết tắt tiểu luận từ lặp lại lần - Lề bên trái để cách 3cm, lề bên phải cách cm - Các tiểu mục tiểu luận đánh số thành nhóm chữ số, nhiều ba chữ số (Ví dụ: 1.1.2.) - Cấu trúc viết gồm: xếp theo thứ tự +(1) Trang bìa: Nêu rõ: tên trường, khoa; BÀI TIỂU LUẬN, môn; Tên chủ đề; Tên sinh viên, lớp; tên giảng viên + (2) Mục lục: Nên trình bày trang + (3) Nội dung tiểu luận (chỉ đánh số trang cho phần nội dung này) + (4) Tài liệu tham khảo (bắt đầu trang mới) + (5) Phụ lục (bắt đầu trang có) 2 Về nội dung 2.1 Yêu cầu nội dung: - Tiểu luận viết ngắn để trình bày quan điểm, nghiên cứu phát chủ đề mà người viết tâm đắc Dù viết vấn đề nhiệm vụ tiểu luận phải: (1) nêu lên vấn đề; (2) phân tích vấn đề; (3) trình bày kết mà người viết phát hay ý kiến, quan điểm, kết luận người viết vấn đề Trong tiểu luận, vấn đề phân tích thành nhiều vấn đề nhỏ để giải phần Khi giải vấn đề tác giả phải nêu vấn đề đó, sau sử dụng luận lý thuyết, số liệu lập luận tham khảo từ tài liệu khoa học để phân tích Cuối đưa kết luận, đánh giá vấn đề - Sinh viên tự chọn đề tài tiểu luận cho theo NGÂN HÀNG CÂU HỎI NÊU TRÊN Nên tham khảo ý kiến giáo viên buổi phụ đạo hướng dẫn không chắn tên đề tài - Thông thường chia thành phần (1) thực trạng vấn đề (2) giải pháp (hoặc kết luận khuyến nghị) rút Có thể kết cấu thành phần, phần sở lý luận vấn đề nghiên cứu, hai phần lại giống - Số liệu sử dụng tiểu luận phải đảm bảo tính cập nhật, bắt buộc phải có trích dẫn nguồn gốc - Thời hạn nộp bài: Theo lịch Trường Bộ môn Quản Trị Nhân Lực ... nội dung: - Tiểu luận viết ngắn để trình bày quan điểm, nghiên cứu phát chủ đề mà người viết tâm đắc Dù viết vấn đề nhiệm vụ tiểu luận phải: (1) nêu lên vấn đề; (2) phân tích vấn đề; (3) trình... người viết phát hay ý kiến, quan điểm, kết luận người viết vấn đề Trong tiểu luận, vấn đề phân tích thành nhiều vấn đề nhỏ để giải phần Khi giải vấn đề tác giả phải nêu vấn đề đó, sau sử dụng luận. .. luận lý thuyết, số liệu lập luận tham khảo từ tài liệu khoa học để phân tích Cuối đưa kết luận, đánh giá vấn đề - Sinh viên tự chọn đề tài tiểu luận cho theo NGÂN HÀNG CÂU HỎI NÊU TRÊN Nên tham
- Xem thêm -

Xem thêm: NGÂN HÀNG CHỦ đề VIẾT TIỂU LUẬN tđl, NGÂN HÀNG CHỦ đề VIẾT TIỂU LUẬN tđl, NGÂN HÀNG CHỦ đề VIẾT TIỂU LUẬN tđl

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay