Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu

16 167 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:46

Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Phn 1: t Lý chn ti Chỳng ta ang hũa nhp gia th gii cụng ngh, thụng tin hin i hin vy cú c nhng kin thc, chim lnh c khoa hc k thut hin i mt iu tt yu l phi bit dựng ngoi ng núi chung, Ting Anh núi riờng Hn th na ting Anh c coi l ngụn ng th hai trờn th gii Ting Anh cũn l ngụn ng hnh ca hu cỏc h thng mỏy trờn th gii Hn th na ngy t nc ta ó hi nhp vi cỏc nc trờn th gii nờn vic hc ting Anh l iu vụ cựng hu dng cho cỏc em hc sinh sau ny Nhng nm gn õy ng cng nh Nh nc v cỏc ban ngnh xó hi u quan tõm n vic hc ting Anh cỏc trng ph thụng Tuy nhiờn hc c tt mt ngoi ng no ú thỡ khụng phi l iu d dng m cng cú th bit c Vy lm th no hc tt mt ngoi ng Theo tụi cú nhng yu t sau: Kh nng nghe, núi, c, vit nhiờn l phi bit s dng ngụn ng ỳng ng phỏp ca ngụn ng ú Vi ting Anh l loi ngụn ng bin hỡnh khỏc hn vi ting Vit ca Vit Nam chỳng ta Hn th na lng t mi rt nhiu Do vy hc ng phỏp mụn ting Anh l khỏ phc v l thit yu hc ting Anh ln nghiờn cu ny, tụi mnh dn a mt s phng phỏp giỳp hc sinh hc ng phỏp trng THCS c d dng hn Mc ớch nghiờn cu Giỳp hc sinh nm c mt s phng phỏp hc, túm lc li nhng kin thc ng phỏp m ngi hc ó hc ghi nh Khỏch th v i tng nghiờn cu Do đặc điểm học sinh lớp không đồng nhận thức nh học lực nên áp dụng triệt để phơng pháp lớp 6A * Lớp 6A: Tổng số học sinh: 28, Số học sinh giỏi chiếm 40%, lại học sinh trung bình, yếu Gi thuyt khoa hc Vic cú c cỏc phng phỏp ỳng, túm lc li kin thc ng phỏp bng cỏch quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi cho mụn ting Anh, giỳp hc sinh ghi nh ớt m hc c nhiu Nhim v nghiờn cu Nghiờn cu cỏc phng phỏp hc ng phỏp v túm lc li ng phỏp theo phng phỏp quy t ch ng bng ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi l iu ct yu ghi nh li nhng kin thc theo mt logic hp lớ, vng chc Phm vi nghiờn cu - í tng ca kinh nghim ny xut phỏt t vic s dng thng xuyờn cỏc phng phỏp hc tp, túm lc li kin thc bng cỏch quy t ch ng bng ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi nhng tit hc lp 6ATrng PTDT BT THCS H ỏp - ti ny rng, phong phỳ, a dng nờn tụi ch i sõu nghiờn cu hai phng phỏp chớnh giỳp hc sinh ghi nh nhanh nhng kin thc ó hc: Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Phng phỏp a ch ng v dng ký hiu chung, phng phỏp ghi nh chi tit liờn quan n t loi Phng phỏp nghiờn cu - Quan sỏt, tỡm hiu tỡnh hỡnh hc cng nh trỡnh tip thu ca tng i tng hc sinh cỏc gi dy cu trỳc ng phỏp ting Anh cú ỏp dng mt s phng phỏp túm li ng phỏp cng c kin thc cho hc sinh v hc sinh ghi nh - ỏnh giỏ, nhn xột thỏi hc tp, kh nng tip thu kin thc, s hng thỳ v tớnh sỏng to ca hc sinh quỏ trỡnh tip thu kin thc Cu trỳc ca ti Cỏc phn chớnh Bỡa Trang ph bỡa Mc lc Phn t ( Lý chn ti ) Phn Gii quyt ( Ni dung sỏng kin kinh nghim ) Chng C s lý lun ca Chng Thc trng ca Chng xut mt s bin phỏp thc hin nhm gii quyt Phn Kt lun v kin ngh Kt lun Kin ngh Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Phn 2: Ni Dung Chng C s lý lun ca nghiờn cu Giỏo dc ngy c coi l nn múng ca s phỏt trin kinh t xó hi em li s thnh vng cho nn kinh t quc dõn, vỡ l ú s khụng quỏ coi rng giỏo dc ng ngha vi s phỏt trin Cú th khng nh khụng cú giỏo dc thỡ khụng cú bt c s phỏt trin no i vi ngi cng nh i vi nn kinh t v húa Chớnh nh giỏo dc m cỏc di sn v t tng, húa v k thut ca th h trc cú th c th h sau lnh hi v a lờn tm cao mi, qua thi gian cỏc di sn ny c tớch ly ngy cng phong phỳ lm cho xó hi ngy cng i lờn Xỏc nh c tm quan trng ú ca giỏo dc kin hi ngh TW4 - Khúa VII ó khng nh Giỏo dc l chỡa khúa m ca tin vo tng lai Cng chớnh vỡ tinh thn c bit coi trng vai trũ ca giỏo dc v o to s nghip Cụng nghip hoỏ-hin i hoỏ t nc ng ta ó ch rừ vai trũ quc sỏch hng u ca giỏo dc v o to, ng thi ch rừ s mnh ca nú giai on hin nay: Cựng vi khoa hc cụng ngh giỏo dc l quc sỏch hng u! Nhim v ca giỏo dc l nõng cao dõn trớ, o to nhõn lc, bi dng nhõn ti Nh vy chỳng ta cú th thy rng giỏo dc úng mt vai trũ rt to ln quỏ trỡnh a nc ta sỏnh ngang vi cỏc cng quc nam chõu nh li Bỏc H ó cn dn Nhm o to nờn th h ngi ca thi i cụng nghip húa- hin i húa ca t nc hin v thi i bựng n thụng tin bi cnh ton cu Lm th no cú th i tt ún u, ngi Vit Nam cú th lờn tm cao trớ tu th gii? Phi u t, phỏt trin giỏo dc, phi bit ngoi ng l mt tt yu Ngoi ng cú vai trũ v v trớ quan trng s nghip giỏo dc v o to v s phỏt trin ca t nc Khụng nhng vỡ bit ngoi ng l yờu cu tt yu ca lao ng k thut cao nhm ỏp ng nhng quy trỡnh cụng ngh thng xuyờn c i mi, m bit ngoi ng cng l mt nng lc cn thit i vi ngi Vit Nam hin i Vic dy v hc nh trng hin nay, ó cú nhiu sc, iu kin c s vt cht v thit b dy hc ó c trang b y hn, i ng giỏo viờn chun hoỏ cao c bit phong tro i mi phng phỏp dy hc ca giỏo viờn v phng phỏp hc ca hc sinh c y mnh, a s giỏo viờn cú sỏng to bit la chn phng phỏp phự hp, phỏt huy c tớnh tớch cc ca hc sinh Nhng thc t, nh chỳng ta ó bit rt nhiu nm trc õy, theo phng phỏp dy hc c truyn lp thy giỏo l trung tõm, l ngi nng n v truyn t kin thc, cha rốn luyn c cho hc sinh cỏch hc tớch cc, cỏch s dng kin thc, cỏch nm bt ch ng Phng phỏp ging ch yu nh vy ó nh hng sõu sc n kh nng nhn thc c lp ca hc sinh tt c cỏc mụn hc nỳi chung v c bit l mụn ngoi ng- mt mụn hc cú nhng c thự riờng l hc sinh c rốn luyn c lp nhiu cng tt v gi hc, hc sinh phi c to iu kin s dng ngụn ng theo chớnh kh nng ca mỡnh Nh vy, phng phỏp i mi dy v phng phỏp hc ngoi ng l iu cn thit giỳp cho hc sinh hc tớch cc t c mc ớch ú mt gi hc ngoi ng thỡ giỏo viờn l ngi to cho hc Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du sinh thúi quen noi theo cỏc ch im tỡnh giỏo viờn to cho tit hc din Nh nhng, sinh ng, hiu qu Chng Thc trng nghiờn cu ng trc mt dy v hc ú tụi ó suy ngh tỡm mt phng phỏp dy quy t ng phỏp theo nhúm cho c hc sinh v giỏo viờn Nhng vic lm ú tụi ó vit thnh phng phỏp dy túm lc ng phỏp mt tit hc Dy mt bi cu trỳc ng phỏp cho hc sinh, sau cựng hng dn hc sinh túm lc li kin thc ng phỏp m cỏc em hc sinh ó hc Vic ny giỳp cho cỏc em hc sinh phi ghi nh ớt m hc c nhiu Giỳp cỏc em bit cỏch túm lc nhng kin thc ó hc khụng ch cho mụn ting Anh m cũn cho nhiu cỏc mụn khỏc na lm c iu ny tụi ó gp c nhiu thun li v cú mt s khú khn c th nh sau: Thun li: - Nh trng rt quan tõm n vic ging dy b mụn ting Anh, to iu kin tt cho giỏo viờn v hc sinh nh: i a, sỏch giỏo khoa, sỏch tham kho, , lp hc c trang b y bn gh, thit b chiu sỏng - Tp th: T, nhúm chuyờn mụn cựng bn bc trao i, gúp ý cú c cỏc bc tin hnh bi dy tt hn - Tp th hc sinh on kt, ngoan ngoón v cú ý thc hc - Bn thõn tụi thc s c gng, n lc phn u v hc hi thờm cỏc ng nghip quỏ trỡnh ging dy Khú khn: - Nhỡn chung trỡnh nhn thc ca cỏc em cha ng u, iu kin v mụi trng sng ca cỏc em cha giỳp cỏc em hc tt - Phn ln cỏc em cha chuyờn cn, dn n vic cỏc em hc trc quờn sau v ú l nguyờn nhõn chớnh lm cho cht lng hc ca cỏc em cha cao - Mt s em rt chm ch hc song cha cú phng phỏp hc hiu qu, cú th tip thu kin thc tng bi tt nhng cha bit cỏch tng hp v dng cỏc kin thc ca bn thõn túm lc li cu trỳc ng phỏp sau mi bi ging ca cỏc thy, cụ giỏo Chng xut mt s bin phỏp Ni dung: Cú cõu: Hc ct hiu, khụng c nhiu (Quý h tinh, bt quý h a) Con ngi khỏc vi vt kh nng t v u úc suy ngh Ngụn ng l phng tin giao tip quan trng nht ca loi ngi hỡnh thnh xó hi Trong quỏ trỡnh hc Ting Anh, bn k nng: Nghe, núi, c, vit luụn luụn c chỳ ý n nhiu hn nhng hc cỏc cu trỳc ng phỏp li l phn quan trng nht giao tip hay vit cỏc bn Theo tụi, nờn cú mt s phng phỏp no ú hc ng phỏp c tt hn a Vic tip xỳc vi Ting Anh: Cn phi tớnh n c thi gian ln mc tip xỳc vi Ting Anh Ngi hc cng cú nhiu thi gian tip xỳc vi Ting Anh thỡ cng nm chc c cỏc kin thc ng phỏp hn Ngi hc cng s t c nhiu tin b hn nu c rốn luyn ng phỏp qua cỏc cỏch túm lc li ng phỏp ting Anh Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du b Tui ca ngi hc: Ngi hc ngoi ng cn phi cú t tt, bit suy ngh v bit túm tt cỏc s kin cng nh cỏc cõu chuyn cỏc bi vn, bi th vỡ vy la tui t lp l thớch hp giỳp cho vic hỡnh thnh cỏc k nng túm lc nhng gỡ mỡnh ó hc Sau n cỏc la tui ln hn nh t lp n lp s nõng cao hn kh nng túm lc ng phỏp c S chuyn di ca ting m : Do ting m ca ngi hc cú nhng kiu ng phỏp khỏc so vi ting Anh nờn ngi hc nh bt u mt kiu kin thc ng phỏp khỏc hn vi nhng gỡ m ngi hc ó c hc t Hn th na ting m ca ngi hc l dng ngụn ng bt bin m ting Anh li l ngụn ng bin hỡnh Ngi hc ban u cha bit nhiu v loi ngụn ng ny nờn khỏ khú khn truyn t kin thc Vớ d: ting Vit: qu trng qu trng (T qu trng gi nguyờn) ting Anh: egg eggs (t egg phi thờm s thỡ mi ỳng ng phỏp) Hoc: Ting Vit: Hng ngy anh y i b i hc Hụm qua anh y i b i hc Ting Anh: He goes to school on foot everyday He went to school on foot yesterday ting Vit t i khụng cú gỡ thay i c hai cõu Tuy nhiờn ting Anh thỡ goes went hai thi im khỏc d Kh nng túm lc ca ngi hc: Phn ln cỏc em ó bit c cỏch túm tt li cỏc ni dung nh: Truyn, th, hũ, vố qua mụn vn, túm lc li cỏc cụng thc cỏc mụn nh: Toỏn, lý e ng c hc ca ngi hc v s quan tõm ca h i vi vic túm lc li kin thc ó hc õy l mt yu t rt quan trng vic hng dn ngi hc túm tt li cỏc hin tng ng phỏp m ngi hc ó c hc Nu ngi hc ch ng tip thu kin thc bng cỏch túm tt li cỏc ni dung m mỡnh ó hc thỡ hiu qu s rt cao quỏ trỡnh hc f Thỏi v cm nhn: Thỏi ca ngi hc i vi ngụn ng m h ang hc cng l mt yu t nh hng n phng phỏp túm lc ng phỏp ny Thỏi hc ca ngi hc cng tt thỡ vic túm lc li ni dung ó hc cng tt vỡ h c gng trung nhúm cỏch kin thc v gn gn ghi nh Kinh nghim phng phỏp túm tt ni dung ng phỏp ó hc KNOWLEDGE SUMMARY I Introduction: Its very important to summarise the knowledge that students have learnt in periods or units, summarising in teaching English is because of the following reasons: - Its used to help remember his idea and get himself understood - Summary is good for students in learning structures - It helps learners to select the same items with the same functions or separate them other kinds II English knowledge summary: Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du With subjects summary: a Single subjects: He/ she/ it/ a name of person/ single nouns/ uncountable noun/ single pronouns We have a symbol for these subjects such as S1 We can use S1 instead of single subjects above in structures after units in English Examples: S1 + is + (a/n) or S1 + V(s/es) + b Plural subjects: They/ We/ plural nouns/ more than two nouns connected with conjunctions such as: and / bothand We have a symbol for these subjects such as Sn We can use Sn instead of plural subjects above in structures after or units in English Examples: Sn + are + (a/n) or Sn + V(inf) + With parts of speech: a With single nouns and plural nouns: - Nouns ending with o/s/x/z/ch/sh, we add es to the end of the word in order to make plural nouns Example: a match matches - Nouns ending with f/fe, we change f/fe into ves Example: a knife knives * Except some cases such as: thief/ cliff - Other cases, we add s to the end of the words Example: a dog dogs b With verbs in gerund forms: - Verbs ending with voiceless e, We leave it out and add ing in stead.\ Example: become becoming - Verbs ending with a vowel and a consonant after it, we double the consonant, then add ing to the end of that word Example: sit sitting - Other cases, we summarise in the same ways III Some of the Vietnamese students problems in English summary When learning English, Vietnamese students often find it difficult in summarising knowledge such as: (1) Choose parts of speech to summarise: Students not have a large number of vocabulary to summarise the kind of word that they want to sum up Ex: When they need to sum up words that have both functions such as: early (a/adv), fast (a/adv) But they don not have words else to select them in the same group (2) Some collective nouns make students nervous: A family, a team, a fleet or somebody, everybody, everything If students not understand the usages of these words, they will make mistakes in use b There are two main ways to summarise knowledge: - Firstly, Students must be sure about parts of speech They must know which word is noun or adjective or verb Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du - Secondly, After each lesson students should collect the word that they have learnt in their own groups If they these regularly, they can summarise any grammar structures or parts of speech IV The way for summary methods First, Students can sum up parts of speech: nouns, verbs, adjectives, .subjects, objects They put the word in the different groups to learn all the time that they want Second, learners select structures have the same way to form in one group Like that, they can learn it more easily * The teacher could give them guidance when they want to summarise things * Teacher should correct them to make them more self-confident * Students should use dictioaries for these * Learners can draw a table to make a summary Ending with IE Voiceless E Double consonant Others Tie tying Love loving Fit fitting Draw drawing Lie lying Move - moving Stop stopping Play playing K thut rốn luyn: a Chỳ ý cỏc bi hc cu trỳc v t loi: Hc sinh nghe v nm bt chc cỏc kin thc v t v cỏch dựng cỏc t ú Example: Luyn kh nng túm tt ch ng cho ng t to be Hc sinh chỳ ý nghe hng dn ca giỏo viờn trờn lp v chc nng ca ch t, v trớ ca nú v kt hp vi ng t to be nh th no S1 + is + ( õy S1 ó c giỏo viờn hng dn l ch ng s ớt i vi ngi hc cú th t quy nh bng cỏc ký hiu khỏc cho hc cng d nh cng tt) Sn + are + ( õy Sn l ch ng s nhiu) Ngi hc cú th quy nh nhúm nh hn cho ch ng khỏc, ch ng hp hoc khụng xỏc nh c s lng nh: everybody/ everything/ everyone = S.e; somebody/ something/ someone = S.s; nobody/ noone/ nothing = S.no; anybody/ anyone/ anything = S.a Cú th quy nh cho cỏc nhúm t ny theo mt nhúm ln nh: S.i = S.e + S.s + S.no + S.a b p dng cỏc bi tp: Hc sinh t suy cỏc ch ng da theo s nhn bit ca ch ng Example: The water (be) cold in winter (be is ) vỡ water l danh t khụng m c, nú quy nh l S1 ó c quy nh t trc Hoc: Nam and Bac (go) to school on foot every day (go go) khụng thay i go, go dng nguyờn th khụng cú to, vỡ Nam v Bc l ch ng s nhiu (Sn) c quy nh t trc c Nhng chỳ ý túm lc ng phỏp Giỏo viờn phi lu ý cho hc sinh nhng t, ng c dựng c nh nh thnh ng hoc t mn Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Example: a fish fish ( trng hp ny t fish khụng thay i chuyn sang dng s nhiu) * nhúm ny giỏo viờn to cho hc sinh ghi nh nhng nhúm t c bit theo quy c riờng ca hc sinh cho d nh Hoc cỏc thnh ng nh: In the morning (vo bui sỏng) cỏc nhúm thnh ng c nh cng cú th lit kờ theo danh sỏch v quy t chỳng thnh nhúm d Tp chia ng t: Giỏo viờn hng dn hc sinh chia ng t theo cỏc ch ng ó c quy c theo bng sau: Subjects To be Ordinary verbs Note for subjects S1 is V(s/es) He/she/ a/an + sl.n Sn are V(inf) They/we/ I am V(inf) S.i is V(s/es) Somebody/ someone Bng 1.1 p dng cõu: I am a student in Ho Dap ethnic boarding secondary school Tra theo bng quy c Bng 1.1 bờn trờn ta thy ch ng I i vi ng t to be l am Nam plays soccer every afternoon Theo Bng 1.1 thỡ Nam l ch ng s ớt (S1) vy ng t theo sau phi thờm s/es m õy theo cỏch nhúm t loi thỡ play ch thờm s e Dng bi ỏp dng: Giỏo viờn a mt s dng bi liờn quan n ch ng, ng t, t loi Hc sinh cú th da vo bng quy c Bng 1.1 lm nhng dng bi sau: Form 1: Choose the best answer (multiple choice) Hoa _ television times a week a watch b watches c watching d watchs _ are good friends a Nam b Ba c Hoa d Thuy and Chieu Form 2: Give the correct form of the verb in brackets Thao (live) in Deo Trang Ho Dap They (do) their homework every night .etc Giỏo ỏn thc hin: Ni dung bi ging: Cỏc bi dy cu trỳc ng phỏp v t loi (Presentation Practice Production lessons) - Ni dung lng ghộp 4-5 phỳt trờn mt tit dy cu trỳc ng phỏp C th unit 5: Things i Part A: My day (A1,2) Phn túm lc ni dung ng phỏp: Teachers activities Ss activities Yờu cu hc sinh m sỏch phn A1 (trang 52) Hc sinh m sỏch Giỏo viờn hng dn hc sinh a cu trỳc thỡ hin ti n vi ng t thng Hc sinh ghi chộp li phn cu Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du trỳc Giỏo viờn hng dn hc sinh cỏch quy t ch Hc sinh lm theo v t quy c ng theo nhúm v t ký hiu cho ch ng ch ng cho riờng mỡnh d nh, thun li nht cho bn thõn - Giỏo viờn a vớ d quy c cho hc sinh mỡnh ghi nh lm th Vd: he/she/it/ Nam/ a/an + n / = S1 (quy Hc sinh nhỡn lờn bng ghi nh nh l ch ng ngụi s ớt, ng t theo sau cỏch quy c cho ch ng Hc nú dng ngụi s ớt Vi ng t thng sinh t mỡnh cú th quy c ch thờm es/s vo sau nú) ng cho riờng mỡnh - Nu ch ng l: we/ they/ Nam and Ba/ plural nouns = Sn (Quy nh l ch ng ngụi s nhiu, ng t dng s nhiu Vi Vd: S1 hc sinh quy nh l ng t thng ng t dng nguyờn th CN1, Sn = CNn khụng to) Luyn quy c ghi nh (Cỏc cu trỳc va hc) Giỏo viờn lm mu cho hc sinh mt n hai trng hp BT 1: Da vo ch ng hóy vit dng ỳng Hc sinh quan sỏt giỏo viờn lm ca ng t du ngoc n mu Tp suy lun ch ng theo Hoa (study) English every day (Hoa tờn quy c riờng ch cú ngi vy l ch ng S1 Study Studies ng t phi thờm es/s theo quy tc nhúm t loi.) Giỏo viờn a mt s bi khỏc cho hc sinh lm theo - Giỏo viờn cho hc sinh lm hai dng bi chớnh l multiple choice and correcting the Hc sinh Nghe giỏo viờn hng verbs dn, chỳ ý lm bi BT 1: Give the correct form of the verbs They (do) their homework every night Hc sinh thc hnh lm bi Hung (ride) his bike to Ho Dap twice a da vo phn t quy c ch week ng BT 2: Choose the best answer Hai _meals every day a cooks b cook c cooking d is cooking Mai and Nga catch every afternoon a plays b playing c play d playing Luyn nhúm t loi : - Phn thờm es/s vo sau ng t ch Hc sinh chộp vo v nhng Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi Trng PTDT BT THCS H ỏp ng l ngụi ba s ớt + Nhúm ng t cú ch cui cựng l: o/s/x/z/ch/sh (= Nhúm V.s) ta thờm es vo sau ng t ú Vd: watch watches + Nhúm ng t cú ch cui cựng l: ph õm + Y i Y thnh ies (nhúm V.y) Vd: try tries + Nhúm ng t cú ch cui cựng cũn li ta thờm s vo sau ng t (V.cl) Vd: live lives - Giỏo viờn a bi thờm es/s cho hc sinh luyn ti lp GV: Nguyn ỡnh Du nhúm t loi trờn v quy c chỳng theo cỏch riờng ca mỡnh hoc theo giỏo viờn -Quy c ca hc sinh Hc sinh lm bi giỏo viờn yờu cu (Luyn thờm nh) Mt s dng bi kim tra kin thc ng phỏp Multiple choice: Choose the correct answer to complete sentences Nam _ to school every day a walks b walk c walking d is walking Ba and Bon _good students a is b be c am d are Binh: Hello! My name is Binh Minh: Hello! My name _Minh a am b is c are d x Where does he live? _lives in Ho Dap a He b she c I d they Give the correct form of the verbs: Ha (be) hard-working Thu and Chi (be) good farmers Nam (go) to market every month They (work) in the field every day Find out the mistakes of verbs in these sentences and correct them They lives in Ho Dap Nga always get up early Kt qu thu c: Qua mt thi gian tỡm tũi phng phỏp v ỏp dng vo thc t dy hc n tụi nhn thy hc sinh hiu bi tt, bit tỡm cỏch quy c cỏc nhúm t theo cỏc quy c d hiu, d hc ghi nh bi hc nhanh hn, nh bi hc lõu hn Hc sinh cú cỏc quy c u cú tớnh sỏng to hn Qua mt thi gian ỏp dng bin phỏp quy t ch ng bng mt kớ hiu t ngi hc quy nh Tụi nhn thy hc sinh nh cu trỳc ng phỏp lõu hn, chc chn hn T ỏp dng phng phỏp quy t ch ng bng mt ký hiu ngi hc t quy c tụi thy kt qu c nõng lờn rừ rt Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi 10 Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Thụng qua bi kim tra hc sinh t im trờn trung bỡnh t 80% n 87% S hc sinh khỏ gii t 50% c bit sau bi hc mt s hc sinh cha cú ý thc t hc nh bõy gi cng ó bit t mt s cỏc quy c riờng cho mỡnh hiu c bi ti lp ghi nh nhng kin thc ti lp Mt s cn rỳt Qua quỏ trỡnh thc t ging dy phn luyn ng phỏp cho hc sinh l vụ cựng cn thit khụng ch cho quỏ trỡnh giao tip m cũn phc v sõu sc cỏc bi kim tra ca giỏo viờn hay cỏc bi kim tra S giỏo dc hoc phũng giỏo dc a Thun li: Dy phng phỏp quy t ch ng theo ký hiu ngi hc t quy nh giỳp cho cỏc em hc sinh mt rt ớt thi gian cho qua trỡnh ghi nh Hc sinh trng PTDTBT THCS H ỏp a s cỏc em u ngoan ngoón, nghe li cỏc thy cụ giỏo Cỏc em ni trỳ trng ụng, lờn vic t hc ca cỏc em ó cú tin b hn nhng nm hc trc b Khú khn: i vi hc sinh vic tip thu y , ỳng yờu cu ca bi dy cu trỳc ng phỏp cũn mt s ớt hc sinh cú kh nng ngụn ng cũn chm cỏc em l ngi dõn tc Nựng, ting Vit cũn cú nhng phn cha rừ Gia ỡnh cỏc em hc sinh cha thc s quan tõm n vic hc ca em mỡnh Hn na ting Anh l mụn mi nờn cũn khỏ khú khn cho cỏc em cp nht c nhng li hnh ca b mụn Bi hc kinh nghim : Khi nghiờn cu, tỡm hiu ri tin hnh thc nghim tụi rỳt mt s kinh nghim V phớa giỏo viờn : + Cn hiu rừ chc nng v nhim ca phõn mụn cú hỡnh thc t chc v phng phỏp ging dy cho phự hp + Giỏo viờn t trau chuyờn mụn nghip v, cú kin thc ngụn ng phong phỳ, ngụn ng chun xỏc, din t rừ rng Cỏc quy c phi c th, d hiu +Xỏc nh mc tiờu rừ rng ca tit dy chun b bi chu ỏo v dựng phc v cho bi ging + Bit la chn phng phỏp phự hp vi tng i tng hc sinh - V phớa hc sinh + Phi tớch cc hc chun b bi trc + Tớch cc tham gia luyn tp, thc hnh trờn lp + Cn phỏt huy tớnh ch ng, sỏng to hot ng hc + Tip cn v tớch cc huy ng kin thc ca mỡnh v quỏ trỡnh xõy dng kin thc bi hc Phm vi ng dng: Trờn õy l mt s kinh nghim ging dy nõng cao cht lng hc ng phỏp ting Anh tụi ó nghiờn cu v ỏp dng vo ging dy Qua ging dy tụi thy cú th ỏp dng kinh nghim ny vo dy cỏc bi hc cu trỳc ng phỏp cho cỏc em TI LIU THAM KHO 11 Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Ng phỏp ting Anh Tỏc gi: Nguyn Khuờ Vn phm ting Anh thc hnh Tỏc gi: Trn Vn in Chuyờn bi dng Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi 12 Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Phn 3: Kt lun v kin ngh kết luận: Dy hc l mt ngh thut, ngh dy hc ũi hi ngi giỏo viờn phi luụn luụn hc hi tỡm tũi nhng phng phỏp ging dy nõng cao cht lng bi ging.Tu theo bi, i tng hc sinh m chỳng ta ỏp dng cho phự hp Tm quan trng ca vic cú th giao tip c bng th ting chỳng ta ang dy v hc l rt ln Nhng lm th no? Dy th no cỏc em hc sinh THCS cng cú th t tin giao tip vi kin thc cỏc em ó hc trng l mt m tt c cỏc giỏo viờn dy ngoi ng u phi quan tõm Trong phm vi sỏng kin ny, tụi mnh dn trỡnh by mt s suy ngh v phng phỏp riờng ca mỡnh, mong c gúp phn ci to quỏ trỡnh dy v hc Ting Anh THCS ngy cng hiu qu hon thnh kinh nghim ny, tụi khụng th khụng núi n s giỳp ca Ban giỏm hiu nh trng v cỏc bn ng nghip to nờn s tin b cho cỏ nhõn tụi Tụi cng xin chõn thnh cm n s úng gúp quý bỏu ca cỏc ng lónh o, ca cỏc thy cụ mang li s hon thin ca ti ny Tụi xin chõn thnh cm n! kiến nghị: Vic i mi phng phỏp ging dy nhm nõng cao cht lng gi dy l mt nhng nhim v quan trng, cp thit nhm ỏp ng kp thi nhng yờu cu i mi ca xó hi ú l mc tiờu ca s nghip giỏo dc thi i mi nõng cao cht lng dy v hc trng THCS núi chung chỳng tụi rt mong s quan tõm ca cỏc cp lónh o + Tng cng nõng cao cht lng i ng giỏo viờn thụng qua vic bi dng chuyờn thng xuyờn tng bc thỏo g cỏc khú khn nõng cao cht lng gi dy v hc + u t c s vt cht cỏc phng tin dy hc, ti liu tham kho phc v kp thi cho giỏo viờn ging dy tt hn H ỏp, ngày 09/02/2015 Ngời thực Nguyn ỡnh Du Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi 13 Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Mc Lc Trang Phn Phn Phn t Lý chn ti Mc ớch nghiờn cu Khỏch th v i tng nghiờn cu Gi thuyt khoa hc Nhim v nghiờn cu Phm vi nghiờn cu Phng phỏp nghiờn cu Cu trỳc ca ti Ni dung: Chng C s lý lun ca nghiờn cu Chng Thc trng nghiờn cu Chng xut mt s bin phỏp Kt lun v kin ngh Kt lun Kin ngh 1 1, 2 2 4 21 21 21 Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi 14 Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Đánh giá, xếp loại hội đồng khoa học nhà trờng: Thay mặt hội đồng khoa học Hiệu trởng Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi 15 Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Đánh giá, xếp loại hội đồng khoa học Phòng giáo dục: Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi 16 [...]... Phn 1 Phn 2 Phn 3 t vn 1 Lý do chn ti 2 Mc ớch nghiờn cu 3 Khỏch th v i tng nghiờn cu 4 Gi thuyt khoa hc 5 Nhim v nghiờn cu 6 Phm vi nghiờn cu 7 Phng phỏp nghiờn cu 8 Cu trỳc ca ti Ni dung: Chng 1 C s lý lun ca vn nghiờn cu Chng 2 Thc trng vn nghiờn cu Chng 3 xut mt s bin phỏp Kt lun v kin ngh Kt lun Kin ngh 1 1 1 1, 2 2 2 2 2 3 4 4 6 7 21 21 21 Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy. .. kin thc bi hc 9 Phm vi ng dng: Trờn õy l mt s kinh nghim ging dy nõng cao cht lng hc ng phỏp ting Anh tụi ó nghiờn cu v ỏp dng vo ging dy Qua ging dy tụi thy cú th ỏp dng kinh nghim ny vo dy cỏc bi hc cu trỳc ng phỏp cho cỏc em TI LIU THAM KHO 11 Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du 1 Ng phỏp ting Anh Tỏc gi: Nguyn Khuờ 2 Vn phm... nhúm t loi 14 Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Đánh giá, xếp loại của hội đồng khoa học nhà trờng: Thay mặt hội đồng khoa học Hiệu trởng Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi 15 Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Đánh giá, xếp loại của hội đồng khoa học Phòng giáo dục: Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi 16 ... ny, tụi mnh dn trỡnh by mt s suy ngh v phng phỏp riờng ca mỡnh, mong c gúp phn ci to quỏ trỡnh dy v hc Ting Anh THCS ngy cng hiu qu hon thnh kinh nghim ny, tụi khụng th khụng núi n s giỳp ca Ban giỏm hiu nh trng v cỏc bn ng nghip to nờn s tin b cho cỏ nhõn tụi Tụi cng xin chõn thnh cm n s úng gúp quý bỏu ca cỏc ng chớ lónh o, ca cỏc thy cụ mang li s hon thin ca ti ny Tụi xin chõn thnh cm n! 2 kiến. .. chung chỳng tụi rt mong s quan tõm ca cỏc cp lónh o + Tng cng nõng cao cht lng i ng giỏo viờn thụng qua vic bi dng chuyờn thng xuyờn tng bc thỏo g cỏc khú khn nõng cao cht lng gi dy v hc + u t c s vt cht cỏc phng tin dy hc, ti liu tham kho phc v kp thi cho giỏo viờn ging dy tt hn H ỏp, ngày 09/02/2 015 Ngời thực hiện Nguyn ỡnh Du Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi 13 Trng... BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du 1 Ng phỏp ting Anh Tỏc gi: Nguyn Khuờ 2 Vn phm ting Anh thc hnh Tỏc gi: Trn Vn in 3 Chuyờn bi dng Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi 12 Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Phn 3: Kt lun v kin ngh 1 kết luận: Dy hc l mt ngh thut, ngh dy hc ũi hi ngi giỏo viờn phi luụn luụn hc hi tỡm tũi nhng phng phỏp ging dy nõng cao cht lng bi ging.Tu... bit t ra mt s cỏc quy c riờng cho mỡnh hiu c bi ngay ti lp ghi nh nhng kin thc ngay ti lp 7 Mt s vn cn rỳt ra Qua quỏ trỡnh thc t ging dy phn luyn tp ng phỏp cho hc sinh l vụ cựng cn thit khụng ch cho quỏ trỡnh giao tip m cũn phc v sõu sc trong cỏc bi kim tra ca giỏo viờn hay cỏc bi kim tra do S giỏo dc hoc phũng giỏo dc ra a Thun li: Dy phng phỏp quy t ch ng theo ký hiu ngi hc t quy nh giỳp cho cỏc... cho cỏc em cp nht c nhng li hnh vn ca b mụn 8 Bi hc kinh nghim : Khi nghiờn cu, tỡm hiu ri tin hnh thc nghim tụi rỳt ra mt s kinh nghim V phớa giỏo viờn : + Cn hiu rừ chc nng v nhim ca phõn mụn cú hỡnh thc t chc v phng phỏp ging dy cho phự hp + Giỏo viờn t trau chuyờn mụn nghip v, cú kin thc ngụn ng phong phỳ, ngụn ng chun xỏc, din t rừ rng Cỏc quy c phi c th, d hiu +Xỏc nh mc tiờu rừ rng ca tit dy ... Chng xut mt s bin phỏp Kt lun v kin ngh Kt lun Kin ngh 1 1, 2 2 4 21 21 21 Phng phỏp Quy t ch ng bng mt ký hiu t ngi hc quy nh v nhúm t loi 14 Trng PTDT BT THCS H ỏp GV: Nguyn ỡnh Du Đánh giá,... ỏp dng bin phỏp quy t ch ng bng mt kớ hiu t ngi hc quy nh Tụi nhn thy hc sinh nh cu trỳc ng phỏp lõu hn, chc chn hn T ỏp dng phng phỏp quy t ch ng bng mt ký hiu ngi hc t quy c tụi thy kt qu c... secondary school Tra theo bng quy c Bng 1. 1 bờn trờn ta thy ch ng I i vi ng t to be l am Nam plays soccer every afternoon Theo Bng 1. 1 thỡ Nam l ch ng s ớt (S1) vy ng t theo sau phi thờm s/es
- Xem thêm -

Xem thêm: Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu, Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu, Sáng kiến kinh nghiệm quy tụ chủ ngữ về 1 ký hiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay