tiêu chuẩn iso 9001 2015

5 384 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:45

muốn thăng chức, thăng tiến thì iso là điều bắt buộc với các bậc quản lí.......................................................................................và nhân viên quản lí chất lượng, sản phẩm P&Q SOLUTIONS CO., LTD Leading Solutions, Leading People! HỆ THỐ NG QUẢ N LÝ S & K AIZE N Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Tel: + 84-4-37930696 Fax: + 84-4-37930695 Website: www.pnq.com.vn Email: admin@pnq.com.vn QU ẢN T RỊ TI NH GỌ N QUẢN LÝ S ẢN XUẤT KỸ N Ă N G M Ề M P&Q SHARES trân trọng chia sẻ tới Quý doanh nghiệp Cá nhân quan tâm tài liệu chủ đề Năng suất Chất lượng P&Q Solutions biên soạn tổng hợp Mọi ý kiến góp ý, thảo luận xin vui lòng phản hồi theo thông tin liên hệ BƯỚC QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH THEO ISO 9001:2015 Tác giả: Phạm Minh Thắng – Ks., MBA Trong ISO 9001:2015, Mục 4.4 “Hệ thống quản lý chất lượng trình” đưa khuôn khổ tảng cho việc hoạch định thực trình Bài viết phân tích yêu cầu mục nhằm cung cấp thông tin cho việc xem xét hoạch định áp dụng trình theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn tương ứng với yếu tố, chức riêng Khái quát Một hệ thống quản lý bao gồm nhiều trình có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, trình lại bao gồm nhiều hoạt động có tương tác qua lại, vậy, để có hệ thống có hiệu lực trình cần thiết phạm vi cần nhận biết thực thực tế Các nỗ lực gắn với hoạt động hoạch định hệ thống quản lý trình Ở cấp độ hệ thống, việc thực (những) người chịu trách nhiệm hoạch định hệ thống (Ban lãnh đạo, Thường trực Ban ISO, Ban ISO) Ở cấp độ trình thực cán quản lý trình (trong phối hợp với phận liên quan) Trong bối cảnh tiêu chuẩn, “nhận biết trình” thực thông qua việc xác định, đặt tên, đặt điểm đầu điểm cuối (từ đâu đến đâu) Hoạt động áp dụng việc đảm bảo trình nhận biết triển khai thực tế Thông thường, việc nhận biết đưa trình vào hệ thống quản lý giúp cho trình / hoạt động áp dụng (thông qua chế quản lý hệ thống - đề cập yếu tố tiếp theo) Bước Xác định yêu cầu đầu vào đầu mong đợi Lý giải: Theo định nghĩa Quá trình tập hợp hoạt động có tương tác lẫn để biến đổi ĐẦU VÀO thành ĐẦU RA Vì vậy, trình có yếu tố ĐẦU VÀO, ĐẦU RA CÁC HOẠT ĐỘNG Trong yếu tố ĐẦU VÀO ĐẦU RA có ý nghĩa đặc biệt liên quan trực tiếp đến mục đích trình (quá trình để làm gì) (Lưu ý mô hình trình ISO 9001:2015, đầu vào hiểu yếu tố cần biến đổi để thành đầu thường đầu trình trước nó, không bao gồm đầy đủ yếu tố Ms+E+I Các yếu tố Nhân lực, Thiết bị, Phương pháp, Môi trường coi nguồn lực mà đầu vào bối cảnh đây) Việc xác định "Đầu vào yêu cầu" xác định điều kiện cho trình P&Q SHARES ngày 16/8/2016 Trang | P&Q SOLUTIONS CO., LTD Leading Solutions, Leading People! Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Tel: + 84-4-37930696 Fax: + 84-4-37930695 Website: www.pnq.com.vn Email: admin@pnq.com.vn yêu cầu cho trình trước Việc xác định "Đầu mong đợi" xác định kết mà trình cần đạt dựa xem xét đến yêu cầu từ trình sau / khách hàng Cách thức thực hiện: (1) Xác định yếu tố đầu vào trình (nguyên liệu, bán thành phẩm, vật tư, thông tin) Sau xác định tiêu chuẩn mà đầu vào phải đáp ứng (ví dụ tiêu chuẩn nguyên liệu/bán thành phẩm/vật tư/thông tin) mặt chất lượng, số lượng, thời gian, (2) Xác định đầu trình (bán thành phầm, thành phẩm, định, ) Sau xác định tiêu chuẩn mà đầu "mong đợi' đáp ứng (tiêu chuẩn bán thành phẩm đầu ra, thành phẩm, tiêu chí định, ) Bước Xác định trình tự tương tác trình Lý giải: Theo quan điểm đầu vào trình đầu trình khác (trước nó), trình xác định phát tổ chức theo trình tự định phù hợp với trình "biến đổi đầu vào thành đầu ra" hay hình thành giá trị sản phẩm dịch vụ, tổ chức cần xác định trình tự trình (trong hệ thống) hoạt động (trong trình) làm sở cho việc quản lý Ngoài ra, với tương tác qua lại trình định nghĩa hệ thống quản lý chất lượng, trình vận hành độc lập mà phụ thuộc vào bị ảnh hưởng trình liên quan Các trình liên quan bao gồm trình liên quan trực tiếp chu trình hình thành giá trị sản phẩm dịch vụ (các trình cung cấp đầu vào tiếp nhận đầu ra) trình hỗ trợ (nguồn lực thông tin) quản lý khác (định hướng kiểm soát) Việc tổ chức xác định tương tác trình tăng cường phối hợp, đảm bảo khả kiểm soát tác động (giảm thiểu rủi ro tận dụng hội) trình liên quan giúp cho trình tạo đầu mong đợi cách ổn định đáp ứng yêu cầu trình Cách thức triển khai: (1) Xem xét trình nhận diện để xác định trình tự chúng Thực biện pháp để quản lý trình tự áp dụng thực tế (2) Xem xét đến đầu vào yêu cầu đầu mong đợi để xác định trình có liên quan ảnh hưởng trực tiếp chu trình hình thành giá trị sản phẩm dịch vụ Thực biện pháp để quản lý mối liên quan ảnh hưởng áp dụng thực tế (3) Xác định nguồn lực thông tin có ảnh hưởng đến hệ thống, trình để từ xác định trình liên quan có ảnh hưởng gián tiếp đến chu trình hình thành giá trị sản phẩm dịch vụ Thực biện pháp để quản lý mối liên quan ảnh hưởng áp dụng thực tế (4) Xác định hoạt động quản lý (định hướng kiểm soát) để xác định trình liên quan có ảnh hưởng gián tiếp đến chu trình hình thành giá trị sản phẩm dịch vụ Thực biện pháp để quản lý mối liên quan ảnh hưởng áp dụng thực tế Bước Xác định chuẩn mực phương pháp trình Lý giải: P&Q SHARES ngày 16/8/2016 Trang | P&Q SOLUTIONS CO., LTD Leading Solutions, Leading People! Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Tel: + 84-4-37930696 Fax: + 84-4-37930695 Website: www.pnq.com.vn Email: admin@pnq.com.vn Theo định nghĩa trình, để biến "đầu vào yêu cầu" thành "đầu mong đợi" "các hoạt động có tương tác lẫn nhau" phải thực theo phương pháp xác định đạt chuẩn mực xác định sở xem xét đến chế mà đầu vào biến đổi thành đầu Việc xác định chuẩn mực phương pháp trình giúp tổ chức quản lý được, đạt đáp ứng yêu cầu cách ổn định đầu Cách thức thực hiện: (1) Nhận biết rõ bước thực / hoạt động trình (2) Xác định phương pháp mà bước / hoạt động cần thực để đạt đầu mong đợi Việc bao gồm nhận biết làm rõ trọng điểm phương pháp thực hoạt động (3) Xác định chuẩn mực mà việc thực bước / hoạt động / đầu bước / hoạt động trình cần đáp ứng (4) Thực biện pháp để quản lý nhằm đảm bảo chuẩn mực phương pháp xác định áp dụng đạt đượct thực tế Bước Phân công trách nhiệm quyền hạn Lý giải: Trách nhiệm gắn với nhiệm vụ thực thi hoạt động cụ thể quyền hạn gắn với việc định, phân công đạo hoạt động Quá trình bao gồm đầu vào, đầu hoạt động Các hoạt động cần triển khai theo mô hình PDCA trách nhiệm triển khai cần xác định rõ phân công Ngoài ra, quyền hạn xem xét định, phân công đạo chuẩn mực đầu vào, đầu ra, hoạt động phương pháp thực cần xác định rõ phân công cụ thể Việc xác định rõ phân công cụ thể trách nhiệm quyền hạn sở cho việc phối hợp, quản lý công việc hoạch định lực nhân sau Cách thức thực hiện: (1) Với trình / công việc xác định, tổ chức phân công nhân chịu trách nhiệm thực để đảm bảo trình có người chịu trách nhiệm Ma trận trách nhiệm và/hoặc sơ đồ chức sử dụng cho việc hoạch định trách nhiệm, quyền hạn cách hiệu (2) Phân tích cách thực thực trình / công việc để xác định quyền hạn gắn với việc định, điều động đạo để phân công Việc phân công cần xem xét đến mức độ giao việc ủy quyền phù hợp với chiến lược tổ chức điều kiện thực trình / công việc cụ thể Bước Đảm bảo sẵn có nguồn lực cần thiết Lý giải: Một đầu vào, đầu ra, chuẩn mực, phương pháp, trách nhiệm quyền hạn gắn với trình làm rõ, tổ chức cần đảm bảo sẵn có nguồn lực cần thiết để trì cải tiến yếu tố thông qua chu trình xác định, cung cấp trì Các nguồn lực bao gồm nhân lực, sở hạ tầng, môi trường thực trình, thiết bị đo tri thức P&Q SHARES ngày 16/8/2016 Trang | P&Q SOLUTIONS CO., LTD Leading Solutions, Leading People! Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Tel: + 84-4-37930696 Fax: + 84-4-37930695 Website: www.pnq.com.vn Email: admin@pnq.com.vn Việc hoạch định rõ ràng đảm bảo sẵn có nguồn lực cần thiết điều kiện tiên để trách nhiệm quyền hạn thực thi hiệu áp dụng chuẩn mực phương pháp nhằm biến đầu vào yêu cầu thành đầu mong đợi Cách thức thực hiện: (1) Xác định nguồn lực cần thiết thông qua phân tích yêu cầu yếu tố trình đầu vào, đầu ra, chuẩn mực, phương pháp, trách nhiệm quyền hạn Quá trình xác định cần xem xét đến hoạt động gia tăng giá trị, hỗ trợ quản lý (2) Cung cấp nguồn lực cần thiết xác định thông qua nguồn nội (phát triển nhân sự, chế tạo, …) cung cấp bên (tuyển dụng, mua sắm, …) (3) Đảm bảo tình trạng nguồn lực trì phù hợp với nhu cầu thông qua hoạt động kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng (đối với sở hạ tầng, môi trường thiết bị đo) đánh giá, đào tạo mở rộng, tái đào tạo, đào tạo đa kỹ luân chuyển (đối với nhân sự) (4) Đánh giá xem xét kết thực trình để xác định vấn đề thiếu hiệu lực, bất thường nguồn lực để có điều chỉnh cần thiết Bước Giải rủi ro hội Lý giải: Rủi ro định nghĩa tác động không chắn lên kết dự kiến Khi tác động không chắn tích cực tác động xem hội Như vậy, giải rủi ro hội quản lý trình gắn với việc giải không chắn và/hoặc tác động đến kết dự kiến trình Chu trình giải thông thường bao gồm nhận biết không chắn, đánh giá khả xảy không chắn, xác định đánh giá tác động đến kết dự kiến, phát triển triển khai đối sách Những không chắn gắn với đầu vào, nguồn lực thông tin, bối cảnh nội bên tác động đến trình Cách thức thực hiện: (1) Xác định kết dự kiến trình cần quản lý (2) Xem xét đến yếu tố đầu vào, nguồn lực thông tin, bối cảnh nội bên để xác định không chắn hậu chúng (3) Xem xét không chắn tác động đến kết dự kiến để phát triển triển khai đối sách tương ứng nhằm giải không chắn và/hoặc tác động Bước Đánh giá áp dụng thay đổi nhằm đạt kết Lý giải: Chu trình PDCA tiếp cận quan trọng HTQLCL theo ISO 9001:2015, theo trình triển khai theo bước Lập kế hoạch - Thực - Kiểm tra - Điều chỉnh Trong chu trình này, việc theo dõi đánh giá giúp tổ chức xác định mức độ thực so với hoạch định Các yếu tố cần theo dõi, đánh giá bao gồm đầu vào, đầu ra, phương pháp, nguồn lực thông tin, rủi ro hội Kết theo dõi đánh giá cung kích hoạt điều chỉnh, thay đổi cần thiết để đạt kết hoạch định P&Q SHARES ngày 16/8/2016 Trang | P&Q SOLUTIONS CO., LTD Công ty TNHH Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng Leading Solutions, Leading People! Tầng 3, Tòa nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội Tel: + 84-4-37930696 Fax: + 84-4-37930695 Website: www.pnq.com.vn Email: admin@pnq.com.vn Cách thức thực hiện: (1) Xác định hoạch định cách thức theo dõi đánh giá đối cho chuẩn mực, phương pháp, rủi ro hội gắn với đầu vào, phương pháp, nguồn lực thông tin, rủi ro hội, đầu kết dự kiến (2) Thực thi điều chỉnh, thay đổi sở kết đánh giá nhằm đạt kết hoạch định Bước Cải tiến trình HTQLCL Lý giải: Mục đích việc áp dụng HTQLCL nâng cao thỏa mãn khách hàng thông qua áp dụng HTQLCL có hiệu lực, bao gồm trình cải tiến đảm bảo đáp ứng yêu cầu Để theo đuổi mục đích này, tổ chức cần nhận diện, lựa chọn hội cải tiến triển khai hành động cần thiết cấp trình HTQLCL Các nội dung cải tiến bao gồm sản phẩm dịch vụ, sửa chữa - phòng ngừa - giảm thiểu tác động không mong đợi, cải tiến kết tính hiệu lực HTQLCL Các hoạt động cải tiến với trình HTQLCL bao gồm sửa chữa, hành động khắc phục, cải tiến liên tục, thay đổi đột phá, đổi tái cấu trúc Cách thức thực hiện: (1) Xác định hội thực sửa chữa hành động khắc phục sở kết hoạt động theo dõi, đánh giá (2) Triển khai chương trình Kaizen (3) Đánh giá kết theo dõi yếu tố nội bên để xác định, triển khai hội cho thay đổi đột phá, đổi tái cấu trúc P&Q SHARES ngày 16/8/2016 Trang |
- Xem thêm -

Xem thêm: tiêu chuẩn iso 9001 2015, tiêu chuẩn iso 9001 2015, tiêu chuẩn iso 9001 2015

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay