Bai tap disk quota 2

2 266 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:27

Disk Quota C quan có m t File Server dành cho nhân viên l u báo cáo tài li u th c hi n tu n Có ng i dùng net1, net2, net3, anh/ch ng i ch u trách nhi m thi t l p File Server theo yêu c u Th c hi n tác v nh sau: a T o tài kho n ng i dùng, th m c ng v i ng i dùng File Server b Phân quy n truy c p cho ng i dùng cho m i ng i dùng : i Ch có quy n thêm, xoá, s a đ i v i th m c c a ii Ch quy n đ c đ i v i th m c file c a nh ng ng i dùng khác Không có quy n thêm, xóa, s a c T o m c h n đ nh (quota) cho m i ng i dùng : 100 MB (Ngh a m i ng i ch có th ghi t i đa 100 MB lên File Server) d Hi n th thông báo nh c nh ng i dùng l u v t m c h n đ nh c ah e Ánh x th m c File Server thành m t đ a o máy tính đ ti n cho vi c truy c p s d ng (đi u gi ng nh m i user có thêm kho ng không gian có kích th c 100 MB đ dùng cho vi c l u tr ) Có yêu c u ph i thi t l p File Server có thêm m t th m c có tên public đ c ng i dùng đ u có th truy c p l u thông tin lên th m c public Th m c public đ c đ t partition v i th m c c a ng i dùng (các th m c đ c t o áp đ t Quota câu 1) a Ng i dùng có th l u thông tin v t 100 MB File Server hay không ? b Có th thi t l p: ng i dùng ch đ c l u t i đa 100 MB th m c c a riêng h nh ng đ c l u tùy ý lên th m c public hay không ? C quan có m t File Server dành cho nhân viên l u báo cáo tài li u th c hi n tu n Có ng i dùng net1, net2, net3, anh/ch ng i ch u trách nhi m thi t l p File Server theo yêu c u sau: a Phân quy n truy c p cho ng i dùng cho m i ng i dùng : i Ch có quy n thêm, xoá, s a đ i v i th m c c a ii Ch quy n đ c đ i v i th m c file c a nh ng ng i dùng khác Không có quy n thêm, xóa, s a b T o m c h n đ nh (quota) cho t ng ng i dùng : i net1 ch có th ghi t i đa 100 MB lên File Server ii net2 ch có th ghi t i đa 75 MB lên File Server iii net3 ch có th ghi t i đa 50 MB lên File Server c Hi n th thông báo nh c nh ng i dùng l u v t m c h n đ nh c ah
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap disk quota 2, Bai tap disk quota 2, Bai tap disk quota 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay