Bai tap disk quota 1

15 283 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:25

Bài tập tuần Disk Quotas Bài tập Disk quota CẤU HÌNH VÀ SỬ DỤNG DISK QUOTAS TRONG WINDOWS 2003/2008 Nếu tìm phương tiện quản lý không gian lưu trữ cấp phát cho người dùng, dùng Disk Quotas Trong mục tìm hiểu Disk Quotas gì, nên dùng cách cấu hình Windows Server 2003 Thật đáng tiếc Windows NT không tồn tại, đời từ Windows 2000, Disk Quotas cung cấp cho quản trị viên máy tính khả theo dõi, điều khiển không gian sử dụng đĩa cứng người dùng Nhưng có vấn đề họ không thực có phương thức hiệu để quản lý Disk Quotas, cách dùng Script, Reporting Remote có hạn chế mơ hồ Windows 2003 cung cấp tính phương thức quản lý Disk Quotas dễ dàng cho doanh nghiệp lớn Các Disk Quotas dùng với công nghệ NTFS Group Policy công cụ để thiết lập Disk Quotas với tập hợp người dùng máy tính cụ thể; Active Directory dùng để thu thập danh sách người dùng theo nhóm tạo Chúng ta sử dụng Disk Quotas ổ đĩa có định dạng NTFS Các Disk Quotas cấu hình theo đĩa thiết lập mức file hay folder, đĩa có thiết lập riêng không ảnh hưởng đến đĩa khác Để thiết lập cấu hình Disk Quotas thực theo bước sau: Thiết lập Group Policy Vấn đề: Nếu muốn tất users đăng nhập vào Domain có không gian đĩa 500MB người dùng lưu trữ đĩa vượt 450 MB xuất thông báo dung lượng cách thiết lập  Mở Active Directory Users and Computers  Nhấp phải tên miền hcmc.vn chọn Properties chọn thẻ Group Policies Trang Bài tập tuần Disk Quotas  Nhấp nút New để tạo liên kết đặt tên cho liên kết DiskQuotasConf, sau nhấp nút Edit để mở Group Policy Object Editor Trang Bài tập tuần Disk Quotas  Tại cửa sổ Group Policy Object Editor, ô bên trái chọn Computer ConFiguration – Administrative Templates – System – Disk Quotas Trang Bài tập tuần Disk Quotas  Ở ô bên phải nhấp đúp mục Default Quotas limit and warning level, xuất hộp thoại Default Quotas limit and warning level Properties  Tại hộp thoại nhấp chọn vào mục Enabled Tiếp theo, Value, mục Default quotas limit nhập vào giá trị 500, Units chọn MB hình Trang Bài tập tuần Disk Quotas Hạn ngạch cấp Mức cảnh baó  Nhấp nút Apply để áp dụng nhấp OK để đóng hộp thoại Default Quotas limit and warning level Properties  Đóng cửa sổ Group Policy Object Editor  Tại hộp thoại hcmc.vn Properties nhấp chọn DiskQuotasConf nhấp nút Up để đưa liên kết lên đầu danh sách Trang Bài tập tuần Disk Quotas  Vào Run gõ lệnh gpupdate /force để cập nhập Group Policy Tạo cấu hình Disk Quotas Giả sử tạo Disk Quotas phân vùng ổ đĩa C Server có dung lường 500MB users Domain sử dụng dung lượng giới hạn Để cho Disk Quotas áp dụng phải chia sẻ phân vùng ổ đĩa C trước thực bước B1 Tại Server nhấp phải chuột vào phân vùng C chọn Properties sau chọn thẻ Quotas Tại hình thẻ Quotas nhấp chọn mục sau: Trang Bài tập tuần Disk Quotas  Enable Quotas Management: Để đăng ký quản Quotas  Deny Disk Spaces to user exceeding quotas limit: Để giới hạn người dùng sử dụng không gian quotas cấp phát  Log event when a user exceeds their quotas limit: Bật tính ghi nhật ký người dùng sử dụng Disk quotas B2 Tiếp theo nhấp nút Quotas Entries để mở hộp thoại Quotas Entries for Local Disk (C) Hộp thoại chứa danh sách users Domain cấp phát Disk quotas B3 Cấp Disk Quotas cho người dùng  Trên hình Quotas Entries for Local Disk (C) nhấp menu Quotas chọn New Quotas Entries làm xuất hình Select Users chọn user muốn cấp quotas ví dụ u2 sau nhấp OK Trang Bài tập tuần Disk Quotas  Màn hình Add New Quotas Entry u2 xuất o Nhấp chọn mục Limit disk space level to nhập 500MB hạn ngạch cấp o Ở mục Set warning level to nhập : 450MB giới hạn đưa cảnh báo  Sau nhấp OK để xác nhận trở hình Quotas Entries for Local Disk (C) B4 Làm tương tự cho Users khác Domain Sau thiết lập xong đóng tất hộp thoại Trang Bài tập tuần Disk Quotas Tạo Script Logon Nếu muốn tất users sau đăng nhập vào domain có không gian đĩa cấp quotas thiết lập phải thiết lập đoạn mã tập tin bat cho vào mục logon  Tại Server mở Notepad nhập vào đoạn mã sau: Net use M: \\Server\C  Trong : M: Là ký tự ổ đĩa gán Server: Là tên máy tính Server C: Là phân vùng chứa Disk Quotas  Tiếp theo lưu tập tin với tên DiQuoLogon.bat Desktop Trang Bài tập tuần Disk Quotas  Tiếp theo mở Active Directory Users and Computers nhấp phải chuột vào tên Domain chọn Properties chọn thẻ Group Policy Trang 10 Bài tập tuần Disk Quotas  Nhấp nút New để tạo liên kết đặt tên DiQuoLogon  Nhấp nút Edit để mở Group Policy Object Editor Tại ô bên trái nhấp chọn User ConFiguration – Windows Settings – Script (Logon/Logoff) Trang 11 Bài tập tuần Disk Quotas  Tại ô bên phải nhấp đúp vào mục Logon làm xuất hộp thoại Logon Properties  Nhấp nút Show File để hiển thị đường dẫn tới nơi chứa tập tin DiQuoLogon.bat Sau Copy tập tin DiQuoLogon.bat tạo trước vào nơi vừa Show File Đây hình sau nhấn nút Show File Trang 12 Bài tập tuần Disk Quotas  Đường dẫn thư mục Logon nơi chưa tập tin DiQuoLogon.bat là: \\hcmc.vn\SysVol\hcmc.vn\Policies\{9CDC87F7-E094-484D-8A6D07369005FF39}\User\Scripts\Logon Tùy theo yêu cầu cụ thể mà đường dẫn thay đổi  Tiếp theo hộp thoại Logon Properties nhấp nút Add để mở hộp thoại Add a Script  Sau đó, nhấp vào nút Browse để dẫn đến nơi vừa Copy tập tin DiQuoLogon.bat mở tập tin Trang 13 Bài tập tuần Disk Quotas  Sau nhấp OK để đóng hộp thoại Add a Script trở lại hình Logon Properties  Tại hộp thoại Logon Properties nhấp nút Apply để áp dụng nhấp OK để đóng hộp thoại  Tiếp theo đóng hộp thoại Group Policy Object Editor  Tiếp theo hộp thoại hcmc.vn Properties thẻ Group Policy nhấp chọn DiQuoLogon nhấp nút Up để đưa lên đầu danh sách Sau nhấp Apply để áp dụng nhấp OK để đóng hộp thoại Trang 14 Bài tập tuần Disk Quotas  Vào Run nhập gpupdate /force nhấp OK để cập nhật thiết lập Group Policy  Đăng nhập từ máy Client vào Domain hcmc.vn với tài khoản người dùng vùng Mở My Computer ta thấy phân vùng Disk Quotas Trang 15 [...]...Bài tập tuần 9 Disk Quotas  Nhấp nút New để tạo một liên kết mới và đặt tên là DiQuoLogon  Nhấp nút Edit để mở Group Policy Object Editor Tại ô bên trái nhấp chọn User ConFiguration – Windows Settings – Script (Logon/Logoff) Trang 11 Bài tập tuần 9 Disk Quotas  Tại ô bên phải nhấp đúp vào mục Logon làm xuất hiện hộp thoại Logon Properties... danh sách Sau đó nhấp Apply để áp dụng và nhấp OK để đóng hộp thoại này Trang 14 Bài tập tuần 9 Disk Quotas  Vào Run nhập gpupdate /force và nhấp OK để cập nhật các thiết lập trong Group Policy  Đăng nhập từ máy Client vào Domain hcmc.vn với tài khoản người dùng vùng Mở My Computer ta sẽ thấy phân vùng Disk Quotas Trang 15 ... đổi  Tiếp theo tại hộp thoại Logon Properties nhấp nút Add để mở hộp thoại Add a Script  Sau đó, nhấp vào nút Browse để dẫn đến nơi vừa Copy tập tin DiQuoLogon.bat và mở tập tin này Trang 13 Bài tập tuần 9 Disk Quotas  Sau đó nhấp OK để đóng hộp thoại Add a Script và trở lại màn hình Logon Properties  Tại hộp thoại Logon Properties nhấp nút Apply để áp dụng và nhấp OK để đóng hộp thoại này  Tiếp... File để hiển thị đường dẫn tới nơi sẽ chứa tập tin DiQuoLogon.bat Sau đó Copy tập tin DiQuoLogon.bat đã tạo trước đó vào nơi vừa Show File Đây là màn hình sau khi đã nhấn nút Show File Trang 12 Bài tập tuần 9 Disk Quotas  Đường dẫn của thư mục Logon nơi chưa tập tin DiQuoLogon.bat là: \\hcmc.vn\SysVol\hcmc.vn\Policies\{9CDC87F7-E094-484D-8A6D07369005FF39}\User\Scripts\Logon Tùy theo từng yêu cầu cụ ... for Local Disk (C) Hộp thoại chứa danh sách users Domain cấp phát Disk quotas B3 Cấp Disk Quotas cho người dùng  Trên hình Quotas Entries for Local Disk (C) nhấp menu Quotas chọn New Quotas Entries... sau chọn thẻ Quotas Tại hình thẻ Quotas nhấp chọn mục sau: Trang Bài tập tuần Disk Quotas  Enable Quotas Management: Để đăng ký quản Quotas  Deny Disk Spaces to user exceeding quotas limit:... chọn DiskQuotasConf nhấp nút Up để đưa liên kết lên đầu danh sách Trang Bài tập tuần Disk Quotas  Vào Run gõ lệnh gpupdate /force để cập nhập Group Policy Tạo cấu hình Disk Quotas Giả sử tạo Disk
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap disk quota 1, Bai tap disk quota 1, Bai tap disk quota 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay