22 đề ôn tập HKI toán 12 năm 2017 THPT thủ đức, TP HCM 2017

124 261 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:11

z TRNG THPT TH C TPHCM TNG HP 22 THI HC Kè I LP 12 Nm hc : 2017 TRNG THPT TH C ễN TP HK1 TON 12 TRNG THPT TH C Nm hc 2016 -2017 ễN TP HK1 Mụn: TON - LP 12 Thi gian : 90 phỳt M 1201 Cõu 1: th hm s y x x ct trc honh ti my im? A B C x Cõu 2: S ng tim cn ca th hm s f x l 5x x2 A B C D D Cõu 3: Tp cỏc s x tha bt phng trỡnh log0,4 x l 13 A ; B 4; 13 C 4; 13 D ; Cõu 4: th hm s l cú tớnh cht no? A Nhn trc Oy lm trc i xng B Nhn gc ta lm tõm i xng C Nhn im cc tiu l tõm i xng D Nhn trc Ox lm trc i xng x 3x Cõu 5: S im cc tr ca hm s f x l: x A B C D Cõu 6: Cho tam giỏc u ABC cnh a quay xung quanh ng cao AH to nờn mt hỡnh nún Din tớch xung quanh ca hỡnh nún ú l A a B a 2 Cõu 7: Hm s f x x3 3x x 11 C a a D A Nhn x = l im cc i B Nhn x = l im cc tiu C Nhn x = -1 l im cc tiu D Nhn x = l im cc i Cõu 8: Cho hai im c nh A, B v mt im M di ng khụng gian nhng luụn tha móniu kin MAB vi 00 900 Khi ú im M thuc mt no cỏc mt sau A Mt cu B Mt nún C Mt phng D Mt tr x2 Cõu 9: th hm s f x 2x A Nhn A ; lm tõm i xng B Khụng cú tõm i xng 1 1 C Nhn A ; lm tõm i xng D Nhn A ; lm tõm i xng 2 2 Cõu 10: th hm s y x x tip xỳc ti im M(1; 1) vi A Parabol y x x B ng thng y x C Parabol y x D Parabol y x GV PHM TH THY TRNG THPT TH C ễN TP HK1 TON 12 Cõu 11: Giỏ tr nh nht ca hm s f x 3sin x 4cos x l A -1 B C D -3 Cõu 12: Hm s f x sinx x A ng bin trờn khong (0; 1) B Nghch bin trờn R C Nghch bin trờn khong ;0 v ng bin trờn khong 0; D ng bin trờn R Cõu 13: Chn khng nh ỳng cỏc khng nh sau A C s ca logarit phi l s dng v khỏc C C s ca logarit phi l s nguyờn Cõu 14: Tp xỏc nh ca hm s y x l: B D ;1 A D R C D 1; Cõu 15: Bit log a b 3; log a c ú log a a3b2 c A -6 B C s ca logarit phi l s dng D C s ca logarit l mt s thc bt kỡ B D D R \ bng C D -8 x 4x Cõu 16: Tp cỏc s x tha bt phng trỡnh l: 2 A ; B ; C ; D ; Cõu 17: Hm s f x x5 15x 10 x3 22 A ng bin trờn R B Nghch bin trờn R C ng bin trờn khong ;1 v nghch bin trờn khong 1; D ng bin trờn khong ;0 v nghch bin trờn khong 0; Cõu 18: Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh a, SA vuụng gúc ỏy v SA = a; ú khong cỏch gi a AB v SC bng A 2a 21 Cõu 19: Cho hm s y B a 14 B m=2 Cõu 20: i vi hm s y ln Ta cú x GV PHM TH THY a 21 D 2a 21 14 x2 m x Vi giỏ tr no ca m thỡ th hm s i qua im M(1;-1) mx A m=1 A xy ' e y C B xy ' e y C khụng cú m D m=3 C xy ' e y D xy ' e y TRNG THPT TH C ễN TP HK1 TON 12 Cõu 21: th ca hm s y = f(x) cú mt im cc tiu (0; - 2) v ct trc honh ti hai im cú honh x l th ca hm s no di õy? A y x 3x B y x x Cõu 22: th hm s chn cú tớnh cht no? C y x x D y x 3x A Nhn trc Oy lm trc i xng C Nhn trc Ox lm trc i xng Cõu 23: Giỏ tr ln nht ca hm s f x x l B Nhn gc ta lm tõm i xng D Nhn im cc i l tõm i xng A B C -1 D -3 Cõu 24: Cho hm s y x x x cú th (C) ng thng y = ct (C) ti my im A B C D 2 Cõu 25: Hm s f cú o hm l f ' x x x (2 x 1) S im cc tr ca hm s f l: A B C D Cõu 26: Th tớch lng tr tam giỏc u cú tt c cỏc cnh bng a l: A Cõu 27: A B C D Cõu 28: A Cõu 29: A B C D Cõu 30: 3 3 3 B C D a a a a 4 Trong cỏc mnh sau, mnh no SAI ? Bt kỡ mt hỡnh chúp u no cng cú mt cu ngoi tip Bt kỡ mt hỡnh t din no cng cú mt cu ngoi tip Bt kỡ mt hỡnh hp ch nht no cng cú mt cu ngoi tip Bt kỡ mt hỡnh hp no cng cú mt cu ngoi tip S giao im ca hai ng cong y x3 x x v y x x l: B C D Trong cỏc mnh sau, mnh no ỳng? Tn ti hỡnh a din cú s mt v cnh bng Tn ti hỡnh a din cú s cnh bng s nh Tn ti hỡnh a din cú s mt v s nh bng S nh v s mt ca mt hỡnh a din luụn bng Gi s ta cú h thc: a b2 7ab a 0; b H thc no sau õy ỳng? A log2 C log2 ab log2 a log2 b ab log2 a log2 b B log2 ab log2 a log2 b D log2 a b log2 a log2 b Cõu 31: Cho hm s y = f(x) cú lim f x ú th hm s cú: x A Trc i xng x = B Tim cn ngang y = C Tim cn ng x = D Tim cn ngang x= Cõu 32: th hm s no sau õy ct trc tung ti im cú tung õm? 3x 4x 2x x B y C y D y x x2 3x x Cõu 33: Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cú cnh bng a Gi S l din tớch xung quanh ca hỡnh tr cú hai ng trũn ỏy ngoi tip hai hỡnh vuụng ABCD v ABCD Din tớch S l: A y GV PHM TH THY TRNG THPT TH C A a ễN TP HK1 TON 12 B a 2 C a D a2 2 Cõu 34: Mt hỡnh chúp t giỏc u cú cnh ỏy bng a, cnh bờn to vi mt ỏy gúc 60 Din tớch ton phn ca hỡnh nún ngoi tip hỡnh chúp l: a a B Cõu 35: th hm s no sau õy cú tõm i xng? A A y x x C a C y x 3x B y x D a D y x3 x Cõu 36: Cho hm s y x 5x Vi tt c cỏc giỏ tr no ca m thỡ th hm s ct ng thng (d): y = m ti bn im phõn bit? 9 9 B m C m D m 4 4 Cõu 37: Mt tr cú bỏn kớnh ỏy a , chiu cao 2a Th tớch cu ngoi tip tr l: A 3a3 B 6a3 C 6a3 D 6a 3 a b a b e e Cõu 38: Cho hai s dng a v b t X e ; Y Khi ú: A X Y B X Y C X Y D X Y Cõu 39: Cho hỡnh chúp SABC Gi A, B ln lt l trung im ca SA v SB Khi ú t s th tớch hai chúp S.ABC v S.ABC bng 1 1 A B C D Cõu 40: Khi di cnh ca mt hỡnh lp phng tng thờm 2cm thỡ th tớch ca nú tng thờm 98cm3 Cnh ca hỡnh lp phng ó cho l: A 4cm B 6cm C 5cm D 3cm A m Cõu 41: Cho hỡnh nún cú ng sinh bng ng kớnh ỏy v bng Bỏn kớnh mt cu ngoi tip hỡnh nún ú l: A B C 3 D x4 Cõu 41: th ca hm s y x ct trc honh ti my im? 2 A B C D Cõu 43: Mt hỡnh cu cú th tớch ngoi tip mt hỡnh lp phng Th tớch ca lp phng ú l 8 C D 3 Cõu 44: Cho hm s y x 3x m th hm s tip xỳc vi trc honh thỡ m bng: A B A -9 v B v Cõu 45: Tp xỏc nh ca hm s y x A D 1;1 GV PHM TH THY C v D -5 v -1 l: B D ; 1; C D R D D R \ TRNG THPT TH C Cõu 46: Hm s f x ễN TP HK1 TON 12 x3 x 6x A Nghch bin trờn khong ; B Nghch bin trờn khong (-2; 3) C ng bin trờn khong (-2; 3) D ng bin trờn khong 2; Cõu 47: Cỏc th hm s y A x = -1 v y x tip xỳc ti im M cú honh l: x B x = 1 C x = D x C D R \ 0;2 D D 0; Cõu 48: Tp xỏc nh ca hm s y log x x l: A D ;0 2; B D R Cõu 49: Mt chúp tam giỏc cú cỏc cnh ỏy bng 6, 8, 10 Mt cnh bờn cú di bng v to vi ỏy gúc 600 Th tớch chúp ú l: 16 C 16 D 16 3 Cõu 50: Trong cỏc mnh sau, mnh no ỳng?S cỏc nh hoc s cỏc mt ca bt kỡ hỡnh a din no cng: A Ln hn B Ln hn C Ln hn hoc bng D Ln hn hoc bng A B TRNG THPT TH C Nm hc 2016 -2017 ễN TP HK1 Mụn: TON - LP 12 Thi gian : 90 phỳt M 1202 Cõu 1: Chn khng nh sai cỏc khng nh sau: A log a log b a b B log a log b a b 3 C log x x D ln x x Cõu 2: Cho hm s g x log x x Nghim ca bt phng trỡnh g(x) > l: A x B x C x Cõu 3: Hỡnh chúp t giỏc u cú bao nhiờu mt phng i xng? A Mt B Hai C Ba (0 a 1) l Cõu 4: Giỏ tr ca a A B C 16 Cõu 5: Cỏc ng chộo ca cỏc mt ca mt hỡnh hp ch nht bng log a D x x D Bn D 5, 10, 13 Th tớch ca hp ú l: A B C D 4 Cõu 6: Cho hm s y x x Khong cỏch t mi im cc i n im cc tiu ca th hm s bng: GV PHM TH THY TRNG THPT TH C A ễN TP HK1 TON 12 B C D Cõu 7: Khi chúp t giỏc u cú th tớch V 2a3 , cnh ỏy bng a thỡ chiu cao chúp bng: A a B a C a D a Cõu 8: th hm s y x3 3x cú khong cỏch gi a hai im cc tr bng: A B 20 C D Cõu 9: Giỏ tr ln nht ca hm s y x ln x trờn on [ 1; e] l A B C e D e Cõu 10: Mt lng tr tam giỏc cú cỏc cnh ỏy bng 13, 14, 15 Cnh bờn to vi mp ỏy gúc 300 v cú chiu di bng Khi ú th tớch lng tr l: B 274 A 340 C 124 D 336 1 -1 O Cõu 11: th sau õy l ca hm s no ? -1 Chn cõu ỳng A y x 3x B y x 3x C y x 3x D y x 3x Cõu 12: Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh a v cnh bờn SA vuụng gúc vi ỏy Bit SA A a ; ú khong cỏch t A n mt phng (SBC) l a B a C a D a 2 Cõu 13: th hm s no õy khụng cú tim cn ngang A y x x x B y x 3x 2 x C y 2x x2 D y 1 x Cõu 14: Cỏc khong nghch bin ca hm s y x3 3x l: A 0; B 0; C 0; D ;0 ; 2; Cõu 15: Tp giỏ tr ca hm s y x x l B 0; C 0; D 0;1 Cõu 16: Trong cỏc hm s sau, nh ng hm s no luụn ng bin trờn tng khong xỏc nh ca nú: 2x y ( I ), y x x 2( II ); y x3 3x ( III ) x A 0; A Ch ( I ) B ( II ) v ( III ) C ( I ) v ( II ) D ( I ) v ( III) Cõu 17: Giỏ tr nh nht ca hm s y 5cos x 12sin x l A 17 B -17 C -7 D -13 Cõu 18: Trong cỏc hm s sau , hm s no sau õy ng bin trờn khong (1 ; 3) ? GV PHM TH THY TRNG THPT TH C ễN TP HK1 TON 12 x 4x x3 B y x x C y x x D y x2 x Cõu 19: Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cú cỏc cnh bng a Din tớch xung quanh ca hỡnh nún trũn xoay sinh bi ng chộo AC quay quanh trc AA bng: A y A a B a C a Cõu 20: Giỏ tr ca m hm s y mx x cú ba im cc tr l: D a 2 A m B m C m D m Cõu 21: Vi giỏ tr no ca m thỡ th hm s y x m x ct trc honh ti im cú honh x0 ? A B C 15 D 15 x mx cú th l (Cm) Vi tt c cỏc giỏ tr no ca m thỡ ng thng x y=m ct (Cm) ti hai im phõn bit? Cõu 22: Cho hm s y B m A m1 D m tựy ý Cõu 23: Bng bin thiờn sau õy l ca hm s no? Chn cõu ỳng x - y' + + + y -1 - A y x 3x B y x 3x C y x3 3x D y x 3x m x m Cõu 24: Cho hm s y cú th l (Cm) (Cm) l hai na ng thng thỡ m bng: xm A B Cõu 25: Giỏ tr ln nht ca hm s y A C D x2 l x4 B Cõu 26: ng thng (d): y = -x+m ct th (C): y C D 2x ti hai im phõn bit thỡ tt cỏc giỏ tr ca m x l: A m B m tựy ý C m m D m Cõu 27: Vi giỏ tr no ca m thỡ phng trỡnh x3 3x m cú nghim phõn bit A m B m C m D m 3 Cõu 28: Cho hm s y x x x 17 Phng trỡnh y ' cú hai nghim x1 , x2 Khi ú tng bng: GV PHM TH THY TRNG THPT TH C ễN TP HK1 TON 12 A -8 B C -5 D Cõu 29: Cho hỡnh chúp S.ABCD Gi A, B, C, D theo th t l trung im ca SA, SB, SC, SD Trong cỏc kt qu sau, kt qu no ỳng?T s th tớch ca hai chúp SABCD v SABCD bng: 1 1 A B C D Cõu 30: Cho t din u ABCD, quay t din ú quanh trc AB cú bao nhiờu hỡnh nún khỏc c to thnh? A Khụng B Ba C Hai D Mt Cõu 31: th sau õy l ca hm s y x 3x Vi giỏ tr no ca m thỡ phng trỡnh -1 O -2 -4 x 3x m ch cú mt nghim phõn bit, Chn khng nh ỳng A m B m m C m m D m x 3x C ng thng (d): y = -x+m ct th hm s (C) ti my im? Cõu 32: Cho hm s y x A B C D Cõu 33: Khi chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh a v chiu cao SA bng 3a Th tớch chúp S.ABCD bng: A a3 C a B 3a3 D 2a3 Cõu 34: Cho mt cu bỏn kớnh R v mt hỡnh tr cú bỏn kớnh ỏy R v chiu cao 2R T s th tớch cu v tr l: A B C D 3 x 4x Cõu 35: th hm s y cú my im chung vi trc Ox? x A B C D Cõu 36: Khi lng tr ng cú th tớch bng 4a3 Bit rng ỏy l tam giỏc vuụng cõn cú cnh huyn bng 2a di cnh bờn ca lng tr l: A 2a C a B 4a D 3a Cõu 37: ng thng x = l tim cn ng ca th hm s no õy? Chn cõu ỳng x2 A y x 2x B y x2 x C y x x 3x D y x C y '' y ' y D y '' y ' y C D Cõu 38: Cho hm s y e x sinx H thc no ỳng? A y '' y ' y B y ' y '' y Cõu 39: S nghim ca phng trỡnh A B GV PHM TH THY x2 x l TRNG THPT TH C ễN TP HK1 TON 12 Cõu 40: Tip tuyn ca th hm s y ti im cú honh o x0 = - cú phng trỡnh l: x A y = - x + B y = - x - C y = x -1 D y = x + Cõu 41: Cho hỡnh chúp t giỏc u H cú din tớch ỏy bng v din tớch ca mt mt bờn bng tớch ca H l: 4 A B C D 3 3 Cõu 42: im cc i ca th hm s y x3 x l: 50 A ; 27 B 50 C ; 27 0; Cõu 43: Gi M v N l giao im ca th y D Th 2;0 7x v ng thng y = x + Khi ú honh trung x2 im I ca on MN bng: A B C D -1 O Cõu 44: th sau õy l ca hm s no A y x x Cõu 45: th hm s y A B y x2 x C y 2x x D y x3 x cú my ng tim cn? x2 B C D Cõu 46: th hm s y x x cú my im cc tr? A B C D Cõu 47: Tng din tớch cỏc mt ca mt hỡnh lp phng bng 96 Th tớch ca lp phng ú l: A 84 B 64 C 91 D 48 x2 Cõu 48: Tp xỏc nh ca hm s y log l x A R \ B 1; C R \ 1; D ;1 2; Cõu 49: Ba kớch thc ca mt hỡnh hp ch nht lm thnh mt cp s nhõn cú cụng bi l Th tớch hp ó cho l 1728 Khi ú cỏc kớch thc ca hỡnh hp l: A 6, 12, 24 B 8, 16, 32 C 4, D 3, 3, 38 Cõu 50: Trong hỡnh lp phng cnh a di mi ng chộo bng: A 2a GV PHM TH THY B 3a C a D a Cõu 25 Cho hỡnh chúp tam giỏc S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ti B, AC = 2a , tam giỏc SAC u v nm trờn mt phng vuụng gúc vi ỏy Trờn cnh SA ly im M cho MA = 2MS Mt phng () qua M v song song vi (ABC) ct SB, SC ti N, P Khi ú th tớch chúp ct ABC.MNP bng A a3 3 80 3a 81 B C Cõu 26 Mt khong ng bin ca hm s y x A ; D 3a l x B ; 26 3a 81 C ; D ; Cõu 27 Hm s y x3 3x mx nghịch biến khoảng (0 ; 2) m nhận giá trị D m C m B m A m Cõu 28 Cho hm s y ax4 bx2 c ú a v b Khi ú hm s cú A Mt cc i B Mt cc tiu C Hai cc tiu v mt cc i D Hai cc i v mt cc tiu Cõu 29 Tìm a , b để đồ thị hm s y x bx a có điểm cực tiểu M(2 ; 4) A a 2, b C a 2, b B Không tồn D a 0, b Cõu 30 Một hình d-ới đây, hình có bảng biến thiên hàm số y x2 x A Hình D Hình B Hình C Hình Cõu 31 Hm s y x3 12 x cú A Cc i bng 17 v cc tiu bng B Cc i bng 17 v cc tiu bng 15 C Cc i bng v cc tiu bng 15 D Cc i bng 15 v cc tiu bng 17 Cõu 32 Hàm số y mx (m 1) x 2m có cực trị A m m D m C m B m Cõu 33 Cho log1218 = a , log2454 = b Khi ú A ab + 5(a b) = B ab = 5(a b) C ab 5(a b) = D ab = 5(b a) Cõu 34 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh ch nht, SA vuụng gúc vi ỏy v AB = a , AD = 2a , gúc gia SB v ỏy bng 450 Th tớch chúp S.ABCD l A 2a a3 B C a3 D ỏp ỏn khỏc Cõu 35 Th tớch ca tỏm mt u cú cnh bng a l 2 a3 A B 2 a C H 4/6 a3 D a3 Mó 910 Cõu 36 Cho hỡnh chúp tam giỏc S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ti B, AB = a SA (ABC) v SA = a Gi () l mt phng qua A v vuụng gúc vi SB ng thi ct SB, SC ti M, N Khi ú th tớch chúp S.AMN bng A a3 B a3 24 C a3 12 D ỏp ỏn khỏc Cõu 37 Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cnh a , tõm O Th tớch t din AABO l A a3 B a3 C a3 12 a3 D Cõu 38 Cho hỡnh lng tr ng MNP.M' N'P' cú tt c cỏc cnh bng a Th tớch ca lng tr bng A a3 B a 3 C a3 D a3 3 Cõu 39 Cho đ-ờng cong (C) có ph-ơng trình y x , tịnh tiến (C) theo phng trc honh sang trái đơn vị ta đ-ợc đ-ờng cong có ph-ơng trình A y x C y x x 11 B y x Cõu 40 Với giá trị m đồ thị hàm số y D y x x 11 x2 có tiệm cận đứng x 4x m tiệm cận ngang A B C D Cõu 41 Cho hàm số y x3 x 3(m 2) x m đạt cực đại, cực tiểu x1 , x2 cho x1 x2 giá trị m A m B m C m D m Cõu 42 Cho hàm số y x x có đồ thị (C) Điểm M (C) có hoành độ x điểm (C) A Điểm cực tiểu B Điểm cực đại Cõu 43 Giá trị nhỏ hàm số y x A B Cõu 44 Đồ thị hàm số y C Điểm th-ờng D Điểm uốn khoảng (1; ) x C D mx m cắt đ-ờng thẳng d: y x hai điểm phân biệt thuộc x hai nhánh khi: A m C m B m D m Cõu 45 Hm s y x4 4x3 x2 6x 10 cú A Mt cc i v hai cc tiu B Mt cc i v khụng cú cc tiu C Hai cc i v mt cc tiu D Mt cc tiu v khụng cú cc i H 5/6 Mó 910 Cõu 46 Hm s f có đạo hàm f '( x) x (2 x 3)2 (3x 2) Số điểm cực trị hm s f A B C D Cõu 47 Cho hàm số y x3 3x có đồ thị (C), đ-ờng thẳng qua M(1; 3) tiếp xúc với (C) cắt (C) điểm thứ hai N (N không trùng M) Khi tọa độ điểm N A (2; 1) B ; Cõu 48 Cho th (C) hm s y C (1; 1) D (0; 1) x3 đ-ờng thẳng d : y mx 2m Ph-ơng án x d-ới A d qua điểm cố định (C) m biến thiên B (C) d cắt hai điểm phân biệt C (C) d cắt hai điểm phân biệt m D (C) d tiếp xúc với m Cõu 49 Mt hp khụng np c lm t mnh cỏc tụng theo mu hỡnh bờn Hp cú ỏy l hỡnh vuụng cnh x (cm), chiu cao h (cm) v cú th tớch l 4cm3 Tỡm giỏ tr ca x cho din tớch ca mnh cỏc tụng nh nht A cm B cm D cm C cm Cõu 50 Cho cỏc th trờn cỏc hỡnh sau Ch cõu tr li ỳng x 2x x D Hỡnh cú th hm s y x x x x C Hỡnh cú th hm s y x B Hỡnh cú th hm s y A Hỡnh cú th hm s y Cỏn b coi kim tra khụng gii thớch gỡ thờm H 6/6 Mó 910 TRNG THPT NGUYN GIA THIU B MễN TON chớnh thc gm 06 trang KIM TRA CHT LNG GIA HC K Mụn toỏn lp 12, nm hc 2016 2017 Thi gian lm bi 90 phỳt Mó 911 Họ tên học sinh: Lớp: Cõu Chọn ph-ơng án trả lời đúng: Hình d-ới đồ thị hàm số x3 A y x x 3 x B y x x x3 C y x x x3 D y Cõu Cho cỏc th trờn cỏc hỡnh sau Ch cõu tr li ỳng x 1 x B Hỡnh cú th hm s y x 2x x x C Hỡnh cú th hm s y D Hỡnh cú th hm s y x x Cõu Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh ch nht, SA vuụng gúc vi ỏy v AB = a , A Hỡnh cú th hm s y AD = 2a , gúc gia SB v ỏy bng 450 Th tớch chúp S.ABCD l A 2a B a3 C H 1/6 a3 D ỏp ỏn khỏc Mó 911 Cõu Cho hm s y ax4 bx2 c ú a v b Khi ú hm s cú A Mt cc i B Mt cc tiu C Hai cc tiu v mt cc i D Hai cc i v mt cc tiu Cõu Một hình d-ới đây, hình có bảng biến thiên hàm số y A Hình B Hình C Hình Cõu Mt khong ng bin ca hm s y x A ; x2 x D Hình 1 l x B ; C ; D ; Cõu Hm s y x3 3x mx nghịch biến khoảng (0 ; 2) m nhận giá trị A m D m C m B m Cõu Hm s y x3 12 x cú A Cc i bng 17 v cc tiu bng B Cc i bng 17 v cc tiu bng 15 C Cc i bng v cc tiu bng 15 D Cc i bng 15 v cc tiu bng 17 Cõu Hàm số y mx (m 1) x 2m có cực trị A m m C m B m D m Cõu 10 Cho đ-ờng cong (C) có ph-ơng trình y x , tịnh tiến (C) theo phng trc honh sang trái đơn vị ta đ-ợc đ-ờng cong có ph-ơng trình A y x C y x x 11 B y x D y x x 11 Cõu 11 Cho hàm số y x3 x 3(m 2) x m đạt cực đại, cực tiểu x1 , x2 cho x1 x2 giá trị m A m C m B m D m Cõu 12 Hm s f có đạo hàm f '( x) x (2 x 3)2 (3x 2) Số điểm cực trị hm s f A B C Cõu 13 Với giá trị m đồ thị hàm số y D x2 có tiệm cận đứng x 4x m tiệm cận ngang A B C D Cõu 14 Hm s y x4 4x3 x2 6x 10 cú A Mt cc i v hai cc tiu B Mt cc i v khụng cú cc tiu C Hai cc i v mt cc tiu D Mt cc tiu v khụng cú cc i Cõu 15 Tìm a , b để đồ thị hm s y x bx a có điểm cực tiểu M(2 ; 4) A a 2, b C a 2, b B Không tồn H 2/6 D a 0, b Mó 911 điểm Cõu 16 Cho hàm số y x x có đồ thị (C) Điểm M (C) có hoành độ x (C) A Điểm cực tiểu B Điểm cực đại C Điểm th-ờng khoảng (1; ) x Cõu 17 Giá trị nhỏ hàm số y x A B Cõu 18 Đồ thị hàm số y D Điểm uốn C D mx m cắt đ-ờng thẳng d: y x hai điểm phân biệt thuộc x hai nhánh khi: B m A m D m C m Cõu 19 Cho hàm số y x3 3x có đồ thị (C), đ-ờng thẳng qua M(1; 3) tiếp xúc với (C) cắt (C) điểm thứ hai N (N không trùng M) Khi tọa độ điểm N B ; A (2; 1) Cõu 20 Cho th (C) hm s y C (1; 1) D (0; 1) x3 đ-ờng thẳng d : y mx 2m Ph-ơng án x d-ới A d qua điểm cố định (C) m biến thiên B (C) d cắt hai điểm phân biệt C (C) d cắt hai điểm phân biệt m D (C) d tiếp xúc với m Cõu 21 Cho đồ thị (C) hm s y x đ-ờng thẳng d: y x Hi mệnh đề x A d tiệm cận xiên (C) B d (C) cắt hai điểm phân biệt C d (C) không cắt D d (C) tiếp xúc Cõu 22 Mt hp khụng np c lm t mnh cỏc tụng theo mu hỡnh bờn Hp cú ỏy l hỡnh vuụng cnh x (cm), chiu cao h (cm) v cú th tớch l 4cm3 Tỡm giỏ tr ca x cho din tớch ca mnh cỏc tụng nh nht A cm Cõu 23 T s A 100250 B cm 50500 bng 25250 B 10250 Cõu 24 Nu a thỡ tớch A a D cm C cm B C 2250 D 2500 a a bng a2 C H 3/6 18 a D a Mó 911 Cõu 25 Cho a , ú a A log a bng B C 16 D C M < N D M N Cõu 26 Cho M = 32000 v N = 41500 Khi ú A M = N B M > N Cõu 27 Nu log a b log a c thỡ A b c v a B b c v a C b c v a D c b v a Cõu 28 Cho E = log v F = log Khi ú 3 A E = F B E < F D E F C E > F 3 34 34 4 a b a b ab bng Cõu 29 Cho hai s dng khỏc a , b Rỳt gn biu thc 1 a2 b2 A a b B a b C a b D a b Cõu 30 Cho log1218 = a , log2454 = b Khi ú A ab + 5(a b) = B ab = 5(a b) C ab 5(a b) = D ab = 5(b a) Cõu 31 Mt ngi gi 15 triu ng vo ngõn hng theo th thc lói kộp k hn nm vi lói sut 7,56% mt nm Gi s lói sut khụng thay i, hi s tin ngi ú thu c (c ln lói) sau nm l bao nhiờu triu ng (lm trũn n ch s thp phõn th hai) ? A 22,59 triu ng B 20,59 triu ng C 19,19 triu ng D 21,59 triu ng Cõu 32 Cho im O v s thc k Mnh no di õy sai A Phộp v t tõm O t s k luụn l mt phộp ng dng B Phộp v t tõm O t s k l mt phộp ng dng k C Phộp v t tõm O t s k l mt phộp i xng tõm D Phộp v t tõm O t s k l mt phộp ng nht Cõu 33 Mi nh ca hỡnh a din l nh chung ca ớt nht A Hai mt B Bn mt C Ba mt D Nm mt C {3 ; 5} D {3 ; 4} Cõu 34 Khi tỏm mt u thuc loi A {4 ; 3} B {3 ; 3} Cõu 35 Cho t din ABCD Ly mt im M nm gia A v B, mt im N nm gia C v D Bng hai mt phng (MCD) v (NAB) ta chia t din ó cho thnh bn t din A AMNC, AMND, AMCD, BMNC B AMNC, AMND, BMNC, BMND C AMCD, AMND, BMNC, BMND D BMCD, BMND, AMNC, AMND H 4/6 Mó 911 Cõu 36 S mt phng i xng ca hỡnh bỏt din u l A B C D 12 Cõu 37 Cho t din ABCD cú trng tõm G Gi A, B, C, D ln lt l trng tõm cỏc tam giỏc BCD, CDA, ABD, ABC Mnh no di õy ỳng A A, B, C, D ng phng B ABCD v ABCD l hai hỡnh bng C Phộp v t tõm G t s bin ABCD thnh ABCD D Phộp v t tõm G t s bin ABCD thnh ABCD Cõu 38 Mnh no di õy ỳng A Phộp bin hỡnh bin mi im M khụng gian thnh chớnh nú cú l phộp di hỡnh B Phộp i xng qua mt phng bin mt t din thnh chớnh nú C Phộp tnh tin bin mt ng thng thnh ng thng song song vi nú D T din u cú ỳng mt mt phng i xng Cõu 39 T mt tm bỡa hỡnh vuụng cnh bng 3cm, ta gp nú thnh phn u ri gp thnh mt hỡnh lng tr ng (khụng ỏy) nh hỡnh bờn Hi th tớch lng tr ny bng bao nhiờu A cm3 B cm3 12 C cm3 D 3 cm3 Cõu 40 Cho hỡnh lp phng ABCD.A'B'C'D' cnh Th tớch ca chúp A'.ABCD bng A B C D Cõu 41 Vi mt tm bỡa hỡnh vuụng, ngi ta ct b mi gúc tm bỡa mt hỡnh vuụng cnh 12cm ri gp li thnh mt hỡnh hp ch nht khụng cú np Nu dung tớch ca cỏi hp ú l 4800cm3 thỡ cnh tm bỡa cú di l A 36cm B 44cm C 38cm D 42cm Cõu 42 Cho hỡnh hp ABCD.ABCD cú th tớch V Th tớch t din ACBD l A V B V C V D V Cõu 43 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy l tam giỏc vuụng ti B, AB = a , AC = 2a v SA vuụng gúc vi ỏy Gúc gia (SBC) v (ABC) bng 600 Th tớch chúp S.ABC bng A a3 3 B a3 C a3 D 3a Cõu 44 Th tớch ca tỏm mt u cú cnh bng a l 2 a3 A B 2 a C H 5/6 a3 D a3 Mó 911 Cõu 45 Cho hỡnh chúp tam giỏc S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ti B, AB = a SA (ABC) v SA = a Gi () l mt phng qua A v vuụng gúc vi SB ng thi ct SB, SC ti M, N Khi ú th tớch chúp S.AMN bng a3 A a3 B 24 a3 C 12 D ỏp ỏn khỏc Cõu 46 Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cnh a , tõm O Th tớch t din AABO l A a3 B a3 C a3 12 D a3 Cõu 47 Cho hỡnh lng tr ng MNP.M' N'P' cú tt c cỏc cnh bng a Th tớch ca lng tr bng A a3 B a 3 C a3 D a3 3 Cõu 48 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh 1cm, SA 2cm v SA vuụng gúc vi ỏy Khong cỏch gia hai ng thng BC v SD l A cm B cm C cm D cm Cõu 49 Cho hỡnh chúp tam giỏc S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ti B, AC = 2a , tam giỏc SAC u v nm trờn mt phng vuụng gúc vi ỏy Trờn cnh SA ly im M cho MA = 2MS Mt phng () qua M v song song vi (ABC) ct SB, SC ti N, P Khi ú th tớch chúp ct ABC.MNP bng A a3 3 B 80 3a 81 C 26 3a 81 D 3a Cõu 50 Chọn ph-ơng án trả lời đúng: Đồ thị hàm số y xb nh- hình d-ới cx d Khi giá trị b, c, d lần l-ợt A 1, 1, B 0, 1, C 2, 1, D 0, 1, Cỏn b coi kim tra khụng gii thớch gỡ thờm H 6/6 Mó 911 TRNG THPT NGUYN GIA THIU B MễN TON chớnh thc gm 06 trang KIM TRA CHT LNG GIA HC K Mụn toỏn lp 12, nm hc 2016 2017 Thi gian lm bi 90 phỳt Mó 912 Họ tên học sinh: Lớp: Cõu Chọn ph-ơng án trả lời đúng: Đồ thị hàm số y xb nh- hình d-ới cx d Khi giá trị b, c, d lần l-ợt A 0, 1, B 1, 1, C 0, 1, D 2, 1, Cõu Cho cỏc th trờn cỏc hỡnh sau Ch cõu tr li ỳng A Hỡnh cú th hm s y x x B Hỡnh cú th hm s y x x C Hỡnh cú th hm s y x 2x D Hỡnh cú th hm s y x x Cõu Mnh no di õy ỳng A Phộp i xng qua mt phng bin mt t din thnh chớnh nú B Phộp tnh tin bin mt ng thng thnh ng thng song song vi nú C Phộp bin hỡnh bin mi im M khụng gian thnh chớnh nú cú l phộp di hỡnh D T din u cú ỳng mt mt phng i xng H 1/6 Mó 912 Cõu T mt tm bỡa hỡnh vuụng cnh bng 3cm, ta gp nú thnh phn u ri gp thnh mt hỡnh lng tr ng (khụng ỏy) nh hỡnh bờn Hi th tớch lng tr ny bng bao nhiờu 3 cm3 cm3 B Cõu T s 50500 bng 25250 A A 10250 C cm3 12 B 2250 D cm3 C 100250 D 2260 C M N D M > N Cõu Cho M = 32000 v N = 41500 Khi ú A M = N B M < N Cõu Nu a thỡ tớch A a B a a bng a C Cõu Cho a , ú a A 16 log a a2 D 18 a bng B C D C E F D E < F Cõu Cho E = log v F = log Khi ú 32 3 A E = F B E > F 3 34 34 4 a b a b ab bng Cõu 10 Cho hai s dng khỏc a , b Rỳt gn biu thc 1 a2 b2 A a b B a b C a b D a b Cõu 11 Cho log1218 = a , log2454 = b Khi ú A ab = 5(a b) B ab 5(a b) = C ab + 5(a b) = D ab = 5(b a) Cõu 12 Nu log a b log a c thỡ A b c v a B b c v a C b c v a D c b v a Cõu 13 Mt ngi gi 15 triu ng vo ngõn hng theo th thc lói kộp k hn nm vi lói sut 7,56% mt nm Gi s lói sut khụng thay i, hi s tin ngi ú thu c (c ln lói) sau nm l bao nhiờu triu ng (lm trũn n ch s thp phõn th hai) ? A 22,59 triu ng B 21,59 triu ng H 2/6 C 20,59 triu ng D 19,19 triu ng Mó 912 Cõu 14 Cho hm s y ax4 bx2 c ú a v b Khi ú hm s cú A Hai cc tiu v mt cc i B Hai cc i v mt cc tiu Cõu 15 Mt khong ng bin ca hm s y x A ; B ; C Mt cc i D Mt cc tiu l x D ; C ; Cõu 16 Cho hỡnh lp phng ABCD.A'B'C'D' cnh Th tớch ca chúp A'.ABCD bng A B C D Cõu 17 Vi mt tm bỡa hỡnh vuụng, ngi ta ct b mi gúc tm bỡa mt hỡnh vuụng cnh 12cm ri gp li thnh mt hỡnh hp ch nht khụng cú np Nu dung tớch ca cỏi hp ú l 4800cm3 thỡ cnh tm bỡa cú di l A 36cm B 38cm C 42cm D 44cm Cõu 18 Hm s y x3 3x mx nghịch biến khoảng (0 ; 2) m nhận giá trị A m C m B m D m Cõu 19 Hm s y x3 12 x cú A Cc i bng 15 v cc tiu bng 17 B Cc i bng 17 v cc tiu bng C Cc i bng v cc tiu bng 15 D Cc i bng 17 v cc tiu bng 15 Cõu 20 Hàm số y mx (m 1) x 2m có cực trị A m C m B m D m m Cõu 21 Cho đ-ờng cong (C) có ph-ơng trình y x , tịnh tiến (C) theo phng trc honh sang trái đơn vị ta đ-ợc đ-ờng cong có ph-ơng trình A y x B y x x 11 C y x D y x x 11 Cõu 22 Cho hàm số y x3 x 3(m 2) x m đạt cực đại, cực tiểu x1 , x2 cho x1 x2 giá trị m A m D m C m B m Cõu 23 Hm s f có đạo hàm f '( x) x (2 x 3) (3x 2) Số điểm cực trị hm s f A B C Cõu 24 Với giá trị m đồ thị hàm số y D x2 có tiệm cận đứng x 4x m tiệm cận ngang A B C D Cõu 25 Cho hàm số y x x có đồ thị (C) Điểm M (C) có hoành độ x điểm (C) A Điểm th-ờng B Điểm uốn C Điểm cực tiểu H 3/6 D Điểm cực đại Mó 912 Cõu 26 S đ-ờng thẳng i qua im M 0; tiếp xúc với th hm s y x x l A B C D C {3 ; 3} D {3 ; 5} Cõu 27 Khi tỏm mt u thuc loi A {3 ; 4} B {4 ; 3} Cõu 28 Cho t din ABCD Ly mt im M nm gia A v B, mt im N nm gia C v D Bng hai mt phng (MCD) v (NAB) ta chia t din ó cho thnh bn t din A AMNC, AMND, AMCD, BMNC B AMCD, AMND, BMNC, BMND C AMNC, AMND, BMNC, BMND D BMCD, BMND, AMNC, AMND Cõu 29 S mt phng i xng ca hỡnh bỏt din u l A B C D 12 Cõu 30 Th tớch ca tỏm mt u cú cnh bng a l A 2 a3 B 2 a3 a3 C a3 D Cõu 31 Cho hỡnh hp ABCD.ABCD cú th tớch V Th tớch t din ACBD l A V B V C V D V Cõu 32 Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy l tam giỏc vuụng ti B, AB = a , AC = 2a v SA vuụng gúc vi ỏy Gúc gia (SBC) v (ABC) bng 600 Th tớch chúp S.ABC bng A a3 B a3 3 C a3 D 3a Cõu 33 Cho hỡnh chúp tam giỏc S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ti B, AB = a SA (ABC) v SA = a Gi () l mt phng qua A v vuụng gúc vi SB ng thi ct SB, SC ti M, N Khi ú th tớch chúp S.AMN bng a3 A a3 C 24 a3 B 12 Cõu 34 Một hình d-ới đây, hình có bảng biến thiên hàm số y A Hình B Hình C Hình D ỏp ỏn khỏc x2 x D Hình Cõu 35 Cho im O v s thc k Mnh no di õy sai A Phộp v t tõm O t s k l mt phộp ng dng k B Phộp v t tõm O t s k luụn l mt phộp ng dng C Phộp v t tõm O t s k l mt phộp i xng tõm D Phộp v t tõm O t s k l mt phộp ng nht Cõu 36 Mi nh ca hỡnh a din l nh chung ca ớt nht A Nm mt B Hai mt C Bn mt H 4/6 D Ba mt Mó 912 Cõu 37 Cho hỡnh lng tr ng MNP.M' N'P' cú tt c cỏc cnh bng a Th tớch ca lng tr bng A a a3 B a3 D a3 C Cõu 38 Cho t din ABCD cú trng tõm G Gi A, B, C, D ln lt l trng tõm cỏc tam giỏc BCD, CDA, ABD, ABC Mnh no di õy ỳng A A, B, C, D ng phng B ABCD v ABCD l hai hỡnh bng C Phộp v t tõm G t s bin ABCD thnh ABCD D Phộp v t tõm G t s bin ABCD thnh ABCD Cõu 39 Hm s y x4 4x3 x2 6x 10 cú A Mt cc tiu v khụng cú cc i B Mt cc i v hai cc tiu C Hai cc i v mt cc tiu D Mt cc i v khụng cú cc tiu Cõu 40 Hàm số y sin x cos x có giá trị lớn đoạn [ ; ] A 3 B Cõu 41 Cho th (C) hm s y C D 3 x3 đ-ờng thẳng d : y mx 2m Ph-ơng án x d-ới A (C) d cắt hai điểm phân biệt B d qua điểm cố định (C) m biến thiên C (C) d cắt hai điểm phân biệt m D (C) d tiếp xúc với m Cõu 42 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng cnh 1cm, SA 2cm v SA vuụng gúc vi ỏy Khong cỏch gia hai ng thng BC v SD l A cm B cm C cm D cm Cõu 43 Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy l hỡnh ch nht, SA vuụng gúc vi ỏy v AB = a , AD = 2a , gúc gia SB v ỏy bng 450 Th tớch chúp S.ABCD l A a3 18 B a3 C 2a D a3 Cõu 44 Mt hp khụng np c lm t mnh cỏc tụng theo mu hỡnh bờn Hp cú ỏy l hỡnh vuụng cnh x (cm), chiu cao h (cm) v cú th tớch l 4cm3 Tỡm giỏ tr ca x cho din tớch ca mnh cỏc tụng nh nht A cm B cm C cm H 5/6 D cm Mó 912 Cõu 45 Đồ thị hàm số y mx m cắt đ-ờng thẳng d: y x hai điểm phân biệt thuộc x hai nhánh khi: A m B m D m C m Cõu 46 Cho hỡnh chúp tam giỏc S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng cõn ti B, AC = 2a , tam giỏc SAC u v nm trờn mt phng vuụng gúc vi ỏy Trờn cnh SA ly im M cho MA = 2MS Mt phng () qua M v song song vi (ABC) ct SB, SC ti N, P Khi ú th tớch chúp ct ABC.MNP bng A 26 3a 81 B a3 3 C 80 3a 81 D 3a Cõu 47 Cho hàm số y x3 3x có đồ thị (C), đ-ờng thẳng qua M(1; 3) tiếp xúc với (C) cắt (C) điểm thứ hai N (N không trùng M) Khi tọa độ điểm N A (2; 1) C ; B (1; 1) Cõu 48 Cho đồ thị (C) hm s y D (0; 1) x đ-ờng thẳng d: y x Mệnh đề d-ới x A d (C) không cắt B d (C) cắt hai điểm phân biệt C d (C) tiếp xúc D d tiệm cận xiên (C) Cõu 49 Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cnh a , tõm O Th tớch t din AABO l A a3 12 B a3 C a3 D a3 1 Cõu 50 Hm s y x3 x x cú th l 3 A th trờn hỡnh B th trờn hỡnh C th trờn hỡnh D th trờn hỡnh Cỏn b coi kim tra khụng gii thớch gỡ thờm H 6/6 Mó 912 [...]...TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ĐỀ ÔN TẬP HK1 MÃ ĐỀ Năm học 2016 -2017 Môn: TOÁN - LỚP 12 1203 Thời gian : 90 phút Câu 1: Cho hàm số y   x 3  3x 2  3 có đồ thị (C).Số tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng 1 x  2017 là: 9 A 1 B 2 C 0 D 3 Câu 2: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá... x2 MN bằng: A 178 GV PHẠM THỊ THỦY B 89 C 178 D 13,3 14 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Thời gian : 90 phút MÃ ĐỀ 120 4 Câu 1: Cho hàn số y  x3  x  1 có đồ thị (C) Tìm câu trả lời sai A Trên (C) tồn tại hai điểm A  xA ; yA  , B  xB ; yB  sao cho hai tiếp tuyến của (C) tại A và B vuông góc với nhau B Phương trình... dân số hàng năm của Ấn Độ là 1,7% Năm 1998, dân số của Ấn Độ là 984 triệu Hỏi sau bao nhiêu năm dân số Ấn Độ sẽ đạt 1,5 tỉ A Khoảng 20 năm B Khoảng 15 năm C Khoảng 10 năm D Khoảng 25 năm 3 a Câu 6: Cho khối chóp S.ABC có ∆SAC đều cạnh 2a và có thể tích bằng Khi đó khoảng cách từ B đến 2 (SAC) bằng x A 2a 3 GV PHẠM THỊ THỦY B a 3 2 x C 2a 3 D a 2 3 19 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 7:... = 2DC = AB, SA vuông góc với mặt phẳng đáy Tỉ số thể tích hai khối chóp SACD và SABC là: 2 1 1 1 A B C D 3 4 2 3 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Thời gian : 90 phút MÃ ĐỀ 120 6 x2  1  x Câu 1: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y  là: x 1 A 0 B 1 C 2 D 3 Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình ch nhật, AB = a, BC = 2a SA = 2a và vuông góc với mp(ABCD)... THỊ THỦY 21 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC A 81 ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 B -1 C 58 D 23 Câu 29: Cho hàm số y   x 2  4 x  1 có đồ thị là (P) Nếu tiếp tuyến tại M thuộc (P) có hệ số góc bằng 8 thì tung độ của điểm M là A 2 B –11 C –6 D 6 Câu 30: Hình mười hai mặt đều có số đỉnh, cố cạnh, số mặt lần lượt là: A 12; 30; 20 B 20; 30; 12 C 30; 20; 12 D 20; 12; 30 Câu 31: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông... 1 Câu 38: Cho hình chóp SABCD, đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = a và SA vuông góc với mp(ABCD) Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là : A a 2 2 GV PHẠM THỊ THỦY B a 3 C a 3 3 D a 3 2 22 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 39: Tong không gian cho hình vuông ABCD cạnh a Gọi I, H lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD Khi quay hình vuông đó quanh trục IH ta được một hình trụ tròn xoay... tại hai điểm phân x 1 biệt A Với mọi m B m  3 C m  1 D 0  m  1 Câu 50: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên tập xác định của nó A y =  2 x B y =  0,5  2 C y =   3 x TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 x ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Thời gian : 90 phút D y  log 2 1 x MÃ ĐỀ 120 5 Câu 1: Khoảng đồng biến của hàm số y  2 x  x 2 là: Chọn 1 câu đúng A (1 ; 2 ) B 1;    C (0 ; 1) D... (0; 1) Câu 50: Cho khối chóp tam giác S.ABC có các cạnh đáy AB = 6, AC = 8, BC = 10 Cạnh bên SA = 4 và vuông góc với mặt phẳng đáy Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp bằng: 29 A 10 B C 29 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 29 2 D ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Thời gian : 90 phút MÃ ĐỀ 120 8 Câu 1: Đồ thị hàm số y  x4  2mx2  m  1 cắt trục hoành tại 4 điểm phân biêt khi: A m > 1 B m > 0 C... bằng nhau A Vô số B Hai C Sáu D y  3x  2 D Bốn Câu 46: Số cạnh của một hình bát diện đều là GV PHẠM THỊ THỦY 18 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC A 10 ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 B 8 C 16 D 12 Câu 47: Bất phương trình: log4  x  7   log2  x  1 có tập nghiệm là: A 1;4  C  5;  B (-; 1) D (-1; 2) Câu 48: Hình lăng trụ tam giác đều có các cạnh cùng bằng a, diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ là 7 a 2 A... là: A [0; 2] GV PHẠM THỊ THỦY B (-2; 4] C Kết quả khác D (2; +) 17 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 Câu 33: Giá trị nhỏ nhất của hàm số : y  x  16  x 2 là C 4 2 A – 4 B - 5 Câu 34: Hình chóp tứ giác đều có: D 5 2 A Bốn mặt là tam giác đều B Đáy là hình bình hành C Đáy là hình vuông D Tất cả các mặt là tứ giác đều Câu 35: Phương trình x4  2 x2  3  m  0 có hai nghiệm phân biệt khi và ... 178 GV PHẠM THỊ THỦY B 89 C 178 D 13,3 14 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Thời gian : 90 phút MÃ ĐỀ 120 4 Câu 1: Cho...TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC ÔN TẬP HK1 – TOÁN 12 TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Thời gian : 90 phút MÃ ĐỀ 120 1 Câu 1: Đồ thị hàm số y ... mệnh đề sau, mệnh đề đúng?Số đỉnh số mặt hình đa diện cũng: A Lớn B Lớn C Lớn D Lớn A B TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC Năm học 2016 -2017 ĐỀ ÔN TẬP HK1 Môn: TOÁN - LỚP 12 Thời gian : 90 phút MÃ ĐỀ 120 2
- Xem thêm -

Xem thêm: 22 đề ôn tập HKI toán 12 năm 2017 THPT thủ đức, TP HCM 2017 , 22 đề ôn tập HKI toán 12 năm 2017 THPT thủ đức, TP HCM 2017 , 22 đề ôn tập HKI toán 12 năm 2017 THPT thủ đức, TP HCM 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay