luận án quan niệm về con người trong triết học hiện sinh tôn giáo k jaspers và tác động của nó tới tư tưởng triết học phương tây thế kỷ XX

158 198 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:06

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN LÊ THẠCH QUAN NIỆM VỀ CON NGƢỜI TRONG TRIẾT HỌC HIỆN SINH TÔN GIÁO K JASPERS VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TƢ TƢỞNG TRIẾT HỌC PHƢƠNG TÂY THẾ KỶ XX LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Hà Nội, 2016 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN LÊ THẠCH QUAN NIỆM VỀ CON NGƢỜI TRONG TRIẾT HỌC HIỆN SINH TÔN GIÁO K JASPERS VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN TƢ TƢỞNG TRIẾT HỌC PHƢƠNG TÂY THẾ KỶ XX Chuyên ngành: Triết học Mã số: 62.22.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Vũ Hảo PGS TS Nguyễn Gia Thơ Hà Nội, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết sử dụng luận án trung thực Những kết luận luận án, chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Lê Thạch MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU B NỘI DUNG Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Những tài liệu có liên quan đến triết học sinh điều kiện tiền đề đời quan niệm K Jaspers ngƣời 1.2 Những công trình nghiên cứu liên quan đến quan niệm ngƣời triết học sinh tôn giáo K Jaspers 27 1.3 Những công trình nghiên cứu tác động quan niệm K Jaspers ngƣời đến tƣ tƣởng triết học phƣơng Tây kỷ XX 29 1.4 Những vấn đề đƣợc đặt hƣớng nghiên cứu luận án 32 Kết luận chƣơng 35 Chƣơng NHỮNG ĐIỀU KIỆN VÀ TIỀN ĐỀ RA ĐỜI QUAN NIỆM VỀ CON NGƢỜI TRONG TRIẾT HỌC HIỆN SINH CỦA K JASPERS 37 2.1 Những điều kiện kinh tế - xã hội cho đời quan niệm ngƣời triết học sinh K Jaspers 37 2.2 Những tiền đề tƣ tƣởng đời quan niệm ngƣời triết học sinh K Jaspers 44 2.3 K Jaspers: đời nghiệp 52 Kết luận chƣơng 59 Chƣơng QUAN NIỆM VỀ CON NGƢỜI TRONG TRIẾT HỌC HIỆN SINH TÔN GIÁO CỦA K JASPERS 60 3.1 Khái quát tƣ tƣởng triết học sinh tôn giáo K Jaspers 60 3.1.1 Tư tưởng triết học khoa học 60 3.1.2 Hiện sinh hướng lên Siêu việt 62 3.1.3 Tư tưởng tính không khách quan hóa sinh 63 3.1.4 Tư tưởng sinh giao tiếp 65 3.1.5 Tư tưởng sụp đổ sinh giải mã Siêu việt 66 3.2 Tình giới hạn - tảng quan niệm K.Jaspers ngƣời 67 3.3 Cái kinh nghiệm, ý thức sinh 76 3.4 Hiện sinh tự 82 3.5 Con ngƣời Thƣợng đế 89 3.5.1 Siêu Việt – định hướng người 89 3.5.2 Luận giải yêu sách tuyệt đối 95 3.6 Những giá trị hạn chế quan niệm K Jaspers ngƣời 99 Kết luận chƣơng 107 Chƣơng TÁC ĐỘNG CỦA QUAN NIỆM VỀ CON NGƢỜI TRONG TRIẾT HỌC HIỆN SINH K JASPERS ĐẾN TƢ TƢỞNG TRIẾT HỌC PHƢƠNG TÂY THẾ KỶ XX 108 4.1 Tác động quan niệm K Jaspers ngƣời đến tƣ tƣởng triết học sinh châu Âu kỷ XX 110 4.1.1 Mối quan hệ ảnh hưởng tương tác K Jaspers M Heidegger 113 4.1.2 Dấu ấn quan niệm K Jaspers người số trào lưu khoa học xã hội phương Tây kỷ XX 122 4.2 Tác động quan niệm K Jaspers ngƣời số nhà triết học phƣơng Tây tiêu biểu kỷ XX 134 4.2.1 Tác động tới tư tưởng triết học Hannah Arendt 134 4.2.2 Tác động tới tư tưởng triết học Paul Ricoeur 137 4.2.3 Tác động tới tư tưởng triết học Hans-Georg Gadamer 139 Kết luận chƣơng 141 C KẾT LUẬN 142 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 146 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 147 A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong kỷ XX, châu Âu, triết học sinh ghi dấu ấn đậm nét việc thổi luồng gió mát lạ vào không khí triết học lúc với trang tiểu thuyết, kịch, thơ loại hình văn chương sống động khác nhà tư tưởng lớn M Heidegger, J Sartre, G Marcel, K Jaspers, v.v… chủ đề người với giá trị đặc trưng tự do, tự quyết, chọn, vươn lên, giải phóng, độc đáo, dấn thân, tồn người, v.v… Xu hướng tiếp cận thêm lần khẳng định, vấn đề người chủ đề trung tâm luận bàn triết học, triết học lấy đề tài người tôn chỉ, mục đích nhân văn nhất, cao nhằm giải phóng người, đem lại tự đích thực cho người cá nhân Thứ nhất, giai đoạn lịch sử triết học, người soi chiếu, nhìn nhận bối cảnh lịch sử, văn hóa, tôn giáo, v.v… góc nhìn triết học thời đại Nhà tư tưởng Hy Lạp cổ đại, Empedoc nói: Con người đã, luôn tượng thú vị người M Heidegger – nhà triết học sinh người Đức khẳng định: “Con người hữu thể có đặc tính biểu lộ chất chất vạn vật” [Trích theo: 22; tr 350] Việc nghiên cứu người đối tượng nhận thức nhà triết học nhìn nhận với tính cách tha hóa người xã hội tạo nên Tuy nhiên, theo Husserl, nguy lớn tha hóa tinh thần Ông viết: “Hình thức tha hóa chiếm ưu trong xã hội phương Tây tha hóa tinh thần” [Trích theo: 30; tr 8] Con người - với tư cách giá trị tối cao - xã hội bị nô dịch tha hóa mặt tinh thần Việc tha hóa, đường hay cách thức khắc phục dường trở thành đề tài chủ yếu dường triết học phương Tây đại Thứ hai, dòng chảy triết học phương Tây đại kỷ XX, lên nhà triết học có tầm ảnh hưởng lớn tới tư tưởng đương thời, K Jaspers Vấn đề người vấn đề trung tâm triết học sinh tôn giáo K Jaspers Những nghiên cứu ông không đề cập đến người thân phận người, mà giải phóng người bình diện tự cao nhất, Siêu việt (Chúa, Thượng đế) Trong Lời giới thiệu, cho Toàn cảnh triết học Âu Mỹ kỷ XX Phạm Quang Định biên soạn, tác giả Bùi Văn Nam Sơn nhận định: “…Câu hỏi trực tiếp đức tin tôn giáo hay cụ thể hơn, Thượng đế, lại đặt triết học kỷ XX… Chỉ K Jaspers (và tất nhiên Scheler) có trao đổi cặn kẽ với tôn giáo truyền thống “tuyên tín” “đức tin triết học”, ra, ta bắt gặp ý tưởng mơ hồ “Tồn (Sein)” siêu việt trì ngự tất nơi Heidegger, giới vật chất (Welmaterie) “khá linh thiêng” nơi E Bloch…” [24; tr 21- 22] Jasper xây dựng cho hệ thống triết học sinh tôn giáo Vấn đề người triết học sinh tôn giáo Jaspers người sinh, đặt định hướng tới Siêu việt Chỉ đến Siêu việt có sinh trung thực người giải phóng theo nghĩa Thông qua phương pháp Soi vào sinh, triết học sinh tôn giáo Jaspers cố gắng tìm chất đích thực tha hóa người đường giải phóng người khỏi tha hóa Thứ ba, Việt Nam nước thực chủ động hội nhập với nước khu vực giới Trong bối cảnh vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu, đánh giá, lựa chọn, tiếp thu giá trị văn hóa dân tộc, khu vực, văn minh giới việc làm cần thiết, đương nhiên việc tìm hiểu giá trị văn hóa, người phương Tây tư tưởng triết học phương Tây không nằm nhu cầu tất yếu Tuy nhiên, trình hội nhập cần tránh khuynh hướng cực đoan, sùng bái, đề cao phương Tây, khuynh hướng tuyệt đối hóa giá trị tư tưởng phương Tây định hướng “Tây phương hóa” để từ bỏ chuẩn mực tốt đẹp truyền thống, sắc Việt Nam Chúng ta cần giữ gìn giá trị truyền thống dân tộc, mặt khác không ngừng mở rộng tiếp biến tinh hoa văn hóa giới, để làm phong phú cho giá trị văn hóa dân tộc, làm cho đất nước ngày hội nhập sâu vào văn minh toàn cầu Với ý nghĩa đó, tác giả chọn đề tài: Quan niệm người triết học sinh tôn giáo K Jaspers tác động tới tư tưởng triết học phương Tây kỷ XX, làm đề tài luận án tiến sĩ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích luận án trình bày cách có hệ thống nội dung quan niệm người triết học sinh tôn giáo K Jaspers, từ đưa đánh giá tác động tới tư tưởng triết học phương Tây kỷ XX Để đạt mục đích trên, luận án có nhiệm vụ sau: - Tổng quan tình hình nghiên cứu quan niệm người triết học sinh tôn giáo K Jaspers tác động đến tư tưởng triết học phương Tây kỷ XX - Làm rõ bối cảnh, điều kiện tiền đề đời quan niệm người triết học sinh tôn giáo K Jaspers - Phân tích làm rõ nội dung bản, giá trị hạn chế quan niệm người triết học sinh tôn giáo Jaspers - Đưa nhận định tác động quan niệm Jaspers người đến số tư tưởng triết học phương Tây kỷ XX Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Luận án có đối tượng nghiên cứu quan niệm người triết học sinh tôn giáo Jaspers tác động đến tư tưởng triết học phương Tây kỷ XX - Phạm vi nghiên cứu: Đây đề tài rộng, luận án giới hạn nghiên cứu quan niệm Jaspers người qua số tác phẩm tiêu biểu tác động quan niệm chủ yếu đến số tư tưởng hay số nhà tư tưởng phương Tây kỷ XX đặc biệt Hannah Arendt, Paul Ricoeur Hans-Georg Gadamer Cơ sở lý luận, phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam người, chất người Đồng thời, luận án kế thừa thành công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án thời gian gần 4.2 Phương pháp nghiên cứu Luận án thực sở phương pháp luận nghiên cứu lịch sử triết học chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử Luận án sử dụng số phương pháp cụ thể sau: phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp lịch sử logic, khái quát hóa, phương pháp so sánh, phương pháp văn học, v.v… Đóng góp luận án Có thể nói, luận án chuyên sâu nước ta tập trung vào phân tích luận giải nội dung người triết học K Jaspers tác động tới số tư tưởng triết học phương Tây kỷ XX Luận án khảo cứu có hệ thống vấn đề người sinh triết học K Jaspers, từ có đánh giá, so sánh với quan niệm người triết gia đương thời khác Đồng thời sở lập trường triết học Mác – Lênin, luận án đưa đánh giá giá trị, hạn chế tác động quan niệm người triết học sinh tôn giáo K Jaspers đến tư tưởng triết học phương Tây kỷ XX Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Kết nghiên cứu góp phần làm rõ vấn đề người triết học sinh tôn giáo Jaspers, từ cung cấp sở lý luận cho nhà quản lý xã hội, quản trị nhân lực, quản lý văn hóa, quản lý tôn giáo, v.v có cách nhìn cụ thể, khách quan đắn việc hoạch định sách người, văn hóa tôn giáo giai đoạn tương lai Kết luận án dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu giảng dạy chuyên đề triết học, tôn giáo học cho sinh viên học viên cao học trường đại học học viện Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận án gồm chương, với 15 tiết C KẾT LUẬN Có thể nhận thấy rằng, quan niệm Jaspers người vấn đề trung tâm triết học sinh tôn giáo ông, quan niệm có ảnh hưởng đáng kể đến số tư tưởng triết học phương Tây kỷ XX Đây chủ đề thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học nghiên cứu tìm hiểu Sau trình nghiên cứu luận giải vấn đề này, tác giả đến số nhận định sau đây: Thứ nhất: tác giả trình bày khảo cứu, khái quát phân tích cách có hệ thống tư liệu có liên quan đến đề tài luận án Trên sở phân tích điểm mạnh, điểm làm công trình nghiên cứu trước, tác giả nêu vấn đề chưa làm rõ công trình nghiên cứu trước đó, từ đặt nhiệm vụ nghiên cứu cho luận án chương Thứ hai: trình bày nội dung luận án chương hai tác giả vào phân tích làm rõ điều kiện kinh - tế xã hội, bối cảnh lịch sử châu Âu cuối kỷ XIX đầu kỷ XX đời chủ nghĩa sinh tôn giáo (hữu thần) K Jaspers, làm sáng tỏ tư tưởng triết học Kierkegaard, Nietzsche Husserl tiền đề lý luận cho đời quan niệm người triết học sinh tôn giáo Jaspers Triết học ông kế thừa tư tưởng triết học truyền thống đại từ triết học Hy lạp, từ Platon đến Kierkegaard Ở đây, luôn gặp truyền thống tôn giáo Thánh kinh (Cựu ước Tân ước) với sinh hoạt tinh thần phương Tây đại đặc biệt có gắn bó tôn giáo triết học Tại tác giả rõ đời triết học Jaspers có nguyên nhân riêng biệt ông có kế thừa nhà triết học sinh trước vào tư tưởng triết học ông, tạo nên độc đáo với sinh Siêu việt, sở phương pháp Soi vào sinh 142 Luận án thống kê, khái quát đời nghiệp triết học Jaspers với chặng đường tư tưởng, từ ông bắt đầu người nghiên cứu y khoa ông có bước chuyển công việc tư tưởng sinh ông Trong phần này, tác giả luận án giới thiệu hệ thống triết học ông với tác phẩm qua giai đoạn Luận án hệ thống hóa tư tưởng triết học Jaspers với tư tưởng triết học khoa học; tư tưởng sinh hướng lên Siêu việt; tư tưởng tính không khách quan hóa sinh; tư tưởng sinh giao tiếp; tư tưởng sụp đổ sinh giải mã Siêu việt Trong nội dung tác giả sơ khởi nội dung triết học sinh độc đáo tư tưởng triết học ông Thứ ba: sở khái quát tư tưởng triết học Jaspers qua số tác phẩm tiêu biểu, luận án phân tích nội dung quan niệm ông người tồn người, Tôi kinh nghiệm, Tôi ý thức, Tôi sinh, thông giáo, sinh, bước nhảy, Siêu việt, Thượng đế, Bao trùm, sinh trung thực, v.v… Các tư tưởng Jaspers thể thông qua cách hành văn mộc mạc, chân thành, độc đáo tác giả, gây ấn tượng mạnh mẽ, thể khía cạnh sống người gồm: lý thuyết thực hành, đạo đức trị, mỹ học tôn giáo Chính bối cảnh ấy, suy tư xác định mục đích cuối triết học mà đường tất yếu phải theo để sống đời khác với đời trực tiếp tính khả tiềm tàng Tuy nhiên, nhận thấy tư tưởng triết học Jaspers liên quan đến Siêu việt niềm tin lại thể mâu thuẫn ông chủ trương thứ Siêu việt tôn giáo, tức niềm tin tôn giáo túy triết học Đây mâu thuẫn triết học sinh Jaspers ông dùng phương pháp “Soi vào” để 143 nhận định truyền thống tôn giáo có tín ngưỡng có kinh nghiệm sinh Siêu việt Tư tưởng người triết học sinh Jaspers dấu ấn triết học sinh nhân loại, tư tưởng ông cảnh tỉnh, ngăn cản không cho tôn giáo an nghỉ sinh hoạt hình thức dung túng cho mê tín quần chúng Những tư tưởng triết học ông có tác động sâu sắc tới tư tưởng triết học, thần học phương Tây kỷ XX nay, đề tài vô tận cho nghiên cứu chủ đề Thứ tư: chủ nghĩa sinh trào lưu tư tưởng có ảnh hưởng to lớn phương Tây sau chiến tranh giới lần thứ hai, trào lưu tư tưởng tầm ảnh hưởng châu Âu mà trào lưu sống, trào lưu văn học, tôn giáo, triết học, v.v… với sức lan tỏa toàn cầu kỷ XX vừa qua có ảnh hưởng mạnh mẽ thập niên đầu kỷ XXI Với ý nghĩa to lớn đến chủ nghĩa sinh triết học Jaspers thu hút quan tâm, ý nghiên cứu nhiều học giả giới Triết học Jaspers vấn đề người chủ nghĩa sinh xây dựng lối tư sắc sảo độc đáo Triết học ông có ảnh hưởng tới dòng chảy triết học nhân loại, có đóng góp quan trọng phát triển tư tưởng triết học, thần học, tư tưởng người việc xây dựng nên hệ thống triết học với thuật ngữ, khái niệm cho triết học nhân loại Triết học ông số học giả sau nghiên cứu, kế thừa phát triển trào lưu khác đặc biệt trào lưu chủ nghĩa sinh tôn giáo (Gabriel Marcel, Paul Tillich…), tư tưởng triết học Hannah Arendt, Paul Ricoeur Hans-Georg Gadamer đại biểu khác thông diễn học tượng học Ngoài ra, kể đến ảnh hưởng quan niệm K Jaspers người mức độ đến số đại biểu 144 chủ nghĩa cấu trúc, chủ nghĩa hậu đại, học thuyết nữ quyền Tư tưởng triết học Jaspers người không hạt nhân chủ nghĩa sinh Jaspers, mà đóng vai trò quan trọng phát triển tư triết học đương đại Với đóng góp to lớn vậy, Karl Jasper thuộc nhà sinh hàng đầu kỷ XX Như vậy, việc tìm hiểu vấn đề người triết học sinh tôn giáo Jaspers đề tài bất tận việc tìm hiểu nội dung sâu xa Những kết nghiên cứu luận án khởi đầu, gợi mở vấn đề nghiên cứu thú vị hướng nghiên cứu cho tác giả luận án cho quan tâm tới chủ đề Việc nghiên cứu triết học Jaspers làm rõ nội dung tư tưởng triết học ông làm sâu sắc di sản triết học sinh ông, góp phần làm phong phú tư tưởng người, văn hóa, tôn giáo, v.v…triết học phương Tây Việt Nam 145 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ Nguyễn Lê Thạch, Chủ nghĩa sinh Sài Gòn hạn chế nó, Tạp chí Giáo dục lý luận, Số 7/2009, Tr 47 – 50 Nguyễn Lê Thạch, M Heidegger với “Tồn thời gian”, Tạp chí Triết học, Số 6/2009, Tr 73 – 78 Nguyễn Lê Thạch – Nguyễn Ngọc Quỳnh, K Jaspers Nhà triết học sinh tôn giáo, Tạp chí Triết học, Số 8/2010, Tr 79 – 84 Nguyễn Lê Thạch – Luyện Thị Hồng Hạnh, Vấn đề tồn người triết học sinh K Jaspers, Tạp chí Triết học, Số 6/2012, Tr 72 – 79 Vũ Văn Hậu – Nguyễn Lê Thạch, Quan hệ dân tộc tôn giáo góc độ tổ chức cộng đồng xã hội, Tr 53 – 70, trong: Vũ Văn Hậu (2012), Quan hệ Nhà nước xã hội: Lý thuyết thực tiễn nước ta bối cảnh nay, Nxb Chính trị Quốc gia Nguyễn Lê Thạch – Trần Thị Thủy, K Jaspers với giá trị tư tưởng tự trách nhiệm đạo đức học sinh tôn giáo, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đề tài Trọng điểm Đại học Quốc Gia Hà Nội, Mã số QGTĐ 09.16, (2012) Tr17 – 23 Vũ Văn Hậu – Nguyễn Lê Thạch, Vấn đề tục hóa nước châu Âu bước đầu nhận diện tục hóa tôn giáo Việt Nam nay, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, Số 2/2013, Tr 52 – 59 Nguyễn Lê Thạch – Lô Quốc Toản, Những tiền đề cho đời Chủ nghĩa sinh châu Âu kỷ XX, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, Số 5/2013, Tr 40 – 45 Vũ Văn Hậu – Nguyễn Lê Thạch, Về xu hướng tượng tôn giáo châu Âu nay, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu, Số 10/2013, Tr – 14 146 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tài liệu tiếng Việt: Huỳnh Phan Anh, Phạm Viêm Phương (2001), Về dòng văn chương, Nxb Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh Balagushkin, E.G (1998) Các tôn giáo với tính cách tượng văn hóa - xã hội hệ tư tưởng, trong: Tôn giáo đời sống đại, số 3 Bellah, Robert N (1997), Sự tiến hóa tôn giáo, trong: Những vấn đề nhân học tôn giáo, Nxb Đà Nẵng Bodei, Remo (2011), Triết học kỷ XX, Nxb Thời đại, Hà Nội Cung Tích Biền (2001) Hiện sinh, thời kỷ niệm, của, Nxb Văn nghệ TP.HCM Lê Kim Châu (1996), Chủ nghĩa sinh vài ảnh hưởng miền Nam Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Viện Triết học – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội Chopra, Deepak, Làm để nhận biết thượng đế, Nxb Thời đại, Hà Nội Colette, Jacques (2011), Chủ nghĩa sinh, Nxb Thế giới, Hà Nội Quang Chiến (Chủ biên), (2000), Chân dung triết gia Đức, Nxb Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà Nội 10 Đỗ Đức Dục (1981); Chủ nghĩa thực phê phán văn học phương Tây, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 11 Nguyễn Tiến Dũng (1996), Tiếp cận chủ nghĩa sinh: lịch sử, diện Việt Nam, Luận án tiến sĩ, Trường đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Hà Nội 12 Nguyễn Tiến Dũng (2006), Chủ nghĩa sinh, lịch sử, diện Việt Nam tác giả Nxb Tổng hợp TP HCM, Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Tiến Dũng - Lê Văn Tùng (2011), Lịch sử triết học K Jaspers, Tạp chí Khoa học xã hội, số 8, Hà Nội 147 14 Bùi Đăng Duy, Nguyễn Tiến Dũng (Đồng chủ biên), (2003), Lược khảo triết học phương Tây đại, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 15 Deleuze, Gilles (2010), Nietzsche triết học, Nxb Tri thức, Hà Nội 16 Dyer, Waynew (2011), Minh triết xưa nay, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội 17 Trần Thiện Đạo (2001) Chủ nghĩa sinh thuyết cấu trúc, Nxb Văn học, Hà Nội 18 Trần Thiện Đạo, Ilya Ehrenbourg, Claude Simon, M Nadeau, D Simone, Beauvoir (Đồng chủ biên), (2008), Từ chủ nghĩa sinh tới thuyết cấu trúc, Nxb Tri thức, Hà Nội 19 Lưu Phóng Đồng (1994), Triết học phương Tây đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Dương Thị Hồng Điệp (2009), Quan niệm người phân tâm học Sigmund Freud, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Hà Nội 21 Trần Thị Điểu (2008), Tính đặc thù vấn đề đạo đức triết học sinh, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Hà Nội 22 Trần Thái Đỉnh (2008), Triết học sinh, Nxb Văn học, Hà Nội 23 Kim Định (1965), Nhân Bản, Nxb Trường ĐH Văn khoa Sài Gòn, Sài Gòn 24 Phan Quang Định (2008), Toàn cảnh Triết học Âu Mỹ kỷ XX, Nxb Văn Học, Hà Nội 25 Bùi Giáng (2006), Martin Heidegger tư tưởng đại, Nxb Văn học, Hà Nội 26 Luyện Thị Hồng Hạnh (2012), Vấn đề tồn người triết học sinh K Jaspers, Tạp chí Triết học, số 6, Hà Nội 27 Đỗ Minh Hợp (2007), Tự trách nhiệm đạo đức học sinh, Tạp chí Triết học số 12/ 2007, Hà Nội 148 28 Đỗ Minh Hợp – Nguyễn Anh Tuấn – Nguyễn Thanh (2008), Đại cương lịch sử triết học phương Tây đại, cuối kỷ XIX – nửa đầu kỷ XX, Nxb Tổng hợp Tp HCM, Hồ Chí Minh 29 Đỗ Minh Hợp (Chủ biên), (2010), Triết học sinh, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 30 Nguyễn Chí Hiếu, Đỗ Minh Hợp, Phạm Quỳnh Trang (Đồng tác giả) (2008), Hiện tượng học Husserl, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 31 Đỗ Đức Hiểu (1978) Phê phán văn học sinh chủ nghĩa, Nxb Văn học, Hà Nội 32 Đỗ Đức Hiểu (1979), Lịch sử văn học phương Tây - tập, Nxb Giáo dục, Hà Nội 33 Phùng Văn Hóa (2011), Khoa học Đức tin, Nxb Phương Đông 34 Nguyễn Thị Như Huế (2007), Quan niệm đạo đức học chủ nghĩa sinh, Luận văn Thạc sĩ, Trườn Đại học khoa học xã hội Nhân văn, Hà Nội 35 Thụy Khuê (2001) Triết học sinh, Paris tháng 11/2001 36 Krishnamurti, Jiddu (2007), Đường vào sinh, Nxb Lao động Hà Nội 37 Kỷ yếu Hội thảo nghiên cứu tôn giáo Pháp Việt Nam (2007), Nhóm tôn giáo thiểu số, nhóm tôn giáo bên lề: Trường hợp phong trào tôn giáo mới, in (7-8 tháng năm 1999), Nxb KHXH, Hà Nội 38 Phạm Minh Lăng (1984), Mấy trào lưu triết học phương Tây, Nxb Đại học Trung học Chuyên nghiệp, Hà Nội 39 Võ Công Liêm, Karl Jaspers – Niềm tin khai ngộ trang http://newvietart.com 40 Nguyễn Gia Linh Lê Duyên Hải (2005), Triết lý nhân sinh đời, tác giả Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 41 Lyotard, Jean Fracois (2008), Hoàn cảnh hậu đại, Nxb Tri thức, Hà Nội 42 Matthes, Joachim (2007), Vấn đề lý luận phương pháp nghiên cứu người, Chương trình KHCN cấp nhà nước (KX - 07), Hà Nội 149 43 Morris, Desmond (2011), Vườn thú người, Nxb Dân trí, Hà Nội 44 Nguyễn Đức Nam, Phong Hiền, Hoàng Ngọc Hiến, Hoàng Trinh, Hoàng Việt (trước 1975), Giới thiệu vài nét chủ nghĩa: cấu trúc, sinh, phân tâm, thực dụng văn học (Tài liệu tham khảo dùng cho học viên lớp bồi dưỡng trị ngắn hạn Trường trị - Bộ văn hóa), Hà Nội 45 Lê Tôn Nghiêm (1970), Đâu nguyên tư tưởng, Nxb Trình bày, Sài Gòn 46 Lê Tôn Nghiêm (1971), Những vấn đề triết học đại, Nxb Ra khơi – Sài Gòn 47 Lê Tôn Nghiêm (dịch 2004), Triết học nhập môn, Nxb Thuận hóa & Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Thuận Hóa – Huế 48 Lê Tôn Nghiêm (2007), Đâu nguyên tư tưởng? hay đường triết lý từ Kant đến Heidegger, Nxb Văn học, Hà Nội 49 Precht, Richard David (2011), Tôi ai, Nxb Dân trí, Hà Nội 50 Nguyễn Phúc (1995), Khảo sát du nhập phân tâm học chủ nghĩa sinh vào văn học đô thị miền Nam trước năm 1975, Luận án Tiến sĩ, Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 51 Trần Nghĩa Phương, (2011) Vấn đề tôn giáo công trình nghiên cứu nhà khoa học Trung Quốc, in trong: Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng chặng đường 20 năm (1991- 2011), Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội 52 Đặng Phùng Quân (1969), Triết học sinh tác giả, Nxb Đêm Trắng, Sài Gòn 53 Hoàng Thị Mỹ Quỳnh (2010), Quan niệm Augustinô người ảnh hưởng đến triết học sinh Karl Jaspers, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Hà Nội 150 54 P.Floulquie (1967), Chủ nghĩa sinh (Thụ Nhân dịch), Nxb Thế sự, Sài Gòn 55 Ricoeur, Paul (2002), Chính người khác – Khảo luận triết học Pháp đại, Nxb Thế giới, Hà Nội 56 Rosen, Stanley (2006), Triết học nhân sinh, Nxb Lao động, Hà Nội 57 Lữ San (1962), Triết lý sinh với người, Tạp chí Đồng Tháp 58 Phạm Văn Sĩ (1986), Về tư tưởng văn học phương Tây đại, Nxb Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 59 Nguyễn Văn Toàn (2012), Hành trình vào triết học, Nxb Tri thức, Hà Nội 60 Bùi Thị Tỉnh (2007), Triết học sinh giới Simone de Beauvoir, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Hà Nội 61 Nguyễn Quốc Tuấn (2011), “Về tượng tôn giáo mới”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12/2011 62 Trần Đức Thảo (2000), Vấn đề người chủ nghĩa lý luận người, Nxb TP HCM, Hồ Chí Minh 63 Trần Đức Thảo (2004), Sự hình thành người, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 64 Phạm Công Thiện (1966), Ý thức văn nghệ triết học, Nxb An Tiêm – Sài Gòn 65 Hoàng Văn Thắng (2003), Quan niệm Jean - Paul Sartre người tác phẩm "Chủ nghĩa sinh chủ nghĩa nhân đạo", Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Hà Nội 66 Lê Thành Trị (1974), Hiện tượng luận sinh, Nxb Bộ Văn hóa GD&TN, Hà Nội 67 Nguyễn Văn Trung (2006), Ca tụng thân xác, Nguyễn Văn Trung, Nxb Văn nghệ Sài Gòn 68 Trường đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn (2007), Những vấn đề triết học phương Tây kỷ XX, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 151 69 Nguyễn Trọng Văn (1967), Triết học sinh người cầm bút miền Nam, Tạp chí Đất nước, số tháng 2/1967 70 Hoàng Việt (1975), Triết học tư sản đại, Trường lý luận nghiệp vụ Bộ Văn hóa, Hà Nội 71 Tresdey, G., Struhl, K., Olsen R (2001), Truy tầm triết học, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 72 Walsch, Neale Donald (2011), Đối thoại với thượng đế, Nxb Tri thức, Hà Nội 73 Viện Triết học, Từ điển triết học phương Tây đại (1996), Nxb KHXH, Hà Nội 74 Nguyễn Anh Tuấn (2005), Lôgíc học siêu nghiệm I Cantơ, Tạp chí Triết học, số 5, tr 44 – 50 75 Võ Minh Tuấn (2001), Bước đầu nghiên cứu tượng tôn giáo mới, Luận văn Thạc sỹ Triết học, Đại học Quốc gia Hà Nội 76 Nguyễn Đình Tường (2001), Những đánh giá Hêghen triết học Phíchtơ Selinh, Tạp chí Triết học, số 9, tr 28 -32 77 Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô (1962), Lịch sử triết học: Triết học cổ điển Đức, Nxb Sự thật, Hà Nội 78 Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, Viện Triết học (1998), Lịch sử phép biện chứng, tập (người dịch: Đỗ Minh Hợp), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 79 Nguyễn Hữu Vui (Chủ biên, 2004), Lịch sử triết học, Tái lần thứ ba, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 80 Crane Brinton (2007), Con người tư tưởng phương Tây, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội B Tài liệu tiếng nƣớc : 81 Jaspers, K (1919) Psychologie der Weltanschauungen, Berlin: Springer 152 82 Jaspers, K (1959), Die Idee der Universitaet (HAT Reiche - HF Vanderschmidt), Boston: Beacon Press 83 Groningen: Wolters W Earle, (1955), Vernunft und Existenz, New York Press 84 Gruyter - CF Wallraff and FJ Schmitz, Tucson (1965), Nietzsche: Einführung das Verständnis Philosophierens, University Arizona Press 85 De Gruyter - RF Grabau, (1971), Existenzphilosophie, Philadelphia: University Pennsylvania Press 86 Jaspers, K., (1947), Schuldfrage (Heidelberg: Schneider EB Ashton), New York: The Dial Press 87 Jaspers, K., (1947) Von der Wahrheit, Munich: Piper 88 Jaspers, K., (1948), Der Philosophische Glaube, (1948) Zurich: Artemis 89 Jaspers, K., (1946), Die Schuldfrage, Heidelberg 90 Jaspers, K (1953), Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (Artemis M Bullock), New Haven: Yale University Press 91 Artemis - R Manheim, (1951), Einführung in die Philosophie, New Haven: Yale University Press 92 S Goodman, (1952) Vernunft und Widervernunft unserer Zeit, New Haven: Yale University Press 93 N Gutermann (1958), Die Frage der Entmythologisierug (Rudolf Bultmann), New York: buổi trưa Press 94 Schelling, F W J., (1955), Grosse und Verhängnis, Munich: Piper 95 Aristotle (2003), Metaphysik, CD - ROM, Verlag Directmedia, Berlin 96 Fichte, J.G (2004), Einige Vorlesungen ueber die Bestimmung des Gelehrten, CD - ROM: Deutscher Idealismus, Verlag Directmedia, Berlin 97 Fichte, J.G (2004), Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, CD ROM: Deutscher Idealismus, Verlag Directmedia, Berlin 153 98 Fichte, J.G (2004), Ueber den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie, CD - ROM: Deutscher Idealismus, Verlag Directmedia, Berlin 99 Hegel, G.W.F (1986), Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, in: Jenaer Schriften 1801 - 1807, Suhrkamp, Frankfurt am Main 100 Hegel, G F (1999), Enzyklopaedie der philosophischen Wissenschaften I - III, Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main 101 Hegel, G.W.F (1996), Phaenomenologie des Geistes, Reclam, Stuttgart 102 Hegel, G.W.F (1996), Vorlesungen ueber die Geschichte der Philosophie, Band I - III, Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main 103 Hegel, G.W.F (1996), Wissenschaft der Logik I - II, Auflage, Suhrkamp, Frankfurt am Main 104 Heidegger, Martin (1997), Bd 28: Der deutsche Idealismus (Fichte, Schelling, Hegel) und die philosophische Problemlage der Gegenwart, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 105 Heidegger, Martin (1987), Die Frage nach dem Ding, Auflage, Max Niemayer Verlag, Tuebingen 106 Heidegger, Martin (1998), Kant und das Problem der Metaphysik, Bd 3, Auflage, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 107 Heidegger, Martin (1963), Kants These ueber das Sein, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 108 Heidegger, Martin (1991), Bd 49: Die Metaphysik des Deutschen Idealismus (Schelling), Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 109 Heidegger, Martin (1995), Bd 25: Phaenomenologische Interpretation von Kants Kritik der reinen Vernunft, Auflage, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 110 Heidegger, Martin (2001), Sein und Zeit, 18 Auflage, Max Niemayer Verlag 154 111 Heidegger, M (1991), Câu chuyên đường làng, Moscow 112 Hirschberger, Johannes (1991), Geschichte der Philosophie, Bd I - II, 14 Auflage, Freiburg - Basel - Wien 113 Hoeffe, Otfried (1992), Immanuel Kant, Verlag C H Beck, Muenchen 114 Husserl, Edmund (1950 - 1962), Husserliana, I - IX, Nijihoff, Haag 115 Husserl, Edmund (1965), Philosophie als strenge Wissenschaft, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 116 Husserl, Edmund (1996), Die Krisis der europaeischen Wissenschaften und die transzendentale Phaenomenologie, Auflage, Felix Meiner Verlag, Hamburg 117 Husserl, Edmund (2003), Transzendentaler Idealismus - Texte aus dem Nachlass (1908 - 1921), Herg von Robin D Rollinger, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht - Boston - London 118 Marcel, Gabriel and Jaspers, Karl (1948) Philosophie du Mystère et Philosophie du paradoxe Paul Ricoeur, Paris: Temps 119 Kaufmann, Walter (1975), - Existentialism from Dostoevsky to Sartre, New York: Plume book 120 Kant, Immanuel (1974), Kritik der praktischen Vernunft - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Suhrkamp, Frankfurt am Main 121 Kant, Immanuel (1995), Kritik der reinen Vernuft I - II, Suhrkamp, Frankfurt am Main 122 Kant, Immanuel (1974), Kritik der Urteilskraft, Suhrkamp, Frankfurt am Main 123 Kant, Immanuel (1977), Die Metaphysik der Sitten, Suhrkamp, Frankfurt am Main 124 Kant, Immanuel (1977), Schriften zur Metaphysik und Logik I-II, Suhrkamp, Frankfurt am Main 125 Kern, Iso (1964), Husserl und Kant, Martinus Nihoff, Den Haag 155 126 Olson, Alan M (ed.), Jaspers and Heidegger (1993), Philadelphia: Temple University Press 127 Tegtmeier, Erwin (2000), Ontologie - Texte, Verlag Karl Alber, Freiburg - Muenchen 128 Wahl (1951), La pensée de I"existence, Flammarion 129 The second wave of existentialism – a modern ressurgence: https://existentialawe.com/2014/06/27/the-second-wave-ofexistentialism-a-modern-ressurgence/ 130 Jaspers, Heidegger, and Arendt, in: http://www.existenz.us/volumes/Vol.4-1Babich.html 131 Das Menschenbild der Jaspers'schen Existenzphilosophie, in: http://haus-des-verstehens.ch/index.php?option=com_content&view= article&id=152&Itemid=152&lang=de 132 Karl Jaspers, Max Weber and the Axial Age, in: http://academlib.com/2561/religion/karl_jaspers_weber_axial 133 Karl Jaspers and Theodor W Adorno: the metaphysics of the human: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191659904000750 134 A Letter from Hannah Arendt to Karl Jaspers, in: http://www.brooklynrail.org/2006/03/express/a-letter-from-hannaharendt-to-karl-jaspers 135 Jaspers and Ricoeur on the Self and the Other, in: https://www.questia.com/library/journal/1P3-794680171/jaspers-andricoeur-on-the-self-and-the-other 136 Hans-Georg Gadamer verehrt Jaspers und Heidegger, in: http://www.wissen57.de/hans-georg-gadamer.html 156 [...]... thống đến tư tưởng về con người trong triết học tôn giáo Jaspers và tác động của nó tới tư tưởng triết học phương Tây thế k XX Vì vậy, luận án với đề tài Quan niệm về con người trong triết học hiện sinh tôn giáo của K Jaspers và tác động của nó đến tư tưởng triết học phương Tây thế k XX có thể coi là cố gắng góp phần làm rõ vấn đề nghiên cứu và các nội dung liên quan Trên cơ sở xác định đối tư ng,... hưởng tư tưởng của Augustinô trong dòng chảy tư tưởng phương Tây, như một trong những tiền đề tư tưởng sâu xa của chủ nghĩa hiện sinh nói chung và triết học hiện sinh của Karl Jaspers nói riêng Như vậy, ở đây có thể nhận thấy tác giả mới bước đầu đi vào khái quát những tư tưởng triết học K Jaspers, cũng như những ảnh hưởng của tư tưởng triết học Augustino tới tư tưởng triết học về con người trong tư tưởng. .. quan niệm về con người trong triết học hiện sinh tôn giáo của Karl Jaspers, trong đó có quan niệm về con người và Thượng đế Đồng thời, luận án có những so sánh quan niệm và tư tưởng này so với các tư tưởng của các nhà triết học trước đó để làm rõ những nét điển hình trong tư tưởng triết học Jaspers về con người Ba là, trên cơ sở phân tích và chỉ ra những đóng góp và hạn chế trong quan niệm về con người. .. Jaspers cùng như tư tưởng của truyền thống triết học duy lý kiểu Pháp Như vậy, bằng việc bàn về chủ đề con người cũng như những khảo luận của tác giả về con người thực sự là sự tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu luận án liên quan đến những ảnh hưởng của triết học hiện sinh Jaspers về con người đến tư tưởng triết học phương Tây thế k XX Cuốn sách Karl Jaspers và triết học hiện sinh (Karl Jaspers et la... cứu về chủ nghĩa hiện sinh trong văn học nước ngoài và một vài tác phẩm thơ văn của văn học hiện đại Việt Nam Công trình Lược khảo triết học phương Tây hiện đại của tác giả Bùi Đăng Duy - Nguyễn Tiến Dũng (Nxb Chính trị Quốc gia 2003) đã khảo cứu về các chủ đề cơ bản của triết học phương Tây thế k XX, như triết học về con người, tôn giáo, triết học khoa học và sự du nhập của triết học phương Tây hiện. .. thay thế chế độ thì cũng phải thay nhân viên, triết gia vào thay cho khoa học gia, và từ đây bắt đầu k nguyên của hiện sinh [22, tr 206] Tư tưởng triết học tôn giáo Jaspers là sự k thừa và k t tinh của tư tưởng triết học Kierkegaard và Nietzsche Triết học Jaspers có chứa đựng trong nó tất cả mọi hình thái hiện sinh con người, trong cả không gian và thời gian Trong đó, trong không gian con người. .. học, mối quan hệ giữa khoa học và triết học; các nguồn phát sinh ra triết học; ý thức về bao dung thể và tầm quan trọng của nó; tính cách gẫy khúc trong tư tưởng triết học, tư tưởng triết học đời sống; lịch sử triết học Cuốn sách có giá trị tham khảo lớn cho việc tìm hiểu và phân tích những tư tưởng về con người trong triết học hiện sinh tôn giáo của Jaspers Cuốn sách Chân lý và Biểu tư ng (Nxb Phương. .. Tây hiện đại vào Việt Nam Tuy nhiên, cuốn sách này chưa đề cập cụ thể và trực tiếp đến quan niệm về con người trong triết học tôn giáo của Jaspers, cũng như sự ảnh hưởng của nó tới tư tưởng triết học phương Tây Trong cuốn sách Về tư tưởng và văn học phương Tây hiện đại (Nxb Đại học và Trung học Chuyên nghiệp 1986), tác giả Phạm Văn Sĩ đã chỉ ra những tư tưởng quan điểm của văn học phương Tây với nhiều... đời của chủ nghĩa hiện sinh nói chung và của triết học hiện sinh về giới của Beauvoir nói riêng Tư tưởng triết học hiện sinh về giới của Beauvoir được trình bày thông qua sự phê phán của bà đối với những quan niệm về giới trong lịch sử và các khoa học hiện đại Tác giả phân tích những tư tưởng triết học hiện sinh của Beauvoir về giải phóng phụ nữ Tuy nhiên, hướng nghiên cứu tác giả Bùi Thị Tỉnh không không... con người, con người và tha nhân… Đây là sự tìm tòi thú vị trong công trình của tác giả luận văn và có ý nghĩa tham khảo cho tác giả luận án với trong chủ đề về con người của triết học hiện sinh 1.2 Những công trình nghiên cứu liên quan đến quan niệm về con ngƣời trong triết học hiện sinh tôn giáo của K Jaspers Tại Việt Nam hiện nay, những tác phẩm của Jaspers được các học giả trong nước dịch và giới ... cứu quan niệm người triết học sinh tôn giáo K Jaspers tác động đến tư tưởng triết học phương Tây k XX - Làm rõ bối cảnh, điều kiện tiền đề đời quan niệm người triết học sinh tôn giáo K Jaspers. .. QUAN NIỆM VỀ CON NGƢỜI TRONG TRIẾT HỌC HIỆN SINH TÔN GIÁO CỦA K JASPERS 60 3.1 Khái quát tƣ tƣởng triết học sinh tôn giáo K Jaspers 60 3.1.1 Tư tưởng triết học khoa học 60 3.1.2 Hiện. .. niệm người triết học sinh tôn giáo K Jaspers đến tư tưởng triết học phương Tây k XX Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án K t nghiên cứu góp phần làm rõ vấn đề người triết học sinh tôn giáo Jaspers,
- Xem thêm -

Xem thêm: luận án quan niệm về con người trong triết học hiện sinh tôn giáo k jaspers và tác động của nó tới tư tưởng triết học phương tây thế kỷ XX , luận án quan niệm về con người trong triết học hiện sinh tôn giáo k jaspers và tác động của nó tới tư tưởng triết học phương tây thế kỷ XX , luận án quan niệm về con người trong triết học hiện sinh tôn giáo k jaspers và tác động của nó tới tư tưởng triết học phương tây thế kỷ XX

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay