Tuần 27 tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

18 94 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:03

Gv : Minh Trung Web : minhtrunglapvo1 Tác giả : Đặng Trần Côn Dòch giả : Đoàn Thò Điểm I TIỂU DẪN : Tác giả: - Đặng Trần Côn người làng Nhân Mục – Thanh Trì – Hà Nội, sống khoảng nửa đầu TK XVIII - Ngoài CPN , ông số tác phẩm chữ Hán Tác phẩm : + CPN gồm 478 câu thơ làm theo thể trường đoản cú ( câu dài ngắn không ) + CPN nói lên oán ghét chiến tranh phi nghóa, thể tâm trạng khao khát tình yêu,hạnh phúc lứa đôi Dòch giả : Đoàn Thò Điểm ( SGK ) Đoạn trích : a Vò trí : Từ câu 193 – 216 CPN TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ ( TRÍCH CHINH PHỤ NGÂM ) Dạo hiên vắng thầm gieo bước, Hương gượng đốt hồn đà mê mãi, Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen Gương gượng soi lệ lại châu chan Ngoài rèm thước chẳng mách tin , Trong rèm, dường có đèn biết chăng? Đèn có biết dường chẳng biết, tiện, Lòng thiếp riêng bi thiết mà Buồn rầu nói chẳng nên lời, Hoa đèn với bóng người thương Sắt cầm gượng gảy ngón đàn, Dây uyên kinh đứt phím loan ngại chùng Lòng gửi gió đông có Nghìn vàng xin gửi đến non Yên Non Yên dù chẳng tới miền, Nhớ chàng thăm thẳm đường lên trời Gà eo óc gáy sương năm trống, Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu Hoè phất phơ rủ bóng bốn bên Nỗi nhớ chàng đau đáu xong Khắc đằng đẵng niên , Cảnh buồn người thiết tha lòng, Mối sầu dằng dặc tựa miền biển xa Cành sương đượm tiếng trùng mưa phun b Bố cục - câu đầu: Nỗi bồn chồn, ngóng trơng - câu tiếp: Sự đắm chìm sầu tư khắc khoải - câu lại: Mong ước gửi đến chồng lòng thương nhớ II §äc hiĨu Nçi c« ®¬n cđa ng­êi chinh phơ (16 câu đầu) a c©u ®Çu nỗi bồn chồn, ngóng trơng } * Hµnh ®éng: + Dạo hiên: Lặng lẽ ®i l¹i l¹i đếm bước (tõng b­íc) T©m tr¹ng: + Bu«ng, cn rÌm: LỈp l¹i nhiỊu lÇn (®ßi phen) bån chån, Nh÷ng ®éng t¸c lỈp ®i lỈp l¹i kh«ng mơc ®Ých, v« nghÜa c« ®¬n  NghƯ tht t¶ t©m tr¹ng qua hµnh ®éng * Tr«ng tin th­íc (H­íng ngoµi)  hi väng ®­ỵc tin chång Kh«ng cã tin ( ch¼ng) =>Nçi thÊt väng } *H­íng vỊ ngän ®Ìn (Bªn phßng): T©m sù, t×m sù ®ång c¶m Thêi gian vỊ ®ªm Nçi thao thøc + C©u hái tu tõ: (®Ìn biÕt ch¨ng?) - Hi väng mong manh -Tù tr¶ lêi: (®Ìn ch¼ng biÕt) V× ®Ìn v« tri v« gi¸c Ng­êi chinh phơ tù ý thøc ®­ỵc c¶nh ngé c« ®¬n cđa m×nh + §iƯp tõ (RÌm, ®Ìn) + §iƯp ng÷ b¾c cÇu ( §Ìn biÕt ch¨ng?- §Ìn cã biÕt):  Bót ph¸p t¶ c¶nh ngơ t×nh T©m tr¹ng c« ®¬n, thÊt väng triỊn miªn * H­íng vỊ bãng m×nh (chÝnh lßng m×nh):Nỗi đơn, khơng chia sẻ + Hoa ®Ìn: + Bãng ng­êi: Sù tµn lơi + Kh¸ th­¬ng: Cơ đơn, dần sống - Ng­êi chinh phơ tù th­¬ng m×nh Mèi ®ång - §Ỉng TrÇn C«n th­¬ng cho ng­êi chinh phơ c¶m s©u - §oµn ThÞ §iĨm: + Th­¬ng ng­êi chinh phơ s¾c + Th­¬ng chÝnh m×nh } * TiĨu kÕt: - §o¹n trÝch ®· thĨ hiƯn mét c¸ch tinh tÕ, s©u s¾c t©m tr¹ng lỴ loi cđa ng­êi chinh phơ b»ng th¸i ®é ®ång c¶m s©u s¾c cđa t¸c gi¶ Qua t©m tr¹ng cđa ng­êi chinh phơ, t¸c gi¶ ®· gi¸n tiÕp tè c¸o téi ¸c cđa chiÕn tranh phi nghÜa - §o¹n trÝch thĨ hiƯn bót ph¸p t¶ t©m tr¹ng ®Ỉc s¾c ( T¶ qua hµnh ®éng, cư chØ; t¶ c¶nh ngơ t×nh; giäng ®iƯu tha thiÕt; ®iƯp tõ, ®iƯp ng÷ ) b.8 câu tiếp: Sự đắm chìm sầu tư khắc khoải Gà eo óc gáy sương năm trống, Hoè phất phơ rủ bóng bốn bên - Gµ “eo ãc ”g¸y => ¢m th­a thít , v¨ng v¼ng => Kh«ng gian mªnh m«ng, tÜnh lỈng Tăng thêm ấn tượng vắng vẻ , cô đơn - H “phÊt ph¬” rđ bãng=> Kh«ng khÝ qu¹nh q ®×u hiu §¶o ng÷ => Kh¾c ho¹ ®Ëm nÐt thµnh ấn t­ỵng C¶nh më réng h¬n, cã thªm ©m vµ h×nh ¶nh nh­ng kh«ng gian mªnh m«ng, qu¹nh q, kh«ng khÝ v¾ng lỈng ®×u hiu >< chØ cã mét m×nh chinh phơ T« ®Ëm h¬n nçi c« ®¬n, c« qu¹nh => NghƯ tht t¶ c¶nh ngơ t×nh * T©m tr¹ng chinh phơ : - Kh¾c giê “®»ng ®½ng”nh­ n¨m th¸ng => Thêi gian nh­ kÐo dµi v« tËn =>Thêi gian t©m lÝ - Nçi sÇu “ d»ng dỈc”=>TriỊn miªn , kh«ng døt - So s¸nh : Mèi sÇu = MiỊn biĨn xa=> Nçi sÇu mn v« väng So s¸nh vµ tõ l¸y : Thêi gian chê ®ỵi nh­ kÐo dµi v« tËn , nçi sÇu mn v× c« ®¬n còng triỊn miªn kh«ng ngu«i , kh«ng døt => T©m tr¹ng thĨ nh­ ®ong , ®o, ®Õm ®­ỵc NghƯ tht t¶ c¶nh ngơ t×nh Hương gượng đốt hồn đà mê mãi, Gương gượng soi lệ lại châu chan Sắt cầm gượng gảy ngón đàn , Dây uyên kinh đứt phím loan ngại ngùng Điệp từ “Gương” kết hợp động từ “Gảy , soi , đốt” gắn liền với đồ vật “Đàn, hương, gương”  Thể hành động gượng gạo, miễn cưỡng “Dây đứt phím chùng” - Báo hiệu không hay tình vợ chồng  Bằng nghệ thuật so sánh, ẩn dụ , tượng trưng , tác giả làm nỗi cô đơn ghê gớm bủa vây người chinh phụ * G¾ng g­ỵng ®èt h­¬ng, soi g­¬ng trang ®iĨm, g¶y ®µn =>Mong tho¸t khái nçi sÇu mn §èt h­¬ng : “hån ®µ mª m¶i” => Kh«ng ®Ĩ ý ®Ĩ t©m Soi g­¬ng “ lƯ l¹i ch©u chan” =>Khãc nçi tđi sÇu ®èi diƯn víi chÝnh m×nh G¶y ®µn : Sỵ ®µn ®øt d©y => PhÊp pháng , h·i hïng lo sỵ lỴ loi trän kiÕp C«ng viƯc quen thc, thó ch¬i tao nh· thµnh g¾ng g­ ỵng, miƠn c­ìng => Cµng ®au khỉ, sÇu mn, lo ©u Niềm nhớ thương người chồng phương xa : Lòng gửi gió đông có tiện , Nghìn vàng xin gửi đến non Yên Non Yên dù chẳng tới miền , -Nhớ Hình ảnnhgướ cm lệ thẳ “Gió chà thă m Đô đườnng”, g lê“Non n bằnyê g n” trời  Người chinh phụ muốn gửi niềm thương nhớ đến chồng không hi vọng Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu , Nỗi nhớ chàng đau đáu xong - Các từ láy “ Thăm thẳm, đau đáu…” Tập trung thể nỗi nhớ chừng vô tận Câu thơ : Cảnh buồn người thiết tha lòng, Cành sương đượm tiếng trùng mưa phun Cảnh lạnh lẽo với “Sương, mưa, tiếng côn trùng” Gợi cô đơn, buồn nhớ => Bút pháp ước lệ, độc thoại nội tâm, tả cảnh ngụ tình, tác giả giúp người chinh phụ trực tiếp bộc lộ nỗi nhớ nhung người chồng nơi biên ải III Tỉng kÕt 1.Néi dung : * Ph¶n ¸nh hiƯn thùc bi th¶m chiÕn tranh phi nghÜa , h¹nh bao ®«i løa ph¶i chia l×a , bao phơ n÷ ph¶i ®au khỉ c« ®¬n , mái mßn nhung nhí * C¶m th­¬ng tr­íc nçi c« ®¬n ,sÇu mn , nhí nhung cđa ng­êi chinh phơ, n¹n nh©n ®au khỉ nhÊt cđa chiÕn tranh li t¸n *§Ị cao kh¸t väng h¹nh løa ®«i 2.NghƯ tht : *Nh÷ng cung bËc t×nh c¶m vµ nh÷ng s¾c th¸i kh¸c cđa nçi c« ®¬n sÇu mn lßng chinh phơ ®­ỵc diƠn t¶ thĨ , sèng ®éng => Miªu t¶ néi t©m tinh tÕ , s©u s¾c b»ng nhiỊu biƯn ph¸p * Ng«n ng÷ gi¶n dÞ nh­ng chän läc , sư dơng nhiỊu tõ l¸y cã gi¸ trÞ biĨu c¶m cao *ThĨ th¬ giµu tÝnh d©n téc vµ cã gi¸ trÞ biĨu c¶m Gi¸ trÞ hiƯn thùc vµ ý nghÜa nh©n ®¹o cao c¶ Gãp phÇn ®­a ch÷ N«m lªn ®Ønh cao nỊn v¨n häc d©n téc TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ ( TRÍCH CHINH PHỤ NGÂM ) Đặng Trần Côn –Dòch giả Đoàn Thò Điểm Cho biết người chinh phụ đau khổ ? a/ Chiến tranh phi nghóa đẩy người chồng trận, người chinh phụ lâm vào tình cảnh lẻ loi, đơn chiếc, vò võ chờ chồng mà không rõ ngày b/ Chiến tranh phi nghóa cướp sống hạnh phúc người phụ nữ c/ Nỗi đau người chinh phụ hạnh phúc lứa đôi nỗi đau đáng quan tâm, chia sẻ – lên án lực cướp hạnh phúc họ Chỉ câu thơ lời người chinh phụ cho biết giá trị ? - Lời tâm với đèn : Trong rèm, dường có đèn biết chăng? Đèn có biết dường chẳng biết, Lòng thiếp riêng bi thiết mà Buồn rầu nói chẳng nên lời, Hoa đèn với bóng người thương Ngậm ngùi với vật dụng quen thuộc : Hương gượng đốt hồn đà mê mãi, Gương gượng soi lệ lại châu chan Sắt cầm gượng gảy ngón đàn , Dây uyên kinh đứt phím loan ngại ngùng [...]... d©n téc TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ ( TRÍCH CHINH PHỤ NGÂM ) Đặng Trần Côn –Dòch giả Đoàn Thò Điểm 1 Cho biết vì sao người chinh phụ đau khổ ? a/ Chiến tranh phi nghóa đã đẩy người chồng ra trận, người chinh phụ lâm vào tình cảnh lẻ loi, đơn chiếc, vò võ chờ chồng mà không rõ ngày về b/ Chiến tranh phi nghóa đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của người phụ nữ c/ Nỗi đau của người chinh phụ mất... thẳm, đau đáu…” Tập trung thể hiện nỗi nhớ chừng như vô tận Câu thơ : Cảnh buồn người thiết tha lòng, Cành cây sương đượm tiếng trùng mưa phun Cảnh lạnh lẽo với “Sương, mưa, tiếng côn trùng” Gợi sự cô đơn, buồn nhớ => Bút pháp ước lệ, độc thoại nội tâm, tả cảnh ngụ tình, tác giả giúp người chinh phụ trực tiếp bộc lộ nỗi nhớ nhung người chồng nơi biên ải III Tỉng kÕt 1.Néi dung : * Ph¶n ¸nh hiƯn thùc... đáng quan tâm, chia sẻ – lên án những thế lực cướp đi hạnh phúc của họ 2 Chỉ ra những câu thơ là lời của người chinh phụ và cho biết giá trị của nó ? - Lời tâm sự với ngọn đèn : Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng? Đèn có biết dường bằng chẳng biết, Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi Buồn rầu nói chẳng nên lời, Hoa đèn kia với bóng người khá thương Ngậm ngùi với những vật dụng quen thuộc : Hương... pháng , h·i hïng trong lo sỵ lỴ loi trän kiÕp C«ng viƯc quen thc, thó ch¬i tao nh· thµnh g¾ng g­ ỵng, miƠn c­ìng => Cµng ®au khỉ, sÇu mn, lo ©u 2 Niềm nhớ thương người chồng ở phương xa : Lòng này gửi gió đông có tiện , Nghìn vàng xin gửi đến non Yên Non Yên dù chẳng tới miền , -Nhớ Hình ảnnhgướ cm lệ thẳ “Gió chà thă m Đô đườnng”, g lê“Non n bằnyê g n” trời  Người chinh phụ muốn gửi niềm thương nhớ... gắn liền với các đồ vật “Đàn, hương, gương”  Thể hiện hành động gượng gạo, miễn cưỡng “Dây đứt phím chùng” - Báo hiệu sự không hay trong tình vợ chồng  Bằng nghệ thuật so sánh, ẩn dụ , tượng trưng , tác giả làm nổi nỗi cô đơn ghê gớm đang bủa vây người chinh phụ * G¾ng g­ỵng ®èt h­¬ng, soi g­¬ng trang ®iĨm, g¶y ®µn =>Mong tho¸t khái nçi sÇu mn §èt h­¬ng : “hån ®µ mª m¶i” => Kh«ng ®Ĩ ý ®Ĩ t©m Soi... ph¶i ®au khỉ trong c« ®¬n , mái mßn nhung nhí * C¶m th­¬ng tr­íc nçi c« ®¬n ,sÇu mn , nhí nhung cđa ng­êi chinh phơ, n¹n nh©n ®au khỉ nhÊt cđa chiÕn tranh li t¸n *§Ị cao kh¸t väng h¹nh phóc løa ®«i 2.NghƯ tht : *Nh÷ng cung bËc t×nh c¶m vµ nh÷ng s¾c th¸i kh¸c nhau cđa nçi c« ®¬n sÇu mn trong lßng chinh phơ ®­ỵc diƠn t¶ cơ thĨ , sèng ®éng => Miªu t¶ néi t©m tinh tÕ , s©u s¾c b»ng nhiỊu biƯn ph¸p * Ng«n...* T©m tr¹ng chinh phơ : - Kh¾c giê “®»ng ®½ng”nh­ n¨m th¸ng => Thêi gian nh­ kÐo dµi v« tËn =>Thêi gian t©m lÝ - Nçi sÇu “ d»ng dỈc”=>TriỊn miªn , kh«ng døt - So s¸nh : Mèi sÇu = MiỊn biĨn xa=> Nçi sÇu mn trong v« ... TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ ( TRÍCH CHINH PHỤ NGÂM ) Đặng Trần Côn –Dòch giả Đoàn Thò Điểm Cho biết người chinh phụ đau khổ ? a/ Chiến tranh phi nghóa đẩy người chồng trận, người chinh. .. tâm trạng khao khát tình yêu,hạnh phúc lứa đôi Dòch giả : Đoàn Thò Điểm ( SGK ) Đoạn trích : a Vò trí : Từ câu 193 – 216 CPN TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ ( TRÍCH CHINH PHỤ NGÂM ) Dạo hiên... trận, người chinh phụ lâm vào tình cảnh lẻ loi, đơn chiếc, vò võ chờ chồng mà không rõ ngày b/ Chiến tranh phi nghóa cướp sống hạnh phúc người phụ nữ c/ Nỗi đau người chinh phụ hạnh phúc lứa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 27 tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ , Tuần 27 tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ , Tuần 27 tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay