Tuần 26 nghe viết thắng biển chính tả 4

10 73 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:03

LP: LP:4a2 4a2 Ngy 09 thỏng 03 nm 2012 Ngy 09 thỏng 03 nm 2012 Th sỏu ngy 09 thỏng 03 nm 2012 BI GING IN T MễN: CHNH T BI: Nghe - vit: THNG BIN Kim tra bi c: giao tha, dao, rao vt ranh gii, c gianh, danh lam Bi mi: Hng dn vit chớnh t a Trao i ni dung on Qua on em thy hỡnh nh cn bóo bin hin nh th no? hỡnh nh cn bóo bin hin rt d, nú tn cụng d di vo khỳc mng manh b Vit t khú: m lan rng p vt ln gin d iờn cung quyt tõm Th sỏu ngy 09 thỏng 03 nm 2012 Chớnh taỷ (Nghe - vieỏt) Baứi vieỏt li Thaộng bieồn c) Vit chớnh t: 2) in vo ch trng: b) Ting cú in hay inh ? - lung linh - gi gỡn - bỡnh tnh - nhng nhn - rung rinh kớn - thm - lng thinh - hc sinh - gia ỡnh - thụng minh TIP SC ỏp ỏn: nhỡn li- khng l- ngn labỳp nừn- ỏnh nn- lúng lỏnhlung linh- nng- l lln lờn- ln xung Chun b bi: Nh - vit: Bi th v tiu i xe khụng kớnh ...Th sỏu ngy 09 thỏng 03 nm 2012 BI GING IN T MễN: CHNH T BI: Nghe - vit: THNG BIN Kim tra bi c: giao tha, dao, rao vt ranh gii, c gianh, danh lam Bi mi: Hng... Vit t khú: m lan rng p vt ln gin d iờn cung quyt tõm Th sỏu ngy 09 thỏng 03 nm 2012 Chớnh taỷ (Nghe - vieỏt) Baứi vieỏt li Thaộng bieồn c) Vit chớnh t: 2) in vo ch trng: b) Ting cú in hay inh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 26 nghe viết thắng biển chính tả 4 , Tuần 26 nghe viết thắng biển chính tả 4 , Tuần 26 nghe viết thắng biển chính tả 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay