Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ tin học 7

21 139 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:02

TIẾT: 52 GV thực : Đào Thị Vân Tr ường : THCS Thống Nhất Sĩ số: Thứ tư ngày 02 tháng 03 năm 2016 Nhắc lại kiến thức Hãy kể tên số dạng biểu đồ học? Những biểu đồ sử dụng trường hợp nào? TRẢ LỜI Có dạng biểu đồ thường sử dụng là: Biểu đồ cột: Dùng để so sánh liệu có nhiều cột Biểu đồ đường gấp khúc: Dùng để so sánh liệu dự đốn xu tăng hay giảm liệu Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mơ tả tỉ lệ giá trị liệu so với tổng thể Tuần 27- Tiết 52 BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (Tiếp) Tạo biểu đồ Chỉnh sửa biểu đồ Tạo biểu đồ: Các bước tạo biểu đồ: - B1: Chọn miền có liệu cần vẽ biểu đồ - B2: Nháy nút Chart Wizard cơng cụ (Insert/chart) - B3: Nháy liên tiếp nút Next hộp thoại cuối nháy Finish (khi nút next bị mờ đi) Để tạo biểu đồ cho bảng số liệu trên, ta thực thao tác gì? Tạo biểu đồ: Các bước tạo biểu đồ: - B1: Chọn miền có liệu cần vẽ biểu đồ - B2: Nháy nút Chart Wizard cơng cụ (Insert/chart) - B3: Nháy liên tiếp nút Next hộp thoại cuối nháy Finish (khi nút next bị mờ đi) 3 Tạo biểu đồ: a Chọn dạng biểu đồ: Sau bảng chọn Chart Wizard mở ra: - B1: Nháy chọn nhóm biểu đồ - B2: Nháy chọn dạng biểu đồ nhóm - B3: nháy Next để sang bước Chọn nhóm biểu đồ Chọn dạng biểu đồ nhóm Nháy Next để sang bước * Ví dụ số dạng biểu đồ Quan sát vào dạng biểu đồ thấy biểu đồ phù hợp để miêu tả liệu số HSG lớp qua năm? Tạo biểu đồ: a Chọn dạng biểu đồ: b Xác định miền liệu: Tại cửa sổ thứ Chart Wizard: - B1: Kiểm tra miền liệu sửa đổi, cần - B2: Chọn dãy liệu cần minh họa theo hàng hay theo cột Chọn dãy liệu cần minh họa theo hàng hay cột Kiểm tra miền liệu sửa đổi, cần 3 Tạo biểu đồ: a Chọn dạng biểu đồ: b Xác định miền liệu: c Các thơng tin giải thích biểu đồ: Bước thứ bảng Chart Wizard: Chart Title: Chọn tiêu đề cho biểu đồ Category: Chú giải cho trục ngang Value: Chú giải cho trục đứng * Lưu ý : SGK Chọn tiêu đề biểu đồ Cho giải trục ngang Cho giải trục đứng Tạo biểu đồ: a Chọn dạng biểu đồ: b Xác định miền liệu: c Các thơng tin giải thích biểu đồ: d Vị trí đặt biểu đồ: - B1: Chọn vị trí lưu biểu đồ - B2: Nháy Finish để kết thúc * Lưu ý : SGK Chọn vị trí lưu biểu đồ Nháy Finish để kết thúc Chỉnh sửa biểu đồ: a Thay đổi vị trí biểu đồ: Để thay đổi vị trí biểu đồ, em nháy chuột biểu đồ để chọn kéo thả đến vị trí Làm để thay đổi vị trí biểu đồ tạo trước đó? Chỉnh sửa biểu đồ: a Thay đổi vị trí biểu đồ: Để thay đổi vị trí biểu đồ, em nháy chuột biểu đồ để chọn kéo thả đến vị trí Vậy thay đổ dạng biểu đồ tạo sang dạng biểu đồ khác khơng nhỉ? Chỉnh sửa biểu đồ: a Thay đổi vị trí biểu đồ: b Thay đổi dạng biểu đồ: - B1: Nháy chọn biểu đồ - B2: Nháy mũi tên nút Chart Type - B3: Chọn kiểu biểu đồ Nháy chọn biểu đồ Nháy vào mũi tên để mở bảng chọn Chọn kiểu biểu đồ thích hợp 4 Chỉnh sửa biểu đồ: a Thay đổi vị trí biểu đồ: Để xóa biểu đồ ta thực nào? b Thay đổi dạng biểu đồ: c Xóa biểu đồ: - B1: Chọn biểu đồ cần xóa - B2: Nhấn phím Delete bàn phím d Sao chép biểu đồ vào văn Word: - B1: Nháy chuột biểu đồ nháy lệnh Copy (Ctrl+C) - B2: Chọn văn Word nháy lệnh Paste (Ctrl+V) Củng Cố: A CÁC BƯỚC TẠO BIỂU ĐỒ Bài tập củng cố Tại bước, nháy nút Finish chưa bước cuối cùng, biểu đồ có tạo hay khơng? Nút Back bước có ý nghĩa nào? Tại bước, em nháy nút Finish (Kết thúc) chưa bước cuối biểu đồ tạo Khi nội dung hay tính chất bị bỏ qua (ở bước sau) đặt theo ngầm định Trên hộp thoại cần em nháy nút Back (Quay lại) để trở lại bước trước Chọn đáp án đúng: Muốn thay đổi dạng biểu đồ tạo ta thực nào? A Nháy nút mũi tên cơng cụ Chart type chọn kiểu thích hợp B Phải xố biểu đồ cũ thực lại thao tác tạo biểu đồ C Nháy nút Chart Wizard cơng cụ biểu đồ chọn kiểu thích hợp D Đáp án khác Câu Điền từ vào chỗ trống để hồn thành nội dung sau: trực quan Biểu đồ cách minh họa liệu ., sánh giúp ta dễso số liệu hơn, dễ dự xu đốn .tăng hay giảm số liệu Câu Để chép biểu đồ sang Word ta thực nào?  Nháy chuột biểu đồ nháy nút Copy  Mở văn Word nháy nút Paste cơng cụ Dặn dò: - Về nhà em học kết hợp với xem SGK - Đọc trước nội dung “bài thực hành Tạo biểu đồ để minh họa” - Đọc trả lời câu hỏi 3,4,5 SGK trang 88 Xin chân thành cảm ơn q thầy đến dự Kính chúc q thầy dồi sức khỏe !!! Chúc em học tập tốt [...]...3 Tạo biểu đồ: a Chọn dạng biểu đồ: b Xác định miền dữ liệu: c Các thơng tin giải thích biểu đồ: d Vị trí đặt biểu đồ: - B1: Chọn vị trí lưu biểu đồ - B2: Nháy Finish để kết thúc * Lưu ý : SGK 1 Chọn vị trí lưu biểu đồ 2 Nháy Finish để kết thúc 4 Chỉnh sửa biểu đồ: a Thay đổi vị trí của biểu đồ: Để thay đổi vị trí của biểu đồ, em nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị... để thay đổi vị trí của biểu đồ đã được tạo trước đó? 4 Chỉnh sửa biểu đồ: a Thay đổi vị trí của biểu đồ: Để thay đổi vị trí của biểu đồ, em nháy chuột trên biểu đồ để chọn và kéo thả đến vị trí mới Vậy có thể thay đổ dạng biểu đồ đã được tạo sang dạng biểu đồ khác được khơng nhỉ? 4 Chỉnh sửa biểu đồ: a Thay đổi vị trí của biểu đồ: b Thay đổi dạng biểu đồ: - B1: Nháy chọn biểu đồ - B2: Nháy mũi tên ở... Chart Type - B3: Chọn kiểu biểu đồ 1 Nháy chọn biểu đồ 2 Nháy vào mũi tên để mở bảng chọn 3 Chọn kiểu biểu đồ thích hợp 4 Chỉnh sửa biểu đồ: a Thay đổi vị trí của biểu đồ: Để xóa biểu đồ ta thực hiện như thế nào? b Thay đổi dạng biểu đồ: c Xóa biểu đồ: - B1: Chọn biểu đồ cần xóa - B2: Nhấn phím Delete trên bàn phím d Sao chép biểu đồ vào văn bản Word: - B1: Nháy chuột trên biểu đồ và nháy lệnh Copy (Ctrl+C)... dạng biểu đồ đã tạo ra ta thực hiện như thế nào? A Nháy nút mũi tên trên thanh cơng cụ Chart type và chọn kiểu thích hợp B Phải xố biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ C Nháy nút Chart Wizard trên thanh cơng cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợp D Đáp án khác Câu 4 Điền từ vào chỗ trống để hồn thành nội dung sau: trực quan Biểu đồ là cách minh họa dữ liệu ., sánh giúp ta dễso số liệu. .. dễso số liệu hơn, nhất là dễ dự xu thế đốn .tăng hay giảm của các số liệu Câu 5 Để sao chép biểu đồ sang Word ta thực hiện như thế nào?  Nháy chuột trên biểu đồ và nháy nút Copy  Mở văn bản Word và nháy nút Paste trên thanh cơng cụ Dặn dò: - Về nhà các em học bài kết hợp với xem SGK - Đọc trước nội dung “bài thực hành 9 Tạo biểu đồ để minh họa” - Đọc và trả lời các câu hỏi 3,4,5 SGK trang 88 Xin... B2: Chọn văn bản Word và nháy lệnh Paste (Ctrl+V) Củng Cố: A CÁC BƯỚC TẠO BIỂU ĐỒ Bài tập củng cố 1 Tại mỗi bước, nếu nháy nút Finish khi chưa ở bước cuối cùng, biểu đồ có được tạo ra hay khơng? 2 Nút Back ở mỗi bước có ý nghĩa như thế nào? 1 Tại mỗi bước, nếu em nháy nút Finish (Kết thúc) khi chưa ở bước cuối cùng thì biểu đồ cũng được tạo Khi đó các nội dung hay tính chất bị bỏ qua (ở các bước sau)... trước nội dung “bài thực hành 9 Tạo biểu đồ để minh họa” - Đọc và trả lời các câu hỏi 3,4,5 SGK trang 88 Xin chân thành cảm ơn q thầy cơ đã đến dự giờ Kính chúc q thầy cơ dồi dào sức khỏe !!! Chúc các em học tập tốt ... giảm liệu Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mơ tả tỉ lệ giá trị liệu so với tổng thể Tuần 27- Tiết 52 BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (Tiếp) Tạo biểu đồ Chỉnh sửa biểu đồ Tạo biểu đồ: Các... đề biểu đồ Cho giải trục ngang Cho giải trục đứng Tạo biểu đồ: a Chọn dạng biểu đồ: b Xác định miền liệu: c Các thơng tin giải thích biểu đồ: d Vị trí đặt biểu đồ: - B1: Chọn vị trí lưu biểu đồ. .. bảng chọn Chọn kiểu biểu đồ thích hợp 4 Chỉnh sửa biểu đồ: a Thay đổi vị trí biểu đồ: Để xóa biểu đồ ta thực nào? b Thay đổi dạng biểu đồ: c Xóa biểu đồ: - B1: Chọn biểu đồ cần xóa - B2: Nhấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ tin học 7 , Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ tin học 7 , Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ tin học 7 , Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã tạo ra ta thực hiện như thế nào?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay