Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác hình học 7

12 64 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:02

1 Th no l ng trung tuyn ca tam giỏc ? 2.Trng tõm ca tam giỏc l gỡ ? Cỏch xỏc nh trng A tõm tam giỏc ? - Cho ABC, cỏc trung tuyn P N AM, BN, CP Gi G l trng tõm tam giỏc Hóy in vo ch trng : G B M GN 1 AG GP = ; = ; = AM GC BN C Mụn Hỡnh hc : TIT 54 LC NGHIP , NGAY 23 THANG 03 NM 2015 Ngi thc hin : TH HU Bi 1: Cho DEF cõn ti D vi ng trung tuyn DI a)Chng minh DEI = DFI b) Chng minh DI vuụng gúc vi EF ? ( Cỏc gúc DIE v DIF l nhng gúc gỡ ?) c) Bit DE = DF = 13cm, EF = 10cm Hóy tớnh di trung tuyn DI Bi : Chng minh nh lý: Trong mt tam giỏc cõn, hai ng trung tuyn ng vi hai cnh bờn thỡ bng A F B E C Bi : Cho hỡnh v Hóy in s thớch hp vo ch trng cỏc ng thc sau : 1 a) MG = MR ; GR = MR ; GR = MG 3 b) NS = NG ;NS = .GS ; NG = GS Bi cng c : Trong trng hp no thỡ im G l trng tõm ca tam giỏc ? Vỡ ? Bi cng c : Cho G l trng tõm ca tam giỏc MNP vi ng trung tuyn PK Trong cỏc khng nh sau, khng nh no ỳng ? PG PG GK GK A = ; B = 3; C = ; D = PK GK PK PG Bi 29/67 SGK: Cho G l trng tõm ca tam giỏc u ABC.Chng minh rng : GA = GB = GC S phõn tớch bi toỏn GA=GB=GC 2 AD = BE = CF AD=BE=CF 3 AD=BE(kt qu bi 26) BE=CF(kt qu bi 26) S CHNG MINH BI TON AB=AC BE=CF AB=BC AD=CF 2 BE = CF 3 2 AD = CF 3 A GB=GC GA=GB=GC GA=GC F E G C D B Lm th no chia u ming bỏnh ny cho ngi ? A C G B Hng dn v nh - Bài tập nhà số 25, 27, 30 (tr.67 SGK) Tiết sau cần ôn tập khái niệm tia phân giác góc, cách gấp hỡnh để xác định tia phân giác góc (Toán 6) Vẽ phân giác góc thước com pa (Toán 7) Mỗi HS chuẩn bị mảnh giấy có hỡnh dạng góc thước thng có hai lề song song Xin chõn thnh cm n Quý thy cụ giỏo ó v d tit hc! Chỳc cỏc em hc sinh lp 7/7 chm ngoan, hc gii! [...]... - Bài tập về nhà số 25, 27, 30 (tr. 67 SGK) Tiết sau cần ôn tập khái niệm tia phân giác của một góc, cách gấp hỡnh để xác định tia phân giác của một góc (Toán 6) Vẽ phân giác của góc bằng thước và com pa (Toán 7) Mỗi HS chuẩn bị một mảnh giấy có hỡnh dạng một góc và một thước thng có hai lề song song Xin chõn thnh cm n Quý thy cụ giỏo ó v d tit hc! Chỳc cỏc em hc sinh lp 7/ 7 chm ngoan, hc gii! ...1 Th no l ng trung tuyn ca tam giỏc ? 2.Trng tõm ca tam giỏc l gỡ ? Cỏch xỏc nh trng A tõm tam giỏc ? - Cho ABC, cỏc trung tuyn P N AM, BN, CP Gi G l trng tõm tam giỏc Hóy in vo ch trng... Bài tập nhà số 25, 27, 30 (tr. 67 SGK) Tiết sau cần ôn tập khái niệm tia phân giác góc, cách gấp hỡnh để xác định tia phân giác góc (Toán 6) Vẽ phân giác góc thước com pa (Toán 7) Mỗi HS chuẩn bị... trng tõm ca tam giỏc ? Vỡ ? Bi cng c : Cho G l trng tõm ca tam giỏc MNP vi ng trung tuyn PK Trong cỏc khng nh sau, khng nh no ỳng ? PG PG GK GK A = ; B = 3; C = ; D = PK GK PK PG Bi 29/ 67 SGK: Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác hình học 7 , Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác hình học 7 , Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác hình học 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay