So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật

24 109 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:02

Chủ Đề Thảo Luận: Tất thể sống Trái Đất TB tập hợp TB nh :nấm ,virut,động vật thực vật ,thậm chí ngời v.v Chính vậy,Thực Vật Động Vật thể sống đợc tập hợp từ nhiều TB.Tuy nhiên, xét cấu trúc có điểm giống khác Để nghiên cứu ta tìm hiểu so sánh cấu trúc tế bào nó: virus Thực Vật Nấm Động Vật TB Động Vật TB Thực Vật 1, Hạch nhân Nhân Ribosome 4.Túi Tiết 5.Mạng Lới nội chất 6.Bộ máy Golgi 7.Khung xơng TB 8.ER trơn 9.Ty Thể 10.Không Bào 11.TB chất 12.Lyrosome 13 Trung Thể Tế Bào Động Vật Đều có cấu trúc Tb ,đều thuộc nhóm có nhân điển hình (EUCARYOT) TB có : -Màng Tế bào -Chất nguyên sinh có bào quan:Ty thể ,Thể golgi,ribosome,lới nội chất có cấu trúc giống -nhân Tế bào đơn vị tổ chức sở thể sống` Màng sinh chất TB Thực Vật Động Vật tầng kép Lipit dày khoảng 9nm có số Protein có chức điều tiết nh : -Protein màng tạo thành kênh dẫn truyền -Protein qua màng dẫn truyền (Thụ quan) -Chất nhận diện ( Protein gắn vào màng nhận diện Tb) Các hạt ATP - sintaza Ty thể có tất tế Xoang bào sống động thực vật, bào quan có dạng Chất hình ống xúc xích ,số lợng đa dạng từ 1vàihàng nghìn ty thể Ribosome Cristae Chức năng:cung cấp lợng cho trình Hạt TĐC Tb Ty thể có genome riêng độc lập Màng Trong ADN Màng Là bào quan quan trọng TB chất gồm hệ thống túi màng kép xếp chồng lên song song theo hình vòng cung Chiều dày màng kép 6-7nm ,k/c màng 2-9 nm,k/c túi màng 5-20 nm Chức năng: Tập trung ,bao gói,phân phối phần tử đợc tổng hợp tb chất Các Protein tiết đợc vận chuyển đến phức hệ Golgi để tổng hợp vận chuyển đến số vị trí khác Ribosome bào quan nhỏ màng giới hạn nơi để tổng hợp protein tb.Nó có kích thớc từ 1525nm.Đợc cấu tạo từ phân tử protein ARN ribosome Lới nôi chất thành phần nội bào chủ yếu hệ màng trong,là hệ thống vận chuyển phần tử định đến địa cần thiết ,trong phần tử khác trôi tự TB chất Gồm loại: ER trơn ribosome nơi tổng hợp Lipit,giải độc bể chứa Calsium ER hạt Ribosome bám lên bề mặt ngoài.Quá trình dịch mã R ER hạt thờng để tổng hợp Pr tiết Nhân bào quan lớn dễ nhìn thấy TB nhân.Là nơi chứa NST TB,là nơi diễn trình nhân đôi AND tổng hợp ARN Nhân TB có dạng hình cầu đợc bao bọc lớp màng kép gọi màng nhân.Màng nhân dùng để bao bảo vệ ADN Nhân có cấu trúc phần chủ yếu: 1.Màng nhân 2.Thể nhiễm sắc 3.Nhân Động Vật Thực Vật Vách Tb Không có Có Xelluloza Lạp Thể Không có Có Trung Thể Có Không có Không Bào Không nhỏ Có không bào lớn Hạt trữ Tinh bột Ngoài ra,giữa Thực Vật Động Vật có khác số lợng bào quan.Vd:ở Động Vật chứa 10-20 thể golgi Thực vật chứa hàng trăm thể Golgi Lạp thể nhóm bào quan đặc trng TB Thực Vật gồm:-Lục Lạp -Vô Sắc Lạp -Sắc lạp 1.Lục lạp Chứa sắc tố màu lục Clorophin làm cho thực vật có màu xanh đóng vai trò quan trọng quang hợp Lục lạp có AND vòng Ribosome riêng nên tự tổng hợp pr cần thiết Hình dạng không xác định,phân bố phận không màu mô phôi ,ngọn rễ,ngọn thân,nội nhũ hạt.có loại: -Lạp bột Lạp dầu Lạp đạm Sắc lạp tạo màu vàng,da cam ,đỏ cho loại hoa có chứa sắc tố carotenoit Hình thoi ,nhiều cạnh Là nơi chứa nhiều hoạt tính sinh học Tb,Tham gia trình quang hợp -Là Bào quan đặc trng Động Vật Trung tử bào quan đợc tạo lắp ráp tổ chức vi quản.Trung tử ống hình trụ ,rỗng,dài ,gồm vi quản xếp thành vòng Trung tử đóng vai trò quan trọng phân chia TB Trong Tb thờng có trung tử trung tâm tb chất,gần màng nhân đợc xếp thẳng góc theo trục dọc Không bào lớn Thực vật có Động vật nhỏ (Không bào có tác dụng dự trữ chất sông ,nớc ,và điều hoà trình thẩm thấu,thẩm tách ,cây xanh cần hấp thụ chất dinh dỡng cách trực tiếp từ môi trờng nên cần phải có không bào lớn để hấp thụ tốt dự trữ tốt) Qua việc so sánh ta rút đợc : - Có điểm giống trong cấu tạo Tb Động Vật Thực Vật,Phản ánh chúng có chức giống nhau,đều đơn vị cấu tạo nên thể đa bào ,đơn vị hoạt động sống đơn vị di truyền -Những điểm giống Tb Động Vật Thực vật chứng tỏ chúng có nguồn gốc chung -Những điểm khác phản ánh chiều tiến hoá từ nguồn gốc chung: - Thực Vật Tiến hoá theo hớng tự dỡng - Động Vật tiến hoá theo hớng dị dỡng [...]... Thể Có Không có Không Bào Không hoặc rất nhỏ Có 1 không bào lớn Hạt dữ trữ Tinh bột Ngoài ra,giữa Thực Vật và Động Vật còn có sự khác nhau về số lợng bào quan.Vd:ở Động Vật chứa 10-20 thể golgi còn Thực vật chứa hàng trăm thể Golgi Lạp thể là nhóm bào quan đặc trng của TB Thực Vật gồm:-Lục Lạp -Vô Sắc Lạp -Sắc lạp 1 2 3 1.Lục lạp Chứa sắc tố màu lục là Clorophin làm cho thực vật có màu xanh đóng vai... ,nớc ,và điều hoà quá trình thẩm thấu,thẩm tách ,cây xanh cần hấp thụ chất dinh dỡng 1 cách trực tiếp từ môi trờng nên cần phải có không bào lớn để hấp thụ tốt và dự trữ tốt) Qua việc so sánh trên ta rút ra đợc : - Có các điểm giống nhau trong trong cấu tạo giữa Tb Động Vật và Thực Vật, Phản ánh chúng đều có những chức năng cơ bản giống nhau,đều là đơn vị cấu tạo nên cơ thể đa bào ,đơn vị hoạt động. .. đặc trng của Động Vật Trung tử là bào quan đợc tạo ra do sự lắp ráp và tổ chức của vi quản.Trung tử là ống hình trụ ,rỗng,dài ,gồm 3 bộ vi quản xếp thành vòng Trung tử đóng vai trò quan trọng trong sự phân chia TB Trong Tb thờng có 2 trung tử ở trung tâm tb chất,gần màng nhân và đợc xếp thẳng góc theo trục dọc Không bào lớn ở Thực vật mới có còn Động vật thì không có hoặc rất nhỏ (Không bào có tác... năng cơ bản giống nhau,đều là đơn vị cấu tạo nên cơ thể đa bào ,đơn vị hoạt động sống và đơn vị di truyền -Những điểm giống nhau giữa Tb Động Vật và Thực vật chứng tỏ giữa chúng có 1 nguồn gốc chung -Những điểm khác nhau phản ánh 2 chiều tiến hoá từ 1 nguồn gốc chung: - Thực Vật Tiến hoá theo hớng tự dỡng - Động Vật tiến hoá theo hớng dị dỡng ... hợp các Pr tiết Nhân là bào quan lớn nhất và dễ nhìn thấy nhất trong TB nhân.Là nơi chứa các NST của TB,là nơi diễn ra quá trình nhân đôi AND và tổng hợp ARN Nhân TB có dạng hình cầu và đợc bao bọc bởi 1 lớp màng kép gọi là màng nhân.Màng nhân dùng để bao ngoài và bảo vệ ADN Nhân có cấu trúc 3 phần chủ yếu: 1.Màng nhân 2.Thể nhiễm sắc 3.Nhân con Động Vật Thực Vật Vách Tb Không có Có Xelluloza... 1525nm.Đợc cấu tạo từ các phân tử protein và ARN ribosome Lới nôi chất là thành phần nội bào chủ yếu của hệ màng trong,là hệ thống vận chuyển các phần tử nhất định đến các địa chỉ cần thiết ,trong khi các phần tử khác thì trôi nổi tự do trong TB chất Gồm 2 loại: ER trơn không có ribosome là nơi tổng hợp Lipit,giải độc và bể chứa Calsium ER hạt là do các Ribosome bám lên bề mặt ngoài.Quá trình dịch...Là bào quan quan trọng của TB chất gồm hệ thống túi màng kép xếp chồng lên nhau song song theo hình vòng cung Chiều dày màng kép 6-7nm ,k/c 2 màng 2-9 nm,k/c túi màng 5-20 nm Chức năng: Tập trung ,bao gói,phân phối các phần tử đã đợc tổng hợp trong tb chất Các Protein tiết đợc vận chuyển đến phức hệ Golgi để tổng hợp và vận chuyển đến 1 số vị trí khác Ribosome là bào quan nhỏ không... AND vòng và Ribosome riêng nên tự tổng hợp pr cần thiết Hình dạng không xác định,phân bố trong các bộ phận không màu nhất là các mô phôi ,ngọn rễ,ngọn thân,nội nhũ của hạt.có 3 loại: -Lạp bột Lạp dầu Lạp đạm Sắc lạp tạo màu vàng,da cam ,đỏ cho các loại hoa quả có chứa sắc tố carotenoit Hình thoi ,nhiều cạnh Là nơi chứa nhiều hoạt tính sinh học của Tb,Tham gia quá trình quang hợp -Là Bào quan ... ,virut ,động vật thực vật ,thậm chí ngời v.v Chính vậy ,Thực Vật Động Vật thể sống đợc tập hợp từ nhiều TB.Tuy nhiên, xét cấu trúc có điểm giống khác Để nghiên cứu ta tìm hiểu so sánh cấu trúc tế bào. .. virus Thực Vật Nấm Động Vật TB Động Vật TB Thực Vật 1, Hạch nhân Nhân Ribosome 4.Túi Tiết 5.Mạng Lới nội chất 6.Bộ máy Golgi 7.Khung xơng TB 8.ER trơn 9.Ty Thể 10.Không Bào 11.TB chất 12.Lyrosome... sắc 3.Nhân Động Vật Thực Vật Vách Tb Không có Có Xelluloza Lạp Thể Không có Có Trung Thể Có Không có Không Bào Không nhỏ Có không bào lớn Hạt trữ Tinh bột Ngoài ra,giữa Thực Vật Động Vật có khác
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật , So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật , So sánh tế bào động vật và tế bào thực vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay