Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngữ văn 12

16 59 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:00

TiÕt : NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ I TÌM HIỂU CHUNG Tư tưởng, đạo lí: quan niệm lí tưởng (lẽ sống), cách sống, hoạt động sống mối quan hệ sống người Nghò luận tư tưởng, đạo lí: trình kết hợp thao tác lập luận để làm rõ quan niệm Biện pháp: Phải hiểu rõ quan niệm đóù gì? Nó nào? Các khía cạnh cụ thể? Mặt đúng/ sai? Thái độ (tán thành/ phản đối)… ? NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ I TÌM HIỂU CHUNG Tư tưởng, đạo lí? Nghò luận tư tưởng, đạo lí? Biện pháp? Yêu cầu làm: - Nội dung: giới thiệu, giải thích, phân tích, bình luận, chứng minh nêu ý nghóa, học tư tưởng đạo lí - Diễn đạt: chuẩn xác, mạch lạc, sử dụng tu từ, biểu cảm phải phù hợp, có chừng mực NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ T×m hiĨu ®Ị vµ lËp dµn ý Đề bµi: Anh (chÞ) h·y trả lêi c©u hái sau cđa nhµ th¬ Tè Hữu: “¤i ! Sèng ®Đp lµ thÕ nµo, hìi b¹n” (Mét khóc ca) a Tìm hiểu đề Hoạt động nhóm Tổ 1: C©u thơ Tè H÷u nªu lªn vÊn ®Ị g×? Tổ 2: Víi häc sinh, niªn ngµy nay, sèng thÕ nµo coi lµ sèng ®Đp? §Ĩ sèng ®Đp, người cÇn rÌn lªn nh÷ng phÈm chÊt nµo? Tổ 3: Víi ®Ị bµi trªn, cÇn vËn dơng nh÷ng thao t¸c lËp ln nµo? Tổ 4: Bµi viÕt nµy cÇn sư dơng c¸c tài­ liƯu thc lÜnh vùc nµo cc sèng ®Ĩ lµm dÉn chøng? Cã thĨ nªu c¸c dÉn chøng v¨n häc kh«ng? V× sao? NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ * VÊn ®Ị nghÞ ln: “Lèi sèng ®Đp” * Sèng ®Đp: - Sèng cã lÝ tưởng ®óng ®¾n, cao c¶, phï hỵp víi thêi ®¹i, x¸c ®Þnh vai trß, tr¸ch nhiƯm cđa b¶n th©n - Cã ®êi sèng t×nh c¶m ®óng mùc, phong phó vµ hµi hoµ - Cã hµnh ®éng ®óng ®¾n * §Ĩ sèng ®Đp, người cÇn rÌn lun nh÷ng phÈm chÊt: - Ch¨m chØ häc tËp, khiªm tèn häc hái, biÕt nu«i dưỡng nh÷ng hoµi b·o, nh÷ng ­ước m¬ - Thường xuyªn tu dưỡng, rÌn lun ®¹o ®øc, bao dung, ®é lượng, cã t×nh thương yªu người * C¸c thao t¸c lËp ln cÇn sư dơng: - Gi¶i thÝch - Ph©n tÝch - Chøng minh - B×nh ln * CÇn sư dơng c¸c tài liệu lÜnh vùc ®êi sèng thùc tÕ vµ v¨n häc b LËp dµn ý * Më bµi:   - Nªu vÊn ®Ị cÇn nghÞ ln - TrÝch dÉn nguyªn v¨n c©u th¬ cđa Tè H÷u - Nªu quan ®iĨm cđa b¶n th©n vỊ vÊn ®Ị ®ã Cã thĨ giíi thiƯu vÊn ®Ị theo nhiỊu c¸ch: quy n¹p, diƠn dÞch, ph¶n ®Ị… * Th©n bµi - Gi¶i thÝch thÕ nµo lµ “sèng ®Đp” - Ph©n tÝch nh÷ng khÝa c¹nh biĨu hiƯn lèi sèng ®Đp vµ giíi thiƯu mét sè tÊm gương sèng ®Đp ®êi sèng vµ v¨n häc DÉn chøng: “Tõ Êy”(Tè H÷u), “Sèng lµ cho ®©u chØ nhËn riªng m×nh”, hay “Sèng lµ cho chÕt còng lµ cho”(Tè H÷u), nh÷ng tÊm gương hi sinh cao c¶ v× lÝ tưởng: Phan Đình Giãt Lª V¨n T¸m, Vâ ThÞ S¸u… - Phª ph¸n nh÷ng quan niƯm vµ lèi sèng kh«ng ®Đp ®êi sèng: lèi sèng vÞ kØ, bu«ng th¶, cã nh÷ng suy nghÜ vµ hµnh ®éng tr¸i víi nh÷ng chn mùc ®¹o ®øc… - X¸c ®Þnh phương hướng vµ biƯn ph¸p phÊn ®Êu ®Ĩ cã thĨ sèng ®Đp thường xuyªn tu dưỡng tư tưởng ®¹o ®øc, lèi sèng phï hỵp víi thêi ®¹i vµ chn mùc ®¹o ®øc x· héi * KÕt bµi: - Kh¼ng ®Þnh ý nghÜa cđa sèng ®Đp - Liªn hƯ vµ rót bµi häc cho b¶n th©n 6 CÁCH LÀM BÀI a.Mở bài: Giới thiệu tư tưởng, đạo lí cần nghò luận, trích dẫn ý kiến b Th©n bµi: C¸c bước tiÕn hµnh ë phÇn th©n bµi : + Gi¶i thÝch kh¸i niƯm cđa ®Ị bµi + Gi¶i thÝch vµ chøng minh vÊn ®Ị ®Ỉt + Ph©n tÝch nh÷ng mỈt ®óng, b¸c bá nh÷ng biĨu hiƯn sai cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ị bµn ln + Nªu ý nghÜa bµi häc a + DiƠn ®¹t cÇn chn x¸c m¹ch l¹c cã thĨ sư dơng mét sè phÐp tu tõ vµ u tè biĨu c¶m ph¶i phï hỵp c Kết bài: Đánh giá chung; nêu ý nghóa, rút học nhận thức hành động tư tưởng, đạo lí yêu cầu * Chú ý: Diễn đạt mạch lạc Thái độ dứt khoát NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ Ghi nhí : SGK trang 21 II Lun tËp: + Nhãm 1,2: Bµi tËp + Nhãm 3,4: Bµi tËp Ho¹t ®éng nhãm Bµi tËp 1: - VÊn ®Ị mµ Nª - Ru ®Ỉt lµ v¨n ho¸ vµ nh÷ng biĨu hiƯn ë người - Ta ®Ỉt tªn cho v¨n b¶n lµ: V¨n ho¸ người - T¸c gi¶ sư dơng c¸c thao t¸c lËp ln : gi¶i thÝch, chøng minh, ph©n tÝch, b×nh ln + §o¹n tõ ®Çu ®Õn “ h¹n chÕ vỊ trÝ t v¨n ho¸” gi¶i thÝch + kh¼ng ®Þnh vÊn ®Ị (chøng minh) + Nh÷ng ®o¹n cßn l¹i lµ thao t¸c ph©n tÝch, b×nh ln + DiƠn ®¹t râ rµng v¨n giµu h×nh ¶nh 2: Bµi tËp 2: - LÝ t­ưëng lµ g×? T¹i nãi lÝ tư­ëng lµ ngän ®Ìn chØ ®ư­êng? LÝ t­ưëng gióp cho ngưêi kh«ng ®i l¹c ®­ưêng - LÝ t­ưëng vµ ý nghÜa cc sèng LÝ t­ưëng sèng cã thĨ lµm h¹i cc ®êi ng­ưêi vµ nhiỊu ng­ưêi Kh«ng cã lÝ t­ưëng th× kh«ng cã cc sèng - LÝ t­ưëng tèt ®Đp thùc sù cã vai trß chØ ®ưêng lµ g×? §ã lµ lÝ t­ưëng v× d©n, v× nư­ íc, v× gia ®×nh vµ h¹nh b¶n th©n LÝ tư­ëng tèt ®Đp cã vai trß chØ ®­ưêng v× NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ *Hướng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - Häc thc phÇn ghi nhí SGK - B×nh ln c©u tơc ng÷ “ Thương người thể thương thân” [...]... l¹c cã thĨ sư dơng mét sè phÐp tu tõ vµ u tè biĨu c¶m nhưng ph¶i phï hỵp c Kết bài: Đánh giá chung; nêu ý nghóa, rút bài học nhận thức và hành động về tư tưởng, đạo lí yêu cầu * Chú ý: Diễn đạt mạch lạc Thái độ dứt khoát NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ 7 Ghi nhí : SGK trang 21 II Lun tËp: + Nhãm 1,2: Bµi tËp 1 + Nhãm 3,4: Bµi tËp 2 Ho¹t ®éng nhãm 1 Bµi tËp 1: - VÊn ®Ị mµ Nª - Ru ®Ỉt ra lµ v¨n ho¸... tư ëng lµ ngän ®Ìn chØ ®ư­êng? LÝ t­ưëng gióp cho con ngưêi kh«ng ®i l¹c ®­ưêng - LÝ t­ưëng vµ ý nghÜa cc sèng LÝ t­ưëng sèng cã thĨ lµm h¹i cc ®êi con ng­ưêi vµ nhiỊu ng­ưêi Kh«ng cã lÝ t­ưëng th× kh«ng cã cc sèng - LÝ t­ưëng tèt ®Đp thùc sù cã vai trß chØ ®ưêng lµ g×? §ã lµ lÝ t­ưëng v× d©n, v× nư­ íc, v× gia ®×nh vµ h¹nh phóc b¶n th©n LÝ tư ëng tèt ®Đp cã vai trß chØ ®­ưêng v× NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ...6 CÁCH LÀM BÀI a.Mở bài: Giới thiệu tư tưởng, đạo lí cần nghò luận, trích dẫn ý kiến b Th©n bµi: C¸c bước tiÕn hµnh ë phÇn th©n bµi : + Gi¶i thÝch kh¸i niƯm cđa ®Ị bµi + Gi¶i thÝch vµ chøng minh vÊn ®Ị ®Ỉt ra + Ph©n tÝch nh÷ng mỈt ®óng, b¸c bá nh÷ng... cc sèng - LÝ t­ưëng tèt ®Đp thùc sù cã vai trß chØ ®ưêng lµ g×? §ã lµ lÝ t­ưëng v× d©n, v× nư­ íc, v× gia ®×nh vµ h¹nh phóc b¶n th©n LÝ tư ëng tèt ®Đp cã vai trß chØ ®­ưêng v× NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ *Hướng dÉn häc sinh häc bµi ë nhµ - Häc thc phÇn ghi nhí trong SGK - B×nh ln c©u tơc ng÷ “ Thương người như thể thương thân” ...NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ I TÌM HIỂU CHUNG Tư tưởng, đạo lí: quan niệm lí tư ng (lẽ sống), cách sống, hoạt động sống mối quan hệ sống người Nghò luận tư tưởng, đạo lí: trình... HIỂU CHUNG Tư tưởng, đạo lí? Nghò luận tư tưởng, đạo lí? Biện pháp? Yêu cầu làm: - Nội dung: giới thiệu, giải thích, phân tích, bình luận, chứng minh nêu ý nghóa, học tư tưởng đạo lí - Diễn đạt:... chung; nêu ý nghóa, rút học nhận thức hành động tư tưởng, đạo lí yêu cầu * Chú ý: Diễn đạt mạch lạc Thái độ dứt khoát NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG, ĐẠO LÍ Ghi nhí : SGK trang 21 II Lun tËp: + Nhãm
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngữ văn 12 , Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngữ văn 12 , Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí ngữ văn 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay