Hình học 7 chương III §8 tính chất ba đường trung trực của tam giác

17 64 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 17:00

Trường THPT Ngô Só Liên Hình học - Chương III ? GV: Lê Mỹ Phượng KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu đònh lí ( thuận đảo ) tính chất điểm thuộc đường trung trực Cho ∆ABC cân A, d đường trung trực đoạn thẳng BC Chứng minh A nằm đường thẳng d GT ∆ ABC: AB = AC, d trung trực BC A d KL A ∈ d 17:04 B M C Đố: Ba gia đình muốn đào chung giếng Phải chọn vò trí giếng đâu để khoảng cách từ giếng đến nhà nhau? ? §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC d Đường trung trực tam giác • d đường trung trực đoạn thẳng BC • d đường trung trực tam giác ABC A B I Trong tam giác, đường trung trực cạnh đường trung trực tam giác C §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC Đường trung trực tam giác d A Vậy AM đường trung trực đồng thời đường trung tuyến ∆ ABC B M C  Tính chất: Trong tam giác cân, đường trung trực cạnh đáy đồng thời đường trung tuyến ứng với cạnh §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC E Đường trung trực tam giác d B d f e A O f O C d O I H f D e e F  Mỗi tam giác có ba đường trung trực K §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC Đường trung trực tam giác Tính chất ba đường trung trực tam giác:  Đònh lý: Ba đường trung trực tam giác qua điểm Điểm cách ba đỉnh tam giác d O B A e GT ∆ABC d đường trung trực AC e đường trung trực AB d e cắt O KL O nằm đường trung trực BC C OA = OB = OC §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC Đường trung trực tam giác Tính chất ba đường trung trực tam giác:  Đònh lý: Ba đường trung trực tam giác qua điểm Điểm cách ba đỉnh tam giác d f CM: Vì O ∈ d nên OA = OC (1) e Vì O ∈ e nên OA = OB (2) O Từ (1) (2) ⇒ OB = OC = OA B ⇒ O nằm đường trung trực BC Vậy ba đường trung trực A C ∆ABC qua điểm O §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC Đường trung trực tam giác Tính chất ba đường trung trực tam giác: d O B A  Chú ý: Đường tròn tâm O gọi đường tròn ngoại tiếp tam giác f e C §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC Đường trung trực tam giác Tính chất ba đường trung trực tam giác: d B f e A  Chú ý: Đường tròn tâm O gọi đường tròn ngoại tiếp tam giác O C §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC Đường trung trực tam giác Tính chất ba đường trung trực tam giác: E  Chú ý: Đường tròn tâm O gọi đường tròn ngoại tiếp tam giác d O D f e F 17:04 §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC d f Đường trung trực tam giác • d đường trung trực tam giác ABC B  Mỗi tam giác có ba đường trung trực A  Tính chất: Trong tam giác cân, đường trung trực cạnh đáy đồng thời đường trung tuyến ứng với cạnh O e C A B M d C §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC Đường trung trực tam giác Tính chất ba đường trung trực tam giác:  Đònh lý: Ba đường trung trực tam giác qua điểm Điểm cách ba B đỉnh tam giác  Chú ý: Đường tròn tâm O gọi đường tròn ngoại tiếp tam giác d O A f e C §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC BT 53 / 80 - SGK Ba gia đình muốn đào chung giếng Đố: Phải chọn vò trí giếng đâu để khoảng cách từ giếng đến nhà nhau? ? Về nhà em cần : + Học thuộc Đònh lí tính chất ba đường trung trực tam giác + Làm BT 52, 54, 55 trang 79, 80 SGK + Chuẩn bò tốt cho Luyện tập Chân thành cảm ơn quý thầy cô em học sinh hoàn thành tiết học! GV: Lê Mỹ Phượng [...]... F 17: 04 §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC d f 1 Đường trung trực của tam giác • d là đường trung trực của tam giác ABC B  Mỗi tam giác có ba đường trung trực A  Tính chất: Trong tam giác cân, đường trung trực của cạnh đáy đồng thời là đường trung tuyến ứng với cạnh này O e C A B M d C §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC 1 Đường trung trực của tam giác 2 Tính chất ba đường trung. . .§8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC 1 Đường trung trực của tam giác 2 Tính chất ba đường trung trực của tam giác: d B f e A  Chú ý: Đường tròn tâm O gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác O C §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC 1 Đường trung trực của tam giác 2 Tính chất ba đường trung trực của tam giác: E  Chú ý: Đường tròn tâm O gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác d... TAM GIÁC 1 Đường trung trực của tam giác 2 Tính chất ba đường trung trực của tam giác:  Đònh lý: Ba đường trung trực của tam giác cùng đi qua một điểm Điểm này cách đều ba B đỉnh của tam giác đó  Chú ý: Đường tròn tâm O gọi là đường tròn ngoại tiếp tam giác d O A f e C §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC BT 53 / 80 - SGK Ba gia đình muốn đào chung một cái giếng Đố: Phải chọn vò trí giếng... trí giếng ở đâu để khoảng cách từ giếng đến các nhà đều bằng nhau? ? Về nhà các em cần : + Học thuộc Đònh lí về tính chất của ba đường trung trực trong tam giác + Làm BT 52, 54, 55 trang 79 , 80 SGK + Chuẩn bò tốt cho giờ Luyện tập Chân thành cảm ơn quý thầy cô và các em học sinh đã cùng tôi hoàn thành tiết học! GV: Lê Mỹ Phượng ... tam giác có ba đường trung trực K §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC Đường trung trực tam giác Tính chất ba đường trung trực tam giác:  Đònh lý: Ba đường trung trực tam giác qua điểm... tiếp tam giác d O D f e F 17: 04 §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC d f Đường trung trực tam giác • d đường trung trực tam giác ABC B  Mỗi tam giác có ba đường trung trực A  Tính chất: ... B ⇒ O nằm đường trung trực BC Vậy ba đường trung trực A C ∆ABC qua điểm O §8 TÍNH CHẤT BA ĐƯỜNG TRUNG TRỰC CỦA TAM GIÁC Đường trung trực tam giác Tính chất ba đường trung trực tam giác: d O B
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình học 7 chương III §8 tính chất ba đường trung trực của tam giác , Hình học 7 chương III §8 tính chất ba đường trung trực của tam giác , Hình học 7 chương III §8 tính chất ba đường trung trực của tam giác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay