đại số 7 chương IV §5 đa thức

12 50 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:59

Nhiệt liệt chào mừng Các thầy cô giáo dự Kiểm tra cũ a) Th no l cỏc n thc ng dng ? b) Cho cỏc n thc: x2y; 2xy; 3x2y; - xy; -3 Hóy lp tng ca chỳng ri tớnh? a) x2y+ 2xy + 3x2y+(- xy) +(- ) Xột biu thc sau: b) 3x - y + xy -7x 2 = 3x + (-y ) + xy + (-7x) 2 Xột biu thc sau: a) A= x2y+ 2xy + 3x2y- xy - 2 b) B= 3x - y + xy -7x l nhng vớ d v a thc, ú mi n thc gi l mt hng t a thc l mt tng ca nhng n thc, mi n thc tng gi l mt hng t ca a thc ú Bài tập: Trong biểu thức sau , biểu thức đa thức ? 2x + 3y A= xy B = x + y + xy 2 C = 2x - x +2 D = 2xy Các biểu thức B, C, D đa thức ? x y Vớ d: Thu gn a thc A = x2y - 5xy + 3x2y - + xy + ?2 Hóy thu gn a thc sau : 1 Q = x y xy + x y xy + xy x + + x 3 2 Nhng hng t x y v 5x y ng dng: 3xy ; xy v 5xy x v x 3 1 v ?2 Hóy thu gn a thc sau : 1 Q = x y xy + x y xy + xy x + + x 3 2 = (5 x y + x y ) + ( xy xy + xy ) 2 1 +( x + x) + ( ) 3 11 1 x y + xy + x + = Ví dụ: Cho đa thức: M = x2y5 - xy4 + y6 + a thc M cú cỏc hng t l : x y coự baọc laứ : xy coự baọc laứ : y coự baọc laứ : 6 coự baọc laứ : Đa thức M có bậc Bc ca a thc l bc ca hng t cú bc cao nht dng thu gn ca a thc ú ?3 Tìm bậc đa thức: Q = -3x - x y - xy + 3x + 2 3 Q = - x y - xy + 2 Bậc đa thức Q là: Chọn câu trả lời Cho a thc P = x6y + y6 4z x6y -y6 A.a thc cha thu gn B.a thc thu gn C.ỏp ỏn khỏc Một bạn nói Bậc đa thức P = x6 y5 +x4y4 + Cú bc l ỳng hay sai? Hướngưdẫnưvềưnhà Học thuộc định nghĩa : a thức , bậc đa thức Nắm vng thu gọn đa thức Làm tập : 24 , 25 , 26 , trang 38 SGK ọc trớc bài:Cộng trừ đa thức trang 39 SGK Ôn lại tính chất phép cộng số hu tỷ [...]... thc cha thu gn B.a thc thu gn C.ỏp ỏn khỏc 2 Một bạn nói Bậc của đa thức P = x6 y5 +x4y4 + 1 Cú bc l 6 ỳng hay sai? Hướngưdẫnưvềưnhà Học thuộc các định nghĩa : a thức , bậc của đa thức Nắm vng thu gọn đa thức Làm các bài tập : 24 , 25 , 26 , trang 38 SGK ọc trớc bài:Cộng trừ đa thức trang 39 SGK Ôn lại các tính chất của phép cộng các số hu tỷ ... mt hng t ca a thc ú Bài tập: Trong biểu thức sau , biểu thức đa thức ? 2x + 3y A= xy B = x + y + xy 2 C = 2x - x +2 D = 2xy Các biểu thức B, C, D đa thức ? x y Vớ d: Thu gn a thc A = x2y -... gn C.ỏp ỏn khỏc Một bạn nói Bậc đa thức P = x6 y5 +x4y4 + Cú bc l ỳng hay sai? Hướngưdẫnưvềưnhà Học thuộc định nghĩa : a thức , bậc đa thức Nắm vng thu gọn đa thức Làm tập : 24 , 25 , 26 , trang... thc l bc ca hng t cú bc cao nht dng thu gn ca a thc ú ?3 Tìm bậc đa thức: Q = -3x - x y - xy + 3x + 2 3 Q = - x y - xy + 2 Bậc đa thức Q là: Chọn câu trả lời Cho a thc P = x6y + y6 4z x6y -y6
- Xem thêm -

Xem thêm: đại số 7 chương IV §5 đa thức , đại số 7 chương IV §5 đa thức , đại số 7 chương IV §5 đa thức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay