Ứng dụng cách tiếp cận phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân để nâng cao hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo tại xã yên thuận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

30 195 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** PHẠM THỊ TÂM ỨNG DỤNG CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ YÊN THUẬN – HUYỆN HÀM YÊN – TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Công tác xã hội Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *** PHẠM THỊ TÂM ỨNG DỤNG CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ YÊN THUẬN – HUYỆN HÀM YÊN – TỈNH TUYÊN QUANG Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội Mã số: 60.90.01.01 Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu dƣới hƣớng dẫn GS.TS Tô Duy Hợp Tôi xin cam đoan đề tài không trùng với đề tài luận văn đƣợc công bố Việt Nam Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố công trình khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung đề tài Hà Nội, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Phạm Thị Tâm LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trƣớc tiên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến GS.TS Tô Duy Hợp, ngƣời hết lòng hƣớng dẫn suốt trình thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn vị lãnh đạo, cán công tác xã Yên Thuận tạo điều kiện, nhiệt tình giúp đỡ tôi, đặc biệt xin cảm ơn thầy cô Khoa Công tác xã hội, trƣờng Đại học Khoa học xã hội nhân văn Hà Nội cung cấp cho tảng kiến thức quý báu kỹ thực hành Công tác xã hội Tôi xin gửi lời cảm ơn đến ngƣời dân xã Yên Thuận giúp đỡ trình điều tra, thu thập số liệu phục vụ luận văn Cuối cùng, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ động viên suốt trình học tập nhƣ thực luận văn Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015 Học viên cao học CTXH PhạmThịTâm MỤC LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu 16 3.1 Ý nghĩa lý luận: 16 3.2 Ý nghĩa thực tiễn: 16 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 16 4.1 Mục đích nghiên cứu 16 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 17 Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 17 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu: 17 5.2 Khách thể nghiên cứu: 17 Câu hỏi nghiên cứu 17 Giả thuyết nghiên cứu 18 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 18 8.1 Phƣơng pháp luận 18 8.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 18 8.2.1 Cách tiếp cận nghiên cứu 18 8.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 18 Phạm vi nghiên cứu 20 10 Cấu trúc luận văn 21 NỘI DUNG CHÍNH Error! Bookmark not defined CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀIError! Bookmark not defined 1.1 Cơ sở lý luận Error! Bookmark not defined 1.1.1 Các khái niệm then chốt Error! Bookmark not defined 1.1.1.1 Cộng đồng Error! Bookmark not defined 1.1.1.2 Phát triển cộng đồng Error! Bookmark not defined 1.1.1.3 Cách tiếp cận phát triển cộng đồng có tham gia ngƣời dân Error! Bookmark not defined 1.1.1.4 Công tác xóa đói, giảm nghèo Error! Bookmark not defined 1.1.1.5 Hiệu công tác xóa đói giảm nghèo.Error! Bookmark not defined 1.1.2 Lý thuyết đƣợc sử dụng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.1.2.1 Lý luận cách tiếp cận phát triển cộng đồng có tham gia ngƣời dân Error! Bookmark not defined 1.1.2.2 Lý thuyết phát triển cộng đồng bền vững.Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở thực tiễn Error! Bookmark not defined 1.2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2.2 Tổng quan tình hình xóa đói giảm nghèo nƣớc.Error! Bookmark not defined 1.2.2.1 Thành tựu Error! Bookmark not defined 1.2.2.2 Hạn chế Error! Bookmark not defined 1.2.3 Tình hình xóa đói giảm nghèo địa bàn xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang Error! Bookmark not defined 1.2.3.1 Thành tựu: Error! Bookmark not defined 1.2.3.2 Hạn chế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ YÊN THUẬN - HUYỆN HÀM YÊN – TỈNH TUYÊN QUANG Error! Bookmark not defined 2.1 Thực trạng nguyên nhân nghèo đói xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang Error! Bookmark not defined 2.1.1 Thực trạng đói nghèo xã Yên Thuận Error! Bookmark not defined 2.1.2 Nguyên nhân dẫn tới tình trạng đói nghèo xã Yên Thuận Error! Bookmark not defined 2.1.2.1 Nhóm nguyên nhân khách quan Error! Bookmark not defined 2.1.2.2 Nhóm nguyên nhân chủ quan Error! Bookmark not defined 2.1.2.3 Nhóm nguyên nhân khác Error! Bookmark not defined 2.2 Cơ sở pháp lý cho tham gia ngƣời dân hoạt động xóa đói giảm nghèo xã Yên Thuận Error! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá thực trạng ứng dụng cách tiếp cận phát triển cộng đồng có tham gia ngƣời dân nhằm nâng cao hiệu xóa đói giảm nghèo xã Yên thuận Error! Bookmark not defined 2.3.1 Đánh giá thành tựu ứng dụng cách tiếp cận phát triển cộng đồng có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu công tác xóa đói giảm nghèo xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang Error! Bookmark not defined 2.3.1.1 Ứng dụng tiếp cận phát triển cộng đồng có tham gia ngƣời dân đƣợc thể việc ngƣời dân đƣợc tạo điều kiện tham gia vào bƣớc dự án giảm nghèo Error! Bookmark not defined 2.3.1.2 Tiếp cận phát triển cộng đồng có tham gia ngƣời dân đƣợc ứng dụng hoạt động xóa đói giảm nghèo xã Yên Thuận mang lại hiệu tích cực Error! Bookmark not defined 2.3.1.3 Ngƣời dân tham gia nhiều công tác xóa đói giảm nghèo nhờ hoạt động truyền thông xóa đói giảm nghèo đƣợc trọng phát triển trƣớc Error! Bookmark not defined 2.3.1.4 Ứng dụng tiếp cận phát triển cộng đồng công tác xóa đói giảm nghèo giúp cho ngƣời dân nâng cao lực Error! Bookmark not defined 2.3.2 Đánh giá hạn chế ứng dụng cách tiếp cận phát triển cộng đồng có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu công tác xóa đói giảm nghèo xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang Error! Bookmark not defined 2.3.2.1 Việc thực dân chủ sở chƣa đƣợc quán triệt chặt chẽ ảnh hƣởng đến quyền tham gia ngƣời dân Error! Bookmark not defined 2.3.2.2 Cơ chế tham gia ngƣời dân chƣa đƣợc quan tâm mực Error! Bookmark not defined 2.3.2.3 Ngƣời dân chƣa thực đƣợc tham gia vào tất khâu dự án giảm nghèo Error! Bookmark not defined 2.3.2.4 Truyền thông xóa đói giảm nghèo tồn hạn chế .Error! Bookmark not defined 2.3.2.5 Sự bất bình đẳng giới việc tham gia vào công tác xóa đói giảm nghèo Error! Bookmark not defined 2.3.2.6 Ngƣời nghèo chƣa thực tự tin vào thân định mình, tƣ tƣởng ỷ lại vào giúp đỡ Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 2.4 Điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức việc tăng cƣờng lực ứng dụng cách tiếp cận phát triển cộng đồng có tham gia ngƣời dân nhằm nâng cao hiệu công tác xóa đói giảm nghèo xã Yên Thuận Error! Bookmark not defined 2.5 Nguyên nhân nhân tố ảnh hƣởng đến việc ứng dụng cách tiếp cận phát triển cộng đồng có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu công tác xóa đói giảm nghèo xã Error! Bookmark not defined 2.5.1 Nhân tố khách quan Error! Bookmark not defined 2.5.2 Nhân tố chủ quan Error! Bookmark not defined CHƢƠNG ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP VÀ HƢỚNG TỚI XÂY DỰNG MÔ HÌNH CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO THEO HƢỚNG TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ YÊN THUẬN – HUYỆN HÀM YÊN – TỈNH TUYÊN QUANG Error! Bookmark not defined 3.1 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực ứng dụng tiếp cận phát triển cộng đồng có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu công tác xóa đói giảm nghèo xã Yên Thuận Error! Bookmark not defined 3.2 Xây dựng mô hình công tác xóa đói giảm nghèo theo hƣớng tiếp cận phát triển cộng đồng có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu công tác xóa đói giảm nghèo xã Yên Thuận Error! Bookmark not defined 3.2.1 Sự cần thiết đƣa mô hình Error! Bookmark not defined 3.2.2 Quy trình xây dựng mô hình Error! Bookmark not defined 3.2.3 Đánh giá tính khả dụng mô hình Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined Kết luận Error! Bookmark not defined Khuyến nghị Error! Bookmark not defined 2.1 Đối với Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 2.2 Đối với Chính quyền địa phƣơng Error! Bookmark not defined 2.3 Đối với doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 2.4 Đối với ngƣời dân Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Nội dung Từ viết tắt Xóa đói giảm nghèo XĐGN Phát triển cộng đồng PTCĐ Ủy ban nhân dân UBND Công tác xã hội CTXH Phỏng vấn sâu PVS Số lƣợng SL World Bank WB DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tên bảng biểu STT Trang Danh mục bảng ảng 1.1 So sánh đặc trƣng hai loại hình nghiên cứu tham gia 32 không tham gia ảng 1.2 Kết sách hỗ trợ y tế cho hộ nghèo địa bàn xã 46 Yên Thuận ảng 1.3 Kết sách hỗ trợ việc làm giai đoạn 2012- 2014 47 ảng 1.4 Kết sách hỗ trợ giáo dục cho ngƣời nghèo xã 49 Yên Thuận ảng 1.5 Kết sách hỗ trợ nhà cho ngƣời nghèo 50 ảng 2.1 Kết rà soát hộ nghèo huyện năm 2014 55 ảng 2.2 Các lớp tập huấn nâng cao lực cho ngƣời dân nghèo 64 năm 2014 ảng 2.3 Tỷ lệ giới tham gia số lớp tập huấn nâng cao lực 77 cho ngƣời dân nghèo năm 2014 ảng 2.4 ảng phân tích SWOT đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, 80 hội thách thức 10 ảng 2.5 Số hộ nghèo phân theo thôn xã Yên Thuận năm 2014 84 Danh mục biểu đồ 13 iểu đồ 2.1 Nguyên nhân dẫn đến nghèo đói địa bàn xã Yên Thuận 58 đƣợc xây dựng vào thập kỷ 90 Việt Nam nƣớc thu nhập thấp (GDP bình quân đầu ngƣời dƣới 200 USD) nhƣng trình chuyển đổi sang kinh tế thị trƣờng dựa tảng cải cách kinh tế khởi xƣớng năm 1986, tranh nghèo tổng quan đƣợc xây dựng dựa khảo sát mức sống dân cƣ năm 1993 kết hợp với liệu từ điều tra chuyên đề đƣợc bổ trợ đánh giá nghèo có tham gia áo cáo thứ hai với tiêu đề Tấn công Nghèo đói ( iên ghi nhớ tình hình kinh tế quốc gia Việt Nam), đƣợc công bố năm 2000 nhóm công tác chuyên đề Nghèo phối hợp với Chính phủ, nhà tài trợ tổ chức phi phủ với nội dung chủ yếu dựa khảo sát mức sống dân cƣ năm 1993 1997 kết hợp với đánh giá sâu nghèo đói theo phƣơng pháp có tham gia ngƣời dân áo cáo ghi nhận tiến nhanh chóng Việt Nam suốt thập kỷ 90 việc tao hội kinh tế cho ngƣời nghèo, gồm nam nữ việc đẩy mạnh biện pháp đảm bảo tăng trƣởng tiếp cận dịch vụ công bình đẳng, việc giảm mức độ dễ bị tổn thƣơng cho ngƣời nghèo Báo cáo đánh giá nghèo thứ ba Việt Nam với tiêu đề Nghèo đói (Báo cáo phát triển Việt Nam) đƣợc đƣa vào năm 2003 dựa dự liệu khảo sát mức sống dân cƣ năm 2002 với chín đánh giá nghèo có tham gia ngƣời dân đƣợc thực dƣới chủ trì tổ chức phi phủ quan nghiên cứu nƣớc áo cáo lại tiếp tục ghi nhận tiến chắn Việt Nam nêu bật vài quan ngại tồn nhƣ ƣu tiên chi tiêu đầu tƣ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng việc đảm bảo hội cho ngƣời đƣợc lên tiếng tham gia áo cáo góp phần quan trọng cho thiết kế chiến lƣợc toàn diện tăng trƣởng giảm nghèo Việt Nam Đánh giá nghèo thứ tƣ Việt Nam với tiêu đề Giảm nghèo Việt Nam: Những thành tựu thách thức (2010) đƣợc thực dƣới đạo Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Dù nêu bật thành tựu ấn tƣợng Việt Nam hai thập kỷ qua giống nhƣ báo cáo đánh giá trƣớc nhƣng báo cáo năm 2010 lần nêu lên quan ngại tốc độ giảm nghèo đầu từ năm 2008, Việt Nam phải chống chọi với tình hình bất ổn định vĩ 12 mô ngày tăng đợt lạm phát cao nhƣ chịu tác động cú sốc ngoại lai áo cáo lƣu ý từ Việt Nam gia nhập WTO vào cuối năm 2007, hội rủi ro kinh tế tăng lên, rủi ro vĩ mô rủi ro tài cần đƣợc quản lý cẩn trọng Ngoài báo cáo nêu lên quan ngại đảm bảo hội cho ngƣời dân đƣợc lên tiếng tham gia Đánh giá nghèo 2008-2010 đƣợc thực nhằm cung cấp chứng nghiên cứu phục vụ cho trình hoạch định sách quan trọng, bao gồm trình xây dựng Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020) Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm (2011-2015) Đánh giá nghèo 2008-2010 nhằm cung cấp tƣ vấn sách có luận khoa học vấn đề liên quan đến giảm nghèo nhanh bền vững dựa tăng trƣởng kinh tế Nói đến sách giảm nghèo bền vững, không nói tới Nghị số 30a/2008/NQ-CP - Nghị chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo (nay 64 huyện trình điều chỉnh địa giới hành huyện nghèo thành lập huyện mới), với mục tiêu tổng quát Nghị “Tạo chuyển biến nhanh đời sống vật chất, tinh thần người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc huyện nghèo, đảm bảo đến năm 2020 ngang huyện khác khu vực Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, theo hướng sản xuất hàng hóa, khai thác tốt mạnh địa phương Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm huyện; chuyển đổi cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất có hiệu theo quy hoạch; xây dựng xã hội nông thôn ổn định, giàu sắc văn hóa dân tộc; dân trí nâng cao, môi trường sinh thái bảo vệ; đảm bảo vững an ninh quốc phòng” [10] Để thực mục tiêu đề với việc thực có hiệu sách giảm nghèo chung, Chính phủ ban hành nhóm sách đặc thù hỗ trợ huyện nghèo bao gồm: Chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo; Chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo, dạy nghề, nâng cao dân trí; Chính sách thu hút, tăng cƣờng cán cho xã nghèo, huyện nghèo; Chính sách chế đầu tƣ sở hạ tầng đối 13 với huyện nghèo xã, thôn đặc biệt khó khăn; ban hành sách, chế đặc thù, huy động tham gia hệ thống trị toàn xã hội Sau năm thực hiện, Nghị 30a phủ Chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững 61 huyện nghèo khẳng định chủ trƣơng lớn, sách đắn Đảng Nhà nƣớc, hợp lòng dân, đƣợc nhân dân nói chung đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số mong đợi tích cực tham gia, đƣợc tổ chức thực có hiệu nhiều mặt [3] Để tạo chuyển biến công tác giảm nghèo bền vững, Chính phủ nghị định hƣớng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 với mục tiêu tổng quát là: “Cải thiện bước nâng cao điều kiện sống người nghèo, trước hết khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, tạo chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện vùng nghèo, thu hẹp khoảng cách chênh lệch thành thị nông thôn, vùng, dân tộc nhó m dân cư” [11] Nghị định 29/1998/NĐ-CP quy định chi tiết việc đƣợc thông báo đến ngƣời dân, việc ngƣời dân đƣợc tham gia ý kiến, việc đƣợc trực tiếp kiểm tra, giám sát đƣợc trực tiếp định Đây công cụ quan trọng để giải cải thiện tình trạng vi phạm nguyên tắc dân chủ sở Ngƣời dân đƣợc tham gia nhiều việc phân bổ nguồn lực, định tổ chức thực Điều đƣợc thể rõ nguyên tắc tổ chức thực Chƣơng trình 135 nhƣ công khai cho dân biết nguồn vốn Chƣơng trình, để ngƣời dân đƣợc tham gia lựa chọn định công trình đầu tƣ, công khai cho dân biết định mức đƣợc hƣởng đóng góp công lao động xây dựng công trình… Quán triệt nguyên tắc này, nhiều địa phƣơng thực tốt việc công khai, dân chủ, tạo điều kiện cho ngƣời dân tham gia từ khâu lập kế hoạch, quy hoạch Năm 2003, nhóm hành động chống nghèo đói (PTF) hỗ trợ thực cho đánh giá nghèo có tham gia cộng đồng 12 tỉnh Việt Nam nhƣ “Đánh giá nghèo có tham gia cộng đồng Ninh Thuận”, “Đánh giá nghèo có tham gia cộng đồng Hà Giang”, “Đánh giá nghèo có tham gia cộng đồng Quảng Trị ”, “Đánh giá nghèo có tham gia cộng đồng 14 Thành phố Hồ Chí Minh”… Các nghiên cứu đƣợc tiến hành đồng thời độc lập địa bàn khác phạm vi nƣớc nhƣng tập trung vào số vấn đề liên quan đến sách XĐGN chủ yếu Kết nghiên cứu có kết luận tác động sách đến thành tựu giảm nghèo tƣơng đồng Những vấn đề tồn thực sách đƣợc phát bao gồm từ tổ chức đến chế thực nhƣ phạm vi ảnh hƣởng sách nhiều điểm không phù hợp với thực tế Nói tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân không nói tới “Dự án Hỗ trợ giảm nghèo” Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ - với tên gọi đầy đủ tiếng Đức Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) tài trợ áp dụng huyện nghèo bƣớc đầu cho kết tích cực Dự án hƣớng tới việc lập kế hoạch PTCĐ có tham gia nhằm giúp ngƣời dân tiếp cận tiềm năng, khắc phục khó khăn, cản trở tìm kiếm giải pháp phù hợp thông qua phƣơng pháp có tham gia nhƣ dựa vào kiến thức ngƣời dân Từ xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm kế hoạch trung hạn cấp xã phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng; thực giám sát hoạt động với hỗ trợ tích cực hiệu quan nhà nƣớc tổ chức đoàn thể, cá nhân dựa phƣơng pháp giám sát đánh giá có tham gia ngƣời dân cách trực tiếp thông qua ngƣời đại diện Vấn đề giảm nghèo khu vực nông thôn, miền núi chủ đề nghiên cứu phát triển bền vững Việt Nam Dựa quan điểm sinh kế bền vững năm 2009, Chƣơng trình Chia sẻ tổ chức SIDA điều phối thực “Nghiên cứu nhân tố hỗ trợ cản trở hộ nghèo tiếp cận nguồn vốn sinh kế để giảm nghèo bền vững với mục tiêu nâng cao lực PTCĐ” Phạm ảo Dƣơng thực hiện, cụ thể vấn đề tiếp cận nguồn lực (nguồn sinh kế) cho mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cuối phát triển bền vững với số nghiên cứu điển hình tỉnh Yên ái, Hà Giang, Quảng Trị Vai trò cộng đồng phát triển bền vững đƣợc nhấn mạnh lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt nâng cao lực cộng đồng việc ứng phó với 15 tác nhân tiêu cực từ môi trƣờng bên ngoài, đặc biệt cộng đồng dễ bị tổn thƣơng Nhận thấy nghiên cứu phát triển bền vững thƣờng có ƣu tiên theo hƣớng tiếp cận môi trƣờng nhiều hơn, Michael Hibbard Chin Chun Tang áp dụng phƣơng pháp nghiên cứu dựa vào ngƣời hƣớng tiếp cận xã hội nghiên cứu phát triển bền vững Việt Nam thực nghiên cứu trƣờng hợp quản lý rừng ngập mặn miền Nam Việt Nam dƣới góc nhìn xã hội Trong viết: “PTCĐ bền vững: Một tiếp cận xã hội từ Việt Nam” (Sustainable Community Development: A Social Approach from Vietnam) (2004), tác giả tập trung phân tích nỗ lực phủ, tổ chức phi phủ cộng đồng dân cƣ, đồng thời nhấn mạnh vai trò đóng góp vào phát triển bền vững ngƣời phụ nữ cộng đồng Nhƣ vậy, có nhiều nghiên cứu cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân nhƣng nghiên cứu chủ yếu tập trung vào đánh giá tác động cách tiếp cận tới nghèo đói mà chƣa có nghiên cứu ứng dụng cách tiếp cận để nâng cao hiệu công tác XĐGN… Ý nghĩa nghiên cứu 3.1 Ý nghĩa lý luận: Đề tài quán triệt tính chuyên nghiệp Nghề CTXH thể nguyên tắc kết hợp hài hòa lý thuyết với thực hành, lý luận với thực tiễn Ý nghĩa lý luận Đề tài góp phần làm rõ kỹ thực hành Nguyên tắc kết hợp hài hòa lý thuyết thực hành Dự án PTCĐ có tham gia ngƣời dân địa phƣơng 3.2 Ý nghĩa thực tiễn: Kết nghiên cứu làm rõ mặt tích cực áp dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân việc nâng cao hiệu công tác XĐGN xã Yên Thuận Từ đề xuất số giải pháp việc nâng cao hiệu công tác XĐGN cách ứng dụng thành công tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân, xã nghèo miền núi vùng sâu, vùng xa 16 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu Làm rõ lực ứng dụng ngƣời dân cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân việc XĐGN hiệu Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu XĐGN cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu kiến thức, thái độ, hành vi cƣ dân địa phƣơng ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân việc XĐGN hiệu Đánh giá đƣợc thực trạng ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân nhằm nâng cao hiệu XĐGN, mặt đạt đƣợc chƣa đạt đƣợc việc ứng dụng cách tiếp cận việc nâng cao hiệu công tác XĐGN, từ tìm đƣợc nguyên nhân nhân tố ảnh hƣởng áp dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân việc XĐGN hiệu Đề xuất giải pháp dự kiến xây dựng mô hình XĐGN theo hƣớng tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu XĐGN địa phƣơng Đối tƣợng khách thể nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu công tác XĐGN huyện xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang 5.2 Khách thể nghiên cứu: Các hộ nghèo xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên Cán lãnh đạo cộng đồng Những ngƣời thực vai trò nhân viên PTCĐ gần giống vai trò nhân viên PTCĐ Câu hỏi nghiên cứu 17 Hiệu công tác XĐGN xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang có phải ứng dụng thành công cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân? Những điều cản trở việc ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu XĐGN xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang? Làm để nâng cao lực ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân nhằm XĐGN hiệu xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang? Giả thuyết nghiên cứu Cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân công tác XĐGN đƣợc ứng dụng xã Yên Thuận nhƣng nhiều hạn chế Năng lực ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân công tác xoá đói giảm nghèo địa phƣơng thời gian qua thiếu tự giác, thiếu kế hoạch thiếu hiệu Muốn nâng cao hiệu công tác XĐGN địa phƣơng phải biết vận dụng thành công cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân, đặc biệt phƣơng pháp nghiên cứu hành động tham gia Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Phƣơng pháp luận Kết hợp quan điểm toàn thể phƣơng pháp luận cá nhân phƣơng pháp luận tiếp cận PTCĐ nhằm vận dụng hiệu XĐGN Trong PTCĐ vừa đề cao vai trò tập thể vừa coi trọng tham gia cá nhân thành viên cộng đồng 8.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 8.2.1 Cách tiếp cận nghiên cứu Kết hợp cách tiếp cận ngƣời cách tiếp cận ngƣời trong thu thập, xử lý tổng hợp thông tin Chủ đề Ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu công tác XĐGN địa bàn xã Yên Thuận, huyện Hàm yên, tỉnh Tuyên Quang 18 8.2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu * Phương pháp phân tích tài liệu Thu thập, phân tích, đánh giá tài liệu liên quan tới sách dự án XĐGN đƣợc thực xã Yên Thuận hiệu sách, dự án * Phương pháp quan sát Trong trình nghiên cứu, ngƣời nghiên cứu tiến hành quan sát thay đổi cộng đồng sau thực mô hình PTCĐ nhằm XĐGN để từ đánh giá đƣợc thực trạng ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân hiệu XĐGN * Phương pháp vấn sâu Số lƣợng mẫu: ao gồm 33 vấn sâu đó: 30 vấn sâu cho 30 ngƣời nghèo thuộc hộ nghèo 15 thôn xã Yên Thuận, vấn sâu cho cán lãnh đạo cộng đồng nghiên cứu (bao gồm chủ tịch xã, phó chủ tịch xã cán quản lý giảm nghèo xã Yên Thuận) Thông tin cần thu thập: 1) Đánh giá mức độ nhận thức cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân nhằm nâng cao hiệu XĐGN 2) Đánh giá thực trạng lực ứng dụng cách tiếp PTCĐ có tham gia ngƣời dân công tác XĐGN 3) Các ý kiến đóng góp cho việc đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân hƣớng tới xây dựng mô hình XĐGN theo hƣớng tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu XĐGN Ngoài ra, tiến hành vấn sâu số trƣởng thôn ngƣời thoát nghèo * Phương pháp thảo luận nhóm Nhóm thứ nhất: Chọn ngƣời nghèo tổng số 15 ngƣời tham gia vấn sâu để tham gia thảo luận nhóm Nhóm thứ hai: 15 trƣởng thôn xã Thông tin cần tìm hiểu: Thảo luận nhóm nhằm xác thực thông tin thu 19 thập đƣợc làm vấn sâu, đánh giá thực trạng ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân XĐGN hiệu quả, tƣơng lai nên làm để XĐGN hiệu thông qua việc phát huy tính tích cực cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân * Phương pháp so sánh Phƣơng pháp so sánh phƣơng pháp chủ yếu đƣợc dùng để phân tích đánh giá mặt phát triển hay phát triển, hiệu hay không hiệu quả, từ tìm đƣợc định hƣớng giải pháp tốt Trong đề tài số liệu đƣợc tổng kết qua năm đƣợc so sánh biến động qua năm, so sánh kế hoạch thực kết đạt đƣợc, so sánh thông tin từ cán XĐGN với thông tin từ ngƣời dân cung cấp * Ma trận SWOT Sau điều tra, phân tích khảo sát địa phƣơng sử dụng phƣơng pháp ma trận SWOT để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu tồn tại, hạn chế cần khắc phục, hội thách thức hƣớng tới việc tăng cƣờng lực ứng dụng tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu XĐGN ảng phân tích SWOT cung cấp thông tin hữu ích cho việc đánh giá nguyên nhân đƣa hƣớng giải cho vấn đề tƣơng lai Các thực ma trận SWOT trả lời câu hỏi định hƣớng: Những mặt mạnh (S): làm nhƣ để phát huy sức mạnh nội lực để việc thực thành công; Những điểm yếu (W): làm để khắc phục điểm yếu từ tình hình địa phƣơng; Những hội (O): làm để tận dụng hội bên nhằm tăng cƣờng lực ứng dụng tham gia ngƣời dân vào hoạt động XĐGN; Những cản trở (T): làm để giảm bớt nguy từ bên việc nỗ lực tăng cƣờng tham gia ngƣời dân hoạt động XĐGN Tƣơng lai Nội lực Điểm mạnh (S) Điểm yếu (W) Thách Thức Cơ hội (O) (T) 20 Ngoại lực Hiện Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: Xã Yên Thuận - Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang Thời gian: từ tháng 5/2014 đến tháng 7/2015 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn đƣợc triển khai ba chƣơng: Chƣơng Cơ sở lý luận thực tiễn đề tài Chƣơng Thực trạng ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu công tác xoá đói giảm nghèo xã Yên Thuận huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang Chƣơng Đề xuất giải pháp hƣớng tới xây dựng mô hình công tác XĐGN theo hƣớng tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu công tác XĐGN xã Yên Thuận 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tiếng Việt: ộ Chính trị (1998),Chỉ thị số 30-CT/TW “Về xây dựng thực quy chế dân chủ sở” an đạo Trung ƣơng (16/1/2015), Báo cáo giảm nghèo bền vững, Hà Nội ộ Lao động - Thƣơng binh xã hội, Báo cáo số 33/BC- LĐTBXH nhằm sơ kết, đánh giá năm thực nghị Chính phủ Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh bền vững huyện nghèo ộ Lao động - Thƣơng binh xã hội (2001), Chiến lược XĐGN giai đoạn 2001-2010 ộ Lao động - Thƣơng binh xã hội (2003), Nghèo đói bất bình đẳng Việt Nam, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội ùi Đình Thanh (2004), Xã hội học sách xã hội, Nxb Khoa học Xã hội Hà Nội ộ Giáo dục đào tạo (2010), Giáo trình Triết học Mác Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Chính phủ (1998), Nghị định số 29/1998/NĐ-CP Về việc ban hành quy chế thực dân chủ xã Chính phủ (2003), Nghị định số 79/2003/NĐ-CP Về việc Ban hành quy chế thực dân chủ xã 10 Chính phủ (2008), Nghị số 30a/2008/NQ-CP 22 11 Chính phủ (2011), Nghị số 80/NQ-CP Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 12 Cẩm nang giảm nghèo - NX Lao động - xã hội, 2008 13 Đại học lao động xã hội, Giáo trình Phát triển cộng đồng, 2010 14 Đoàn văn Chúc (1997), Xã hội học văn hóa, NX Văn hóa - thông tin 15 Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (1997), Tài liệu tập huấn Công tác xã hội 16 Hoàng Phê (1998), Từ điển Tiếng Việt NX Khoa học xã hội 17 Hội thảo nghiên cứu giảm nghèo nông thôn từ cách tiếp cận vi mô Chƣơng trình nghiên cứu Việt Nam, Hà Lan (VNRP), Đà Nẵng, 2002 18 Hội thảo Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (2001), XĐGN vùng dân tộc thiểu số Phương pháp tiếp cận 19 Lê Xuân á, Chu Tiến Quang (2001), Nghèo đói XĐGN Việt Nam, NX Chính trị Quốc gia, Hà Nội 20 Lƣơng Hồng Quang (2001), Văn hóa nhóm nghèo Việt Nam - Thực trạng giải pháp, NX Văn hóa - thông tin, Hà Nội 21 Mai Thị Kim Thanh (2010), Nhập môn Công tác xã hội, Nxb Giáo dục, Hà Nội 22 Ngân hàng giới (2000), Báo cáo tình hình phát triển giới 2000 2001 Tấn công nghèo đói, Hà Nội 23 Ngân hàng giới (2002), áo cáo phát triển 2003, Việt Nam thực cam kết, Hà Nội 24 Ngân hàng giới (2003), áo cáo phát triển Việt Nam 2004, Nghèo, Hà Nội 25 Ngân hàng giới (2004), Đói nghèo bất bình đẳng Việt Nam 26 Ngô Quang Minh (1999), Tác động kinh tế nhà nước góp phần XĐGN trình Công nghiệp hóa - đại hóa Việt Nam, NX Chính trị Quốc gia, Hà Nội 27 Ngƣời đƣa tin UNESCO (1999), Người nghèo văn hóa, số 28 Nguyễn Nhƣ Ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt NXB Văn hóa thông tin 23 29 Nguyễn Thị Hằng (1999), Vấn đề XĐGN nông thôn nước ta nay, NX Chính trị Quốc gia, Hà Nội 30 Nguyễn Thị Oanh (2000), Phát triển cộng đồng, Đại học mở bán công TP Hồ Chí Minh 31 Nguyễn Thị Linh Huyền, Thực quy chế dân chủ xã, phƣờng - Thành tố quan trọng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn nay, Khoa lý luận trị - Trƣờng Đại học Tây ắc, http://fpt.utb.edu.vn/index.php/tin-bai-anh/tin-tuc-su-kien/174-thuc-hienquy-che-dan-chu-co-so-o-xa-phuong-thanh-to-quan-trong-cua-nen-dan-chuxa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam-gia-doan-hien-nay, ngày 19/1/2015 32 Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2012), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NX Đại học Quốc gia Hà Nội 33 Phó Giáo sƣ, Tiến sĩ Phan Huy Đƣờng, Phát triển cộng đồng: Phương pháp quan trọng công tác xã hội Xóa đói giảm nghèo , Đại học Quốc gia Hà Nội 34 Phòng LĐ - T XH huyện Hàm Yên, Báo cáo kết thực số sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo giai đoạn 2012 - 2014 35 Tài liệu tập huấn PTCĐ dựa vào nội lực - ABCD, Kiên Giang, ngày 12/4/2012 36 Tạp trí Lý luận trị số - 2015 37 Tô Duy Hợp (2014), Phát triển cộng đồng - ài giảng dùng cho Cao học xã hội học Khoa xã hội học, Trƣờng ĐH KHXH & NV, Đại học QGHN 38 Tô Duy Hợp, Nâng cao lực tự quản cộng đồng phát triển tam nông bền vững, Viện Xã hội học ( ài viết tham dự tọa đàm khoa học: “Quản lý cộng đồng – xây dựng cộng đồng nông thôn vững manh” khoa Quốc tế học - Đại học Khoa học xã hội nhân văn viện KAS – Cộng hòa LIên bang Đức đồng tổ chức, 2006) 39 Tô Duy Hợp (1993), Thực trạng xu hướng biến đối cấu xã hội nông thôn thời kỳ đổi nay, Tạp chí Xã hội học, số 24 40 Tô Duy Hợp - Lƣơng Hồng Quang (2000), Phát triển cộng đồng - Lý thuyết vận dụng, Nhà xuất văn hóa - thông tin, Hà nội 41 Trịnh Văn Tùng (1999) Tóm tắt từ Piene Ansart Andre Aknoun, Từ điển Xã hội học, Nhà xuất Le Robert Seuil, Paris 42 Trần Đình Tuấn (2010), Tập tài liệu “Công tác xã hội - Lý thuyết Thực hành”, Đại học San Jose, Hoa Kỳ 43 U ND tỉnh Tuyên Quang (05/07/2012), Kế hoạch số 35/KH-UBND việc thực chương trình giảm nghèo giai đoạn 2012-2015 địa bàn tỉnh tuyên quang 44 Ủy ban thƣờng vụ quốc hội (2007), Pháp lệnh dân chủ sở * Tài liệu nước 45 Murray G.Ross (2011), Communit Organnization, theory, principles and practice 46 Tony Bilton, Kevin Bonnett, Philip Jones, Michelle Stanworth, Ken Sheard Andrew Webster (1993), Nhập môn Xã hội học, Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 47 United Nations (1972), Popular Praticipation: Emerging Trends in Community Development Sự tham gia dân chúng: Những xu hướng phát triển cộng đồng, New York 48 Ferdinand Tonnies (1887), Gemeinschaft und Gesellschaft Cộng đồng hiệp hội, Leipzig: Fues’s Verlag 25 26 [...]... trở việc ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân để nâng cao hiệu quả XĐGN tại xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang? Làm thế nào để nâng cao năng lực ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân nhằm XĐGN hiệu quả hơn tại xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang? 7 Giả thuyết nghiên cứu Cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân trong công tác XĐGN... chuyên ngành công tác xã hội đã đƣợc tiếp thu, tôi chọn để tài: Ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có sự 8 tham gia của người dân để nâng cao hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo tại xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang để làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học CTXH của mình 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong PTCĐ, có nhiều cách tiếp cận khác nhau nhƣ tiếp cận phát triển cộng đồng dựa vào... trong cộng đồng, tiếp cận phát triển cộng đồng có sự tham gia của ngƣời dân, phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm… Cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân không phải là một cách tiếp cận mới nhƣng các nghiên cứu về ứng dụng cách tiếp cận này vào trong thực tế phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là để nâng cao hiệu quả công tác XĐGN chƣa có nhiều Vào thập niên cuối của thế kỷ 20, sự tham. .. - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang 5.2 Khách thể nghiên cứu: Các hộ nghèo của xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên Cán bộ lãnh đạo ở cộng đồng Những ngƣời thực hiện vai trò nhân viên PTCĐ hoặc gần giống vai trò của nhân viên PTCĐ 6 Câu hỏi nghiên cứu 17 Hiệu quả của công tác XĐGN tại xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang có phải do ứng dụng thành công cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân? ... cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân trong việc XĐGN hiệu quả Đề xuất giải pháp và dự kiến xây dựng mô hình XĐGN theo hƣớng tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân để nâng cao hơn nữa hiệu quả XĐGN tại địa phƣơng 5 Đối tƣợng và khách thể nghiên cứu 5.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân để nâng cao hiệu quả công tác XĐGN tại huyện xã Yên Thuận. .. tác XĐGN tuy đƣợc ứng dụng tại xã Yên Thuận nhƣng còn nhiều hạn chế Năng lực ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân trong công tác xoá đói giảm nghèo tại địa phƣơng trong thời gian qua là thiếu tự giác, thiếu kế hoạch và thiếu hiệu quả Muốn nâng cao hiệu quả của công tác XĐGN tại địa phƣơng thì phải biết vận dụng thành công cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân, đặc biệt là... tham gia của ngƣời dân địa phƣơng 3.2 Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu sẽ làm rõ hơn những mặt tích cực khi áp dụng cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân trong việc nâng cao hiệu quả của công tác XĐGN tại xã Yên Thuận Từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản trong việc nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác XĐGN bằng cách ứng dụng thành công tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân, nhất... cƣ dân địa phƣơng về ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân trong việc XĐGN hiệu quả Đánh giá đƣợc thực trạng ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân nhằm nâng cao hiệu quả XĐGN, những mặt đạt đƣợc và chƣa đạt đƣợc trong việc ứng dụng cách tiếp cận đó trong việc nâng cao hiệu quả công tác XĐGN, từ đó tìm ra đƣợc những nguyên nhân và nhân tố ảnh hƣởng khi áp dụng cách. .. Yên Thuận - Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang Thời gian: từ tháng 5/2014 đến tháng 7/2015 10 Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn đƣợc triển khai trong ba chƣơng: Chƣơng 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chƣơng 2 Thực trạng ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân để nâng cao hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo tại xã Yên Thuận huyện. .. ngƣời nghèo thuộc hộ nghèo ở 15 thôn tại xã Yên Thuận, 3 phỏng vấn sâu cho cán bộ lãnh đạo ở cộng đồng nghiên cứu (bao gồm 1 chủ tịch xã, 1 phó chủ tịch xã và 1 cán bộ quản lý giảm nghèo của xã Yên Thuận) Thông tin cần thu thập: 1) Đánh giá mức độ nhận thức về cách tiếp cận PTCĐ có sự tham gia của ngƣời dân nhằm nâng cao hiệu quả XĐGN 2) Đánh giá thực trạng năng lực ứng dụng cách tiếp PTCĐ có sự tham gia ... THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ YÊN THUẬN - HUYỆN HÀM YÊN – TỈNH TUYÊN QUANG ... HÌNH CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO THEO HƢỚNG TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI DÂN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ YÊN THUẬN – HUYỆN HÀM YÊN – TỈNH TUYÊN QUANG. .. tham gia ngƣời dân để nâng cao hiệu XĐGN xã Yên Thuận - huyện Hàm Yên - tỉnh Tuyên Quang? Làm để nâng cao lực ứng dụng cách tiếp cận PTCĐ có tham gia ngƣời dân nhằm XĐGN hiệu xã Yên Thuận - huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng cách tiếp cận phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân để nâng cao hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo tại xã yên thuận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang , Ứng dụng cách tiếp cận phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân để nâng cao hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo tại xã yên thuận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang , Ứng dụng cách tiếp cận phát triển cộng đồng có sự tham gia của người dân để nâng cao hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo tại xã yên thuận huyện hàm yên tỉnh tuyên quang , Tổng quan tình hình nghiên cứu., Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu., Cấu trúc luận văn.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay