Tư tưởng triết học của karl popper trong tác phẩm “tri thức khách quan”

22 156 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN VĂN NỘI TƯ TƯỞNG TRI T HỌC CỦA AR TR NG T C H TRI THỨC H CH LUẬN VĂN THẠC SĨ TRI T HỌC Hà Nội, 2016 R UAN” ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRẦN VĂN NỘI TƯ TƯỞNG TRI T HỌC CỦA TR NG T C H TRI THỨC AR H CH R UAN” Chuyên ngành: Triết học ã số: 60 22 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TRI T HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Vũ Hảo Hà Nội, 2016 MỤC LỤC A MỞ ĐẦU B NỘI DUNG Error! Bookmark not defined Chương NH NG ĐI U TRI T HỌC CỦA H CH I N VÀ TI N Đ AR RA ĐỜI TƯ TƯỞNG R TR NG T C H TRI THỨC UAN” Error! Bookmark not defined 1.1 Nh ng i u i n inh tế - ã hội h triết họ ủ r họ r r Error! Bookmark not defined - Error! Bookmark not defined C ti n ời tư tưởng uận r Error! Bookmark not defined ời tư tưởng triết họ ủ r rError! Bookmark no Error! Bookmark not defined B R s ng tri t h c c 1.2.2 A Ay Error! Bookmark not defined – ng tri t h c c Error! Bookmark not defined D 1.2.3 Ch 1.3 Cuộ D ời t C h Tri thứ Error! Bookmark not de h h u n”Error! Bookmark not defined s Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined ẩ :“ Chương S UẬN TI N H q H N CỦA ỐI VÀ X C R V Ậ ”Error! Bookmark not defined C C NHÀ TRI THỨC CHỦ THU T U TH C H H N Error! Bookmark not defined .1 Xu t h t i h tư tưởng triết họ h họ ủ Karl PopperError! Bookmar Error! Bookmark not defined q y Thuyết uy th y h n ủ r y rError! Bookmark not defined y - s Error! Bookma y y Error! Bookmark n y Error! Bookmar Chương TƯ TƯỞNG CỦA UẬNTI N H A VÀ Đ NH GI AR R V TRI THỨC CHUNG TƯ TƯỞNG TRI T HỌC POPPER Error! Bookmark not defined .1 Nh ng nội ung ản ủ tri thứ uận tiến h Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Nh ng gi tr h n hế ủ tư tưởng triết họ t h Tri thứ r r tr ng h h u n” Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined Error! Bookmark not defined C K T LUẬN Error! Bookmark not defined D DANH MỤC TÀI I U THAM KHẢO 13 A MỞ ĐẦU họn tài q s y s : t, t q ẩy q s y , s Qua C y y y y s y , s , tri t h c khoa h c s y th k y, c bi M C y t qu c a s ng s s s q Nh ng v muồ s n c a khoa h c s v q y Vienna, M Schilck s ri t h c khoa h c y Song tri t h c c a khoa h c õ y, y s y y s , y tri t h c nhi tr ng y c , nh u cm r y n c u ch y t xu s ẩm c th Vi t s y Raimund s ẩm v tri t h c khoa h c, Trong nh g s y C s C C A C s y y u y ,t “ Popper k ” (B Magee), “ (Ge )….[69, tr.1] t nh t tri t h c n i tr i c a th ” ng l n nh t c a th A s s y Popper Karl a Popper k q t s y q D q B XXI, m t s s ng y Popper C d ch s c : “Sự èo t ếp cậ dướ thuyết sử luậ ” ó độ tiế ó ”t t s quan) “ r t k t t r t qu k t b n Tri Th c ẩ y s - y ẩ q s Popper s :“ ư c i h y Popper h h g i họ g h m Tổng u n tình hình nghiên ứu A Karl Popper D - y - C luận triết h Má - Lê đ i với p át tr ển khoa h c tự ) Vi n Tri t h c y iv is ĩ tâm p ươ uy ê ”, ti u m c: “Chủ c ch ng m i, n c a khoa h c, tri t h c khoa y n c a khoa h c t ng n i du q quan t i Popper th y a Popper ĩ t ực ch ng Popper C m b n ch t c a ch ng t i th gi q mâu t u ẫn với ê ” y c ch ng m i, t h c t is th p áp tư s ì ểm khoa h c tự t nh n n khoa h c t tinh thần khoa h c tự - kẻ t s p áp ê ”c u t ng quan v c a tri t h : “ hủ : “V trò ủ p ươ s tv q Do y s s song D y q Trong t q : “Về tri th c luận v ng chủ thể đ Nguy nhận th c Popper” y vi ng nh h c khoa h c, n i dung n tri t xu t nh ng nh u, q u v Popper y ch 88) t h c, s (3 - m n v t bi n ẩ s Vi t, ồng th i nhi u thu t ng thu c v tri t h c khoa h ẩ “ q ẩn ” ẩ C “ y C “ y : ” y vi y ) ( s - 3, C s “ ẩ ” s n Popper y K y uk q q vi y ”) (“ y q y s l y y q y q y “ 5, y ” q s - y ằ h y y q y ằ y s y s 6, s D ys D s s :( )s y D q y y ẩ ( ) ằ y 00 )”[11, tr 75] ẩm: “ r ết h c mở Xã ội mở” c a M Cornforth Minh H th gi q A q c y n v t bi n ch ng y, n i dung tri t h c khoa h s c q cho m t s v C sang ti ng Vi t t b n N n h th ng tri t h c c a Popper t m y y ( c d ch gi s ẩm, m t ẩm, m y gi s ti p c y ẩ is c ng m i C Conforth y s s Popper ẩm: “N ững kiến giải triết h c khoa h ”, s n d y t i Trung Qu c n y Anh t h c khoa h c gi ng q t v tri t h c khoa h chung, tri t h c khoa h c c a Popper i y v tri t h c khoa h c y s thu t ng , y ub tc pv v logic v tri t h c khoa h c q chung y y y Trong nh Minh H Popper p ươ ” (2010), ây ệ đạ ” (2006) õ p ươ ây n khoa h c h u c th y ti n, s y q c ng ti p c nv y ch s l ch s tri t h s ng gs y Popper “Lịch sử triết h ”, Nguy n H u Vui ch n Popper Popper y y s q n ti p t c m r ng b i chung s Trong m ch s c a tri t h c khoa ồng th i m tri t h c khoa h c n: nh n (K Popper) Ư c lu n ti b tc c, ng tri t h c khoa h (S Toulmin) tri t h c khoa h ct ng qua l i tri t h tri t h h c n tri t ng c a tri t h c khoa h c t R Descartes cho t i Qua s th c lu n ti đại ệ đạ ”, c gi y ng khoa h S : u v Popper Trong h c, v c “Lịch sử triết h y : “Khoa h c hậu cổ đ ể tr ết h n y u v l ch s tri t h “D ện mạo triết h ươ i vi t nhi u v Popper “Lị sử tr ết ” B C Popper chung y Popper - y y Tro “Một s đạ ” t uyết tr ết p ươ y ây ệ q y q y y q D y s v theo ẩ “ q ” , d ch gi ẩm: “ oà ây p ươ h ảnh triết h Âu Mỹ kỷ XX” (2008) từ khởi thủy đế đươ đạ ” (2010) c so n th nh “Triết y ng m g im s y li u m n nguồ t h i, v a tham chi u i v l ch s tri t h c b i tri t h y , s h c t y u Trong c tri t h c c a Popper s C nh q tri t h c th k XX, song n gi i h n i di s n tri t h c c a Popper l i b i c nh n y s nh h ng tri t h c Popper h m vi - th c s n c a Popper khoa h c Theo ti ch s c nh “ i chi u v i nh s y chi u v i th c ti n ” th i V Popper ch y c kh o c u t t y hai, t h c khoa h c, cung c p cho ta n d n nh l ch s tri t h nh t c ti p c n y n Tuy th , vi c kh o c y th ch y li o im r u y y y S ằng Anh ng m qua m t s n phẩm: “Understanding Philosophy of S y ” ( 00 ) ch s y ẩ C s s s y y s Ladyman y Popper s Popper s s y y q y y Popper Imre Lakatos (1989), The Methodology of Scientific Research Programmes, CUP C s y s y s :“ Popper ” s s y s y Popper s Popper s “ q q y ” s ẩ s Lakatos s s y s s s K Fayerabend, (1975), Against Method, New Left Books, London C s K s y y Popper q y y s y Popper s y y Popper y y y y s y y s y s y y 008 y ẩ u tr uộ mạ ằ Thomas S Kuhn k o C y s s Popper q y q 00 T ẩ Sự ì p â tâm uậ D ểu t ết k qu t t ầ k o , ủ rd y y sang ẩ s C Popper s y óp p ầ q s y s y q -y q s q q 0 y A ss Internet Encyclopedia of Philosophy, “ y A ss R mund Popper ( y )” q ẩ l Popper Popper C Popper y q s s y A ss Popper y : s ph q y B Mụ [20] hay Kuhn[38] í h nhi m vụ nghiên ứu M õ u c a lu ẩ nh “ q , h n ch c a mv s th c hi n m - nh ng Karl Popper i ẩ Karl Popper “ õ ” t q ng n q 10 tri t h c c a ” nc ẩ “ y: ” th cc a - nh ng c ẩ “ Karl Popper Đối tượng h ng q ” vi nghiên ứu u : ẩ “ Ph m vi th cc a q ” y u: ng Lu vi c gi i h n n nh t c ẩ “ Popper tron Cơ sở q uận hương h ” nghiên ứu C s y y q C q s y y y : s s s q y … s s y Đ ng g ới luận văn Lu t s tri t h c khoa h c , tr Qua h uv ng tri t h c v n nh n th c v tri t h y th Popper 11 i, nh t Ý nghĩ uận th tiễn luận văn y th q a Popper n õ , h n ch c ẩ “ tri t h c khoa h c c n quan ni m tri q ng ” Kết c u luận văn nm gồ u, k t lu u tham kh o, lu ti t 12 D DANH MỤC TÀI I U THAM KHẢO A Tài i u tham khảo Tiếng Vi t Cao Chi (2013), Vật ệ đạ - N ữ v đề t từ ou đế v tr ả y D 6) r t t vớ t uyết p ạm tr , Nxb Khoa H (2005), r ết s K ) t, - 008) oà ả tr ết Âu Mỹ t ế kỷ XX, y 00 ) Một s đạ t uyết tr ết p ươ ây ệ p ươ Minh H p (2006), Diện mạo triết h ây ệ đại, N đạ Minh H p (2010), Lịch sử triết h y ị sử tr ết - p ươ y ươ D c Vi A 006) ây, Nxb ươ ồC Tp C y (1999), S V ) M y trào ưu tr ết 10 ó p ươ ây C y 11 Nguy n Minh (3 - 1988), Về tri th c luận v ng chủ thể Popper, T p t H c, s )- 12 tr ết 13 B -D ả yếu ) C y ) ) Lị 13 sử tr ết D ừđể s 14 15 Ng y C y ê A 18 y k o đ ), V t đạ vớ v ệ trò ủ p ươ vớ p át tr ể 006) m p áp uậ vật ệ ) ủ k o p áp uậ tự ê , s n): Những kiến giải triết h c khoa h c, 00 ) Lo quy ạp v trò ủ ó tro ậ t c, y 19 o tưở tập (ch Má – Lê 17 ươ u toá D y tr ết ) ) , dạy 16 ) ) 20 Adler M J (2004), N ữ 00 ) Lị tư tưở sử tr ết từ ữ C tá p m vĩ đạ 21 Bachelard G (2009), Sự ì tâm uậ ểu t ết k qu t t ầ k o - óp p ầ p â , D y ều 22 Barrow J (2014), ủ tk ả , 23 Brinton C (2007) ủ k o k o D o B C tư tưở p ươ ây, y 24 Caygill H (2013), đ ể tr ết K t B 25 Cornforth M (2002), Triết h c mở ã ội mở, Nxb Khoa H Minh H p d ch 26 Craig E (2010), r ết , Nx 14 27 Darwin C (2015), N u y ảo t ữ oà qu ò ưu t ế tro B o đư đ u tr s ê y D y t , B ẩ tự 28 Debord G (2014), Xã ộ d 29 Dewey J (2013), t 30 ả , y ĩ, Nxb Tri T ) r ết A p ươ ây ệ đạ C tập , C ĩ m 31 Feynman R (2010), t trê đ , y 32 Feynmann R (2009), N ềm vu k ám p ế 33 Gaarder J (1998), ủ Sop ồC ồC , - A 34 Hegel G W F (2006), ệ tư t t ầ B ) 35 Holdreich T (2006) (ch trì ồC - tr ết h c, y 36 Heisenberg W (2009), Vật tr ết ch - uộ mạ tro k o ệ đạ 37 y E V (2003), L y ệ – A 38 Jowett B & Knight J M , to ồC y 39 Kuhn T (2008), u tr uộ C 15 uyê k ảo, mạ k o – 40 Lectorxki V A, Mala đ ể tr ết V X, p ươ y ây oà 41 Lyotard J F (2007), ) 6) từ k t ủy tớ đươ đại, V P ệ đạ , ả ậu ệ đạ , B ủ 42 Von Mises L (2013), ĩ tự truyề t , y B (2010), r ết 43 ây p ươ – 44 Morin E (2006), ươ p áp - r t tr t D 45 Morin E (2008), ươ p áp – tưở ươ p áp –N â ươ p áp - ạo đ C 46 Morin E (2015), p p C 47 Morin E (2012), C 48 Nowotny H., Scott P., Gibbons M (2009), k o t tro kỷ uyê 49 Peat F D (2015), Từ đị t đị đến b t định - nhữ âu tư tưởng kỷ XX, Nxb Tri Th khoa h – r uyện m Vi t ch 50 Popper K R (2012), Sự èo ủ t uyết sử uậ , C 51 Popper K R (2012), Tri th độ tiế k ó , Nxb Tri Th qu – Một C 52 Rozental M M (1986), đ ể tr ết 16 t ếp cậ dướ B B ó s 53 ) ) o tưở m t đạ s 54 Lị sử p ệ ) ) 8) C B Tài li u tham khảo Tiếng Anh 55 Audi R (1999), The Cambridge Dictionary Of Philosophy, Cambrigde University Press, Cambridge, United Kingdom 56 Corvi R (1997), An Introduction to the Thought of Karl Popper R U A s C A 57 Fayerabend K P (1975), Against Method, Nxb New Left Books, London, United Kingdom 58 Gattei S (2009), K r opp r’s losophy of Science- Rationality Without Foundations, Nxb Routledge, New York & London, United Kingdom 59 Ladyman J (2002), Understanding philosophy of science, Nxb Ruotledge, London and New York, United Kingdom 60 Lakatos I (1989), The Methodology of Scientific Research Programmes; Philosophical Pappers Volume 1, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom 61 Losee J (2001), A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Nxb OPU, Oxford, United Kingdom 62 Machmer P & Silberstein M ) (2002), The Blacbwell Guide to the Philosophy Of Science, Nxb Blackwell, Oxford, United Kingdom 63 Parkinson R Shanker S G ) (1996), Routlegde History of Philosophy – Philosophy of Science and Mathematics in the XX Century, Vol IX, nxb Routledge, New York, USA 17 64 Okasha S (2002), Philosophy of Science – A Very Short of Introduction, Nxb OPU, Oxford, United Kingdom 65 Popper K R (1953), Conjuntures and Refutations, Nxb Routledge, London, United Kingdom 66 Popper K R (2002), The Logic of Scientific Discovery, Nxb Routledge, Lodon and New York 67 Popper K R (2002), Unended Quest An Intellectual Autobiography, Nxb Ruotledge, London and New York, United Kingdom 68 Psillos S (2007), Philosohhy of Science A-Z, Nxb EUP, Edinburgh, Scotland 69 Seruton R (1995), A Short History of Philosophy, nd, Nxb Routulege, New York & London 70 http://plato.stanford.edu/entries/popper/online 71 http://www.tau.ac.il/~agass/joseph-papers/Popperiep.pdf 18 [...]... C Popper s y óp p ầ q s y 9 s y q -y q s q q 0 0 y A ss Internet Encyclopedia of Philosophy, “ y A ss R mund Popper ( 0 y )” q ẩ l Popper Popper C Popper y q s s y A ss Popper y : s ph q y B 3 Mụ [20] hay Kuhn[38] í h và nhi m vụ nghiên ứu M õ u c a lu ẩ nh “ q , h n ch c a mv s th c hi n m - nh ng Karl Popper i ẩ Karl Popper “ õ ” t q ng n q 10 tri t h c c a ” nc ẩ “ y: ” th cc a - nh ng c ẩ “ Karl. .. Ladyman y Popper s Popper s s y y q y y Popper ồ Imre Lakatos (1989), The Methodology of Scientific Research Programmes, CUP C s y s y s :“ Popper ” s s y s y Popper s Popper s “ q q y ” s 8 ẩ ồ s Lakatos s s y s s s K Fayerabend, (1975), Against Method, New Left Books, London C s K s y y Popper q y y s y Popper s y y Popper y y y y s y y s y s y y 008 y ẩ u tr á uộ á mạ ằ Thomas S Kuhn k o C y s s Popper. .. Popper chung y Popper - y y Tro “Một s đạ ” t uyết về tr ết p ươ y ây ệ q y q y y ồ q D y s v theo ẩ “ q ” , d ch gi ẩm: “ oà ây p ươ h ảnh triết h Âu Mỹ thế kỷ XX” (2008) từ khởi thủy đế đươ đạ ” (2010) c so n th nh “Tri t y ồ ng m g im s y li u m n nguồ t h i, v a tham chi u i v l ch s tri t h c b i tri t h y , s h c t y u Trong c tri t h c c a Popper s C nh q tri t h c th k XX, song n gi i h n trong. .. c ẩ “ Karl Popper 4 Đối tư ng và h ng q ” vi nghiên ứu u : ẩ “ Ph m vi th cc a q ” y u: ng Lu vi c gi i h n n nh t c ẩ “ Popper tron 5 Cơ sở q uận và hương h ” nghiên ứu C s y y q C q s y y y : s s s q y … s s y 6 Đ ng g ới của luận văn Lu t trong s tri t h c khoa h c , tr Qua h uv ng tri t h c v n nh n th c v tri t h y th Popper 11 i, nh t 7 Ý nghĩ uận và th tiễn của luận văn y th q a Popper n õ... tr t D 45 Morin E (2008), ươ p áp – ư tư ươ p áp –N â ươ p áp - ạo đ C 46 Morin E (2015), p p C 47 Morin E (2012), C 48 Nowotny H., Scott P., Gibbons M (2009), ư duy ạ k o t và tro kỷ uyê 49 Peat F D (2015), Từ á đị t đị đến b t định - nhữ âu và tư tưởng của thế kỷ XX, Nxb Tri Th khoa h – r uyện về m Vi t ch 50 Popper K R (2012), Sự èo à ủ t uyết sử uậ , C 51 Popper K R (2012), Tri th độ tiế k á ó... của Popper, T p t H c, s )- 12 tr ết 13 B -D ả yếu 8 ) C y ) ) Lị 13 sử tr ết D ừđể s 14 15 Ng y C y ê A 18 y k o đ ), V t đạ vớ v ệ trò ủ p ươ vớ sự p át tr ể 006) m p áp uậ duy vật ệ ) ủ k o p áp uậ tự ê , s n): Những kiến giải về triết h c khoa h c, 00 ) Lo quy ạp và v trò ủ ó tro ậ t c, y 19 o tư tập (ch Má – Lê 17 ươ u toá D y tr ết 0 ) ) , dạy và 16 ) ) 20 Adler M J (2004), N ữ 00 ) Lị tư tưở... t h y , s h c t y u Trong c tri t h c c a Popper s C nh q tri t h c th k XX, song n gi i h n trong i di s n tri t h c c a Popper l i b i c nh n y s nh h ng tri t h c Popper h 7 m vi - th c s n c a Popper khoa h c Theo ti ch s c nh “ i chi u v i nh s y chi u v i th c ti n ” th i V Popper ch y c kh o c u t t y hai, t h c khoa h c, cung c p cho ta n d n nh l ch s tri t h nh t c ti p c n y n Tuy th , vi... qu – Một á C 52 Rozental M M (1986), ừ đ ể tr ết 16 t ếp cậ dướ B B ó s 53 ) 0 ) o tư m t đạ s 54 Lị sử p ệ 6 ) ) 8) C B Tài li u tham khảo Tiếng Anh 55 Audi R (1999), The Cambridge Dictionary Of Philosophy, Cambrigde University Press, Cambridge, United Kingdom 56 Corvi R (1997), An Introduction to the Thought of Karl Popper R U A s C A 57 Fayerabend K P (1975), Against Method, Nxb New Left Books, London,... 17 64 Okasha S (2002), Philosophy of Science – A Very Short of Introduction, Nxb OPU, Oxford, United Kingdom 65 Popper K R (1953), Conjuntures and Refutations, Nxb Routledge, London, United Kingdom 66 Popper K R (2002), The Logic of Scientific Discovery, Nxb Routledge, Lodon and New York 67 Popper K R (2002), Unended Quest An Intellectual Autobiography, Nxb Ruotledge, London and New York, United Kingdom... tr ết ớ từ ữ C tá p m vĩ đạ 21 Bachelard G (2009), Sự ì tâm uậ về sự ểu t à ết k á qu t t ầ k o - óp p ầ p â , D y ều 22 Barrow J (2014), ủ ớ tk ả ớ ạ , 23 Brinton C (2007) ạ ủ k o và k o D o B ư C và tư tưở p ươ ây, y 24 Caygill H (2013), ừ đ ể tr ết K t B 25 Cornforth M (2002), Triết h c mở và ã ội mở, Nxb Khoa H Minh H p d ch 26 Craig E (2010), r ết , Nx 14 27 Darwin C (2015), N u y sự ảo t ữ á oà ... , h n ch c a mv s th c hi n m - nh ng Karl Popper i ẩ Karl Popper “ õ ” t q ng n q 10 tri t h c c a ” nc ẩ “ y: ” th cc a - nh ng c ẩ “ Karl Popper Đối tư ng h ng q ” vi nghiên ứu u : ẩ “ Ph... y y sang ẩ s C Popper s y óp p ầ q s y s y q -y q s q q 0 y A ss Internet Encyclopedia of Philosophy, “ y A ss R mund Popper ( y )” q ẩ l Popper Popper C Popper y q s s y A ss Popper y : s ph... s y y s Ladyman y Popper s Popper s s y y q y y Popper Imre Lakatos (1989), The Methodology of Scientific Research Programmes, CUP C s y s y s :“ Popper ” s s y s y Popper s Popper s “ q q y ”
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng triết học của karl popper trong tác phẩm “tri thức khách quan” , Tư tưởng triết học của karl popper trong tác phẩm “tri thức khách quan” , Tư tưởng triết học của karl popper trong tác phẩm “tri thức khách quan” , Tổng quan tình hình nghiên cứu, D. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay