Tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ của chính quyền phường, xã thành phố hồ chí minh phục vụ hoạt động quản lý và các nhu cầu xã hội

13 161 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẶNG TRỌNG CƯỜNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, XÃ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÁC NHU CẦU XÃ HỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành Lưu trữ Mã số: 60.32.24 Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẶNG TRỌNG CƯỜNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, XÃ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÁC NHU CẦU XÃ HỘI Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ Mã số: 60.32.24 Người hướng dẫn khoa học: PGS Vương Đình Quyền Hà Nội - 2016 MỤC LỤC Thứ Nội dung Trang PHẦN MỞ ĐẦU 04 tự Lý chọn đề tài 04 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 05 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 05 Nhiệm vụ nghiên cứu 06 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 07 Các nguồn tài liệu tham khảo 08 Phương pháp nghiên cứu 09 Đóng góp đề tài 10 10 Bố cục đề tài 10 Chương Tổ chức, hoạt động, thành phần, nội dung tài liệu 12 quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh Khái quát tổ chức quyền cấp thành phố Hồ Chí Minh 12 1.1.1 Sơ lược lịch sử thành phố Hồ Chí Minh 12 1.1.2 Về thành phần dân cư thành phố Hồ Chí Minh 12 1.1.3 Về kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 13 1.1.4 Về tổ chức đơn vị hành thành phố Hồ Chí Minh 13 1.1 1.2 Tổ chức máy quyền cấp phường, xã nói chung quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh 14 1.2.1 Vai trò quyền cấp phường, xã 14 1.2.2 Chính quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh 16 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức UBND phường, xã 16 1.2.2.1 1.2.2.1.1 Chức năng, nhiệm vụ 16 1.2.2.1.2 Về cấu tổ chức 19 1.3 Một số khác biệt UBND xã UBND phường thành phố Hồ Chí Minh 23 Thành phần, nội dung, khối lượng, đặc điểm ý nghĩa tài 1.4 liệu hình thành hoạt động HĐND, UBND phường, xã 25 thành phố Hồ Chí Minh Thành phần, nội dung tài liệu 25 1.4.1.1 Tài liệu Hội đồng nhân dân cấp xã 25 1.4.1.2 Tài liệu Ủy ban nhân dân phường, xã 26 1.4.1.3 Khối lượng tài liệu 31 Đặc điểm tài liệu 32 1.4.1 1.4.2 1.5 Ý nghĩa tài liệu lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh 34 1.5.1 Ý nghĩa thực tiễn 34 1.5.2 Ý nghĩa lịch sử 37 Tiểu kết Chương Chương Thực tế tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh 39 40 Khái niệm tổ chức quản lý 40 2.1.1 Khái niệm tổ chức 40 2.1.2 Khái niệm quản lý 41 2.1 2.2 Quy định Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, quản lý tài liệu lưu trữ quyền phường, xã 42 2.2.1 Quy định Nhà nước 42 2.2.2 Quy định thành phố Hồ Chí Minh 44 2.3 Thực tế tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh 47 2.3.1 Tổ chức lưu trữ phường, xã thành phố Hồ Chí Minh 47 2.3.2 Thực tế công tác chuyên môn nghiệp vụ 49 Lập hồ sơ nộp lưu hồ sơ 49 2.3.2.1 2.3.2.2 Thu thập bổ sung tài liệu vào lưu trữ 51 2.3.2.3 Công tác chỉnh lý tài liệu 52 2.3.2.4 2.3.2.5 Bảo quản tài liệu sở vật chất phục vụ công tác bảo quản tài liệu lưu trữ Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ Tiểu kết chương 57 57 60 Chương Giải pháp tổ chức, quản lý tài liệu lưu trữ nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quyền phường, xã thành phố 61 Hồ Chí Minh 3.1 3.2 3.2.1 Nhận xét khái quát lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh Các giải pháp 61 62 Ban hành chế pháp lý công tác lưu trữ quyền cấp phường, xã thành phố Hồ Chí Minh 62 Giải pháp tổ chức 63 3.2.2.1 Tổ chức sở vật chất phục vụ công tác lưu trữ 63 3.2.2.2 Đảm bảo chất lượng đội ngũ cán 64 Giải pháp triển khai khâu nghiệp vụ trọng tâm 66 3.2.3.1 Giải pháp lập hồ sơ nộp lưu tài liệu 66 3.2.3.2 Giải pháp tổ chức khoa học tài liệu 66 3.2.3.3 Giải pháp phát huy giá trị tài liệu 77 3.2.3.4 Giải pháp bảo quản 78 3.2.2 3.2.3 Tiểu kết chương 79 Kết luận 80 Danh mục Phụ lục 81 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Kể từ ban hành Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia nay, công tác lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh có chuyển biến tích cực, biện pháp nhằm tổ chức khoa học, bảo quản an toàn phát huy giá trị tài liệu lưu trữ triển khai Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế số Ủy ban nhân dân (UBND) phường, xã địa bàn Thành phố cho thấy, công tác chưa quan tâm mức Việc tổ chức khoa học, bảo quản an toàn phát huy giá trị tài liệu phục vụ công tác quản lý quyền địa phương nhu cầu xã hội nhiều hạn chế; quản lý nhà nước công tác lưu trữ nhiều nội dung chưa thống nhất; trang thiết bị cho công tác lưu trữ lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu thực khâu nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ thông tin công tác lưu trữ nhiều bất cập; hầu hết UBND phường, xã chưa có phòng, kho lưu trữ đảm bảo yêu cầu bảo quản tài liệu; hàng năm không tổ chức thu nộp hồ sơ, tài liệu, dẫn đến hồ sơ, tài liệu thuộc diện thu nộp bị thất lạc, mát tình trạng bó gói, tích đống, bảo quản dàn trải tự phát Những hạn chế nêu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động UBND phường, xã thành phố Hồ Chí Minh; ảnh hưởng trực tiếp tới việc giữ gìn, bảo quản phát huy giá trị tài liệu, kể tài liệu có giá trị thực tiễn tài liệu có giá trị lịch sử, gây khó khăn cho công cải cách hành phường, xã hoạt động quản lý nói chung Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu trên, song trước hết việc tổ chức, quản lý công tác lưu trữ UBND phường, xã nhiều hạn chế Để thực tốt công tác lưu trữ UBND phường, xã địa bàn Thành phố, trước hết cần hoàn thiện công tác tổ chức quản lý nói chung, đặc biệt thu thập, bổ sung, tổ chức khoa học bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ Vì vậy, việc khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức quản lý công tác lưu trữ phường, xã địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, rút ưu điểm hạn chế, tìm nguyên nhân đề giải pháp tích cực để khắc phục việc làm cần thiết Theo hướng đó, chọn đề tài “Tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh phục vụ hoạt động quản lý nhu cầu xã hội” làm hướng nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát, phân tích thực tế tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ phường, xã thành phố Hồ Chí Minh, rút ưu điểm tồn mặt này; - Đề xuất giải pháp tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ HĐND UBND phường, xã nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ hoạt động quản lý nhu cầu khác xã hội địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu Thành phần, nội dung giá trị tài liệu hình thành hoạt động HĐND UBND phường, xã cách thức tổ chức, quản lý khối tài liệu 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về thời gian, tập trung nghiên cứu công tác lưu trữ từ năm 2001 (từ có Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia) đến năm 2015; - Về không gian nghiên cứu, thời gian trình độ hạn chế, chưa có điều kiện khảo sát công tác lưu trữ tất phường, xã địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà giới hạn nghiên cứu, khảo sát tổ chức quản lý công tác lưu trữ, tài liệu lưu trữ UBND số phường phường 16, phường 17 (quận Gò Vấp); phường 8, phường (quận 5-địa bàn cư trú 80% người Hoa địa bàn thành phố Hồ Chí Minh); phường 7, phường 10 (quận 1-Trung tâm hành chính); phường 2, phường 4, phường 10 (quận 4) phường Tân Chánh Hiệp, phường Tân Thới Hiệp (quận 12-quận phát triển nhanh đô thị); xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh-huyện gia tăng dân số học lớn nước); xã Hòa Phú, xã Bình Mỹ, xã Trung An (huyện Củ Chi- phát triển nhanh kinh tế nông nghiệp); xã Bà Điểm, xã Tân Hiệp, xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn- kinh tế nông nghiệp) - Về nội dung, Khoản 2, điều 111 Hiến pháp năm 2013 quy định cấp quyền địa phương bao gồm: Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, nhiên, theo Nghị số: 275/2009/NQ-UBTVQH ngày 16/01/2009 Ủy Ban Thường vụ Quốc hội thực thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quận, huyện, phường số địa phương, có thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy, đề tài này, đề cập tới hoạt động quyền địa phương hiểu là: hoạt động UBND cấp phường hoạt động HĐND UBND cấp xã Hoạt động quyền phường, xã nước nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng hoạt hoạt động quản lý hành nhà nước địa phương nên đa dạng, phong phú phức tạp, phạm vi đề tài này, tập trung vào nội dung sau: + Tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ hình thành hoạt động quyền cấp phường, xã phục vụ công tác quản lý, tổ chức điều hành quyền UBND phường, xã nhu cầu khác xã hội địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; + Về công tác lưu trữ, theo Điều 14 Luật Lưu trữ “Tài liệu hình thành trình hoạt động HĐND UBND, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp xã, phường, thị trấn lựa chọn lưu trữ văn phòng UBND xã, phường, thị trấn” {Điều 14, Luật Lưu trữ, năm 2011}, đề tài không nghiên cứu tài liệu lưu trữ tổ chức trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp phường, xã địa bàn Thành phố Mặt khác không sâu nghiên cứu tổ chức quản lý công tác lưu trữ phường, xã Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực mục tiêu nói trên, luận văn có nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề sau: - Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ phường, xã thành phố Hồ Chí Minh; - Thành phần, nội dung, đặc điểm, ý nghĩa tài liệu phường, xã thành phố Hồ Chí Minh; - Thực trạng tổ chức, quản lý công tác lưu trữ tài liệu lưu trữ phường, xã Thành phố, đồng thời đánh giá ưu điểm hạn chế; - Trên sở đánh giá thực trạng tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ quyền phường, xã Thành phố, lý giải nguyên nhân dẫn tới tồn tại, đề xuất giải pháp nhằm tổ chức, quản lý tài liệu HĐND UBND phường, xã thành phố Hồ Chí Minh tốt hơn, phục vụ có hiệu cho hoạt động quản lý nhu cầu khác xã hội Lịch sử nghiên cứu vấn đề: Đã có số luận văn thạc sĩ, viết lưu trữ phường, xã Có thể chia làm hai loại sau: Loại thứ nhất: Các luận văn, viết liên quan trực tiếp đến lưu trữ phường, xã thành phố Hồ Chí Minh Loại thứ hai: Các luận văn, chuyên luận nghiên cứu tổ chức quản lý lưu trữ phường, xã nói chung phường, xã địa phương khác Dưới luận văn, viết chủ yếu: - Luận văn thạc sĩ “Quản lý nhà nước công tác văn thư, lưu trữ Ủy ban nhân dân phường thành phố Hồ Chí Minh Phạm Văn Năm (luận văn thạc sĩ Hành công Học viện Hành Quốc gia sở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2010) tập trung nghiên cứu sở lý luận quản lý nhà nước công tác văn thư, lưu trữ, tổ chức khâu nghiệp vụ công tác Ủy ban nhân dân phường thành phố Hồ Chí Minh Luận văn phân tích, đánh giá thực trạng công tác văn thư, lưu trữ; lý giải nguyên nhân đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác Ủy ban nhân dân phường nói chung Luận văn chủ yếu tập trung làm rõ sở lý luận chung quản lý Tác giả chưa phân tích, đánh giá thực trạng công tác tổ chức, quản lý tài liệu lưu trữ quyền cấp phường, xã, chưa đề cập tới việc phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý quyền địa phương phát triển kinh tế-xã hội - Tháng 8/2012 Hội thảo khoa học với chủ đề: Cải cách hành nhà nước - Giai đoạn 2012-2020, hội thách thức, quyền cấp xã tổ chức Học viện Hành Quốc gia sở thành phố Hồ Chí Minh Hội thảo có tham gia đội ngũ cán quản lý, giảng viên, sinh viên người quan tâm đến quyền cấp xã tỉnh, thành phía Nam Các đề tài Hội thảo tập trung bàn luận số vấn đề hoàn thiện chế pháp lý tổ chức hoạt động máy hành chính; chế độ sách đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã; chế độ tiền lương cán bộ, công chức quyền cấp xã tỉnh phía Nam nói chung thành phố Hồ Chí Minh nói riêng Một số tham luận bàn luận đến công tác quản lý hồ sơ, tài liệu công tác lưu trữ; chế độ, sách cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách công tác văn thư, lưu trữ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thành phố Hồ Chí Minh Phần lớn ý kiến khẳng định chế độ đãi ngộ, số lượng công chức hạn chế nguyên nhân dẫn đến bất cập công tác quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ quyền cấp phường, xã nay; {Báo cáo Hội thảo khoa học cải cách hành giai đoạn 2010-2020 hội thách thức quyền cấp phường, xã -Học viện Hành Quốc gia sở thành phố Hồ Chí Minh, năm 2012} - Luận văn Thạc sĩ Lưu trữ học Tư liệu học tác giả Đặng Văn Ngữ với đề tài: “Xác định giá trị tài liệu hình thành trình hoạt động quyền cấp xã địa bàn thủ đô Hà Nội”, tập trung nghiên cứu thành phần, loại hình, ý nghĩa tài liệu tài liệu lưu trữ hình thành hoạt động quyền cấp xã; khâu nghiệp vụ cụ thể nhằm tổ chức khoa học, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ quyền cấp xã, mà chưa đề cập đến công tác phát huy giá trị tài liệu phục vụ cho hoạt động quản lý quyền địa phương nhu nhu cầu xã hội nhân dân - Bài viết tác giả Vương Đình Quyền với chủ đề: “Vấn đề tổ chức bảo quản tài liệu hình thành cấp xã” (Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 1-1990) tập trung nghiên cứu thành phần, loại hình, ý nghĩa tài liệu tài liệu lưu trữ hình thành hoạt động quyền cấp xã, đề xuất khâu nghiệp vụ cụ thể nhằm tổ chức khoa học, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ quyền cấp xã Việc phát huy giá trị tài liệu quyền cấp xã phục vụ cho hoạt động quản lý quyền địa phương nhu cầu xã hội nhân dân địa phương chưa viết đề cập Đánh giá thực trạng tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh phục vụ hoạt động quản lý nhu cầu xã hội mục tiêu mà luận văn hướng tới, điểm khác biệt so với công trình nghiên cứu khác có đối tượng nghiên cứu Các nguồn tài liệu tham khảo: Để hoàn thành luận văn này, tham khảo nguồn tài liệu sau: -Văn quan nhà nước có thẩm quyền: văn quy định, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn quan nhà nước có thẩm quyền Trung ương địa phương; (trình bày cụ thể Danh mục tài liệu tham khảo) - Các giáo trình sách chuyên khảo Vương Đình Quyền chủ biên, Lý luận thực tiễn công tác lưu trữ, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990 Vũ Dương Hoan chủ biên, Công tác lưu trữ Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1987 - Các chuyên luận, viết, luận văn: Vương Đình Quyền, Vấn đề tổ chức, bảo quản tài liệu hình thành cấp xã, Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 1, năm 1990 Phạm Văn Năm: “Quản lý nhà nước công tác văn thư, lưu trữ UBND phường thành phố Hồ Chí Minh” luận văn Thạc sỹ quản lý hành công Ngoài tham khảo số văn Đảng Nhà nước tổ chức máy nhà nước, thủ tục hành chính, công tác văn thư, lưu trữ; công tác tuyển dụng, sử dụng quản lý cán công chức, viên chức nhà nước cấp phường, xã; trang thông tin điện tử số đề tài nghiên cứu giảng viên, sinh viên, học viên Học Viện Hành Quốc gia sở thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Lưu trữ học Quản trị văn phòng Trường Đại học khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Các báo cáo chuyên môn: Trong trình thực đề tài, thường xuyên sử dụng báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất liên quan tới công tác văn thư, lưu trữ quyền địa phương cấp thành phố Hồ Chí Minh xây dựng ban hành (trình bày cụ thể Danh mục tài liệu tham khảo) Phương pháp nghiên cứu: Để thực mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp luận nhận thức khoa học Mác Lê nin: giúp có cách nhìn nhận thức đắn phân tích, lý giải vấn đề thực tiễn công tác văn thư, lưu trữ phường, xã Phương pháp điều tra xã hội học: sở phương pháp điều tra xã hội học vấn trực tiếp cán phụ trách công tác văn thư lưu trữ quyền phường, xã phát Phiếu khảo sát Phương pháp khảo sát thực tế: Chúng khảo sát trực tiếp tài liệu nhiều phường, xã từ so sánh, đối chiếu để tổng hợp thông tin Cụ thể, trực tiếp khảo sát đơn vị đây: + Quận Gò Vấp: UBND phường 16, phường 17 + Quận 1: phường 8, phường 9, phường 10 + Quận 4: phường 2, phường 10 + Quận 12: phường Tân Chánh Hiệp, phường Tân Thới Hiệp + Huyện Bình Chánh: xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc + Huyện Củ Chi: xã Hòa Phú, xã Bình Mỹ + Huyện Hóc Môn: xã Trung An, xã Bà Điểm, xã Tân Hiệp, xã Nhị Bình Các phương pháp phân tích, tổng hợp phương pháp so sánh thường xuyên sử dụng trình tiếp cận hệ thống văn quy phạm pháp luật ngành khai thác số liệu thực tế từ quyền cấp phường, xã thành phố Hồ Chí Minh Các phương pháp nêu vận dụng sở phương pháp luận Chủ nghĩa Mác-Lênin cách tiếp cận hệ thống Đóng góp đề tài: Đề tài thực tốt có đóng góp sau: - Kết nghiên cứu đề tài giúp Ủy ban nhân dân phường, xã thành phố Hồ Chí Minh ban hành đề xuất quan cấp ban hành quy định tổ chức, quản lý, sử dụng phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý, điều hành UBND phường, xã; - Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý công tác lưu trữ UBND phường, xã, đề xuất giải pháp để hoàn thiện tổ chức quản lý công tác lưu trữ, phục vụ hoạt động quản lý quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh; - Cung cấp sở lý luận thực tiễn cho sở đào tạo văn thư, lưu trữ, hành văn phòng tham khảo nhằm cải tiến chương trình phương pháp đào tạo, bước nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đại, phù hợp với yêu cầu xã hội nguồn nhân lực văn thư, lưu trữ, hành văn phòng cho quyền cấp sở Bố cục đề tài: Chương 1.Tổ chức, hoạt động, thành phần, nội dung tài liệu quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh Chương Thực tế tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh Chương Giải pháp tổ chức, quản lý tài liệu lưu trữ nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh 10 Đây đề tài nhận quan tâm quyền địa phương Đề tài liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn hoạt động quản lý nhà nước quyền phường, xã Do vậy, trình tìm hiểu, nghiên cứu thực đề tài, tác giả gặp số khó khăn hạn chế thời gian lực nghiên cứu nên chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cô đồng môn, đồng nghiệp Qua đây, tác giả xin chân thành cảm ơn PGS, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Quyền, người định hướng nghiên cứu động viên tác giả thực đề tài Xin cảm ơn thầy giáo, cô giáo Khoa Lưu trữ học Quản trị văn phòng - Trường Đại học khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ động viên tác giả hoàn thành luận văn Đặng Trọng Cường 11 [...]... chính quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh Chương 2 Thực tế tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ tại chính quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh Chương 3 Giải pháp tổ chức, quản lý tài liệu lưu trữ nhằm phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ tại chính quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh 10 Đây là đề tài nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương Đề tài liên quan đến nhiều lĩnh vực chuyên môn và. .. ban hành các quy định về tổ chức, quản lý, sử dụng và phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý, điều hành của UBND các phường, xã; - Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức, quản lý công tác lưu trữ tại UBND các phường, xã, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện về tổ chức và quản lý công tác lưu trữ, phục vụ hoạt động quản lý của chính quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh; - Cung... lý luận và thực tiễn cho các cơ sở đào tạo văn thư, lưu trữ, hành chính văn phòng tham khảo nhằm cải tiến chương trình và phương pháp đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu của xã hội về nguồn nhân lực văn thư, lưu trữ, hành chính văn phòng cho chính quyền cấp cơ sở 9 Bố cục của đề tài: Chương 1 .Tổ chức, hoạt động, thành phần, nội dung tài liệu của chính. .. của ngành cũng như khai thác số liệu thực tế từ chính quyền cấp phường, xã thành phố Hồ Chí Minh Các phương pháp nêu trên đều được chúng tôi vận dụng trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin và cách tiếp cận hệ thống 8 Đóng góp mới của đề tài: Đề tài nếu được thực hiện tốt sẽ có những đóng góp sau: - Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp Ủy ban nhân dân các phường, xã của thành phố Hồ Chí Minh. .. trữ ở UBND phường tại thành phố Hồ Chí Minh luận văn Thạc sỹ quản lý hành chính công Ngoài ra chúng tôi còn tham khảo một số văn bản của Đảng và Nhà nước về tổ chức bộ máy nhà nước, thủ tục hành chính, công tác văn thư, lưu trữ; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức, viên chức nhà nước cấp phường, xã; các trang thông tin điện tử và một số đề tài nghiên cứu của giảng viên, sinh viên,...Vương Đình Quyền chủ biên, Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1990 Vũ Dương Hoan chủ biên, Công tác lưu trữ Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1987 - Các chuyên luận, bài viết, luận văn: Vương Đình Quyền, Vấn đề tổ chức, bảo quản tài liệu hình thành ở cấp xã, Tạp chí Lưu trữ Việt Nam, số 1, năm 1990 Phạm Văn Năm: Quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ ở UBND... Hành chính Quốc gia cơ sở thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội - Các báo cáo chuyên môn: Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi thường xuyên sử dụng các báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp, báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất liên quan tới công tác văn thư, lưu trữ do chính quyền địa phương các cấp của thành. .. thực tiễn của công tác văn thư, lưu trữ phường, xã Phương pháp điều tra xã hội học: trên cơ sở các phương pháp của điều tra xã hội học như phỏng vấn trực tiếp cán bộ phụ trách công tác văn thư lưu trữ tại chính quyền phường, xã và phát Phiếu khảo sát Phương pháp khảo sát thực tế: Chúng tôi đã khảo sát trực tiếp tài liệu của nhiều phường, xã từ đó so sánh, đối chiếu để tổng hợp thông tin Cụ thể, chúng... lĩnh vực chuyên môn và hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền phường, xã Do vậy, trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và thực hiện đề tài, tác giả gặp một số khó khăn do hạn chế bởi thời gian và năng lực nghiên cứu nên chắc chắn luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Thầy, Cô và các đồng môn, đồng nghiệp Qua đây, tác giả xin chân thành cảm ơn PGS, Nhà... của thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và ban hành (trình bày cụ thể trong Danh mục tài liệu tham khảo) 7 Phương pháp nghiên cứu: Để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đã đặt ra, chúng tôi đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản sau: Phương pháp luận về nhận thức khoa học Mác Lê nin: giúp chúng tôi có cách nhìn và nhận thức đúng đắn khi phân tích, lý giải các vấn đề về thực tiễn của công ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẶNG TRỌNG CƯỜNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA CHÍNH QUYỀN PHƯỜNG, XÃ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÁC NHU CẦU XÃ... tế tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh Chương Giải pháp tổ chức, quản lý tài liệu lưu trữ nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ. .. tổ chức, quản lý tài liệu lưu trữ nhằm phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quyền phường, xã thành phố 61 Hồ Chí Minh 3.1 3.2 3.2.1 Nhận xét khái quát lưu trữ quyền phường, xã thành phố Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ của chính quyền phường, xã thành phố hồ chí minh phục vụ hoạt động quản lý và các nhu cầu xã hội , Tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ của chính quyền phường, xã thành phố hồ chí minh phục vụ hoạt động quản lý và các nhu cầu xã hội , Tổ chức và quản lý tài liệu lưu trữ của chính quyền phường, xã thành phố hồ chí minh phục vụ hoạt động quản lý và các nhu cầu xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay