Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở trong cải cách hành chính ở huyện thái thụy, tỉnh thái bình hiện nay

21 175 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - LÊ THỊ HÒA THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN CHỦ CƠ SỞ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SĨ TRIẾT HỌC Chuyên ngành: Chủ nghĩa Xã hội khoa học Nguời hưóng S Nguyễn Thuý Vân Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - LÊ THỊ HÒA THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN CHỦ CƠ SỞ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chủ nghĩa Xã hội khoa học Mã số: 60.22.03.08 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Công Nhất Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS.TS Phạm Công Nhất tham khảo công trình khoa học tác giả ghi danh mục tài liệu tham khảo Các tài liệu, số liệu sử dụng luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016 Tác giả luận văn Lê Thị Hòa DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CCHC : cải cách hành XHCN : xã hội chủ nghĩa UBND : ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lí luận phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 8 Kết cấu luận văn NỘI DUNG Chƣơng 1: THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN CHỦ CƠ SỞ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở CẤP HUYỆN VIỆT NAM HIỆN NAY: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN Error! Bookmark not defined 1.1 Cải cách hành cải cách hành cấp huyện Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.1.1.Những vấn đề chung cải cách hành Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.1.2 Cấp huyện yêu cầu cải cách hành cấp huyện Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.2 Pháp lệnh dân chủ sở cần thiết phải thực Pháp lệnh dân chủ sở cải cách hành cấp huyện Việt Nam 22 1.2.1 Khái niệm dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩaError! Bookmark not defined 1.2.2 Hoàn cảnh đời số nội dung Pháp lệnh dân chủ sở Error! Bookmark not defined 1.2.3 Sự cần thiết phải thực Pháp lệnh dân chủ sở cải cách hành cấp huyện Việt Nam 32 1.2.4 Một số nội dung việc thực Pháp lệnh dân chủ sở cải cách hành cấp huyện Việt Nam nayError! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng 1: 42 Chƣơng 2: THỰC HIỆN PHÁP LỆNH DÂN CHỦ CƠ SỞ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN THÁI THỤY, TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPError! Bookmark not defined 2.1 Khái quát tình hình kinh tế- xã hội đặc điểm tổ chức hoạt động máy hành cấp huyện huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Error! Bookmark not defined 2.1.1 Khái quát tình hình kinh tế- xã hội huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Error! Bookmark not defined 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động máy hành cấp huyện huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng thực Pháp lệnh dân chủ sở cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 49 2.2.1 Thành tựu hạn chế việc thực Pháp lệnh dân chủ sở cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 49 2.2.2 Những vấn đề đặt việc thực Pháp lệnh dân chủ sở cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 63 2.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực Pháp lệnh dân chủ sở cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 65 2.3.1 Nâng cao nhận thức việc thực Pháp lệnh dân chủ sở nhằm thực cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 65 2.3.2 Xây dựng đồng hệ thống chế, sách đội ngũ cán tham gia thực Pháp lệnh dân chủ sở nhằm thực cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 66 2.3.3 Tạo chế, sách để quần chúng nhân dân tích cực tham gia giám sát thực Pháp lệnh dân chủ sở nhằm thực cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 68 2.3.4 Tích cực nghiên cứu, tổng kết thực tiễn nhằm xây dựng mô hình phù hợp thực Pháp lệnh dân chủ sở nhằm thực cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 69 Tiểu kết chƣơng 2: 72 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Dân chủ giá trị lịch sử xã hội gắn liền với tồn phát triển đời sống người Lịch sử loài người trải qua nhiều dân chủ khác dân chủ chủ nô, dân chủ tư sản tiến đến xây dựng hoàn thiện dân chủ XHCN Dân chủ chất chủ nghĩa xã hội chất nhà nước Việt Nam XHCN Tiếp thu quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định đắn tầm quan trọng vai trò to lớn dân chủ, giai đoạn nào, Đảng Nhà nước ta nhận thức việc thực hành dân chủ rộng rãi tạo nên sức mạnh to lớn, đảm bảo thành công cách mạng Việt Nam Với nhận thức đắn trên, Đảng Nhà nước ta ban hành nhiều văn pháp lý quan trọng, đánh dấu bước phát triển việc thể chế hoá phương châm ''dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra'' mà đại hội Đảng toàn quốc khóa VI năm 1986 nêu nhằm phát huy quyền làm chủ trực tiếp nhân dân Trong văn quan trọng kh ng định vai trò tầm quan trọng việc thực dân chủ sở hệ thống trị - xã hội nước ta, Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH 11 thực dân chủ xã, phường, thị trấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 (2007) ban hành ngày 20/4/2007 Thực Pháp lệnh dân chủ sở gắn với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, vận động "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh", phong trào, hoạt động văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự sở nhân dân đồng tình hưởng ứng thực có hiệu quả, dân chủ nói chung, dân chủ trực tiếp nhân dân nói riêng tiếp tục coi trọng, tăng cường Ngày nay, xu toàn cầu hóa kinh tế, văn hóa, CCHC trở thành trào lưu, nhu cầu thiết thực tự thân, nỗ lực hầu hết quốc gia giới - nước phát triển nước phát triển - xem CCHC động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ mặt khác đời sống xã hội, nhằm xây dựng hành nhà nước đại, động hiệu quả, giảm phiền hà, lấy phục vụ nhân dân làm tôn chỉ, mục đích để từ xây dựng hoàn thiện hành Ở nước ta, công CCHC nhà nước kế hoạch trọng tâm Đảng Nhà nước nhằm xây dựng, phát triển hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN “Nhà nước dân, dân, dân”, xây dựng kinh tế thị trường định hướng XHCN với mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh Công CCHC thực tất cấp hành chính- từ trung ương đến cấp xã, phường, thị trấn - bước thận trọng thu nhiều kết đáng khích lệ CCHC thể rõ vai trò quan trọng việc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội đất nước Tuy nhiên, trình CCHC Việt Nam nhiều vấn đề đặt cần tiếp tục giải bộc lộ xa dân, quan liêu, máy cồng kềnh, hoạt động hiệu quả, thủ tục hành nặng nề, gây phiền hà cho dân; chế độ trách nhiệm công vụ không rõ ràng, thiếu minh bạch; cán bộ, công chức có nhiều người sách nhiễu dân, lãng phí tham nhũng Chính cần phải đẩy mạnh thực dân chủ sở, đặc biệt việc áp dụng Pháp lệnh dân chủ sở CCHC nhằm thực tốt chủ trương cải cách hành nước nhà, đồng thời phát huy quyền làm chủ nhân dân Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình huyện ven biển đồng sông Hồng, cờ đầu sản xuất nông nghiệp xây dựng nông thôn địa phương thí điểm thực CCHC Bên cạnh thành tựu đạt được, CCHC huyện Thái Thụy nhiều hạn chế, chưa phát huy hết quyền làm chủ nhân dân Chính chọn “Thực Pháp lệnh dân chủ sở cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nay” làm đề tài luận văn nhằm phân tích thực trạng thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình từ đề xuất số phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 2.Tình hình nghiên cứu Trong năm qua, nước ta có nhiều công trình nghiên cứu dân chủ CCHC nói chung, dân chủ CCHC Việt Nam nói riêng Trong công trình ấy, dân chủ, CCHC Việt Nam nghiên cứu theo nhiều cách tiếp cận khác khai thác kế thừa như: Nhóm công trình nghiên cứu CCHC nhà nước Bàn CCHC nhà nước có công trình nghiên cứu nhà khoa học như: Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Trị Nguyễn Hữu Đức 1998 ,“Cải cách hành địa phương lý luận thực tiễn”, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Trong sách này, tác giả nêu phân tích tập trung vào vấn đề lý luận thực tiễn CCHC; chức năng, vị trí, vai trò CCHC địa phương CCHC nhà nước, đánh giá thực trạng quyền địa phương xác định xu hướng cải cách Các tác giả đưa giải pháp cụ thể CCHC máy hành theo góc độ, phạm vi như: mô hình tổ chức máy, thiết chế, phân chia theo lĩnh vực hành lãnh thổ… Nguyễn Ngọc Hiến 2001 , “Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Tác giả đề cập đến trình CCHC diễn nào, rào cản CCHC, đặc điểm, nguyên tắc CCHC từ đưa kiến nghị giải pháp thúc đẩy trình CCHC Đoàn Trọng Truyến 2006 , “Cải cách hành công xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Nxb Tư pháp, Hà Nội Cuốn sách gồm phần: Phần 1: Xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phần 2: Cải cách hành Cuốn sách tổng hợp kiến thức nhà nước pháp quyền, hành sở học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đánh giá sắc sảo hành phong kiến Việt Nam, có cách nhìn độc lập hành nước ta, đồng thời đề xuất mô hình hành tương lai Tác giả nhấn mạnh giai đoạn cách mạng mới, CCHC coi trọng tâm công xây dựng hoàn thiện Nhà nước Tác giả rằng, cải cách hành phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn triển khai nhiệm vụ cải cách thể chế hành chính, cải cách máy hành chính, tinh giảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán công chức sạch, vững mạnh Các công trình nghiên cứu cung cấp luận khoa học làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn tiến trình CCHC nhà nước, đề xuất kiến nghị nguyên tắc, phương pháp, giải pháp cho công tác CCHC, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức máy hành nhà nước tầng lớp nhân dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dân chủ hóa đời sống xã hội Nhóm công trình nghiên cứu dân chủ dân chủ sở: Vấn đề dân chủ dân chủ sở vấn đề nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu với nhiều công trình có giá trị ý nghĩa công bố như: Nguyễn Tiến Phồn: “Dân chủ tập trung dân chủ - lý luận thực tiễn”, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001; Luận án Tiến sỹ Chính trị học Nguyễn Thị Tâm: “Dân chủ sở vấn đề thực dân chủ nông thôn nước ta nay” (2007) Các tác giả nêu rõ thành tựu hạn chế nhận thức khuyết tật xây dựng thực dân chủ XHCN nước ta thực tiễn PGS.TS Dương Xuân Ngọc: “Quy chế thực dân chủ cấp xã - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000; PGS.TS Nguyễn Cúc: “Thực quy chế dân chủ sở tình hình - Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002; Lương Gia Ban: “Dân chủ việc thực quy chế dân chủ sở”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003; TS Nguyễn Văn Sáu - GS Hồ Văn Thông: “Thực quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003 Các công trình này, tác giả tập trung làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng mặt lý luận lẫn thực tiễn, với thực trạng việc thực quy chế dân chủ sở tình hình nước ta Phạm Văn Bính: “Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008 Cuốn sách góp phần xác định làm rõ vấn đề phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh, đề xuất áp dụng phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh việc hoàn thiện phương pháp lãnh đạo Đảng ta giai đoạn Hoàng Chí Bảo 2007 , sách “ Dân chủ dân chủ sở nông thôn tiến trình đổi mới”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007 Tác giả nghiên cứu, luận giải sâu sắc lý luận thực tiễn vấn đề xã hội phức tạp tâm lý làng xã, ảnh hưởng tác động việc thực phát huy dân chủ PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh- ThS Tào Thị Quyên: “Dân chủ trực tiếp Việt Nam, lý luận thực tiễn”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010 Trong sách tác giả làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận thực tiễn dân chủ dân chủ trực tiếp giới Việt Nam; đánh giá thực trạng, đưa giải pháp nhằm phát huy hình thức dân chủ trực tiếp nước ta PGS.TS Lê Minh Quân: “Về trình dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 Ở tác giả đề cập đến nhiều vấn đề dân chủ hóa từ góc độ lý luận thực tiễn, yếu tố tác động trình dân chủ hóa giới, phân tích vấn đề lý luận thực tiễn trình dân chủ hóa XHCN nước ta Bên cạnh công trình sách xuất bản, kế thừa báo, tạp chí như: Dương Xuân Ngọc - Lưu Văn An: “Kết thực Quy chế dân chủ sở, vấn đề đặt số giải pháp”, Tạp chí Thông tin lý luận, số 92000 Trong viết này, tác giả nêu lên kết bước đầu việc thực Quy chế dân chủ sở, đồng thời nêu lên vấn đề cần giải giải pháp cụ thể để tiếp tục thực Quy chế dân chủ sở Dương Trung Ý: “Nâng cao lãnh đạo tổ chức sở Đảng thực hiệu dân chủ sở”, Tạp chí Cộng sản số 14 tháng 5/2013 Ở viết tác giả chủ yếu đề cập đến giải pháp nhằm nâng cao vai trò lực tổ chức sở Đảng việc phát huy dân chủ sở TS Đoàn Minh Huấn: “Dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp trình mở rộng dân chủ XHCN nước ta”, Tạp chí Lý luận trị, số 8/2014 Tác giả viết làm rõ đặc trưng hai hình thức dân chủ dân chủ trực tiếp dân chủ đại diện, đồng thời kh ng định vai trò, ưu hình thức cần thiết phải phối hợp chặt chẽ hai hình thức với việc mở rộng dân chủ XHCN nước ta Nhìn chung, công trình khoa học, báo, luận án nêu với cách tiếp cận phạm vi nghiên cứu khác nêu lên làm rõ tầm quan trọng dân chủ, dân chủ sở tiền đề lý luận thực tiễn vấn đề dân chủ dân chủ sở Do tài liệu nguồn tư liệu tham khảo bổ ích tác giả Tuy nhiên Pháp lệnh số 344/2007/PL-UBTVQH 11 thực dân chủ xã, phường, thị trấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 20/04/2007 nên công trình nghiên cứu trước thời điểm ban hành Pháp lệnh chưa thể đề cập đến nội dung Pháp lệnh Ủy ban Thường vụ Quốc hội Từ sau thời điểm công bố pháp lệnh chưa có công trình nghiên cứu nghiên cứu cụ thể tình hình thực pháp lệnh lĩnh vực CCHC UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Vì khuôn khổ luận văn tác giả muốn trọng làm rõ việc thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu luận văn phân tích thực trạng đề xuất phương hướng, giải pháp để góp phần nâng cao hiệu việc vận dụng thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - Nhiệm vụ: Để đạt mục đích trên, nhiệm vụ luận văn là: + Phân tích làm rõ sở lý luận việc vận dụng thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình + Đánh giá thực trạng việc thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình từ năm 2001 đến nay, nguyên nhân phân tích vấn đề đặt cần giải để tăng cường vai trò Pháp lệnh dân chủ sở CCHC + Đề xuất phương hướng số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu vận dụng thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Đối tượng mà luận văn tập trung nghiên cứu toàn thực tiễn triển khai thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - Phạm vi nghiên cứu: + Nghiên cứu việc thực Pháp lệnh dân chủ sở lĩnh vực CCHC UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình + Số liệu điều tra, khảo sát từ năm 2001 đến nay, thời điểm Đảng nhà nước ta ban hành Quy chế dân chủ sở Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn 04/2007 Trong giai đoạn này, phủ ban hành chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001- 2010, 2011-2020 Cơ sở lí luận phƣơng pháp nghiên cứu - Cơ sở lý luận: Cơ sở lý luận nghiên cứu luận văn dựa quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, văn kiện thể quan điểm, chủ trương Đảng cộng sản Nhà nước Việt Nam thực dân chủ sở CCHC Bên cạnh tác giả luận văn có kế thừa, chọn lọc kết nghiên cứu số nhà khoa học công bố dân chủ sở CCHC - Phương pháp nghiên cứu: + Luận văn sử dụng phương pháp luận triết học chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử; phương pháp nghiên cứu chung như: phương pháp lôgíc- lịch sử, phân tích, tổng hợp, so sánh chứng minh; phương pháp liên ngành như: điều tra xã hội học để nghiên cứu đề tài Đóng góp luận văn Pháp lệnh dân chủ sở có phạm vi điều chỉnh cấp xã, phường, thị trấn luận văn vận dụng mở rộng nghiên cứu việc thực Pháp lệnh dân chủ sở cấp huyện nghiên cứu lĩnh vực CCHC cấp huyện Trên sở đó, luận văn sâu nghiên cứu thực tiễn việc vận dụng thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC UBND huyện Thái thụy, tỉnh Thái Bình Việc vận dụng thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC cấp huyện qua thực tiễn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đóng góp luận văn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn liệu khoa học góp phần để quan hành nước nói chung, quan hành nhà nước Thái Thụy, tỉnh Thái Bình nói riêng đề phương hướng giải pháp nhằm thực tốt Pháp lệnh dân chủ sở CCHC Luận văn làm tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy vấn đề lý luận liên quan đến dân chủ, dân chủ sở, dân chủ lĩnh vực CCHC tư liệu khoa học lý luận trị, Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có chương tiết DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trịnh Ngọc Anh (2003), Phát huy quyền làm chủ nhân dân, xây dựng hệ thống trị cở sở vững mạnh, Tạp chí cộng sản, (11) Lê Trọng Ân 2004 , Dân chủ phát huy dân chủ nhân dân nghiệp đổi mới, Tạp chí cộng sản, (24) Nguyễn Quang Ân – Phạm Minh Đức (2010), Địa chí Thái Bình, Nxb Văn hóa thông tin, Thái Bình Nguyễn Quang Ân- Nguyễn Văn Toại (2010), Từ điển Thái Bình, Nxb Văn hóa thông tin Lương Gia Ban 2003 , Dân chủ thực Quy chế dân chủ sở, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Ban chấp hành Đảng huyện Thái Thụy (2000), Lịch sử Đảng huyện Thái Thụy (1927 - 2005), Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 2000 Hoàng Chí Bảo (2000), Cải cách hành Việt Nam nay- vấn đề giải pháp, viết cho Hội thảo Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành giai đoạn 2001- 2005, Học viện Hành quốc gia, Hà Nội Hoàng Chí Bảo (2005), Hệ thống trị sở nông thôn Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Hoàng Chí Bảo 2007 , Dân chủ dân chủ sở nông thôn tiến trình đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Phạm Văn Bính 2008 , Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Bộ trị, Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 Bộ Chính trị (Khóa VIII) xây dựng thực Quy chế dân chủ cở sở (Chỉ thị 30) 10 12 Chính phủ, Quy chế thực dân chủ xã (ban hành kèm theo Nghị định 29/1998/NĐ/CP ngày 11/5/1998), Hà Nội, 1998 13 Chính phủ, Chỉ thị số 24/1998 ngày 19/6 Thủ tướng phủ việc xây dựng thực hương ước, quy ước làng, bản, thôn, ấp, cụm dân cư, Hà Nội, 1998 14 Chính phủ, Quy chế thực dân chủ xã (ban hành kèm theo Nghị Định số 79/2003/NĐ-Cp ngày 7/7/2003), Hà Nội, 2003 15 Vũ Hoàng Công 2002), Hệ thống trị sở- đặc điểm, xu hướng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Cúc chủ biên 2002 , Thực Quy chế dân chủ sở tình hình nay, số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Duy Hoàng Dương 2011 , Cải cách hành cấp huyện Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Luật học, Khoa Luật, ĐHQG HN 18 Trần Bạch Đằng (2003), Dân chủ sở sức mạnh truyền thống dân tộc Việt Nam, Tạp chí cộng sản 35 , Hà Nội 19 Phạm Minh Đức, Bùi Duy Lan 2010 , Đất người Thái Bình, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 20 Tô Tử Hạ, Nguyễn Hữu Trị Nguyễn Hữu Đức 1998),Cải cách hành địa phương lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Nguyễn Ngọc Hiến (chủ biên 2001 , Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 22 Đoàn Minh Huấn (số 8/ 2014), Dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp trình mở rộng dân chủ XHCN nước ta, Tạp chí lý luận trị 23 Huyện ủy Thái Thụy, Ban đạo thực dân chủ, Báo cáo Sơ kết năm thực Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá XI )về thực Dân chủ xã, phường, thị trấn (Ban hành ngày 20/06/2013) 11 24 Huyện ủy Thái Thụy, Ban đạo thực dân chủ, Báo cáo Kết triển khai thực Dân chủ loại hình sở tháng đầu năm 2013 (Ban hành ngày 20/ 06/2013) 25 Huyện ủy Thái Thụy, Ban dân vận, Báo cáo Khái quát kết triển khai thực Dân chủ loại hình sở tháng đầu năm 2014 (Ban hành ngày 20/ 06/2014) 26 Huyện ủy Thái Thụy, Ban đạo thực dân chủ sở, Báo cáo Kết mô hình thực Dân chủ loại hình sở (Ban hành ngày 24 /10 /2014) 27 Huyện ủy Thái Thụy, Ban đạo thực Quy chế dân chủ, Báo cáo Kết thực Dân chủ loại hình sở năm 2014, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 (Ban hành ngày 10/ 12/2014) 28 Huyện ủy Thái Thụy, Ban đạo thực dân chủ sở, Báo cáo Tổng kết việc thực Chỉ thị 30- CT/TW Bộ trị (khóa VIII) xây dựng thực quy chế dân chủ sở (Ban hành ngày 02/06/2015) 29 Huyện ủy Thái Thụy, Ban đạo thực dân chủ huyện, Báo cáo Khái quát kết triển khai thực Dân chủ loại hình sở tháng đầu năm 2015 (Ban hành ngày 18/ 06/2015) 30 Phạm Tuấn Khải (2002), Về cải cách hành Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 3, 8/2002 31 V.I.Lênin (1976), Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 32 Hồ Tấn Lợi (2007), Cải cách hành chính: đôi điều mong muốn người dân, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận 33 Mẫn Văn Mai 1994 , Nâng cao trình độ văn hóa dân chủ nhân dân trình xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay, Luận án Phó tiến sĩ khoa học triết học 34 Nguyễn Văn Mạnh- Tào Thị Quyên 2010 , Dân chủ trực tiếp Việt Nam, lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 35 Dương Xuân Ngọc (2000), Quy chế thực dân chủ cấp xã- Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội 36 Dương Xuân Ngọc- Lưu Văn An số 9- 2000), Kết thực Quy chế dân chủ sở, vấn đề đặt số giải pháp, Tạp chí thông tin lý luận 37 Nguyễn Thị Hiền Oanh (2005), Vai trò Mặt trận tổ quốc Việt Nam việc thực quyền làm chủ nhân dân Việt Nam nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội 38 Nguyễn Tiến Phồn 2001 , Dân chủ tập trung dân chủ: lý luận thực tiễn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 39 Lê Minh Quân 2011 , Về trình dân chủ hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Nguyễn Văn Sáu- Hồ Văn Thông 2003 , Thực quy chế dân chủ xây dựng quyền cấp xã nước ta nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Nguyễn Thị Tâm 2007), Dân chủ sở vấn đề thực dân chủ nông thôn nước ta nay, Luận án Tiến sỹ Chính trị học 42 Đỗ Quang Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ, Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tổ chức hoạt động tổ chức, máy hành nhà nước theo Nghị Đại hội IX Đảng, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 8/2003 43 Trung tâm biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (1995), Từ điển bách khoa Việt Nam 1, Nxb Trung tâm biên soạnTừ Điển Bách Khoa Việt Nam Hà Nội 44 Đoàn Trọng Truyến 2006 , Cải cách hành công xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội 13 45 Ngọc Tú,“Thái Thụy: Khai trương trung tâm hành công” (24/10/2015), báo website: thaithuy.thaibinh.gov.vn 46 Ủy ban thường vụ quốc hội khóa XI, Pháp lệnh số 34/2007: Pháp lệnh thực dân chủ xã, phường, thị trấn (Ban hành ngày 20/4/2007) 47 Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Báo cáo Sơ kết thực cải cách hành giai đoạn I (2011-2015); phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành giai đoạn II (2016-2020) (Ban hành ngày 02/06/2015) 48 Viện Ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng 49 Bùi Thế Vinh (2007), Cải cách hành để hội nhập phát triển 50 Dương Trung Ý tháng 5/ 2013), Nâng cao lãnh đạo tổ chức sở Đảng thực hiệu dân chủ sở, Tạp chí cộng sản số 14 14 [...]... làm rõ những cơ sở lý luận của việc vận dụng thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong CCHC ở UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình hiện nay + Đánh giá thực trạng việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong CCHC ở UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình từ năm 2001 đến nay, chỉ ra nguyên nhân và phân tích những vấn đề đặt ra cần giải quyết để tăng cường vai trò của Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong CCHC + Đề... chỉnh ở cấp xã, phường, thị trấn nhưng luận văn đã vận dụng mở rộng nghiên cứu việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở ở cấp huyện và nghiên cứu trong lĩnh vực CCHC cấp huyện Trên cơ sở đó, luận văn đi sâu nghiên cứu thực tiễn việc vận dụng thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong CCHC ở UBND huyện Thái thụy, tỉnh Thái Bình Việc vận dụng thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong CCHC ở cấp huyện qua thực. .. giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong CCHC ở UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Đối tượng mà luận văn tập trung nghiên cứu là toàn bộ thực tiễn triển khai thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong CCHC ở UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - Phạm vi nghiên cứu: + Nghiên cứu việc thực hiện Pháp lệnh dân. .. trọng làm rõ việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong CCHC ở UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình hiện nay 3 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu của luận văn là phân tích thực trạng và đề xuất những phương hướng, giải pháp cơ bản để góp phần nâng cao hiệu quả của việc vận dụng thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong CCHC ở UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình hiện nay - Nhiệm vụ:... (Ban hành ngày 20/ 06/2013) 25 Huyện ủy Thái Thụy, Ban dân vận, Báo cáo Khái quát kết quả triển khai thực hiện Dân chủ ở các loại hình cơ sở những tháng đầu năm 2014 (Ban hành ngày 20/ 06/2014) 26 Huyện ủy Thái Thụy, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, Báo cáo Kết quả mô hình thực hiện Dân chủ ở các loại hình cơ sở (Ban hành ngày 24 /10 /2014) 27 Huyện ủy Thái Thụy, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân. .. dân chủ, Báo cáo Kết quả thực hiện Dân chủ ở các loại hình cơ sở năm 2014, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 (Ban hành ngày 10/ 12/2014) 28 Huyện ủy Thái Thụy, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ ở cơ sở, Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 30- CT/TW của Bộ chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (Ban hành ngày 02/06/2015) 29 Huyện ủy Thái Thụy, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ. .. những giải pháp cụ thể để tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Dương Trung Ý: “Nâng cao sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện hiệu quả dân chủ ở cơ sở , Tạp chí Cộng sản số 14 tháng 5/2013 Ở bài viết này tác giả chủ yếu đề cập đến các giải pháp nhằm nâng cao vai trò và năng lực của các tổ chức cơ sở Đảng trong việc phát huy dân chủ cơ sở TS Đoàn Minh Huấn: Dân chủ đại diện, dân chủ trực... chủ XHCN ở nước ta, Tạp chí lý luận chính trị 23 Huyện ủy Thái Thụy, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ, Báo cáo Sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (khoá XI )về thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn (Ban hành ngày 20/06/2013) 11 24 Huyện ủy Thái Thụy, Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ, Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Dân chủ ở các loại hình cơ sở 6 tháng... huyện qua thực tiễn ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cũng chính là đóng góp mới của luận văn 7 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Luận văn sẽ là cứ liệu khoa học góp phần để các cơ quan hành chính cả nước nói chung, các cơ quan hành chính nhà nước ở Thái Thụy, tỉnh Thái 8 Bình nói riêng đề ra những phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa Pháp lệnh dân chủ cơ sở trong CCHC Luận văn... Bảo 2007 , Dân chủ và dân chủ cơ sở ở nông thôn trong tiến trình đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Phạm Văn Bính 2008 , Phương pháp dân chủ Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Bộ chính trị, Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở (Chỉ thị 30) 10 12 Chính phủ, Quy chế thực hiện dân chủ ở xã (ban hành kèm theo ... hạn chế việc thực Pháp lệnh dân chủ sở cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 49 2.2.2 Những vấn đề đặt việc thực Pháp lệnh dân chủ sở cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 63 2.3... giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực Pháp lệnh dân chủ sở cải cách hành huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 65 2.3.1 Nâng cao nhận thức việc thực Pháp lệnh dân chủ sở nhằm thực cải cách hành. .. trạng thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình từ đề xuất số phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng thực Pháp lệnh dân chủ sở CCHC huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 2.Tình
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở trong cải cách hành chính ở huyện thái thụy, tỉnh thái bình hiện nay , Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở trong cải cách hành chính ở huyện thái thụy, tỉnh thái bình hiện nay , Thực hiện pháp lệnh dân chủ cơ sở trong cải cách hành chính ở huyện thái thụy, tỉnh thái bình hiện nay , Tình hình nghiên cứu, Kết cấu của luận văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay