Chương III §5 tính chất tia phân giác của một góc hình học 7

28 116 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:58

KIM TRA BI C - Th no l tia phân giác góc? - Cho góc xOy, vẽ tia phân giác Oz góc thước kẻ compa KIM TRA BI C x -Tia phõn giỏc ca mt gúc l tia nm gia hai cnh ca gúc v to vi hai cnh ca gúc hai gúc bng Cỏch v tia phõn giỏc mt gúc y x bng thc thng v compa O t O M y Dựng thc hai l cú th v c tia phõn giỏc ca mt gúc khụng? (Thước hai lề thước có hai cạnh song song) Cm 10 T LIấM TI Đ5 TNH CHT TIA PHN GIC CA MT GểC nh lý v tớnh cht cỏc im thuc tia phõn giỏc a) Thc hnh: x O - Ct mt gúc xOy bng giy y - Gp gúc ú cho cnh Ox trựng vi cnh Oy xỏc nh tia phõn giỏc Oz ca nú - T mt im M tựy ý trờn tia Oz , ta gp MH vuụng gúc vi hai cnh trựng Ox, Oy z M O y x O z x y M H Đ5 TNH CHT TIA PHN GIC CA MT GểC nh lý v tớnh cht cỏc im thuc tia phõn giỏc a) Thc hnh: Da vo cỏch gp hỡnh hóy so sỏnh cỏc O khong cỏch t im M n hai cnh Ox, Oy Tr li: Khi gp hỡnh, khong cỏch t M n Ox, Oy trựng Do ú m hỡnh ta cú khong cỏch t M n Ox v Oy l O bng x ?1 y z M y x O z x y M H Đ5 TNH CHT TIA PHN GIC CA MT GểC nh lý v tớnh cht cỏc im thuc tia phõn giỏc a) Thc hnh: b) nh lớ (nh lớ thun) im nm trờn tia phõn giỏc ca mt gúc thỡ cỏch u hai cnh ca x gúc ú A xOy = yOz, M Oz o Hỡnh 29 M B y ?2 Da vo hỡnh 29, hóy vit gi thit, kt lun ca nh lớ z GT MA Ox, MB Oy KL MA = MB Chng minh: Xột MOA v MOB cú: A = B = 900 (gt) OM l cnh huyn chung MOA = MOB (gt) MOA=MOB (cnh huyn-gúc nhn) MA = MB (hai cnh tng ng) Bai tõp ap dung ? O 5cm 4c m M z 3cm Cho hinh v Tinh MA? A 3cm x B y Đ5 TNH CHT TIA PHN GIC CA MT GểC nh lý v tớnh cht cỏc im thuc tia phõn giỏc a) Thc hnh: b) nh lớ (nh lớ thun) im nm trờn tia phõn giỏc ca mt gúc thỡ cỏch u hai cnh ca gúc ú x A // M // Xột bi toỏn sau: Cho mt im M nm bờn gúc xOy O cho khong cỏch t M n hai cnh Ox, Oy bng (hỡnh 30) Hi M cú nm trờn tia phõn giỏc (hay OM cú l tia phõn giỏc) ca gúc xOy hay khụng? B Hỡnh 30 y Đ5 TNH CHT TIA PHN GIC CA MT GểC // nh lý v tớnh cht cỏc im thuc tia phõn giỏc a) Thc hnh: b) nh lớ (nh lớ thun ) im nm trờn tia phõn giỏc ca mt gúc thỡ cỏch u hai cnh ca gúc ú x A nh lý o M nh lớ (nh lớ o) O im nm bờn mt gúc v cỏch u hai cnh B y ca gúc thỡ nm trờn tia phõn giỏc ca gúc ú // ?3 Da vo hỡnh 30, hóy vit gi thit v kt lun ca nh lớ GT M nm xOy MA Ox, MB Oy MA = MB Hỡnh 30 KL OM l tia phõn giỏc ca xOy Ch dựng thc hai l cú th v tia phõn giỏc ca mt gúc hay khụng? Bài 31 (70/SGK) Cách vẽ tia phân giác góc xOy thước hai lề: - áp lề thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề x a O y Bài 31 (70/SGK) Cách vẽ tia phân giác góc xOy thước hai lề: - áp lề thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề - Làm tương tự với cạnh Oy ta kẻ đường thẳng b x a O b y Bài 31 (70/SGK) Cách vẽ tia phân giác góc xOy thước hai lề: - áp lề thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề - Làm tương tự với cạnh Oy ta kẻ đường thẳng b - Gọi M giao điểm a b, ta có OM tia phân giác góc xOy x a O M b y Bài 31 (70/SGK) Cách vẽ tia phân giác góc xOy thước hai lề: - áp lề thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề - Làm tương tự với cạnh Oy ta kẻ đường thẳng b - Gọi M giao điểm a b, ta có OM tia phân giác góc xOy Hóy chng minh OM c v nh vy ỳng l tia phõn giỏc ca x gúc xOy a O M b y Bài 31 (70/SGK) Chng minh: Gọi khoảng cách hai cạnh thước x Kẻ MA Ox A, MB Oy B Ta có : MA = MB (= x) M thuộc tia phân giác góc xOy (định lý 2) Hay OM tia phân giác góc xOy x a A M O B b y Bi 2: Cho hỡnh v sau Hóy in ỳng/sai vo ụ tng ng Cõu a) HA = HB ỳng ỳng b) iờm P thuục tia phõn giỏc cua gúc xOy c) Ba iờm O, H, K thng hng Sai Sai ỳng Lut chi: Cú hp qu khỏc nhau, mi hp qu cha mt cõu hi v mt phn qu hp dn Nu tr li ỳng cõu hi thỡ mún qu s hin Nu tr li sai thỡ mún qu khụng hin Thi gian suy ngh cho mi cõu l 10 giõy HP QU MU VNG Mi im nm trờn tia phõn giỏc ca mt gúc thỡ cỏch u hai cnh ca gúc ỳng Sai 10 10 HP QU MU XANH im nm bờn mt gúc thỡ nm trờn tia phõn giỏc ca gúc ú ỳng Sai 10 10 HP QU MU TM im cỏch u hai cnh ca gúc thỡ nm trờn tia phõn giỏc ca gúc ú ỳng Sai 10 10 HP QU MU im nm bờn mt gúc v cỏch u hai cnh ca gúc thỡ nm trờn tia phõn giỏc ca gúc ú ỳng Sai 10 10 Chỳc mng bn! Rt tic, bn sai ri! Hng dn v nh: - Hc thuc v nm vng ni dung nh lớ v tớnh cht tia phõn giỏc ca mt gúc, nhn xột tng hp hai nh lớ ú - Bi v nh s 32, 33, 34 (70,71/SGK) - Chun b tit sau luyn [...]... đường thẳng b x a O b y Bài 31 (70 /SGK) Cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề: - áp một lề của thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề kia - Làm tương tự với cạnh Oy ta kẻ được đường thẳng b - Gọi M là giao điểm của a và b, ta có OM là tia phân giác của góc xOy x a O M b y Bài 31 (70 /SGK) Cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề: - áp một lề của thước vào cạnh Ox, kẻ đường... kẻ được đường thẳng b - Gọi M là giao điểm của a và b, ta có OM là tia phân giác của góc xOy Hóy chng minh OM c v nh vy ỳng l tia phõn giỏc ca x gúc xOy a O M b y Bài 31 (70 /SGK) Chng minh: Gọi khoảng cách giữa hai cạnh của thước là x Kẻ MA Ox tại A, MB Oy tại B Ta có : MA = MB (= x) M thuộc tia phân giác của góc xOy (định lý 2) Hay OM là tia phân giác của góc xOy x a A M O B b y Bi 2: Cho hỡnh v... nm bờn trong mt gúc v cỏch u hai cnh ca gúc l tia phõn giỏc ca gúc ú O y Ch dựng thc hai l cú th v tia phõn giỏc ca mt gúc hay khụng? Bài 31 (70 /SGK) Cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề: - áp một lề của thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề kia x a O y Bài 31 (70 /SGK) Cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề: - áp một lề của thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo... MU XANH im nm bờn trong mt gúc thỡ nm trờn tia phõn giỏc ca gúc ú ỳng Sai 10 4 6 8 5 7 9 10 1 4 6 8 3 2 5 7 9 HP QU MU TM im cỏch u hai cnh ca gúc thỡ nm trờn tia phõn giỏc ca gúc ú ỳng Sai 10 4 6 8 5 7 9 10 1 4 6 8 3 2 5 7 9 HP QU MU im nm bờn trong mt gúc v cỏch u hai cnh ca gúc thỡ nm trờn tia phõn giỏc ca gúc ú ỳng Sai 10 4 6 8 5 7 9 10 1 4 6 8 3 2 5 7 9 Chỳc mng bn! Rt tic, bn sai ri! Hng dn... CHT TIA PHN GIC CA MT GểC // 1 nh lý v tớnh cht cỏc im thuc tia phõn giỏc 2 nh lý o x nh lớ 2 (nh lớ o) A im nm bờn trong mt gúc v cỏch u hai cnh M ca gúc thỡ nm trờn tia phõn giỏc ca gúc ú O Chng minh: B y M nm trong xOy Xột MOA v MOB cú: MA Ox, MB Oy A = B = 90 0 (gt) GT MA = MB OM l cnh huyn chung MA = MB (gt) KL OM l tia phõn giỏc ca xOy MOA=MOB (CH-CGV) MOA = MOB (2 gúc tng ng) Suy ra OM l tia. .. Cho hỡnh v, hóy tỡm cỏc im khỏc O nm trờn tia phõn giỏc ca gúc xOy? x Ba im O, A, D cú thng hng khụng? D A O y Đ5 TNH CHT TIA PHN GIC CA MT GểC 1 nh lý v tớnh cht cỏc im thuc tia phõn giỏc nh lớ 1 (nh lớ thun): im nm trờn tia phõn giỏc ca mt gúc thỡ cỏch u hai cnh ca gúc ú 2 nh lý o nh lớ 2 (nh lớ o): im nm bờn trong mt gúc v cỏch u hai cnh ca gúc thỡ nm trờn tia phõn giỏc ca gúc ú x Nhn xột: Tp hp cỏc... iờm P thuục tia phõn giỏc cua gúc xOy c) Ba iờm O, H, K thng hng Sai Sai ỳng Lut chi: Cú 4 hp qu khỏc nhau, trong mi hp qu cha mt cõu hi v mt phn qu hp dn Nu tr li ỳng cõu hi thỡ mún qu s hin ra Nu tr li sai thỡ mún qu khụng hin ra Thi gian suy ngh cho mi cõu l 10 giõy HP QU MU VNG Mi im nm trờn tia phõn giỏc ca mt gúc thỡ cỏch u hai cnh ca gúc ỳng Sai 10 4 6 8 5 7 9 10 1 4 6 8 3 2 5 7 9 HP QU MU... trờn tia phõn giỏc ca gúc ú ỳng Sai 10 4 6 8 5 7 9 10 1 4 6 8 3 2 5 7 9 Chỳc mng bn! Rt tic, bn sai ri! Hng dn v nh: - Hc thuc v nm vng ni dung 2 nh lớ v tớnh cht tia phõn giỏc ca mt gúc, nhn xột tng hp hai nh lớ ú - Bi tp v nh s 32, 33, 34 (70 ,71 /SGK) - Chun b tit sau luyn tp ... no l tia phân giác góc? - Cho góc xOy, vẽ tia phân giác Oz góc thước kẻ compa KIM TRA BI C x -Tia phõn giỏc ca mt gúc l tia nm gia hai cnh ca gúc v to vi hai cnh ca gúc hai gúc bng Cỏch v tia. .. khụng? Bài 31 (70 /SGK) Cách vẽ tia phân giác góc xOy thước hai lề: - áp lề thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề x a O y Bài 31 (70 /SGK) Cách vẽ tia phân giác góc xOy thước hai lề: - áp lề... (= x) M thuộc tia phân giác góc xOy (định lý 2) Hay OM tia phân giác góc xOy x a A M O B b y Bi 2: Cho hỡnh v sau Hóy in ỳng/sai vo ụ tng ng Cõu a) HA = HB ỳng ỳng b) iờm P thuục tia phõn giỏc
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương III §5 tính chất tia phân giác của một góc hình học 7 , Chương III §5 tính chất tia phân giác của một góc hình học 7 , Chương III §5 tính chất tia phân giác của một góc hình học 7 , §5. TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay