Sự tham gia của người nhập cư vào hoạt động đoàn thể (qua nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường phúc đồng, quận long biên, thành phố hà nội)

21 142 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRỊNH THỊ THÙY DUNG SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI NHẬPVÀO HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ (Nghiên cứu trường hợp phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Nội) UẬN VĂN THẠC S XÃ HỘI HỌC Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - TRỊNH THỊ THÙY DUNG SỰ THAM GIA CỦA NGƢỜI NHẬPVÀO HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ (Nghiên cứu trường hợp phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Nội) Chuyên ngành: Xã hội học Mã số: 60 31 03 01 UẬN VĂN THẠC S XÃ HỘI HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Văn Quyết Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Sự tham gia người nhập vào hoạt động đoàn thể (Nghiên cứu trường hợp địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long biên, thành phố Nội)” công trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn PGS.TS Phạm Văn Quyết, trường Khoa học xã hội Nhân văn Các tài liệu sử dụng tham khảo, trích dẫn Luận văn đảm bảo rõ nguồn, trung thực Các kết nghiên cứu công bố Luận văn hoàn toàn xác, không trùng lặp với công trình khoa học công bố nước Tôi xin cam đoan điều thật Nếu sai, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015 Tác giả TRỊNH THỊ THÙY DUNG LỜI CẢM ƠN Tác giả luận văn xin trân trọng cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Xã Hội Học, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học quốc gia Nội tận tình dạy dỗ, bảo, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho tác giả suốt hai năm học vừa qua Tác giả xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Phạm Văn Quyết, trường Khoa học xã hội Nhân văn tận tình hướng dẫn, bảo để tác giả thực hoàn thành luận văn Mặc dù tác giả cố gắng để hoàn thiện luận văn, hạn chế thời gian nghiên cứu nên luận văn không tránh khỏi sai sót Tác giả mong muốn nhận góp ý nhà khoa học, thầy cô giáo đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015 Tác giả TRỊNH THỊ THÙY DUNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGH A VIỆT NAM TRƢỜNG ĐH KHXH&NV Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Về việc đồng ý cho học viên sử dụng liệu nghiên cứu PGS.TS Phạm Văn Quyết - Chủ nhiệm đề tài “Hoà nhập xã hội người nhập cư”, đề tài khoa học cấp Đại học Quốc gia năm 2014 - 2015, xác nhận: Học viên Trịnh Thị Thùy Dung học viên cao học khoa XHH khoá 2013 2015 sử dụng liệu sơ cấp đề tài để thực luận văn cao học với đề tài: “Sự tham gia người nhập vào hoạt động đoàn thể (Qua nghiên cứu trường hợp phường Phúc Đồngquận Long Biên – thành phố Nội) Nội, ngày tháng năm 2015 Chủ nhiệm đề tài PGS TS Phạm Văn Quyết MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU .1 ý chọn đề tài .1 Ý nghĩa đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Mẫu nghiên cứu .7 Khung lý thuyết NỘI DUNG CHÍNH Error! Bookmark not defined CHƢƠNG CƠ SỞ Ý LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ sở lý thuyết Error! Bookmark not defined 1.2.1 Lý thuyết Hòa nhập xã hội Error! Bookmark not defined 1.2.2 Lý thuyết lựa chọn hợp Error! Bookmark not defined 1.2.3 Lý thuyết vốn xã hội co cụm Error! Bookmark not defined 1.3.4 Lý thuyết di dân Error! Bookmark not defined 1.3 Các khái niệm công cụ Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khái niệm “Hòa nhập xã hội” Error! Bookmark not defined 1.3.2.Khái niệm “Cộng đồng” Error! Bookmark not defined 1.3.3 Khái niệm “Sự tham gia xã hội” Error! Bookmark not defined 1.3.4 Khái niệm “Lao động nhập cư” Error! Bookmark not defined 1.3.5 Khái niệm “Hoạt động đoàn thể” Error! Bookmark not defined 1.4 Tổng quan địa bàn nghiên cứu Error! Bookmark not defined CHƢƠNG MỨC ĐỘ THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ CỦA NGƢỜI AO ĐỘNG NHẬPTẠI ĐỊA PHƢƠNG CƢ TRÚError! Bookmark not defined 2.1 Hoạt động mang tính chất cộng đồng chung Error! Bookmark not defined 2.2 Hoạt động mang tính chất hƣớng riêng đến nhóm cộng đồng định Error! Bookmark not defined CHƢƠNG NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ THAM GIA HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ CỦA NGƢỜI NHẬPTẠI ĐỊA PHƢƠNG CƢ TRÚ Error! Bookmark not defined 3.1 Các yếu tố từ ngƣời nhập Error! Bookmark not defined 3.2 Yếu tố xuất phát từ quyền địa phƣơngError! Bookmark not defined 3.3 Yếu tố xuất phát từ ngƣời dân sở Error! Bookmark not defined PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined TÀI IỆU THAM KHẢO 10 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Mức độ tham gia vào hoạt động đoàn thể địa phương trú người nhập Error! Bookmark not defined Bảng 3.1 Nghề nghiệp ảnh hưởng mức độ tham gia hoạt động quyên góp, từ thiện Error! Bookmark not defined Bảng 3.2 Số lượng bạn bè tin tưởng người nhập Error! Bookmark not defined Bảng 3.3 Mức độ thăm hỏi quyền đại phương sở ảnh hưởng tới mức độ tham gia hoạt động bầu cử người nhập cưError! Bookmark not defined Bảng 3.4 Mức độ thăm hỏi quyền địa phương ảnh hưởng mức độ tham gia hoạt động bầu cử đị phương nơi đnag sinh sống người nhập Error! Bookmark not defined Bảng 3.5 Mức độ đến thăm người dân sở ảnh hưởng mức độ tham gia người dân nhập vào hoạt động lễ hội địa phương nơi sinh sống Error! Bookmark not defined DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Mức độ mời tham gia hoạt động đoàn thể người nhập địa phương trú Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.2 Mức độ tham gia hoạt động từ thiện người dân nhập Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.3 Mức độ tham gia vào hoạt động lễ hội người dân nhập địa phương trú Error! Bookmark not defined Biểu đồ 2.4 Mức độ tham gia hoạt động họp tổ dân phố/xóm hoạt động bầu cử địa phương trú người nhập cưError! Bookmark not defined Biểu đồ 2.5 Mức độ tham gia vào hoạt động hội đồng hương thành phố, tổ/nhóm/câu lạc người nhập cư, tổ chức đoàn thể địa phương Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3.1 Giới tính người dân nhập ảnh hưởng tới mức độ tham gia lễ hội địa phương nơi sinh sống Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3.2 Giới tính người dân nhập ảnh hưởng tới mức độ tham gia hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao địa phương nơi sinh sống Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3.3 Giới tính người dân nhập ảnh hưởng tới mức độ tham gia hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao công tyError! Bookmark not defined Biểu đồ 3.4 Việc làm rảnh rỗi Error! Bookmark not defined Biểu 3.5 Mức độ thăm hỏi người nhập người dân sở tại, quyền sở đoàn thể địa phương Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3.6 Cách giải gặp khó khăn người nhập Error! Bookmark not defined Biều đồ 3.7 Mức độ khó khăn tiếp xúc với quyền sở Error! Bookmark not defined Biểu đồ 3.8 Thái độ ứng xử xã hội mà người dân nhập gặp phải đời sống hàng ngày Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU ý chọn đề tài Việt Nam nước phát triển với tốc độ công nghiệp hóa, đại hóa, đô thị hóa nhanh Đi kèm với tượng đất nông nghiệp bị thu hẹp, lao động nông thông dư thừa, thêm vào chênh lệch mức thu nhập thành thị nông thôn gia tăng khoảng cách giàu nghèo Chính mà nhiều người độ tuổi lao động di từ nông thôn thành thị với mong muốn tìm kiếm họi việc làm, gia tăng mức thu nhập thân giảm mức chênh lệch giàu nghèo Nội đô thị có mật độ dân đông đúc nước (2087 người/km2) hàng năm có lượng lớn người lao động từ ngoại tỉnh nhập đến Sở dĩ người dân thường đổ Nội nguyên nhân sau: Thứ nhất, nông nghiệp nước ta có bước phát triển vượt bậc việc tăng suất sản lượng, dẫn tới “dư thừa” lao động Đặc biệt vùng đồng sông Hồng “đất chật người đông”, thời gian lao động dư thừa nhiều, đồng thời mặt độ dân số đông, diện tích canh tác có hạn Điều tất yếu dẫn đến việc phận người lao động phải tìm việc thành phố lớn nhằm tăng thêm thu nhập Sự khác biệt tiền lương thu nhập vùng, đặc biêt nông thôn thành thị yếu tố thúc đẩy trình di dân tới đô thị Họ chấp nhận công việc nặng nhọc, vất vả để mưu sinh để có tiền gửi cho gia đình Thứ hai, Nội (cũng thành phố Hồ Chí Minh đô thị lớn khác) miền đất hứa nhiều người môi trường giáo dục đào tạo, có điều kiện y tế chăm sóc sức khỏe, có đời sống văn hóa tinh thần cao hơn, có phương tiện thông tin đại chúng dịch vụ tiện ích khác… Một lực lượng lớn lao động từ vùng miền đổ đến đô thị để làm việc đem đến thuận lợi khó khăn định Về mặt thuận lợi kể đến lực lượng lao động dồi dào, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lao động, gia tăng vốn văn hóa, đa dạng đời sống tinh thần… Nhưng kèm theo nhiều khó khăn dư thừa lực lượng lao động, tệ nạn xã hội, khó quản lý nhân khẩu… Trong có vấn đề bật vấn đề hòa nhập cộng đồng nhóm người lao động nhập Người lao động từ nhiều nơi đến thành thị để làm việc nhiều nguyên họ chưa thể hòa nhập với cộng đồng mà họ sinh sống làm việc Điều toán cho xã hội cộng đồng không gắn kết ảnh hưởng tới chất lượng sống phát triển kinh tế chung Trong vấn đề đoàn thể địa phương nơi người nhập đến đóng góp vai trò không nhỏ thân nơi tạo cho cá nhân môi trường gây dựng mạng lưới xã hội, gắn kết cá nhân với cộng đồng, tăng, tăng tính bền vững cộng đồng Xuất phát từ nguyên nhân nghiên cứu đề tài “Sự tham gia người lao động nhập vào hoạt động đoàn thể (Nghiên cứu trường hợp phường Phúc Đồngquận Long Biên – thành phố Nội)” từ đưa góc nhìn vấn đề hòa nhập cộng đồng đô thị người lao động nhập Ý nghĩa đề tài 2.1 Ý nghĩa lý luận Đề tài góp phần mang đến góc nhìn thực nghiệm cho lý thuyết xã hội hóa, lý thuyết vốn xã hội, lý thuyết di dân, lý thuyết lựa chọn hợpĐóng góp lý luận giải thích vấn đề liên qua đến việc hòa nhập cộng đồng nhóm lao động nhập vào thành phố Nội, nguyên nhân lý khó khăn, thách thức, thuận lợi góc nhìn khoa học Mở hướng nghiên cứu vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần người lao động nhập nói chung, tác động hòa nhập cộng đồng nhóm người đến phát triển nơi mà họ đến 2.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết đề tài cung cấp cho phần tranh toàn cảnh hòa nhập đời sống tinh thần cộng đồng người lao động nhập đến thành phố thông qua tham gia vào hoạt động đoàn thể địa phương nơi nhập nói chung đến thành phố Nội nói riêng (xét địa bàn phường Phúc Đồng, Long Biên) Trong ta thấy khó khăn, trở ngại họ phải vượt qua, điều mà họ làm để tạo dựng môi trường sống Đồng thời, kết đề tài góp phần làm giàu sở thực tiễn giúp cho nhà hoạch định sách quản lý kinh tế, xã hội có nhìn xác thực hơn, từ đưa sách biện pháp quản lý hữu hiệu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài sâu vào nghiên cứu tham gia người lao động nhập vào hoạt động đoàn thể phường Phúc Đồngquận Long Biên – thành phố Nội từ có nhìn tổng quan hòa nhập cộng đồng người nhập Trên sở đó, đề tài vào mục tiêu cụ thể sau:  Tìm hiểu mức độ tham gia người lao động nhập vào hoạt động đoàn thể tổ chức địa bàn mà họ sinh sống làm việc  Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia người lao động nhập vào hoạt động đoàn thể Những yếu tố bắt nguồn từ thân người nhập cư, quyền địa phương dân địa 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Xây dựng sở lý thuyết cho việc nghiên cứu tham gia lao động nhập vào hoạt động đoàn thể địa phương trú Làm rõ mức độ tham gia vào hoạt động đoàn thể người dân địa bàn sinh sống từ tìm hiểu khó khăn người nhập hòa nhập vào cộng đồng Chỉ yếu tố ảnh hưởng đến tham gia lao động nhập vào hoạt động đoàn thể nơi trú Đưa khuyến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy tham gia tích cực lao động nhập địa phương trú Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Sự hòa nhập cộng đồng người lao động nhập địa phương trú thông qua tham gia hoạt động đoàn thể 4.2 Khách thể Người lao động nhập vào phường Phúc Đồngquận Long Biên thành phố Nội chưa có hộ Người lao động nhập vào phường Phúc Đồngquân Long Biên thành phố Nội thành phố Nội có hộ từ năm trở xuống 4.3 Phạm vi nghiên cứu 4.3.1 Phạm vi không gian nghiên cứu Phường Phúc Đồngquận Long Biên - thành phố Nội 4.3.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu Nghiên cứu triển khai từ tháng 11/2014 đến tháng 7/2015 Câu hỏi nghiên cứu  Mức độ tham gia vào hoạt động đoàn thể người nhập địa phương trú?  Những yếu tố ảnh hưởng đến tham gia hoạt động đoàn thể lao động di ? Giả thuyết nghiên cứuTại địa phương nơi người lao động nhập đến (cụ thể phường Phúc Đồng- quận Long Biên – Nội) có nhiều hoạt động đoàn thể tổ chức để nâng cao đời sống văn hóa tăng mức gắn kết dân cộng đồng Tuy nhiên, người lao động nhập chưa thực tích cực tham gia vào hoạt động đoàn thể địa phương nơi trú  Có ba yếu tố tác động đến tham gia người dân nhập vào hoạt động đoàn thể địa phương nơi trú: + Yếu tố xuất phát từ người dân nhập cư: tuổi, nghề nghiệp, giới tính, kinh tế chi phối thời gian tham gia hoạt động đoàn thể, trở ngại văn hóa vùng miền… + Yếu tố xuất phát từ quyền sở tại: quyền sở chưa tích cực việc mời gọi người nhập tham gia vào hoạt động đoàn thể địa phương + Yếu tố đến từ người dân sở tại: kỳ thị người nhập người dân sở dẫn đến người lao động nhập cảm thấy thiếu liên kết với đời sống địa phương nơi trú Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp quan sát Phương pháp quan sát phương pháp thực nghiệm tác giả sử dụng trình sử dụng thu thập kết cho phương pháp vấn trưng càu ý kiến vấn sau Qua phương pháp tác giả muốn thu nhận hình ảnh trực quan đời sống người lao động nhập phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Nội quan sát thái độ họ nhắc đến việc tham gia hoạt động tập thể từ có nhìn tổng quan, khách quan hoạt động tập thể mức độ mong muốn tham gia 7.2 Phương pháp phân tích tài liệu Phương pháp phân tích tài liệu đề tài nghiên cứu sử dụng để tìm hiểu người lao động nhập khó khăn người nhập đến sống làm việc môi trường sách quyền đô thị dành cho người nhập Việc đọc tài liệu sử dụng nguồn tài liệu làm sở, tảng cho việc định hướng nghiên cứu Các tài liệu giúp cho người viết có nhìn phong phú hơn, vừa khái quát vừa cụ thể người lao động di từ nơi khác đến để từ có nhận định, đánh giá kinh nghiệm lĩnh vực này, phục vụ cho việc nghiên cứu Song song với đó, tác giả sử dụng nguồn tài liệu đọc thông tư, báo in, báo mạng, diễn đàn, trang web… để dẫn chứng vào mục có liên quan cụ thể Đặc biệt luận văn sử dụng liệu định lượng thu từ khảo sát với 200 người dân nhập phường Phúc Đồngquận Long Biên – thành phố Nội thuộc đề tài “Hòa nhập xã hội người nhập cư” PGS.TS Phạm Văn Quyết chủ trì 7.3 Phương pháp vấn sâu Là phương pháp định tính, nghiên cứu tiến hành vấn sâu 15 khách thể lao động nhập người dân sở địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Nội với nội dung yếu tố ảnh hưởng đến tham gia người nhập hoạt động đoàn thể địa phương trú Sử dụng phương pháp nhằm mục đích mong muốn hiểu rõ mức độ tham gia người lao động nhập vào hoạt động tập thể bị hưởng hưởng yếu tố Tên người tham gia vấn đảm bảo tính khuyết danh bảo mật thông tin nghiên cứu 8 Mẫu nghiên cứu 8.1 Phương pháp chọn mẫu nghiên cứu Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản danh sách quản lý nhân thức Ủy ban nhân dân phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Nội Tổng số đơn vị mẫu lựa chọn 200 đơn vị Nhóm đa dạng bao gồm nhiều cá nhân đến từ vùng khác nhau, học vấn, trình độ tay nghề, công việc… tham gia chưa tham gia hoạt động đoàn thể địa phương trú Việc tiếp cận đối tượng thực giúp đỡ cán UBND phường đồng chí phụ trách khu dân địa bàn phường, đảm bảo đối tượng đủ số lượng mẫu khảo sát 8.2 Giới thiệu mẫu nghiên cứu Đặc diểm mẫu khảo sát Số lƣợng Tỷ lệ  Nam 111 55,5%  Nữ 89 44,5% 114 57% ao động sở sản 22 11% ao động giúp việc nhà 1,5% * Về giới tính: * Về nghề nghiệp  Công nhân công ty, khu công nghiệp  xuất nhỏ   Bán hàng rong 13 6,5%  ao động tự 31 15,5% 17 8,5%  Khác * Quê quán  Bắc Giang 4,5%  Bắc Ninh 13 6,5%  Nam 11 5,5%  Nội 3%  Tĩnh 12 6%  Hải Dƣơng 3%  Nam Định 24 12%  Hải Phòng 2,5%  Hòa Bình 0,5%  Huế 0,5%  Hƣng Yên 19 9,5%  Lạng Sơn 0,5%  Quảng Ninh 0,2%  Nghệ An 22 11%  Ninh Bình 1,5%  Phú Thọ 3,5%  Thái Bình 29 14,5%  Thanh Hóa 39 19,5% * Độ tuổi trung bình mẫu khảo sát 33,69 Khung lý thuyết Mức độ tham gia vào hoạt động đoàn thể người nhập địa phương trú Yếu tố ảnh hưởng đến tham vào hoạt động tập thể người nhập địa phương trú Đặc điểm lao động nhập Sự tiếp nhận quyền sở Sự hợp tác dân địa ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - VĂN HÓA – XÃ HỘI TÀI IỆU THAM KHẢO Tài tiệu tiếng Việt Nguyễn Tuấn Anh (2011) Vốn xã hội vấn đề đặt nghiên cứu vốn xã hội Việt Nam Tạp chí XHH số (115), 2011 Trần Trọng Đức (2001), Những vấn đề xã hội người nhập thành phố Hồ Chí Minh NXB Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, 2001 Lê Quốc Hội Nguyễn Hoài Thu (2015), Tác động di nước đến gỉam nghèo Việt Nam Tạp chí kinh tế phát triển Số 212, tháng 02/2015 Lê Ngọc Hùng, Lịch sử lý thuyết xã hội học.Đại học Quốc gia Nội, 2009 Douglas S.Massey(1994) , Các nguồn gốc xã hội kinh tế nhập Tạp chí Kinh tế toàn cầu, số 10 (89), 2001 Lê Ngọc Lân Phùng Thị Kim Anh (2006),Chính sách việc làm cho lao động nữ nông thôn thời kỳ đổi Tạp chí Xã hội học số 5(90), 2006 Nguyễn Thanh Liêm (2008), Di dân, phát triển bất bình đẳng Việt Nam đường đổi hội nhập Tạp chí Kinh tế & Phát triển số 8(51), 2008 Phạm Văn Quyết Trần Văm Kham (2015), Sự hòa nhập xã hội người di đô thị Việt Nam: Hướng đến mô hình trợ giúp Tạp chí XHH, số (197), 2015 Phạm Văn Quyết Trần Văm Kham (2015), Hòa nhập xã hội: Một số quan điểm lý thuyết triển khai nghiên cứu Tạp chí XHH, số 10 (199), 2015 10 Phạm Thanh Thôi, Đời sống xã hội niên nhập lao động phổ thông sở sản xuất nhỏ thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Mình, số (33) 2013 Tài liệu tiếng anh 11 Phạm Văn Quyết Trần Văn Kham (2015), Social Inclusion of the Poor Migrants in the Contemporary Vietnamese Urban Life: A Quantitative Analysis Social sciences (Published online), 10/2015 Tài liệu Internet 12 Lê Ngọc Bình, Khái niệm liên quan đến người lao động sửa dụng lao động, http://voer.edu.vn/m/cac-khai-niem-co-ban-lien-quanden-nguon-lao-dong-va-su-dung-nguon-lao-dong-o-nong-thon/b592cf68, 18/2/2009 13 Trần Tâm Đức, Các khái niệm liên quan đến nguồn lao động nông thôn, http://voer.edu.vn/m/cac-khai-niem-co-ban-lien-quan-den- nguon-lao-dong-va-su-dung-nguon-lao-dong-o-nong-thon/b592cf68, 26/1/2003 14 Trương Văn Lập, Định nghĩa đoàn thể, http://mattran.org.vn/home/TapChi/so%2046/mtdttnvn1.htm 02/10/2005 15 Phạm Đức Minh, Dân nhập hết kỳ thị http://dantri.com.vn/xa-hoi/dan-nhap-cu-bao-gio-het-bi-ky-thi1134755251.htm, 15/3/2009 16 Nguyễn Thanh, Hào hoa thnafh phai nhạt người nhập http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/196677/hao-hoa-ha-thanh-phainhat-vi-nguoi-nhap-cu.html, 5/12/2011 17 Diện tích, dân số mật độ dân số năm 2013 phân theo địa phương, http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=15571 18 Số liệu thống kê năm 2011, https://gso.gov.vn/danhmuc/HTCT_xa.aspx?ma_nhom=X010601 [...]... lao động nhập vào các hoạt động đoàn thể tại nơi trú Đưa ra các khuyến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực của lao động nhập tại địa phương trú 4 Đối tƣợng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Sự hòa nhập cộng đồng của người lao động nhập tại địa phương trú thông qua sự tham gia hoạt động đoàn thể 4.2 Khách thể Người lao động nhập vào phường Phúc. .. quyền địa phương dân bản địa 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Xây dựng cơ sở lý thuyết cho việc nghiên cứu sự tham gia của lao động nhập vào các hoạt động đoàn thể tại địa phương trú Làm rõ mức độ tham gia vào các hoạt động đoàn thể của người dân tại địa bàn đang sinh sống từ đó tìm hiểu những khó khăn của người nhập khi hòa nhập vào cộng đồng mới Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của. .. độ tham gia vào hoạt động đoàn thể của người nhập tại địa phương trú?  Những yếu tố nào ảnh hưởng đến sự tham gia các hoạt động đoàn thể của lao động di ? 6 Giả thuyết nghiên cứu Tại địa phương nơi người lao động nhập đến (cụ thể phường Phúc Đồng- quận Long Biên – tp Nội) có rất nhiều các hoạt động đoàn thể được tổ chức để nâng cao đời sống văn hóa và tăng mức gắn kết giữa các cư. .. giữa các dân của cộng đồng Tuy nhiên, người lao động nhập chưa thực sự tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể tại địa phương nơi trú  Có ba yếu tố chính tác động đến sự tham gia của người dân nhập vào hoạt động đoàn thể tại địa phương nơi trú: + Yếu tố xuất phát từ người dân nhập cư: tuổi, nghề nghiệp, giới tính, kinh tế chi phối thời gian tham gia các hoạt động đoàn thể, trở ngại... Đồng quận Long Biên thành phố Nội chưa có hộ khẩu Người lao động nhập vào phường Phúc Đồngquân Long Biên thành phố Nội thành phố Nội có hộ khẩu từ 5 năm trở xuống 4.3 Phạm vi nghiên cứu 4.3.1 Phạm vi không gian nghiên cứu Phường Phúc Đồng quận Long Biên - thành phố Nội 4.3.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu Nghiên cứu triển khai từ tháng 11/2014 đến tháng 7/2015 5 Câu hỏi nghiên cứu. .. tham gia vào hoạt động đoàn thể của người nhập tại địa phương trú Yếu tố ảnh hưởng đến sự tham vào hoạt động tập thể của người nhập tại địa phương trú Đặc điểm lao động nhập Sự tiếp nhận của chính quyền sở tại Sự hợp tác của dân bản địa ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - VĂN HÓA – XÃ HỘI TÀI IỆU THAM KHẢO Tài tiệu tiếng Việt 1 Nguyễn Tuấn Anh (2011) Vốn xã hội và mấy vấn đề đặt ra trong nghiên cứu. .. quan về sự hòa nhập cộng đồng người nhập Trên cơ sở đó, đề tài đi vào những mục tiêu cụ thể như sau:  Tìm hiểu mức độ tham gia của người lao động nhập vào các hoạt động đoàn thể được tổ chức tại địa bàn mà họ đang sinh sống và làm việc  Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia của người lao động nhập vào hoạt động đoàn thể Những yếu tố bắt nguồn từ bản thân người nhập cư, chính... hội của người nhập do PGS.TS Phạm Văn Quyết chủ trì 7.3 Phương pháp phỏng vấn sâu Là phương pháp định tính, nghiên cứu này sẽ tiến hành phỏng vấn sâu 15 khách thể là lao động nhập người dân sở tại trên địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Nội với nội dung về những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người nhập trong hoạt động đoàn thể tại địa phương trú Sử dụng phương... miền… + Yếu tố xuất phát từ chính quyền sở tại: chính quyền sở tại chưa tích cực trong việc mời gọi người nhập tham gia vào các hoạt động đoàn thể tại địa phương + Yếu tố đến từ người dân sở tại: sự kỳ thị người nhập của người dân sở tại dẫn đến người lao động nhập cảm thấy thiếu sự liên kết với đời sống tại địa phương nơi trú 7 Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1 Phương pháp quan sát Phương pháp... quả của đề tài góp phần làm giàu cơ sở thực tiễn giúp cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý kinh tế, xã hội có cái nhìn xác thực hơn, từ đó có thể đưa ra chính sách và biện pháp quản lý hữu hiệu hơn 3 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề tài đi sâu vào nghiên cứu sự tham gia của người lao động nhập vào hoạt động đoàn thể tại phường Phúc Đồng quận Long Biên – thành phố ... CAM ĐOAN Luận văn Sự tham gia người nhập cư vào hoạt động đoàn thể (Nghiên cứu trường hợp địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long biên, thành phố Hà Nội) công trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn... nhân nghiên cứu đề tài Sự tham gia người lao động nhập cư vào hoạt động đoàn thể (Nghiên cứu trường hợp phường Phúc Đồng – quận Long Biên – thành phố Hà Nội) từ đưa góc nhìn vấn đề hòa nhập. .. nghiên cứu tham gia lao động nhập cư vào hoạt động đoàn thể địa phương cư trú Làm rõ mức độ tham gia vào hoạt động đoàn thể người dân địa bàn sinh sống từ tìm hiểu khó khăn người nhập cư hòa nhập vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tham gia của người nhập cư vào hoạt động đoàn thể (qua nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường phúc đồng, quận long biên, thành phố hà nội) , Sự tham gia của người nhập cư vào hoạt động đoàn thể (qua nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường phúc đồng, quận long biên, thành phố hà nội) , Sự tham gia của người nhập cư vào hoạt động đoàn thể (qua nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường phúc đồng, quận long biên, thành phố hà nội) , Phương pháp nghiên cứu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay