Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện cốt truyện và nhân vật (qua trăng nơi đáy giếng, cánh đồng bất tận)

20 211 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:57

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN TRN TH DUNG NGHệ THUậT CHUYểN THể TáC PHẩM VĂN HọC SANG ĐIệN ảNH NHìN Từ PHƯƠNG DIệN CốT TRUYệN Và NHÂN VậT (QUA TRĂNG NƠI ĐáY GIếNG, CáNH ĐồNG BấT TậN) C LUN VN THC S P H Ni - 2016 T I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN TRN TH DUNG NGHệ THUậT CHUYểN THể TáC PHẩM VĂN HọC SANG ĐIệN ảNH NHìN Từ PHƯƠNG DIệN CốT TRUYệN Và NHÂN VậT (QUA TRĂNG NƠI ĐáY GIếNG, CáNH ĐồNG BấT TậN) Lun Th s huy n n nh un hs v h nh n nh Truy n h nh Mó s: 60210231 N ng dn khoa h H Ni - 2016 PGS TS Ho T LI CAM OAN Tụ x n am oan t un Ngh thut chuyn th tỏc phm hc sang in nh nhỡn t phng din ct truyn v nhõn vt (qua Trng ni ỏy ging, Cỏnh ng bt tn) ụn tr nh n h n u ca r n tụ , nhng phõn tớ h v kt qu n h n u t a u da tr n thc t t m h u, n h n cu v tn a ụn Nu nhn thụn t n tụ trỏ h nh m trc nhn un p khụn ỏ nhõn, t ch hớnh xỏ , tụ x n h u ho n to n ú thm quy n H Ni, thỏng nm 2016 Tỏ Trn Th Dung LI CM N Tụ x n hõn th nh y t ũn khụn h hng dn, úp cu v ỏ hng dn khoa h khỏ m t n GS TS Ho Thu n i trao i v phn phỏp un, n dun n h n ũn n v n, khớ h m b o cho lun ho n th nh ú ht ng X n hõn th nh m n ỏ thy ỏo ụ ỏo tron khoa Vn hc, Trn i hc Khoa h Xó h v Nhõn HQGHN ó to m u ki n cho vi c hc n h n u v ho n th nh un Cu ựn , x n y t ũn nghi p ó uụn n v n, t n sõu s i v a nh, n ố ng ỳp v to u ki n thun l ho tụ tron sut quỏ tr nh thc hi n lun H Ni, thỏng nm 2016 H Trn Th Dung MC LC M U hn t M t u n h n u L ch s tng v phm v n h n u 10 hn phỏp n h n u 11 ún Cu trỳ úp mi ca lun 12 a lun 12 NI DUNG Error! Bookmark not defined CHNG KHI C CHUNG V T S V HIN TNG CHUYN TH TC PHM Error! Bookmark not defined 1.1 Gii thuyt v t s h v huyn th tỏ phm:Error! Bookmark not defined 1.2 Khỏ n m ct truy n tron tỏ phm h v tỏ phm n nh Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khỏi nim v c trng ct truyn tỏc phm hc .Error! Bookmark not defined 1.2.2 Khỏi nim v c trng ct truyn tỏc phm in nh Error! Bookmark not defined 1.3 Khỏ n m, trn v va trũ a nhõn vt tron tỏ phm h v tỏ phm n nh Error! Bookmark not defined 1.3.1 Khỏi nim, c trng v vai trũ nhõn vt tỏc phm hc Error! Bookmark not defined 1.3.2 Khỏi nim, c trng v vai trũ nhõn vt tỏc phm in nh Error! Bookmark not defined 1.4 Gii thi u v Trn n ỏy n v Cỏnh ng bt tn tr n nh di n tỏ phm h v n nh .Error! Bookmark not defined 1.4.1 Trng ni ỏy ging Error! Bookmark not defined 1.4.2 Cỏnh ng bt tn .Error! Bookmark not defined CHNG NGH THUT CHUYN TH TC PHM VN HC SANG IN NH NHèN T CT TRUYNError! Bookmark not defined 2.1 Nhng tip thu, b sun v n n dõy t truy n hớnh qua Trn n ỏy n v Cỏnh ng bt tn.Error! Bookmark not defined 2.2 Ngh thut chuyn th qua t chc khụn an thi gian .Error! Bookmark not defined 2.3 Ngh thut chuyn th qua m u v kt thỳ Error! Bookmark not defined CHNG NGH THUT CHUYN TH TC PHM VN HC SANG IN NH NHèN T NHN VT Error! Bookmark not defined 3.1 Ngh thut chuyn th nhõn vt qua h thng:Error! Bookmark not defined 3.2 Ngh thut chuyn th nhõn vt qua h nh n , tớnh ỏ h Error! Bookmark not defined 3.3 Ngh thut chuyn th nhõn vt qua n ụn n Error! Bookmark not defined KT LUN Error! Bookmark not defined TI IU THAM KHO 13 M U t 1.1 Nh n h n u ph nh n nh T mothy Corr an ó tng nhn xột v mi quan h gia h v n nh nh sau: ch s quan h gia phim nh v hn mt l ch s y u hột ln ln, n u v ph thuc ln nhau. Qu ỳn th, t kh n nh i (t cui th k 19), hn v n nh uụn son h nh ựn tron to õu n h thut Thụn thn n nh n h thut y son son kin to ho m nh nhn trn r n n nhau, t t nhn khụn ớt n hn rt t nh n v o th gi n nh to sỏn Vi c chuyn th tỏ phm h san tỏ phm n nh ó xut hi n t õu v an h n tng rt ph bin tron i sn hoỏ n h thut tr n th gi nú hun v V t Nam nú r n Bi n nh tht khú vt qua c sc hp dn t kho t n hc phon phỳ v ỏ tr m y qua h n n n nm ch s Bi th, n h n u v chuyn th ỏ tỏ phm hc san n nh nh mt cu ni t nh n gn kt m nhõn n n nh n h thut n y 1.2 T s hc mt n nh n h n u ũn non tr, nh h nh t nhn nm 60-70 ca th k XX hỏp, nhn ó nhanh hún vt n v ú nh u ún úp tron n h n u khoa h nh tr thc rng ln n n t s h nn Nú khụn mụn n h n u h gii hn t s h m n h n u nhi u h nh thc t s khỏ nh: tụn n n nh n thõn ch s ỏo, ch s , trit h , õm o n i Tron ú, t s h cu õu i nht, phc nht Cũn n nh l t s n nh n ut m ũn c dn nhc, m thut, n nh Cho n n Ro and Bathes ú nú ựn n Bi chim t s xut hi n tn n h n ú tu i tr hn, th n n em ỳt tron n h n u t s h Tuy nh n, s bt r ca n nh v h n to n n mt mi quan h hu mi so sỏnh t s hc vi t s n nh, ú nh u m hun nhn khụn ớt m khỏ tv ú ht li u v phn th tỏ ng ca hai lo h nh khỏ Khụn th ỏnh ngh thut n chuyn th t tỏ phm h ỏ v mt tỏ phm n nh c n ca tỏ phm hc gc Bi v o mụ trn n nh, vi nhn nhõn t n nh th tỏ phm hc ó ú s chuyn bin khỏ nh u Cho n n, v c dn bi t thuyt ca t s c t truy n v nhõn vt n h n u chuyn th tỏ phm h san tỏ phm n nh n thit mun nh n nhn l nhng tỏ phm n y mt ỏ h y v ụn ỏ tr ca ng nht 1.3 Mt khỏ , n i vit vi ni m y u thớ h hn v n nh mong mun khỏm phỏ sõu hn v o a ht ca nh v n y, b sung cho m nh n nh nhn n y u hn v n nh ú th m nhng kin thc qu ỏu, phỏt h n v p n n sau t n n trụ a m tỏ phm h v n nh ng th n mon mun t m quyt mt b phim chuyn th t tỏ phm hc sang mt tỏ phm n nh ú th th nh ụn t ú nh n t truy n v nhõn vt T nhn tr n, hỳn tụ ó hn t Ngh thut chuyn th tỏc phm hc sang in nh nhỡn t phng din ct truyn v nhõn vt (qua Trng ni ỏy ging, Cỏnh ng bt tn) cho lun Th s a m nh M t u Hi n tng chuyn th tỏ phm h san n nh m , nh n m nh n h n u l t khụn ú mt ú nh n khỏ v n y N i vit thit n h em mt ó m x, n c l ú khụn trỏnh nhn t li k n trỏ chi u Nhn th t n h , v chuyn th mt ú nh n th, sõu v o ni dung chi tit ca hi n tng chuyn th n thit thi bui hi n N h n u hi n tn ú tr n phn d n ct truy n v nhõn vt, t v o ct a chuyn th, kha thỏ ụn bt k mt nh n nh nh m ph m n o mun xõy dng mt b ph m th nh ụn u cn n, n i vit mong mun ú mt phn th khỏ quỏt nht cho nhn n cu v phim chuyn th kha thỏ m ph m huyn th hay n h n ỏ hay, ỏ c sc ca truy n phim Bi vy, t khụn hn n nhn u ao xa nh mi quan h gia hc n nh, dn ỏ yu t ca t s h v o n h n u t s n nh m nhm kha thỏ t a v c dng ct truy n v nhõn vt tron tỏ phm h san tỏ phm n nh nh th n o to n n mt b phim chuyn th th nh ụn , ú du n ca nh ch khụn ph m ph m tron mt b ph m c lp n d ch ca tỏ phm hc i v n nh th gi v n nh Vi t Nam gn õy, nh u b phim chuyn th th nh ụn , vy h n Cho n n i v nh bit ú nhn quyt r n kh huyn th m ph m tr hay vi nhn n i n h n u n nh, kớp qua huyn th ct truy n v nhõn vt mt n a V vy, n i vit mong mun t ó th nh ụn c Ngh thut chuyn th tỏc phm hc sang in nh nhỡn t phng din ct truyn v nhõn vt (qua Trng ni ỏy ging, Cỏnh ng bt tn) s tip cn vi nhi u n i ngh l nh v n nh v m n y u n nh ú nhn th o chun xỏ kh huyn th, kh xem v ỏnh ỏ mt b phim chuyn th L ch s v 3.1 Lch s nghiờn cu mi quan h gia hc v in nh S phỏt tr n nh v óo a k thut n he nh n ó to ho ụn hỳn nhng nhu cu thng th hc ngh thut theo ỏ h mi m n nh n nh n h thut ỏp n y nhu cu m n y n nh tớ h hp c nhn tớnh u v t ca ỏ n nh n h thut khỏ t õm nhc, hi ho, h Cỏ nh m ph m ho n to n ú th m ho tỏ phm n nh ca m nh th nh ụn hn nu bit dn n nh u s sỏn to ca k thut phim nh n nh s tham gia ca ỏ : k ch gia, din v n, nh s , ho s bin nhng ch tron tran tr th nh nhng thc th s nh n , ú hn Chớnh v vy, mi quan h a h u gia h v n nh th ph nhn Ngay t nhn n y u ú m khn nh: mt thc t sn n khụn ao n y, nhi u nh un ó n nh quỏ tr nh n nh hp th v i tin nhng kinh nghi m ngh thut ca hc, mt hi n tn khụn kộm phn quan trn tỏ ng n c li rt to ln ca n nh i v hc N h n u v mi quan h n y, cun Vn hc vi in nh (Mai Hng d h, NXB Vn hc, 1961) hp nhn un sỏ h ng ca M.Rụm, I Khõy-phớt-x, E Ga- -ri- ụ-vi-tr ó a my trn quan trng vi c vit truy n phim, m th nh phn xuụ tron truy n ph m nhm nõn ao tỏ dng ca h tron n nh, sỏng to nhng truy n ph m v nhng b phim kiu mi th hi n i sng vụ ựn phon phỳ mt ỏ h hõn th Cun sỏ h mi ch dng li mt gi m cho nhn nh m ph m kh huyn th t tỏ phm hc ch h mt ỏ h ú h thn v Gn õy, huy n sõu mi quan h gia hc v n nh un Dn lun v nghiờn cu in nh v hc (Timothy Corrigan) ó h khỏ nh u m ng thun n nh khỏ gia h v n nh tr n s tỏ h n mt lot phong tc hoỏ v phn phỏp ph t a on l ch s , ỏ nh hn mt phỏ ho nhn khỏ bi t v ng lc l ch s h nh th nh n n h , nhn mnh nhn thự v di s n theo sau cuc tranh lun sut nhn nm 1990 Phn , tỏ tr nh y v nhn khỏ n m ch o m h v n nh chia s, ỏ thng to n n thự a m huy n n nh Phn a trn tõm un sỏ h, em n nhn n ch o v mi quan h gia n nh v hn ó xut hi n Nh vy, n n h n u ú ỏ nh n tng quan nht v mi quan h ca hai lo h nh n h thut n y Tuy nh n, xột v ct truy n v nhõn vt ú ú n h a nh th n o tron v c chuyn th dng nh n i vit hỳ trng Hai cun sỏ h ho thy l ch s ca n nh n h thut n y, c trn ca h v n nh: ch , t s v nhng yu t phon t m h u phim ch khụn ỏ h th n v huy n sõu v mi quan h chuyn th v phn thc chuyn th N o ra, Vi t Nam n ú mt s ụn tr nh n h n u nhn quy mụ nh l: - V cỏi gi l tớnh hc in nh (Tp hớ N h n u Ngh thut, s -1984, - Chõu) T hc n in nh (Tp hớ Vn hoỏ N h thut, s -1999, Phm V Dn ) - Bi vit Vn hc in nh v in nh vi hc (Phim Vi t Nam thng thc nh un, NXB Vn hoỏ n h TP H Chớ M nh, Trn Trn n n) - Mi quan h gia hc v in nh (Tp hớ Vn hoỏ n h thut, s 10-2002, M nh Trớ) M dự cỏ n h n u ó cp n cu ao n n nh ngh thut nhn dn nh ch ú tớnh ht gii thi u khỏ quỏt v mi quan h gia h v n nh, tron ú h yu nhn mnh va trũ, nh hng ca hc v n nh qua vi c chuyn th tỏ phm h san tỏ phm n nh ch v o nhn phõn tớ h th nh hng m n o, tỏ n nh th n o n n nh v ú tỏ dng 3.2 Lch s nghiờn cu ngh thut chuyn th tỏc phm hc sang in nh t gúc nhỡn t s Khụn h n n y hụm nay, kh nhng b phim chuyn th n y tr n n n gi v khỏn , ỏ nh n m ph m m hỳ n vi c chuyn th tỏ phm h san n nh Ngay t nhn n y u hc n nh ó ú mi quan h c bi t gn ú, nh n v n h n u mt ỏ h b n, ú h thng v vi c chuyn th n y th ú nh u ụn tr nh Cun Bn v ci biờn tiu thuyt thnh phim (H Din Mao Thun Dn Th n-H, NXB Vn hoỏ ngh thut, 1964) c n khỏ sm gia hc n nh Tuy nh n, n i vit õy i n tr n ú nh n khỏ h quan tng hp ỏ vi un sỏ h nú v ỏnh ỏ ỏ tr ca vi c c k n khỏ xun quanh n tỏ phm ch tron v tran ớt i Tr n s ca mi quan h hc n nh cựn vi s th nh ụn ca mt s phim chuyn th v tỏ n sõu rng ca chuyn th n n ó ú mt s huy n un n h n u v n y Vi t Nam nh: T Chựa n n Mờ Tho: Liờn bn chng v in nh ca nh n h n u Nguyn Nam V quỏ trỡnh chuyn th tiu thuyt thnh phim (qua tỏc phm Triu phỳ chut) ca Phm Ngc Hin Lun ỏn t n s T tỏc phm hc n tỏc phm in nh (Kho sỏt vic chuyn th truyn hc thnh phim truyn in nh lch s hc v in nh Vit Nam) ca tỏ han Bớ h Thu H S phm TP H Chớ M nh nm 2012 ó cp mt ỏ h khỏ n nv h t t v mi quan h gia hc n nh, ch nhn m tn n v khỏ hai lo h nh t s n y T ú, tỏ tham t ca ú h v phõn tớ h nhn nhõn t a v o quỏ tr nh huyn th, nhn th nh t quyt nh vi c chuyn th tỏ phm th nh ụn hay khụn c bi t un thc s Vn chuyn th tỏc phm hc sang tỏc phm in nh (t gúc nhỡn t s) ca Th Ngc Di p H Khoa hc xó h v nhõn H N nm 2010 cung cp mt ỏ nh n to n d n v y v chuyn th Tr n s phõn tớ h mt s b phim chuyn th nh Mờ tho thi vang búng, Thi xa vng, Mựa len trõu, Chuyn ca Pao, tỏ ó ú nhng nhn xột v phỏt h n khỏ t nh t v chuyn th tỏ phm h san tỏ phm n nh T ú m sỏn t mt s nm n nh ú th kha thỏ c t h to n n mt tỏ phm th nh ụn B n nh ú, ỏo hớ n Ngi lao ng online ú ú mt s v t v n y nh tr n ỏo Vn hc in nh: Hiu ng cng sinh (http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/van-hoc-dien-anh-hieu-ung-cong-sinh2010112712436129.htm) nú v nhn ỏp c ca nh nh hng ca mi quan h n y ng thi ch m ph m tr ỏp c t phớa khỏn chuyn th mt b phim t tỏ phm hc ni ting Bỏo An ninh th gii online ú Chuyn th tỏc phm hc thnh tỏc phm in nh: Khú so sỏnh (http://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Mot-khoang-cach-xakho-de-so-sanh-357492/), tỏ M Trõn ó tng hp v t nh h nh a ỏ phim chuyn th gn õy di s ỏnh ỏ a h u ca n xem v hớnh tỏ gi ca nhn tỏ phm hc Dự nh n nhn th n o th ph m n tỏ phm n nh r n t ch khụn ph n o n nhn t u qu mt n ca hc ỏo hay ụn tr nh n h n u ca ỏ tỏ M ỏu hỳn tụ tr dự ú ú ỏ h nh n tn quỏt v to n d n, sõu s hn v chuyn th tỏ phm h san tỏ phm n nh c bi t, ụn thuyt ca n nh t s h ó n nht, s ỳp hỳn tụ ú ộn nht ỳp ho n ta ú th sõu v o ỏ nh v n h n u n nh, giao tip, phn t n truy n thụn , n h n u hoỏ [19, tr.11] Cn nh th v ú thuyt t s h , hỳn tụ ú th m nh u kin th so sỏnh gia ỏ n nh n h thut, ú hớnh yu t n phn t n quan trn hỳn tụ t m h u nhn m tn ng ct, v khỏ t gia hai lo h nh t s tr n v phỏt h n, quỏ tr nh chuyn th tỏ phm h san tỏ phm n nh tng p m u Mi quan h gia h v n nh mt phm trự khỏ phc tp, rng ln Hn na, vi c chuyn th tỏ phm h san n nh vi ụn ũ h tr nh huy n mụn ao, n h n u n y mt ỏ h hun ó ú khỏ nh u ụn tr nh cp n Tr n s dn hc hi n , n i vit khụn thuyt t s ú tham vng mun t m h u tt c v cu trỳ t s, kt cu ca tng bc trn thut, mụ h nh trn thut, n ụn n t s, loi h nh t truy n V vy, kh nn a m nh, n i vit lun h n h n u ngh thut chuyn th tỏ phm hc sang n nh t phn di n ct truyn v nhõn vt tn n h n u hớnh m rừ ni dung ca tn tr n, n i vit kh o sỏt qua trng hp: - Chuyn th truy n ngn Trng ni ỏy ging ca nh Trn Thu Ma th nh ph m ựn t n (chuyn th k ch b n: Chõu Th, o din: Nguyn V nh Sn) - Chuyn th truy n ngn Cỏnh ng bt tn ca nh N uyn Ng T th nh ph m ựn t n (chuyn th k ch b n: Ngu Ng, o din: Nguyn han Quan B nh) Chn hai b ph m c chuyn th t nhn tỏ phm h c tin van tr n n v kh ụn nhi u v k n trỏ h u tr ụn hỳn õy n ú h u, n i vit thit n h s khai thỏ c nhng phn m nh m ph m huyn th ó m Phim Trng ni ỏy ging gi Cỏnh d u b nm 2008; Hn nh va Hnh ot gi i n din v n hớnh xut s tron n hoan ph m Quc t Dubai 2008, gi i n din v n hớnh xut sc ca gi Cỏnh d u v n nm 2008 ũn nh u k n khen h v mt ỏ h xõy dn nhõn vt, t nh hun vụ phn th nh nhn ú m ph m khỏm phỏ uc sn , kha thỏ uc sng mt m n trn nht Hay phim Cỏnh ng bt tn t khỏ nh u gi thng ph nh: Cỏnh d u v n 2010 ho nh s ph m truy n nha, cho din v n n hớnh, ho d n v n nam ph nhn hun uc li ch Cỏnh d u bc 2010 cho phim truy n nha B n nh nhng li khen v th p hn a Nguyn Tranh ú quay khụn m n i xem ng nh n v v p 10 nh d m rt n n th a v t khú am h u, ca dũn sụn ui chi u hụm hay a m sen n th m s din xut xut sc ca d n d n v n nh Dust n Nguyn, H i Yn, Tn Thanh H n nhn Dn an N , Thanh Ho Cn n mt m nh Ninh ũn nhn m tr v t nh thn truy n ngn khụn c chuyn t i mt ỏ h trn n nh mt s chi tit t ỏ tron truy n ó khụn nh m ph m dng l th nh ụn Nh n hun , phim u rt ỏn u tõm tron s nhng b phim truy n Vi t Nam chuyn th t tỏ phm hc gn õy v ú th o dn chn t u u n h n u ct truyn v nhõn vt b phim chuyn th P p ỏp u Cỏ phn phỏp n h n u hớnh c s dng lun vn: - hn phỏp n n nh nhu u, thu tớnh a mi khoa hc xó h v nhõn Chớnh v th, n i vit n khụn th b qua phn phỏp n y tron n h n u lun Vn dn ỏ n h n u tron nh vc l ch s , hc, hoỏ, n nh ó ỳp n i vit ú nh u kin th kha thỏ , o sõu v thỏ t m phon phỳ, to n d n ho t a m nh hn phỏp phõn tớ h tng hp c dng tri t khai u n quan n ni dung lun T vi cu v nhõn vt v v a nhn phõn tớ h nhn n h n t truy n tron h v n nh, n i vit tng hp k n ỏnh ỏ r n v vi c chuyn th tỏ phm hc san tỏ phm n nh tr n phn d n ú - hn phỏp so sỏnh, i chiu nh n nhn, ỏnh di n nhõn vt v ỏ phn phỏp khụn th thiu a tỏ phm h v tỏ phm n nh tr n t truy n Vi c dn phn phỏp n y nh ỳp un ú ỏ nh n thu ỏo, sõu sc kh phõn tớ h tỏ phm g v tỏ phm chuyn th - Thao tỏ thn k , phõn oi c s dng linh hot tng lun m ca lun vn, nht kh h ỏ khớa nh khỏ t tron tỏ phm h v tỏ phm n nh (qua Trng ni ỏy ging v Cỏnh ng bt tn) 11 ú úp mi ca lu Tr n s dn thuyt t s h , hỳn tụ h nhn nhõn t hớnh to n n mt b phim chuyn th ú ỏ tr , ng thi ch tỏ ng qua l sõu sc ca n nh n h thut n y T ú un p cho nhn nh phim mt mu khỏ quỏt nht khai thỏ kho t n h m m n n nhng b ph m n nh ú ỏ tr ngh thut cao Khụn ph i yu t n o a tỏ phm h n n xut hi n tron tỏ phm n nh, dự rn i v tỏ phm h ú, h t t ú t ỏ, ú n h a ỏm i Quan trn hn n nh gi c hn ct ca tỏ phm h nhn xem nhng cung bc c m xỳ r n Vn kh t truy n y, tỏ phm i g ho n i nhõn vt y nhn hõn v o n nh n h thut th b y th nú ph khỏ , ph i mi l v ú nhi u chi u kớ h khỏ m u ú, n khụn ớt dn nn v tm hoỏ a nhn n ụn , t m ph m huyn th Cho n n, kh v o mụ trn n nh, nhng yu t n o a t s cn c b, yu t n o n n kha thỏ sõu ho phự hp n mt vi c quan trng T vi hai yu t ct truy n v nhõn vt, hỳn tụ sõu v o i hi n tn th nh ụn a mt tỏ phm chuyn th v tỏ n n c tr l a nú i v hc, ỳp nh h n ú nhn ỏ h xõy dn nhõn vt, ct truy n, cu trỳ tỏ phm a m nh mi l, em n nhi u tỏ phm ú ỏ tr ho n c C t ỳ N o a lu phn M u, Kt lun v T u tham kh o, ni dung lun gm phn C Khỏ c chung v t s v h n tng chuyn th tỏ phm C Ngh thut chuyn th tỏ phm h san n nh nh n t ct truy n C : Ngh thut chuyn th tỏ phm h san n nh nh n t nhõn vt 12 TI IU THAM KHO Sỏ tỏ p m: Trn Thu Mai (2010), Trng ni ỏy ging, truy n ngn chn lc, Nx Thanh N n, H Ni Nguyn Ng T (2005), Cỏnh ng bt tn, truy n ngn, Nxb Tr, Tp H Chớ M nh Sỏ u: A-lch-xn p-gien- ụ (1965), My nguyờn t cu thnh ngụn ng in nh, T u n h n u hc thut nghi p v n nh, Ban N h n u ngh thut C n nh, H Ni Dav d Bordwe v Kr st n Thompson (2013), Ngh thut in nh, Nxb Th gi n kt v Cụn ty húa v Truy n thụn Nhó Nam, H Ni Trn n Dun (1998), T bn n tỏc phm hc, Nxb Khoa h xó hi, H Ni Trn n Dun (2004), Tỏc phm hc nh l quỏ trỡnh, Nxb Khoa h xó hi, H Ni Trn n Dun , Tỏc phm hc nhỡn t lý thuyt tip nhn, Chn tr nh sau i hc, H Ni Th Dn (2012), Vn chuyn th hc in nh t gúc liờn bn, Vi n hc, H Ni n Anh o (2001), i mi ngh thut tiu thuyt phng Tõy hin i, Nx i hc Quc a H Ni, H Ni 10 han Bớ h H (2007), Vn hc ngh thut truyn thng vi phim truyn Vit Nam, Nx Vn hoỏ Thụn t n, H Ni 11 H Din Mao Thun Dn Th n-H (1964), Bn v ci biờn tiu thuyt thnh phim, n i d h: K m hn , Nx Vn hoỏ ngh thut, H Ni 13 12 H Ngc (1977), Xõy dng ct truyn kch, Nx Vn hoỏ, H Ni 13 I.Vai.Sphen M Rụm I.Khõy- hớt-X E Ga-B-Ri- ụ-Vi-Tr (1961), Vn hc vi in nh, n i d ch: Mai Hn , Nx Vn hc 14 Izvetan Todorov (2007), Thi phỏp xuụi, Nx o h S phm H Ni 15 Jonh W.Block, William Fadimen, Lois Peyser (1996), Ngh thut vit kch bn in nh, Trun tõm n h n u ngh thut v u tr n nh Vi t Nam 16 Kr st n Thompson v Dav d Bordwe (2007), Lch s in nh, Nxb i hc Quc gia H N n kt v Cụn ty húa v Truy n thụn Nhó Nam 17 Manfred Jahn (2007), Nhp mụn phõn tớch phim theo trn thut hc, n i d ch: Nguyn Th Nh Tran , t u u h nh ni b D ỏn n nh Trn HKHXH & NV 18 Phm Thu Nhõn (2005), Lm vit kch bn phim?, Nx Vn hoỏ S Gũn, Tp H Chớ M nh 19 20 21 Nhi u tỏ (2008), T s hc: Mt s lý lun v lch s, phn 1, Ch n: GS.TS Trn nh S , Nx i h S phm, H Ni Nhi u tỏ (2008), T s hc: Mt s lý lun v lch s, phn 2, Ch n: GS.TS Trn nh S , Nx i h S phm, H Ni Nhi u tỏ (2003), Lý lun hc, ch n: GS H M nh c, Nx G ỏo d , H Ni 22 Nhi u tỏ (2003), Lý lun hc, ch n: GS hn u, Nx G ỏo d , H Ni 23 Nhi u tỏ i (1963), c im ca truyn phim, n i d ch: Mai Hn , Nx Vn h , H Ni 24 Nhi u tỏ (2003), Lý lun hc, 2, ch nh S , Nx i hc Qu a, H Ni 14 n: GS TS Trn 25 Bự hỳ (1984), c trng v ngụn ng in nh, Nx Vn hoỏ, H Ni 26 Ray Frensham (2011), T hc vit kch bn phim, n i d ch: Tr nh M nh hn , Nx Tr th n kt v Cụn ty húa v Truy n thụn Nhó Nam, H Ni 27 Timothy Corrigan (2013), in nh v hc dn lun v nghiờn cu, Nxb Th gi n kt v Cụn ty húa v Truy n thụn Nhó Nam, H Ni 28 Timothy Corrigan (2011), Hng dn vit v phim, n i d h: ng Nam Thng, Nxb Tri th n kt v Cụn ty húa v Truy n thụn Nhó Nam, H Ni 29 Nguyn Th M nh Thỏ (2012), Phờ bỡnh tỏc phm hc ngh thut trờn bỏo chớ, Nx i hc Qu 30 a H Ni, H Ni Nguyn Th M nh Thỏ (2012), Mt ngi mt hoa, Nx Vn hoỏ n h , H Ni 31 Warren Buckland (2011), Nghiờn cu phim, n i d ch: Phm Ninh Giang, Nxb Tri th n kt v Cụn ty húa v Truy n thụn Nhó Nam, H Ni 32 X r -lich (1986), Tit din vng mn nh, Nx Vn hoỏ, H Ni T n: 33 Nhi u tỏ (2004), 150 thut ng hc, Ch n, Nx i hc Qu 34 Nhi u tỏ n: N uy n a H N , H Ni (2000), T in ting Vit, Ch n: Ho n h , Nx Nng, Trun tõm T n h , H Ni Nng 35 Nhi u tỏ (2000), T in thut ng hc, Ch Hỏn Trn nh S Nguyn Kh n: h , Nx i hc Qu Bỏ aH N , H Ni 36 M nh Tựn hn an (2007), T vng in nh, Nx Vn hoỏ S Gũn, Tp H Chớ M nh 15 K oỏ n Lu Lu ỏ o n Th Bớ h Thu (2008), khoỏ un tt nghi p: Kt cu, Ngi k 37 chuyn v Khụng gian phim Rashomon ca o din Kurosawa di gúc nhỡn trn thut hc, i hc Khoa h xó h v nhõn H Ni Th Ng p (2006), khoỏ un tt nghi p: Cht in nh qua 38 mt s tiu thuyt ca M.Duras, Trn i h S phm H Ni Th Ng p (2010), Lun Th s : Vn chuyn th tỏc 39 phm hc sang tỏc phm in nh (t gúc nhỡn t s), i hc Khoa h xó h v nhõn H Ni H Th 40 hn (2007), khoỏ un tt nghi p: Mt mó in nh Vinci T tiu thuyt n in nh (so sỏnh tỏc phm hc v tỏc phm in nh), i hc Khoa h xó h v nhõn H Ni Phan Bớ h Thu (2005), Lun Th s : Nhõn vt trung tõm t tỏc 41 phm hc n tỏc phm in nh, i hc S phm Tp H Chớ M nh han Bớ h Thu (2012), Lun ỏn T n s : T tỏc phm hc n 42 tỏc phm in nh, i h S phm Tp H Chớ M nh Bỏo 43 V Th Thanh Tõm, Mi quan h gia hc v in nh, ngun http://www.khoavanhoc- ngonngu.edu.vn/home/index.php?option=com_ content&view=article&id=1317:moi-quan-he-gia-vn-hoc-va-ienanh&catid=95:ngh-thut-hc&Itemid=154 44 M Trõn, Chuyn th tỏc phm hc thnh tỏc phm in nh: Khú so sỏnh, ngun http://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-TheThao/Mot-khoang-cach-xa-kho-de-so-sanh-357492/ 45 o Na, T tỏc gi hc n tỏc gi in nh Tri õm v sỏng to, ngun http://khoavanhoc- ngonngu.edu.vn/home/index.php?option =com_content&view=article&id=5418%3At-tac-gi-vn-hc-n-tac-gi-in-nhtri-am-va-sang- to&catid=95%3Angh-thut-hc&Itemid=154&lang=vi 16 [...]... Luận văn Thạ s : Vấn đề chuyển thể tác 39 phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (từ góc nhìn tự sự), Đại học Khoa họ xã hộ v nhân văn H Nội H Th 40 hượn (2007), khoá uận tốt nghi p: Mật mã Điện ảnh Vinci – Từ tiểu thuyết đến điện ảnh (so sánh tác phẩm văn học và tác phẩm điện ảnh) , Đại học Khoa họ xã hộ v nhân văn H Nội Phan Bí h Thuỷ (2005), Luận văn Thạ s : Nhân vật trung tâm từ tác 41 phẩm văn học. .. h n ứu ngh thuật chuyển thể tá phẩm văn học sang đ n nh từ phươn di n cốt truyện v nhân vật đố tượn n h n ứu hính Để m rõ nội dung của ha đố tượn tr n, n ười viết kh o sát qua ha trường hợp: - Chuyển thể truy n ngắn Trăng nơi đáy giếng của nh văn Trần Thuỳ Ma th nh ộ ph m ùn t n (chuyển thể k ch b n: Châu Thổ, đạo diễn: Nguyễn V nh Sơn) - Chuyển thể truy n ngắn Cánh đồng bất tận của nh văn N uyễn Ngọ... án t ến sỹ Từ tác phẩm văn học đến tác phẩm điện ảnh (Khảo sát việc chuyển thể truyện văn học thành phim truyện điện ảnh trong lịch sử văn học và điện ảnh Việt Nam) của tá han Bí h Thuỷ – ĐH Sư phạm TP Hồ Chí M nh năm 2012 đã đ cập một á h khá ăn nv h t ết v mối quan h giữa văn học – đ n nh, chỉ ra nhữn đ ểm tươn đồn v khá hai loạ h nh tự sự n y Từ đó, tá tham t của ó hỉ ra v phân tí h nhữn nhân tố a... của văn học vớ đ n nh qua vi c chuyển thể tá phẩm văn họ san tá phẩm đ n nh chứ hưa đ v o nhữn phân tí h ụ thể nh hưởng ở đ ểm n o, tá độn như thế n o đến đ n nh v ó tá dụng ra sao 3.2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh từ góc nhìn tự sự Khôn hỉ đến n y hôm nay, kh những bộ phim chuyển thể n y trở n n ần gũi vớ khán , á nh n m ph m mớ hú đến vi c chuyển thể. .. nhân tố a v o quá tr nh huyển thể, nhữn th nh tố quyết đ nh vi c chuyển thể tá phẩm th nh ôn hay khôn Đặc bi t uận văn thạc sỹ Vấn đề chuyển thể tác phẩm văn học sang tác phẩm điện ảnh (từ góc nhìn tự sự) của Đỗ Th Ngọc Di p – ĐH Khoa học xã hộ v nhân văn H Nộ năm 2010 cung cấp một á nh n to n d n v đầy đủ v vấn đ chuyển thể Tr n ơ sở phân tí h một số bộ phim chuyển thể như Mê thảo thời vang bóng,... học thuật – nghi p vụ đ n nh, Ban N h n ứu ngh thuật – Cụ đ n nh, H Nội 4 Dav d Bordwe v Kr st n Thompson (2013), Nghệ thuật điện ảnh, Nxb Thế giớ n kết vớ Côn ty văn hóa v Truy n thôn Nhã Nam, H Nội 5 Trươn Đăn Dun (1998), Từ văn bản đến tác phẩm văn học, Nxb Khoa họ xã hội, H Nội 6 Trươn Đăn Dun (2004), Tác phẩm văn học như là quá trình, Nxb Khoa họ xã hội, H Nội 7 Trươn Đăn Dun , Tác phẩm văn học nhìn. .. Đăn Dun , Tác phẩm văn học nhìn từ lý thuyết tiếp nhận, Chươn tr nh sau Đại học, H Nội 8 Th Dươn (2012), Vấn đề chuyển thể văn học – điện ảnh từ góc độ liên văn bản, Vi n văn học, H Nội 9 Đặn Anh Đ o (2001), Đổi mới nghệ thuật tiểu thuyết phương Tây hiện đại, Nx Đại học Quốc a H Nội, H Nội 10 han Bí h H (2007), Văn học nghệ thuật truyền thống với phim truyện Việt Nam, Nx Văn hoá Thôn t n, H Nội 11 Hạ... Nam chuyển thể từ tá phẩm văn học gần đây v ó thể o dẫn chứn t u ểu để n h n ứu cốt truyện v nhân vật trong bộ phim chuyển thể 5 P ƣơ p áp ứu Cá phươn pháp n h n ứu hính được s dụng trong luận văn: - hươn pháp n n nh nhu ầu, thuộ tính ủa mọi khoa học xã hộ v nhân văn Chính v thế, n ười viết ũn khôn thể bỏ qua phươn pháp n y tron n h n ứu luận văn Vận dụn á n h n ứu tron nh vực l ch s , văn học, văn. .. n từ cốt truy n C ƣơ 3 : Ngh thuật chuyển thể tá phẩm văn họ san đ n nh nh n từ nhân vật 12 TÀI IỆU THAM KHẢO Sá tá p ẩm: 1 Trần Thuỳ Mai (2010), Trăng nơi đáy giếng, tập truy n ngắn chọn lọc, Nx Thanh N n, H Nội 2 Nguyễn Ngọ Tư (2005), Cánh đồng bất tận, tập truy n ngắn, Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí M nh Sá ứu: 3 A-lếch-xăn Đốp-gien- ô (1965), Mấy nguyên tố cấu thành trong ngôn ngữ điện ảnh, T u n h n ứu học. .. Vũ Dũn ) - Bài viết Văn học trong điện ảnh và điện ảnh với văn học (Phim Vi t Nam thưởng thức – nh uận, NXB Văn hoá văn n h TP Hồ Chí M nh, Trần Trọn Đăn Đ n) - Mối quan hệ giữa văn học và điện ảnh (Tạp hí Văn hoá n h thuật, số 10-2002, M nh Trí) Mặ dù cá n h n ứu đã đ cập đến cuộ ao duy n ủa ha n nh ngh thuật nhưn dườn như chỉ ó tính hất giới thi u khá quát v mối quan h giữa văn họ v đ n nh, tron ... TRN TH DUNG NGHệ THUậT CHUYểN THể TáC PHẩM VĂN HọC SANG ĐIệN ảNH NHìN Từ PHƯƠNG DIệN CốT TRUYệN Và NHÂN VậT (QUA TRĂNG NƠI ĐáY GIếNG, CáNH ĐồNG BấT TậN) Lun Th s huy n n nh un... th t tỏ phm hc sang mt tỏ phm n nh ú th th nh ụn t ú nh n t truy n v nhõn vt T nhn tr n, hỳn tụ ó hn t Ngh thut chuyn th tỏc phm hc sang in nh nhỡn t phng din ct truyn v nhõn vt (qua Trng ni... PGS TS Ho T LI CAM OAN Tụ x n am oan t un Ngh thut chuyn th tỏc phm hc sang in nh nhỡn t phng din ct truyn v nhõn vt (qua Trng ni ỏy ging, Cỏnh ng bt tn) ụn tr nh n h n u ca r n tụ , nhng phõn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện cốt truyện và nhân vật (qua trăng nơi đáy giếng, cánh đồng bất tận) , Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện cốt truyện và nhân vật (qua trăng nơi đáy giếng, cánh đồng bất tận) , Nghệ thuật chuyển thể tác phẩm văn học sang điện ảnh nhìn từ phương diện cốt truyện và nhân vật (qua trăng nơi đáy giếng, cánh đồng bất tận) , Lịch sử vấn đề, Cấu trúc của luận văn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay