Lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật ở việt nam hiện nay

26 196 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ KHÁNH LY LÝ TƢỞNG THẨM MỸ TRONG HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành : Triết học Mã số : 60 22 03 01 HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN PHẠM THỊ KHÁNH LY LÝ TƢỞNG THẨM MỸ TRONG HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành Tr ết ọc Mã số : 60 22 03 01 Giáo viên hướng dẫn : TS Nguyễn T u Ng ĩa HÀ NỘI – 2016 MỤC LỤC Mở đầu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LÝ TƢỞNG THẨM MỸ VÀ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT 12 1.1 Lý tƣởng thẩm mỹ 12 1.1.1 Một số quan điểm lý tưởng thẩm mỹ lịch sử mỹ học 12 1.1.2 Khái niệm v đ c trưn lý tưởng thẩm mỹ 17 1.2 Hoạt động sáng tạo nghệ thuật 23 1.2.1 Một số n hiên cứu hoạt độn sán tạo nghệ thuật lịch sử mỹ học 24 1.2.2 Khái niệm v đ c trưn hoạt độn sán tạo nghệ thuật 27 1.2.3 Các loại hình n hệ thuật 31 1.3 Va trò lý tƣởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật 38 1.3.1 Vai trò định hướng 38 1.3.2 Vai trò nhận thức .39 1.3.3 Vai trò động lực .41 Tiểu kết c ƣơng 43 CHƢƠNG LÝ TƢỞNG THẨM MỸ TRONG HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 45 2.1 Một số n ân tố tác động đến lý tƣởng thẩm mỹ Việt Nam 45 2.2 Thực trạng lý tƣởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam .51 2.2.1 Một số biểu tích cực lý tưởng thẩm mỹ hoạt độn sán tạo nghệ thuật Việt Nam v n uyên nhân 52 2.2.1.1 Một số biểu tích cực .52 2.2.1.2 Một số n uyên nhân .63 2.2.2 Một số biểu tiêu cực hoạt độn sán tạo nghệ thuật Việt Nam thiếu vắn vai trò lý tưởng thẩm mỹ v n uyên nhân 68 2.2.2.1 Một số biểu tiêu cực .68 2.2.2.2 Một số n uyên nhân .75 2.3 Giả p áp góp p ần nâng cao lý tƣởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam 81 2.3.1 Đối với chủ thể sán tạo 81 2.3.2 Đối với đội n ũ phê bình 84 2.3.3 Đối với côn chún tiếp nhận, thưởng thức .87 Tiểu kết c ƣơng 89 Kết luận 90 Danh mục tài liệu tham khảo 92 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng sở tiếp thu ý kiến tác giả trước hướng dẫn TS Nguyễn Thu Nghĩa Các thông tin luận văn trung thực kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình H Nội, n y thán năm 2016 Tác g ả luận văn PHẠM THỊ KHÁNH LY MỞ ĐẦU Lý c ọn đề tà Trong sống, có mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp để hướng tới Mục tiêu ấy, lý tưởng hướng người đến hoàn thiện, tốt đẹp Lý tưởng mục đích sống, ý nghĩa đời Lý tưởng định thành bại người biết lựa chọn Lý tưởng giúp người tăng thêm sức mạnh niềm tin để thành công sống nghiệp, vượt qua khó khăn trở ngại Lý tưởng có nhiều loại, điển hình lý tưởng thẩm mỹ lý tưởng xã hội Lý tưởng thẩm mỹ khác với lý tưởng xã hội chỗ toàn vẹn, cụ thể, cảm tính, hình tượng sinh động, hấp dẫn, có khả tạo khoái cảm thẩm mỹ Hình tượng trung tâm hình tượng mẫu người lý tưởng Lý tưởng thẩm mỹ tổng thể phương hướng đời sống đúc kết lại thành hình ảnh mẫu mực, cảm quan hoàn thiện, hoàn mỹ người xã hội, cố gắng, nỗ lực hoàn thiện người, để giải phóng người, đem lại tự do, hạnh phúc Lý tưởng thẩm mỹ thể nhiều lĩnh vực nghệ thuật lĩnh vực thể rõ ràng tập trung Lý tưởng thẩm mỹ thể qua hình tượng, nhân vật, tình tiết nội dung mà nghệ thuật truyền đạt Khi người nghệ sĩ có lý tưởng thẩm mỹ rõ ràng, đắn cho đời tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa có sức tồn lâu dài Lý tưởng thẩm mỹ tác giả truyền tải qua hình tượng Một tác phẩm nghệ thuật hàm chứa lý tưởng thẩm mỹ mang nội dung lành mạnh, có ý nghĩa đem lại cho người thưởng thức học, tư tưởng đắn Khi có lý tưởng thẩm mỹ, hoạt động nghệ thuật xác định cần thể vấn đề gì, nội dung tác phẩm nào, từ tránh việc có tác phẩm nội dung hay nội dung mang ý nghĩa tầm thường Trong giai đoạn nước ta lâm vào cảnh chiến tranh ác liệt, nội dung mà tác phẩm nghệ thuật hướng đến nội dung Tổ quốc, đất nước, lý tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Tình cảm lứa đôi đặt tình yêu quê hương, đất nước, yêu chuộng hòa bình Các tác phẩm thời gian, sống lòng bao hệ người dân Việt Nam để đến nhìn lại ta thấy tác phẩm toát lên ý nghĩa thời đại Tuy nhiên, giai đoạn nay, đứng từ góc độ lý tưởng thẩm mỹ thấy, hoạt động sáng tạo nghệ thuật chưa mang nội dung thời kỳ trước Nội dung mà nghệ thuật hướng đến chủ yếu nội dung người cá nhân chưa mang ý nghĩa xã hội Những tác phẩm nghệ thuật nhiều thiếu tính điển hình, thiếu ý nghĩa, thiếu tính định hướng Con người cá nhân với tình cảm chưa có yếu tố lý tưởng sử dụng làm nội dung nhiều tác phẩm nghệ thuật Có thể nhận thấy vấn đề thể nhiều ca khúc, truyện ngắn, tiểu thuyết, phim, Ở nhiều tác phẩm, lý tưởng thẩm mỹ bị xem nhẹ, nhường chỗ cho việc bộc lộ thân cao Họ quên lý tưởng mà xã hội cần khơi dậy hướng đến Thế hệ trẻ tham gia trực tiếp vào hoạt động sáng tạo, đánh giá thưởng thức nghệ thuật phần đông lại chưa có nhìn đắn nghệ thuật thực sự, điều dẫn đến tác phẩm nghệ thuật rơi vào trạng thái thiếu lý tưởng hay sai lệch lý tưởng Vấn đề vấn đề quan trọng cần giải sớm để nghệ thuật nước nhà phát triển theo định hướng mà Đảng Nhà nước ta đề tiên tiến đậm đà sắc dân tộc Hoạt động sáng tạo nghệ thuật thiếu tác phẩm thực sự, tác phẩm mang lý tưởng thẩm mỹ Các tác phẩm nghệ thuật chạy theo số đông, chạy theo vòng xoáy kinh tế thị trường, chưa có nhiều tác phẩm tồn lâu dài lòng công chúng chưa tạo cho khán giả nhìn thực sống, tương lai định hướng ý nghĩa Có thể thấy, nhiều hoạt động sáng tạo nghệ thuật chưa theo ý nghĩa mà cần có Chính thế, cần có đánh giá khách quan, giải pháp để đưa nghệ thuật nước nhà đến gần với lý tưởng thẩm mỹ Nhận thấy tầm quan trọng đó, luận văn hướng đến giải vấn đề “Lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam nay” Tìn ìn ng ên cứu l ên quan đến đề tà Lý tưởng thẩm mỹ nói chung vai trò lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật nói riêng nghiên cứu giới Việt Nam từ lâu A.Belich Mỹ học v thời đại n y nay, Nxb Chính trị, Matxcova, 1967, chương I: “Thị hiếu thẩm mỹ v lý tưởng thẩm mỹ” có đề cập đến nội dung lý tưởng thẩm mỹ Trong tác giả xem xét nội dung lý tưởng thẩm mỹ việc vạch rõ mối quan hệ với lý tưởng xã hội nói chung, làm rõ nguồn gốc Theo ông, “lý tưởng thẩm mỹ tài sản xã hội tại, mặt mặt tinh thần xã hội” [2, tr.16], “lý tưởng thẩm mỹ không tồn cụ thể” Như vậy, tác giả khẳng định lý tưởng thẩm mỹ lý tưởng thuộc xã hội, không lý tưởng cá nhân riêng lẻ Tuy nhiên tùy vào xã hội mà tồn nhiều lý tưởng thẩm mỹ song song, đâu lý tưởng thẩm mỹ cao nhất, có ý nghĩa nhất? Theo A.Belich “lý tưởng cộng sản chủ nghĩa thể cao đẹp, lý tưởng thu hút vào tất đẹp tụ lại Cái đẹp lý tưởng cộng sản chủ nghĩa đẹp ảo tưởng hoàn thiện huyền thoại người nói chung, mà đẹp mặt định (kinh tế, trị, pháp luật, đạo đức đời sống xã hội người ta, chủ nghĩa nhân đạo” [2, tr.19] Như vậy, Belich, lý tưởng cộng sản coi lý tưởng cao nhất, lý tưởng chung có ý nghĩa lớn Lý tưởng thẩm mỹ M.F.Ốpxiannhicốp đề cập đến Mỹ học v nân cao, Nxb Văn hóa Thông tin, 2001 Ông cho rằng, lý tưởng thẩm mỹ phận hợp thành khăng khít lý tưởng nhóm xã hội, giai cấp, xã hội định [42, tr.163] Đặc trưng lý tưởng thẩm mỹ, khác biệt so với lý tưởng khác đối tượng phương thức phản ánh thực không ngừng phát triển [42, tr.168] Lý tưởng thẩm mỹ mức độ tổng hợp khái quát hóa cao nhất, khái quát thẩm mỹ, không biến thành khái niệm khoa học trừu tượng giữ tính trực quan, cụ thể cảm tính Đồng thời, lý tưởng thẩm mỹ, hình thành, lại trở thành tiêu chuẩn cao để đánh giá mặt tình cảm thẩm mỹ tất ấn tượng thẩm mỹ sau này, thành “khuôn vàng thước ngọc” qua người nghệ sĩ (cũng người xem, người đọc, người nghe) xem xét đánh giá thực mà phản ánh [42, tr.178] Ở Việt Nam, phải kể đến công trình mỹ học GS,TS.Đỗ Huy Ngoài việc chủ biên đồng chủ biên số công trình, tác giả Đỗ Huy có nhiều ấn phẩm mỹ học có giá trị Đó là: Mỹ học với tư cách l khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996; Mỹ học khoa học quan hệ thẩm mỹ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001; Đạo đức học, mỹ học v đời sốn văn học nghệ thuật, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002, v.v Nghiên cứu lý tưởng thẩm mỹ tác giả đề cập đến Giáo dục thẩm mỹ - số vấn đề lý luận v thực tiễn Tác giả khẳng định “con người cần phải có lý tưởng” [15, tr.132], lý tưởng yếu tố người, “lý tưởng thẩm mỹ Mác - Lênin phản ánh hoài bão, chiều hướng, nội dung giá trị thẩm mỹ sống nghệ thuật Nó đèn soi tỏ cho người xây dựng ước mơ đắn giúp nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm mà nội dung chúng biểu chủ nghĩa lãng mạn cách mạng hợp quy luật” [15, tr.134] Như vậy, GS Đỗ Huy đưa cách hiểu lý tưởng thẩm mỹ Mác - Lênin, chủ nghĩa Mác Lênin hướng người theo lý tưởng cách mạng, lý tưởng cách mạng lý tưởng nhất, ý nghĩa Đồng thời sách đề cập đến việc “giáo dục lý tưởng thẩm mỹ nhằm xây dựng khả sáng tạo phù hợp với quy luật phát triển người xã hội mới” [15, tr.151] Ở tác giả đề cao việc giáo dục thẩm mỹ cho người cách để người hướng đến giá trị nghệ thuật sống Muốn người phải sâu vào sống để từ thực sống đưa hình mẫu người lý tưởng để tất có định hướng phấn đấu cụ thể Cuốn Mấy vấn đề mỹ học GS Đỗ Huy chủ biên, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1988 vấn đề mỹ học xây dựng tình cảm thẩm mỹ cho nhân dân lao động Có thể nói, mỹ học góp phần quan trọng vào nghiệp xây dựng người Vấn đề xây dựng tình cảm thẩm mỹ hay xây dựng người cần xây dựng lý tưởng thẩm mỹ, “khi định hướng tình cảm thẩm mỹ cho nhân dân lao động, ánh sáng xuyên suốt trình thẩm mỹ, quan hệ thẩm mỹ xã hội - lý tưởng thẩm mỹ Giáo dục lý tưởng thẩm mỹ trở thành vấn đề trung tâm mỹ học nay” [16, tr.37] 10 Bên cạnh sách xuất bản, có nhiều viết tạp chí, báo điện tử đề cập đến vấn đề lý tưởng thẩm mỹ: Trên trang Blog mình, tác giả Đào Duy Thanh đưa khái niệm lý tưởng thẩm mỹ Theo ông, “lý tưởng thẩm mỹ biểu tập trung cao nhu cầu thẩm mỹ, tình cảm thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ; hay nói cách khác lý tưởng thẩm mỹ giai đoạn cao nhận thức, đánh giá sáng tạo thẩm mỹ Mọi xúc cảm, biểu tượng, phán đoán, đánh giá, cảm thụ sáng tạo thẩm mỹ lý tưởng thẩm mỹ chi phối tập trung lý tưởng thẩm mỹ” [69] Như vậy, thấy Đào Duy Thanh coi lý tưởng thẩm mỹ yếu tố cao ý thức thẩm mỹ, hoạt động thẩm mỹ hướng đến yếu tố Đây coi điểm đích để hướng đến Lý tưởng thẩm mỹ nói lên hoàn thiện vật, tượng sống người Tác giả có lý coi lý tưởng thẩm mỹ chi phối vấn đề xúc cảm, biểu tượng… lý tưởng trước, định hình trước người người có khát vọng hướng đến điều tốt đẹp mà họ mong muốn Trong viết này, bên cạnh viêc quan điểm lý tưởng thẩm mỹ, tác giả tập trung phân tích lý tưởng thẩm mỹ giai đoạn nghệ thuật Việc nghiên cứu chưa làm rõ cách toàn diện lý tưởng thẩm mỹ mà dừng lại việc biểu lý tưởng thẩm mỹ nghệ thuật Trên trang thông tin điện tử “Tạp chí Cộng sản” ngày 29/04/2012 có viết “Giáo dục lý tưởn để thực nghị Hội nghị Trung ươn khóa XI” Trần Trọng Tân, Nguyên UVTW Đảng, Trưởng ban TTVH Trung ương Bài viết đặt vấn đề dẫn chứng có phận không nhỏ cán đảng viên giữ vị trí lãnh đạo suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Điều biểu cụ thể qua phai nhạt lý tưởng, giáo dục lý tưởng điều cần phải làm Trong viết, tác 12 giả ra: “Lý tưởng Cộng sản Chủ nghĩa hiểu cách tóm lược có mặt, lý tưởng xã hội, lý tưởng đạo đức lý tưởng thẩm mỹ” [70] Như vậy, lý tưởng thẩm mỹ coi phận quan trọng lý tưởng Cộng sản, kết hợp tạo thành ba lý tưởng vững cho lý tưởng cộng sản Tác giả đến định nghĩa lý tưởng thẩm mỹ: “lý tưởng thẩm mỹ chủ nghĩa cộng sản giai đoạn cao chất phát triển thẩm mỹ loài người Cơ sở lý tưởng thẩm mỹ phát triển toàn diện hoàn chỉnh sức sáng tạo người, kết hợp cách hài hòa phong phú tinh thần, đạo đức hoàn thiện thể chất Trong nghệ thuật lý tưởng thẩm mỹ biểu tập trung hình tượng nghệ thuật sáng tạo hoạt động người, dùng làm tiêu chuẩn đánh giá đẹp đời sống nghệ thuật…” [70] Như thấy lý tưởng thẩm mỹ nghệ thuật nêu nhận định rõ ràng quan hệ với lý tưởng cộng sản Người làm nghệ thuật cần nắm yếu tố lý tưởng thẩm mỹ đời tác phẩm có ích, mang giá trị cao Hình tượng nghệ thuật tác phẩm có ý nghĩa phải hình tượng sáng tạo hoạt động người, dùng làm tiêu chuẩn để đánh giá đẹp đời sống nghệ thuật Nghiên cứu lý tưởng thẩm mỹ nước ta năm gần không kể đến luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ: Luận án tiến sĩ triết học “Văn hóa thẩm mỹ v phát triển năn lực sán tạo n ười”, Nguyễn Ngọc Thu, Viện Triết học cho thấy vai trò thẩm mỹ phát triển lực sáng tạo người Tác giả đến làm rõ lực sáng tạo người từ đưa nội dung để giải vấn đề mà luận án đề cập đến 13 Luận văn Hoạt độn iáo dục nghệ thuật đơn vị nghệ thuật biểu diễn quốc gia địa b n H Nội tác giả Phạm Bích Huyền đề cập đến vấn đề giáo dục nghệ thuật Đây vấn đề quan trọng giáo dục nghệ thuật không hướng tạo ta nghệ thuật lệch lạc, sai trái Luận án triết học Vai trò nghệ thuật đời sống tinh thần n ười tác giả Đào Duy Thanh thực Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2000, từ góc độ triết học, mỹ học để lý giải làm rõ vai trò nghệ thuật số lĩnh vực Từ luận án này, ta thấy nghệ thuật có vai trò quan trọng sống người, có cách tiếp cận phù hợp Nhìn chung, công trình nghiên cứu tác giả nêu tiếp cận lý tưởng thẩm mỹ từ góc độ khác Tuy nhiên, vấn đề “Lý tưởng thẩm mỹ hoạt độn sán tạo nghệ thuật Việt Nam nay” chưa đề cập đến Vì thế, tác giả mong muốn có đóng góp định vào việc phản ánh, phân tích, làm rõ nội dung ý nghĩa lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam Mục đíc n ệm vụ ng ên cứu Mục đích n hiên cứu: Trên sở nghiên cứu lý luận khảo sát thực trạng số nhân tố tác động đến lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam nay, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm góp phần định hướng lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam Nhiệm vụ n hiên cứu: Để thực mục đích trên, luận văn giải nhiệm vụ sau: + Trình bày quan điểm số nhà mỹ học tiêu biểu lịch sử mỹ học lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật; 14 + Trình bày số vấn đề lý luận lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật: khái niệm, chất, nội dung; + Phân tích thực trạng lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam nay; Chỉ số nhân tố tác động đến lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam Tập trung làm rõ loại hình nghệ thuật: văn chương, âm nhạc điện ảnh + Đề xuất số giải pháp góp phần định hướng lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam Đố tƣợng, phạm v ng ên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Phạm vi luận văn nghiên cứu vấn đề lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam nay, tập trung vào lĩnh vực âm nhạc, văn chương điện ảnh Cơ sở lý luận p ƣơng p áp ng ên cứu Cơ sở lý luận: Luận văn dựa quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam lý tưởng, lý tưởng thẩm mỹ văn hóa nghệ thuật Phươn pháp n hiên cứu: Dựa phương pháp luận biện chứng vật, luận văn sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn dịch, quy nạp, logic - lịch sử, khái quát, đối chiếu, so sánh… Ý ng ĩa lý luận t ực tiễn luận văn - Luận văn góp phần vào việc tìm hiểu nội dung, vai trò lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam - Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu giảng dạy mỹ học, nghệ thuật học trường Đại học, trường chuyên nghiệp 15 Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm chương tiết 16 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Ngọc Ánh (2014), Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ cho sinh viên trườn Đại học Khoa học xã hội v Nhân văn, Đại học quốc ia H Nội tron điều kiện nay, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội A.Belich (1967), Mỹ học v thời đại n y nay, Nxb Chính trị, Matxcova IU.Bôrép (1974), Những phạm trù mỹ học bản, Trường Đại học tổng hợp xuất bản, Hà Nội Trần Quốc Bảng (1996), Giáo dục lý tưởng thẩm mỹ cho niên qua hệ thống thiết chế nh văn hoá, Luận án phó tiến sĩ, Đại học Sư phạm, Hà Nội Vũ Thị Kim Dung (2001), “Về chuẩn mực đánh iá iá trị thẩm mỹ”, Tạp chí Triết học, số Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu to n quốc lần VI, Nxb thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Hội nghị lần thứ V Ban Chấp h nh Trun ươn Đản khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Trần Độ (Chủ biên), (1987), Thoả mãn nhu cầu văn hoá v nân cao thị hiếu nghệ thuật, Viện Văn hoá Nxb Văn hoá thông tin, Hà Nội Hà Minh Đức (1995), C.Mác – Ph.Ăngghen – V.I Lênin v số vấn đề lý luận văn n hệ, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 B.A.Eren Groxx (1984), Mỹ học - khoa học diệu kỳ, Nxb Văn hóa, Hà Nội 11 M Gorki, (1949), To n tập, tập 2, Moscow 12 Heghel (1999), Mỹ học, tập 2, Phan Ngọc dịch, Nxb Văn học 17 13 Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2001), Giáo trình mỹ học Mác-Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 14 Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (2010), Văn học nghệ thuật phản ánh thực đất nước hôm nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15 Đỗ Huy (1987), Giáo dục thẩm mỹ - Mấy vấn đề lý luận v thực tiễn, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội 16 Đỗ Huy (1988), Mấy vấn đề mỹ học nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 17 Đỗ Huy (1996), “Mấy suy n hĩ vai trò nghệ thuật tron iáo dục thẩm mỹ nước ta nay”, Tạp chí Mỹ thuật thời nay, số 12 18 Đỗ Huy (2001), Mỹ học - Khoa học quan hệ thẩm mỹ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 19 Đỗ Huy – Vũ Trọng Dung (2002), Giáo trình mỹ học Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Đỗ Huy (Chủ biên) (2002), Cơ sở triết học văn hóa n hệ thuật Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 21 Đỗ Huy (2014), “Giáo dục thị hiếu nghệ thuật cho hệ trẻ nước ta nay”, Tạp chí Triết học số 12 22 Đỗ Huy (Chủ biên) (2014), Giáo trình đại cươn khuynh hướn lịch sử mỹ học, Nxb Thông tin truyền thông, Hà Nội 23 Nguyễn Văn Huyên (Chủ biên) (1997), Văn hóa thẩm mỹ v phát triển n ười Việt Nam kỷ mới, Viện Văn hóa Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 24 Immanuel Kant (2007), Phê phán năn lực phán đoán, Nxb Tri thức, Hà Nội 25 Đỗ Văn Khang (1984), Lịch sử mỹ học, Nxb Văn hóa, Hà Nội 18 26 Đỗ Văn Khang (2011), Nghệ thuật học, Nxb Thông tin truyền thông, Hà Nội 27 Đỗ Văn Khang (Chủ biên) (2004), Mỹ học Mác-Lênin, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 28 Lương Quỳnh Khuê (1995), Văn hóa thẩm mỹ v nhân cách, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 29 Hoài Lam (1991), Về biện chứng đời sống thẩm mỹ v n hệ thuật, Nxb Trẻ, Tp Hồ Chí Minh 30 Vĩnh Quang Lê (2003), Mỹ học Mác - Lênin, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội 31 Lê Đình Lục (2002), “Tính sán tạo cảm thụ thẩm mỹ”, Tạp chí Triết học, số 32 Hồng Mai (1983), “Giáo dục thẩm mỹ v việc định hướng nhu cầu thẩm mỹ”, Tạp chí Triết học, số 33 C Mác Ph Ăngghen (1993), To n tập, t1, t12, t13, t18, t36, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 34 C Mác, Ph Ăngghen, V.I Lênin (1977), Về văn học v n hệ thuật, Nxb Sự thật, Hà Nội 35 C Mác, Ph Ăngghen, V I Lênin (1976), B n văn học nghệ thuật, Nxb Sự thật, Hà Nội 36 C Mác, Ph Ăngghen, To n tập, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995 37 Nguyễn Chương Nhiếp (1996), “Vai trò thị hiếu tron đánh iá thẩm mỹ”, Tạp chí Triết học, số 38 Nguyễn Chương Nhiếp (1999), “Tính cá nhân v tính xã hội thị hiếu thẩm mỹ”, Tạp chí Triết học, số 19 39 Nguyễn Chương Nhiếp (2002), “Tính quy luật hình th nh v phát triển thị hiếu thẩm mỹ”, Tạp chí Triết học, số 40 Nguyễn Chương Nhiếp (2000), Thị hiếu thẩm mỹ v vai trò tron đời sống thẩm mỹ, Luận án tiến sĩ, Trung tâm khoa học xã hội nhân văn quốc gia, Viện Triết học, Hà Nội 41 Nguyễn Chương Nhiếp (2004), Thị hiếu thẩm mỹ tron đời sống, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 M.F Ốpxiannhicốp (2001), Mỹ học v nân cao, Nxb Văn hóa thông tin 43 Hoàng Phê (chủ biên) (1988), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 44 Nguyễn Văn Phúc (1996), Quan hệ thẩm mỹ v đạo đức sốn v tron n hệ thuật, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 45 Vũ Minh Tâm (1993), “Cái đẹp nghệ thuật v đời sốn xã hội”, T/c Triết học, số 46 Vũ Minh Tâm (1998), Mỹ học v iáo dục thẩm mỹ, Nxb Giáo dục, Hà Nội 47 Lương Thanh Tân (2009), Giáo dục thẩm mỹ việc hình th nh lối sốn văn hoá cho niên đồng bằn sôn Cửu Long nay, luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 Đào Duy Thanh (2000), “Đánh iá n hệ thuật - hệ chuẩn phổ biến hoạt độn đánh iá thẩm mỹ”, Tạp chí Triết học, số 49 Đào Duy Thanh (1999), Vai trò nghệ thuật tron đời sống tinh thần n ười, Trung tâm Khoa học xã hội Nhân văn quốc gia – Viện Triết học, Hà Nội 50 Tạ Văn Thành (1983), “V i khía cạnh phươn pháp luận vấn đề iáo dục thị hiếu thẩm mỹ với hình th nh n ười mới”, Tạp chí Triết học, số 20 51 Đỗ Thị Minh Thảo (2002), “Cội nguồn ý thức thẩm mỹ v thức tỉnh nhữn năn lực sán tạo nghệ thuật”, Tạp chí Triết học, số 52 Hùng Thắng-Thanh Hương-Bàng Cẩm (2005), “Từ điển tiếng Việt thôn dụn ”, Nxb Thống kê 53 Cung Kim Tiến, (2002), Từ điển triết học, Nxb văn hóa thông tin 54 Trần Túy (1996), “Tiếp cận iáo dục thẩm mỹ từ phươn diện khôn ian v thời gian hình tượng nghệ thuật”, Tạp chí triết học, số 55 Trần Túy (1998), Vai trò nghệ thuật tron iáo dục thẩm mỹ, Luận án tiến sĩ, Trung tâm Khoa học xã hội Nhân văn quốc gia – Viện Triết học, Hà Nội 56 Trần Tuý (2005), Vai trò nghệ thuật tron iáo dục thẩm mỹ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Tsécnưxépxki (1962), Quan hệ thẩm mỹ nghệ thuật thực, Nxb Văn hóa nghệ thuật, Hà Nội 58 Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô, Viện Triết học, Viện Lịch sử nghệ thuật (1961), N uyên lý mỹ học Mác - Lênin, Nxb Sự thật, Hà Nội 59 Lê Quang Vinh (1996), Vai trò văn học tron iáo dục thẩm mỹ nước ta nay, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 60 Lâm Vinh (1997), Mỹ học: đẹp – nghệ thuật – n ười, Nxb Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh 61 Hồ Sĩ Vịnh (2007), Thụ cảm thẩm mỹ v n ười H Nội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 62 Nguyễn Việt Chiến, “Tổ quốc Trườn Sa”, Thanhnien.vn http://thanhnien.vn/van-hoa/to-quoc-o-truong-sa-tho-nguyen-viet-chien439991.html , ngày 27/5/2012 21 63 Đinh Xuân Dũng (2012), “Thị hiếu thẩm mỹ - thực trạng, biến đổi v vấn đề iáo dục thẩm mỹ”, trang điện tử tapchicuaviet.com.vn Diễn đàn văn hoá – văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị, http://www.tapchicuaviet.com.vn/DuLieu/index.asp?main=ndd&TL=VHTD &ID=8677 ngày 17/6/2012 64 Phạm Duy Đức, Quan điểm Đảng xây dựn v phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đ sắc dân tộc, http://dangcongsan.vn/tu-lieu-van-kien/tu-lieu-ve-dang/lich-su-dang/books2928201510064846/index-592820151000374663.html , n y 28/09/2015 65 Điêu khắc, Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90i%C3%AAu_kh%E1%BA%AFc 66 Minh Hạnh, “Thêm yêu Việt Nam qua nhữn ca khúc trẻ”, http://www.tienphong.vn/van-nghe/them-yeu-viet-nam-qua-nhung-ca-khuctre-705452.tpo , ngày 16 tháng năm 2014 66 Lê Việt Khánh, “Bay qua biển đôn ”, http://mp3.zing.vn/baihat/Bay-Qua-Bien-Dong-FM/ZW6I9Z9B.html 67 Lý tưởng, Mạng thông tin giáo dục tlnet.com.vn http://www.tlnet.com.vn/tu-dien-tieng 68 Phùng Hữu Phú, Nhữn điểm dự thảo văn kiện Đại hội XII Đảng văn hóa-xã hội, Bacgiang.gov.vn, http://www.bacgiang.gov.vn/ves-portal/29506/Nhung-diem-moi-trong-duthao-van-kien-Dai-hoi-XII-cua-Dang-ve-van-hoa-%E2%80%93-xa-hoi.html, ngày 22/01/2016 69 Đào Duy Thanh, Lý tưởng thẩm mỹ, Weblog Đào Duy Thanh http://daoduythanh999.blogspot.com/2009/12/ly-tuong-tham-my.html 70 Trần Trọng Tân, Giáo dục lý tưởng để thực nghị Hội nghị Trun ươn khóa XI”, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Quan- 22 triet-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-dang-XI/2012/15851/Giao-duc-ve-lytuong-de-thuc-hien-Nghi-quyet-Hoi-nghi.aspx, 2012 23 MỤC LỤC Mở đầu CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LÝ TƢỞNG THẨM MỸ VÀ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT 12 1.1 Lý tƣởng thẩm mỹ 12 1.1.1 Một số quan điểm lý tưởng thẩm mỹ lịch sử mỹ học 12 1.1.2 Khái niệm v đ c trưn lý tưởng thẩm mỹ 17 1.2 Hoạt động sáng tạo nghệ thuật 23 1.2.1 Một số n hiên cứu hoạt độn sán tạo nghệ thuật lịch sử mỹ học 24 1.2.2 Khái niệm v đ c trưn hoạt độn sán tạo nghệ thuật 27 1.2.3 Các loại hình n hệ thuật 31 1.3 Va trò lý tƣởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật 38 1.3.1 Vai trò định hướng 38 1.3.2 Vai trò nhận thức .39 1.3.3 Vai trò động lực .41 Tiểu kết c ƣơng 43 CHƢƠNG LÝ TƢỞNG THẨM MỸ TRONG HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP 45 2.1 Một số n ân tố tác động đến lý tƣởng thẩm mỹ Việt Nam 45 2.2 Thực trạng lý tƣởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam .51 2.2.1 Một số biểu tích cực lý tưởng thẩm mỹ hoạt độn sán tạo nghệ thuật Việt Nam v n uyên nhân 52 2.2.1.1 Một số biểu tích cực .52 2.2.1.2 Một số n uyên nhân .63 24 2.2.2 Một số biểu tiêu cực hoạt độn sán tạo nghệ thuật Việt Nam thiếu vắn vai trò lý tưởng thẩm mỹ v n uyên nhân 68 2.2.2.1 Một số biểu tiêu cực .68 2.2.2.2 Một số n uyên nhân .75 2.3 Giả p áp góp p ần nâng cao lý tƣởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam 81 2.3.1 Đối với chủ thể sán tạo 81 2.3.2 Đối với đội n ũ phê bình 84 2.3.3 Đối với côn chún tiếp nhận, thưởng thức .87 Tiểu kết c ƣơng 89 Kết luận 90 Danh mục tài liệu tham khảo 92 25 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng sở tiếp thu ý kiến tác giả trước hướng dẫn TS Nguyễn Thu Nghĩa Các thông tin luận văn trung thực kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình H Nội, n y thán năm 2016 Tác g ả luận văn PHẠM THỊ KHÁNH LY 26 [...]... mỹ học tiêu biểu trong lịch sử mỹ học về lý tưởng thẩm mỹ và hoạt động sáng tạo nghệ thuật; 14 + Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về lý tưởng thẩm mỹ và hoạt động sáng tạo nghệ thuật: khái niệm, bản chất, nội dung; + Phân tích thực trạng lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay; Chỉ ra một số nhân tố tác động đến lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật. .. thuật ở Việt Nam hiện nay Tập trung làm rõ trong loại hình nghệ thuật: văn chương, âm nhạc và điện ảnh + Đề xuất một số giải pháp góp phần định hướng lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay 4 Đố tƣợng, phạm v ng ên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật Phạm vi luận văn nghiên cứu vấn đề lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động. .. tác động đến lý tƣởng thẩm mỹ ở Việt Nam hiện nay 45 2.2 Thực trạng của lý tƣởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay .51 2.2.1 Một số biểu hiện tích cực của lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt độn sán tạo nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay v n uyên nhân của nó 52 2.2.1.1 Một số biểu hiện tích cực .52 2.2.1.2 Một số n uyên nhân .63 24 2.2.2 Một số biểu hiện. .. ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LÝ TƢỞNG THẨM MỸ VÀ HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT 12 1.1 Lý tƣởng thẩm mỹ 12 1.1.1 Một số quan điểm về lý tưởng thẩm mỹ trong lịch sử mỹ học 12 1.1.2 Khái niệm v đ c trưn của lý tưởng thẩm mỹ 17 1.2 Hoạt động sáng tạo nghệ thuật 23 1.2.1 Một số n hiên cứu về hoạt độn sán tạo nghệ thuật trong lịch sử mỹ học 24 1.2.2 Khái niệm v đ c trưn của hoạt độn sán tạo. .. niệm cơ bản về lý tưởng thẩm mỹ Theo ông, lý tưởng thẩm mỹ biểu hiện tập trung cao nhất của nhu cầu thẩm mỹ, tình cảm thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ; hay nói một cách khác lý tưởng thẩm mỹ là giai đoạn cao nhất của nhận thức, đánh giá và sáng tạo thẩm mỹ Mọi xúc cảm, biểu tượng, phán đoán, đánh giá, cảm thụ và sáng tạo thẩm mỹ đều do lý tưởng thẩm mỹ chi phối và tập trung ở lý tưởng thẩm mỹ [69] Như vậy,... mới Ở đây, tác giả đã đưa ra định nghĩa về lý tưởng thẩm mỹ: lý tưởng thẩm mỹ là lý tưởng về cái đẹp mà chủ thể thẩm mỹ và con người thẩm mỹ hướng tới” [30, tr.36] Không chỉ vậy, tác giả còn nêu ra đặc điểm riêng của lý tưởng thẩm mỹ: gắn liền với xã hội tiên tiến, vai trò của lý tưởng thẩm mỹ là đánh giá và sáng tạo ra các giá trị thẩm mỹ, lý tưởng thẩm mỹ là mục tiêu mà con người hướng đến, lý tưởng. .. viết, tác 12 giả chỉ ra: Lý tưởng Cộng sản Chủ nghĩa được hiểu một cách tóm lược có 3 mặt, đó là lý tưởng xã hội, lý tưởng đạo đức và lý tưởng thẩm mỹ [70] Như vậy, lý tưởng thẩm mỹ được coi là một bộ phận quan trọng trong lý tưởng Cộng sản, nó kết hợp và tạo thành bộ ba lý tưởng vững chắc cho lý tưởng cộng sản Tác giả cũng đi đến định nghĩa về lý tưởng thẩm mỹ: lý tưởng thẩm mỹ của chủ nghĩa cộng sản... lý tưởng thẩm mỹ từ các góc độ khác nhau Tuy nhiên, vấn đề Lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt độn sán tạo nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay chưa được đề cập đến Vì thế, tác giả mong muốn có một sự đóng góp nhất định vào việc phản ánh, phân tích, làm rõ nội dung ý nghĩa của lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay 3 Mục đíc và n ệm vụ ng ên cứu Mục đích n hiên cứu: Trên cơ sở... cứu Mục đích n hiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng cùng một số nhân tố tác động đến lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay, luận văn đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần định hướng lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay Nhiệm vụ n hiên cứu: Để thực hiện mục đích trên, luận văn giải quyết những nhiệm... hoạt độn sán tạo nghệ thuật 27 1.2.3 Các loại hình n hệ thuật cơ bản 31 1.3 Va trò của lý tƣởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật 38 1.3.1 Vai trò định hướng 38 1.3.2 Vai trò nhận thức .39 1.3.3 Vai trò động lực .41 Tiểu kết c ƣơng 1 43 CHƢƠNG 2 LÝ TƢỞNG THẨM MỸ TRONG HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG, THỰC TRẠNG ... thực trạng lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam nay; Chỉ số nhân tố tác động đến lý tưởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam Tập trung làm rõ loại hình nghệ thuật: ... tác động đến lý tƣởng thẩm mỹ Việt Nam 45 2.2 Thực trạng lý tƣởng thẩm mỹ hoạt động sáng tạo nghệ thuật Việt Nam .51 2.2.1 Một số biểu tích cực lý tưởng thẩm mỹ hoạt độn sán tạo nghệ thuật. .. lược có mặt, lý tưởng xã hội, lý tưởng đạo đức lý tưởng thẩm mỹ [70] Như vậy, lý tưởng thẩm mỹ coi phận quan trọng lý tưởng Cộng sản, kết hợp tạo thành ba lý tưởng vững cho lý tưởng cộng sản Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật ở việt nam hiện nay , Lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật ở việt nam hiện nay , Lý tưởng thẩm mỹ trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay