Lối nói khoa trương trong tiếng hán (có liên hệ với tiếng việt)

26 144 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA NGÔN NGỮ HỌC -*** NGUYỄN NGỌC KIÊN LỐI NÓI KHOA TRƢƠNG TRONG TIẾNG HÁN (CÓ LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC Hà Nội, 2015 i ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA NGÔN NGỮ HỌC -*** NGUYỄN NGỌC KIÊN LỐI NÓI KHOA TRƢƠNG TRONG TIẾNG HÁN (CÓ LIÊN HỆ VỚI TIẾNG VIỆT) Chuyên ngành: LÍ LUẬN NGÔN NGỮ Mã số: 62 22 01 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS,TS Hoàng Trọng Phiến Hà Nội, 2015 ii LỜI CẢM ƠN Tôi bày xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc người hướng dẫn khoa học dành công sức tâm huyết giúp hoàn thành luận án Tôi xin gửi lời cám ơn đến thầy cô tận tình bảo động viên trình thực công tác nghiên cứu Sau hết, xin trọn tình cảm gia đình tôi, bạn bè tôi, đặc biệt vợ tôi, người sát cánh bên suốt chặng đường đầy gian nan vất vả Tôi xin chân thành cám ơn tất người! Nguyễn Ngọc Kiên iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận án trung thực, kết luận khoa học luận án chƣa đƣợc công bố công trình tác giả khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Ngọc Kiên iv DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT S – chủ ngữ V – động từ P – vị ngữ O – tân ngữ C – bổ ngữ Ad – tính từ VP – cụm động từ NP – cụm danh từ v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Phân loại thành ngữ so sánh khoa trƣơng tiếng Hán 96 Bảng 3.2 Đặc điểm cấu trúc biểu thức so sánh ngang biểu thị khoa trƣơng 119 vi DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Sơ đồ siêu chiến lƣợc 26 Hình 1.2 Chỉ số mức độ lịch 27 Hình 1.3 Thái độ khoa trƣơng 33 Hình 2.1 Ranh giới khoa trƣơng 42 Hình 2.2 Sơ đồ khoa trƣơng gián tiếp 58 Hình 2.3 Khoảng giao khái niệm 67 Hình 3.1 Tỉ lệ khoa trƣơng 71 vii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i Lí chọn đề tài tính cấp thiết luận án Mục đích nghiên cứu đề tài luận án Nhiệm vụ đề tài luận án Đối tƣợng nghiên cứu đề tài luận án Phạm vi nghiên cứu đề tài luận án 6 Phƣơng pháp tiến hành nghiên cứu đề tài luận án Tài liệu nghiên cứu đề tài luận án Ý nghĩa khoa học luận án Kết cấu luận án CHƢƠNG TỔNG QUAN .Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu khoa trƣơngError! Bookmark not defined 1.2 Khái niệm “Lối nói khoa trƣơng” Error! Bookmark not defined 1.3 Một số quan niệm khoa trƣơng Error! Bookmark not defined uan m nhà án học khoa trươngError! Bookmark not defined uan m nhà iệt ngữ khoa trươngError! Bookmark not defined uan m người viết luận án khoa trươngError! Bookmark not defined 1.4 Lối nói khoa trƣơng dƣới ánh sáng lí thuyết giao tiếp ngôn ngữ Error! Bookmark not defined 1.5 Lối nói khoa trƣơng nhìn từ quan hệ liên nhânError! Bookmark not defined 1.6 Lối nói khoa trƣơng nhìn từ chức tác động lời (lực ngôn trung) Error! Bookmark not defined 1.7 Lối nói khoa trƣơng nhìn từ phép lịch sựError! Bookmark not defined .7 Lí thuyết lịch ngôn ngữ học Error! Bookmark not defined .7 Khoa trương phép lịch .Error! Bookmark not defined 1.8 Khoa trƣơng nguyên tắc hợp tác hội thoạiError! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: CÁC TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN VÀ CÁCH PHÂN LOẠI KHOA TRƢƠNG .Error! Bookmark not defined 2.1 Phân biệt thuật ngữ khoa trƣơng với tƣợng tƣơng tự Error! Bookmark not defined 2.2 Ranh giới lời nói khoa trƣơng không khoa trƣơng Error! Bookmark not defined Tiêu chí nhận diện khoa trương .Error! Bookmark not defined Độ khoa trương Error! Bookmark not defined 2.3 Khoa trƣơng trí tƣởng tƣợng Error! Bookmark not defined 2.4 Nhân tố văn hóa lối nói khoa trƣơngError! Bookmark not defined 2.5 Yếu tố tục lối nói khoa trƣơng Error! Bookmark not defined 2.6 Cách phân loại lối khoa trƣơng Error! Bookmark not defined .6 Phân loại lối nói khoa trương tiếng ánError! Bookmark not defined .6 Phân loại khoa trương theo ý nghĩaError! Bookmark not defined .6 Phân loại khoa trương theo hình thứcError! Bookmark not defined .6 Phân loại khoa trương theo mức độError! Bookmark not defined .6 Phân loại lối nói khoa trương tiếng ViệtError! Bookmark not defined .6 Phân loại khoa trương theo ý nghĩaError! Bookmark not defined 2.6 Phân loại khoa trương theo hình thứcError! Bookmark not defined .6 Phân loại khoa trương theo mức độError! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM NGỮ NGHĨA NGỮ NGHĨA - NGỮ PHÁP CỦA LỐI NÓI KHOA TRƢƠNG .Error! Bookmark not defined 3.1 Điều kiện tạo nên lối nói khoa trƣơng Error! Bookmark not defined 3.2 Các yếu tố tạo nên lối nói khoa trƣơng Error! Bookmark not defined 3.2.1 Ba yếu tố ngữ nghĩa .Error! Bookmark not defined Cơ sở ngữ nghĩa khoa trương .Error! Bookmark not defined Đi m khoa trương .Error! Bookmark not defined 3.3 Khoa trƣơng cấp độ từ Error! Bookmark not defined 3.3.1 Sử dụng tính từ bi u thị khoa trương Error! Bookmark not defined Tính từ bi u thị khoa trương tiếng ánError! Bookmark not defined 3.3.1.2 Liên hệ với “bẩn”, “ngứa” tính từ bi u thị khoa trương tiếng Việt Error! Bookmark not defined 3.3.2 Sử dụng số từ bi u thị khoa trương Error! Bookmark not defined 3.3.3 Sử dụng động từ bi u thị khoa trươngError! Bookmark not defined Động từ bi u thị khoa trương tiếng ánError! Bookmark Động từ bi u thị khoa trương tiếng ViệtError! Bookmark not defined not defined 3.3.4 Sử dụng lượng từ bi u thị khoa trươngError! Bookmark not defined .4 Lượng từ bi u thị khoa trương tiếng ánError! Bookmark not defined .4 Đơn vị từ bi u thị khoa trương tiếng ViệtError! Bookmark not defined 3.3.5 Sử dụng đại từ bi u thị khoa trương Error! Bookmark not defined .5 Đại từ bi u thị khoa trương tiếng ánError! Bookmark Đại từ bi u thị khoa trương tiếng ViệtError! Bookmark not defined not defined 3.3.6 Sử dụng thành ngữ khoa trương Error! Bookmark not defined .6 Thành ngữ khoa trương tiếng ánError! Bookmark not Thành ngữ khoa trương tiếng ViệtError! Bookmark not defined defined 3.4 Khoa trƣơng cấp độ câu Error! Bookmark not defined .4 Câu dùng bổ ngữ trình độ đ bi u thị khoa trươngError! Bookmark not defined .4.7 Cường điệu bi u thị khoa trương tiếng án Error! Bookmark not defined 3.4.7.2 Cấu trúc nhấn mạnh bi u thị khoa trương tiếng Việt Error! Bookmark not defined .4.8 Cách bi u đạt khoa trương thời gian Error! Bookmark not defined .4.8 Cách bi u đạt khoa trương thời gian tiếng án Error! Bookmark not defined .4.8 Cách bi u đạt khoa trương thời gian tiếng Việt Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: KHOA TRƢƠNG TỪ BÌNH DIỆN DỤNG HỌC Error! Bookmark not defined 4.1 Khoa trƣơng vấn đề dụng học Error! Bookmark not defined 4.2 Khoa trƣơng văn viết Error! Bookmark not defined Khoa trương thơ Error! Bookmark not defined Khoa trương thơ tiếng án Error! Bookmark not defined Khoa trương thơ ca tiếng ViệtError! Bookmark not defined Khoa trương văn xuôi Error! Bookmark not defined 4.2.2.1 Khoa trương văn xuôi tiếng ánError! Bookmark not 4.2.2.2 Khoa trương văn xuôi tiếng ViệtError! Bookmark not defined defined 4.3 Sử dụng khoa trương giao tiếp (khẩu ngữ)Error! Bookmark not defined 4.3.1 Sử dụng khoa trương đ đe dọa, thách thức, cảnh cáo Error! Bookmark not defined 4.3.2 Sử dụng khoa trương đ nịnh hót Error! Bookmark not defined 4.3.3 Sử dụng khoa trương đ hứa hẹn, thề nguyền, cam kết Error! Bookmark not defined 4.3.4 Sử dụng khoa trương chửi th ề, chửi đổngError! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài tính cấp thiết luận án Mặc dù trải qua bƣớc thăng trầm quan hệ nhƣng giao lƣu hợp tác đa phƣơng diện Việt Nam Trung Quốc ngày mở rộng phát triển; việc học tập, nghiên cứu tiếng Hán ngƣời Việt Nam nhƣ việc học tập, nghiên cứu tiếng Việt ngƣời Trung Quốc trở thành nhu cầu cần thiết giúp cho hai nƣớc có điều kiện tìm hiểu, trao đổi học tập lẫn Là ngƣời Việt Nam học tiếng Hán lại tham gia công tác giảng dạy tiếng Hán cho ngƣời Việt Nam, nhận thấy, cần phải thƣờng xuyên kết hợp chặt chẽ học tập, giảng dạy nghiên cứu vấn đề ngôn ngữ Hán từ góc độ ngƣời Việt Nam; đặc biệt là, tiếng Việt tiếng Hán hai ngôn ngữ đơn lập, phân tích tính nhƣng khác nguồn gốc Từ tăng cƣờng hiểu biết sở lí tính tƣợng ngôn ngữ, lấy thành ngôn ngữ để soi sáng cho trình học tập giảng dạy Đồng thời, từ vấn đề nảy sinh thực tế sử dụng ngôn ngữ nghiên cứu tìm lời giải đáp Trong giao tiếp, nghe “Bao chạch đẻ đa, Sáo đẻ nước ta lấy mình”, “Chỉ mành treo chuông…” thật ấn tƣợng Khi nghe ngƣời Hán nói: 天空中下起了豆大的雨点 Trên trời rơi xuống hạt mưa to hạt đậu) không phần hấp dẫn Đó lối nói khoa trƣơng Chúng nhận thấy lối nói khoa trƣơng vấn đề lí thú: chức phƣơng tiện giao tiếp phản ánh cách tƣ ngƣời ngữ Chúng chọn đề tài: Lối nói khoa trương tiếng án có liên hệ với tiếng Việt) với hi vọng rằng, thông qua nghiên cứu lối nói khoa trƣơng tiếng Hán bình diện cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng, kết hợp liên hệ với lối nói khoa trƣơng tiếng Việt, đóng góp thêm tiếng nói có tính gợi mở cho công trình nghiên cứu tiếp theo; đồng thời phần giúp cho ngƣời học tập, nghiên cứu tiếng Hán Việt Nam ngƣời học tập, nghiên cứu tiếng Việt Trung Quốc có thêm tƣ liệu nghiên cứu ngôn ngữ góc độ văn hóa Mục đích nghiên cứu đề tài luận án Luận án giới thiệu tranh toàn cảnh lối nói khoa trƣơng tiếng Hán cách biểu đạt, cấu trúc, ngữ nghĩa ngữ dụng Thông qua việc khảo sát đặc điểm cấu trúc – ngữ nghĩa, luận án góp phần vào việc nghiên cứu lí luận lối nói khoa trƣơng, biện pháp tu từ ngôn ngữ nói chung ngôn ngữ cụ thể Áp dụng lí thuyết giao tiếp ngôn ngữ, quan hệ liên nhân vào khảo sát lối nói khoa trƣơng tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt), nhằm tìm hiểu lối nói ngôn ngữ giao tiếp văn chƣơng Nhiệm vụ đề tài luận án Để đạt đƣợc mục đích trên, luận án có nhiệm vụ sau: (a) Hệ thống hóa số vấn đề lí thuyết có liên quan đến lối nói khoa trƣơng + Khoa trƣơng dƣới ánh sáng lý thuyết giao tiếp + Khoa trƣơng nhìn từ quan hệ liên nhân + Lối nói khoa trƣơng nhìn từ chức tác động lời (lực ngôn trung) + Khoa trƣơng lý thuyết lịch (b) Định nghĩa khái niệm phân loại lối nói khoa trƣơng tiếng Hán (trong liên hệ với tiếng Việt) (c) Khảo sát đặc điểm lối nói khoa trƣơng tiếng Hán phƣơng diện ngữ pháp – ngữ nghĩa bình diện dụng học (có liên hệ với tiếng Việt) (d) Trong điều kiện định, khảo sát dịch lối nói khoa trƣơng tiếng Hán sang tiếng Việt thông qua số tác phẩm văn học tiếng đƣợc dịch sang tiếng Việt dịch giả tiếng xuất Việt Nam Đối tƣợng nghiên cứu đề tài luận án Luận án nghiên cứu lối nói khoa trƣơng tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt) cấp độ từ / cụm từ, câu Phạm vi nghiên cứu đề tài luận án Phạm vi nghiên cứu luận án loại diễn ngôn tiếng Hán, chủ yếu tiếng Hán đại diễn ngôn tiếng Việt Phƣơng pháp tiến hành nghiên cứu đề tài luận án Trong luận án sử dụng phƣơng pháp sau: (1) Phƣơng pháp miêu tả: đƣợc sử dụng trình miêu tả cấu trúc lối nói khoa trƣơng tiếng Hán tiếng Việt (2) Phƣơng pháp phân tích diễn ngôn: đƣợc sử dụng trình phân tích ngữ liệu (ngôn bản, đoạn thoại) có chứa lối nói khoa trƣơng mối tƣơng quan bối cảnh giao tiếp Sử dụng phƣơng pháp trên, luận án đồng thời tiến hành số thủ pháp nghiên cứu sau: - Thông kê phân loại lối nói khoa trƣơng, qui mô hình đầy đủ không đầy đủ - Phân tích hệ thống hóa: đƣợc sử dụng phân tích ngữ liệu, số liệu để khái quát đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa ngữ dụng lối nói khoa trƣơng Phần liên hệ, khảo sát phân tích lối nói khoa trƣơng tiếng Việt, từ tìm điểm tƣơng đồng dị biệt lối nói khoa trƣơng hai ngôn ngữ Trong phạm vi đề tài này, coi tiếng Hán ngôn ngữ đối tƣợng, tiếng Việt ngôn ngữ so sánh Tài liệu nghiên cứu đề tài luận án (a) Tài liệu lý luận: Các sách công c ụ, sách lí luận ngôn ngữ, sách chuyên khảo, chuyên luận viết có liên quan đến lối nói khoa trƣơng tiếng Hán khoa trƣơng tiếng Việt đƣợc công bố Việt Nam Trung Quốc (b) Nguồn ngữ liệu: - Các tác phẩm văn học Trung Quốc, chủ yếu là: “Lỗ Tấn tuyển tập”; “Mạc Ngôn tuyển tập” bao gồm: “Báu vật đời”, “Ếch”, “Trâu thiến”; Dƣ Hoa với “Huynh đệ” số tác phẩm văn học đƣơng đại khác Chúng tham khảo dịch sang tiếng Việt dịch giả tiếng xuất Việt Nam, nhƣ: Trần Đình Hiến, Vũ Công Hoan, Tr ần Trung Hỉ, Trƣơng Chính Phần thơ chủ yếu đƣợc trích dẫn từ tác phẩm thơ ca cổ đại Qui ƣớc trình bày: tất ví dụ tiếng Việt tiếng Hán đƣợc đánh số theo thứ tự tên tác giả tác phẩm để ngoặc đơn cuối (…) Để tiện theo dõi, luận án dùng âm Hán Việt phiên toàn tên ngƣời Trung Quốc sang tiếng Việt Ý nghĩa khoa học luận án Luận án góp phần làm sáng tỏ lối nói khoa trƣơng tiếng Hán đại mô hình, ngữ nghĩa, ngữ dụng có liên hệ với tiếng Việt Thông qua nghiên cứu lối nói khoa trƣơng, tìm hiểu tƣ hai cộng đồng sử dụng ngôn ngữ Luận án đóng góp thêm tƣ liệu cho ngƣời làm công tác biên, phiên dịch, giảng dạy nhƣ ngƣời học tiếng Hán Luận án đóng góp thêm tƣ liệu cho ngƣời nghiên cứu văn hóa tìm hiểu tƣ ngôn ngữ hai cộng đồng nói tiếng Việt tiếng Hán Đóng góp phần tƣ liệu cho ngƣời làm công tác giảng dạy học tập tiếng Hán Gợi mở hƣớng nghiên cứu lối tu từ cho ngƣời học Việt Nam Trung Quốc Kết cấu luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, luận án gồm chƣơng đƣợc phân bố nhƣ sau: Chƣơng 1: Tổng quan Chƣơng 2: Các tiêu chí nhận diện cách phân loại lối nói khoa trương Chƣơng 3: Đặc m ngữ nghĩa - ngữ pháp lối nói khoa trương tiếng án Chƣơng 4: Khoa trương từ bình diện dụng học 10 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN “Một kiểu cấu trúc nhấn mạnh câu tiếng Hán so với tiếng Việt” (2007), Ngữ học trẻ, tr 232-237 “Khoa trƣơng tiếng Việt”, Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học quốc tế (2013), Viện Ngôn ngữ học, tr 171 “Sử dụng lƣợng từ biểu thị khoa trƣơng tiếng Hán” (2013), Từ n học & Bách khoa thư (9), tr 81-87 “Lối nói khoa trƣơng tiếng Anh” (2013), Ngôn ngữ & Đời sống ( 9), tr 31-39 “Khoa trƣơng thơ Lí Bạch” (2013), Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc “Ngôn ngữ văn chương”, ĐHSP Hà Nội, tr 485-494 “Sử dụng bổ ngữ biểu thị khoa trƣơng tiếng Hán”, (2014), Từ n học & Bách khoa thư (6), tr 108-113 Những báo công bố sau bảo vệ cấp sở Khoa trương ca dao người Việt, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Việt Nam học “Những phƣơng diện văn hoá truyền thống”, Viện Từ điển học & Bách khoa thƣ, tr 916-929 Khoa trương tác phẩm Mạc Ngôn, Ngôn ngữ & Đời sống, số 9, tr 100-104 (in chung) Khoa trương tác phẩm Mạc Ngôn nhìn từ góc độ ngữ nghĩa ngữ dụng, Kỉ yếu Khoa học “Đỗ Hữu Châu, Hành trình tiếp nối”, Trƣờng ĐHSP, tr 389- 399 11 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Nguyễn Hoàng Anh (2012), Khảo sát hình thức bi u đạt so sánh tiếng án đại, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội, Hà Nội Trần Gia Anh, Trần Đình Tuấn (2012), Truyện Kiều nhìn số thành ngữ số dân gian, NXB Thanh hóa, Thanh Hóa Ban Tu thƣ Nghĩa Thục (1999), Từ n án iệt, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội Diệp Quang Ban (2012), Giao tiếp diễn ngôn cấu tạo văn bản, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội Diệp Quang Ban (2000), Ngữ pháp tiếng Việt, Tập , NXB Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Phan Cảnh (2006), Ngôn ngữ thơ, NXB Văn học, Hà Nội Nguyễn Tài Cẩn (1975), Ngữ pháp tiếng Việt - Tiếng - Từ pháp - Đoản ngữ, NXB Đại học & Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội Đỗ Hữu Châu, Bùi Minh Toán (2002), Đại cương ngôn ngữ học, Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội Mai Ngọc Chừ, Vũ Đức Nghiệu, Hoàng Trọng Phiến (1992), Cơ sở ngôn ngữ học tiếng Việt, NXB Đại học & Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Đức Dân (1998), Ngữ dụng học, NXB Giáo dục, Hà Nội 11 Nguyễn Đức Dân (2007), Ngôn ngữ báo chí Những vấn đề bản), NXB Giáo dục, Hà Nội 12 Tô Cẩm Duy (2003), Từ n hướng dẫn sử dụng hư từ tiếng hán đại, NXB Trẻ, Hà Nội 13 Hữu Đạt (2001), Phong cách học tiếng Việt đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 14 Hữu Đạt (2000), ăn hóa ngôn ngữ giao tiếp người Nội, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 15 Nguyễn Hữu Đạt (2000) Phong cách học chức tu từ tiếng Việt, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 12 16 Nguyễn Thiện Giáp, Đoàn Thiện Thuật, Nguyễn Minh Thuyết (1994), Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Giáo dục, Hà Nội 17 Nguyễn Thiện Giáp (1998) Từ vựng học tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội 18 Nguyễn Thiện Giáp (2000), Dụng học Việt ngữ, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 19 Trƣơng Văn Giới biên dịch, (2003), Giaó trình tu từ tiếng án đại, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 20 Trƣơng Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục (2004), Mẫu câu thường dùng tiếng án đại, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 21 Trƣơng Văn Giới, Lê Khắc Kiều Lục (2004), Từ n Việt án đại, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 22 Nguyễn Khánh Hà (2009), Câu điều kiện tiếng Việt – Nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 23 Nguyễn Thị Bích Hải (2006), Thi pháp thơ Đường, NXB Thuận Hóa, Thừa Thiên - Huế 24 M Halliday (2001), Dẫn luận ngữ pháp chức năng, (Hoàng Văn Vân dịch), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 25 Hoàng Văn Hành (2010), Tuy n tập ngôn ngữ học, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 26 Cao Xuân Hạo (1991), Tiếng Việt, sơ thảo ngữ pháp chức năng, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 27 Nguyễn Bích Hằng, Trần Thị Thanh Liêm (2006), Từ n thành ngữ tục ngữ án iệt, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 28 Nguyễn Văn Hiệp (2003), “Cấu trúc tiếng Việt nhìn từ góc độ ngữ nghĩa”, Ngôn ngữ (2), tr 17-23 29 Nguyễn Văn Hiệp (2009), Cơ sở ngữ nghĩa phân tích cú pháp, NXB Giáo dục, Hà Nội 30 Lƣu Nguyệt Hoa (2004), Ngữ pháp thực hành tiếng án đại, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội 31 Nguyễn Thái Hòa (2005), Từ n tu từ, phong cách, thi pháp, NXB Gíao dục, Hà Nội 32 Nguyễn Thanh Huệ (2014), ành vi nịnh tiếng Việt, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Viện Khoa học Xã hội, Hà Nội 13 33 Mai Xuân Huy (2005), Ngôn ngữ quảng cáo ánh sáng lí thuyết giao tiếp, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 34 Kasevich V.B (1998), Những yếu tố sở Ngôn ngữ học đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội 35 Nguyễn Văn Khang (1999) Ngôn ngữ học xã hội - Những vấn đề bản, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 36 Nguyễn Văn Khang (2000), Xuyên văn hóa với dạy - học ngoại ngữ, thành tố văn hóa dạy học ngoại ngữ, Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Hà Nội 37 Nguyễn Văn Khang (2007), Từ n thành ngữ tục ngữ Việt Hán, NXB Văn hóa Sài gòn, TP Hồ Chí Minh 38 Phan Khôi (1997), Việt ngữ nghiên cứu, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng 39 Nguyễn Trung Kiên (2007), “Một kiểu cấu trúc nhấn mạnh tiếng Hán so với tiếng Việt”, Ngữ học Trẻ, tr 232-237 40 Nguyễn Ngọc Kiên (2013), “Khoa trƣơng thơ Lí Bạch”, Hội thảo Ngôn ngữ học toàn quốc “Ngôn ngữ văn học”, NXB ĐH SP Hà Nội, Hà Nội, tr 486-494 41 Nguyễn Ngọc Kiên (2013), “Lối nói khoa trƣơng tiếng Việt”, Hội thảo khoa học quốc tế, Viện Ngôn ngữ học, tr 171 42 Nguyễn Ngọc Kiên (2013), “Sử dụng lƣợng từ biểu thị khoa trƣơng tiếng Hán”, Từ n học & Bách khoa thư 5), tr 81-87 43 Nguyễn Ngọc Kiên (2013), “Lối nói khoa trƣơng tiếng Anh”, Ngôn ngữ & Đời sống (9), tr 31-37 44 Trần Trọng Kim (2007), Việt Nam văn phạm, NXB Thanh niên, Hà Nội 45 Đinh Trọng Lạc, (1994), Phong cách học văn bản, NXB Giáo dục, Hà Nội 46 Đinh Trọng Lạc (2005), Phương tiện biện pháp tu từ tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội 47 Đinh Trọng Lạc, Nguyễn Thái Hòa (2006), Phong cách học tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội 48 Nguyễn Lai (1998), Ngôn ngữ với sáng tạo tiếp nhận văn học, NXB Giaso dục, Hà Nội 49 Nguyễn Mạnh Linh (2000), Cách sử dụng lượng từ án ngữ đại, NXB Thanh niên, Hà Nội 50 Nguyễn Thị Thu Nga (2013), ành vi ngôn ngữ thề (swear) tiếng Việt, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội 14 51 Vũ Tố Nga (2010), Sự kiện lời nói cam kết hội hội thoại, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, ĐH Sƣ phạm Hà Nội, Hà Nội 52 Vũ Đức Nghiệu, Nguyễn Văn Hiệp (2009), Dẫn luận ngôn ngữ học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 53 Hoàng Kim Ngọc, Hoàng Trọng Phiến (2011), Ngôn ngữ văn chương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 54 Hoàng Kim Ngọc (2008), So sánh & ẩn dụ ca dao trữ tình Dưới góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa học), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 55 Phan Ngọc (2009), Tìm hi u phong cách Nguyễn Du truyện Kiều, NXB Lao động, Hà Nội 56 Huỳnh Ái Nguyên (2005), Phương tiện nhấn mạnh tiếng Anh tiếng Việt, Luận án tiến sĩ Ngữ văn Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 57 Hoàng Phê (2008), Tuy n tập ngôn ngữ học, NXB Đà Nẵng, Hà Nội 58 Hoàng Phê (chủ biên) (2006), Từ n tiếng Việt, NXB Đà Nẵng Trung tâm Từ điển học, Hà Nội 59 Hoàng Trọng Phiến (1988), Ngữ pháp tiếng Việt (câu), NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 60 Nguyễn Phú Phong (2002), Những vấn đề ngữ pháp tiếng Việt, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 61 Đào Nguyên Phúc (2013), Lịch giao tiếp tiếng Việt, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 62 Hoài Phƣơng (2005), Truyện Kiều – Những lời bình, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội 63 Rozdextvenxki IU.V (1998), Những giảng ngôn ngữ học đại cương, NXB Giáo dục, Hà Nội 64 F Saussure (2005), Giaó trình Ngôn ngữ học đại cương, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 65 Stepanov Y.U (1984), Những sở Ngôn ngữ học đại cương, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 66 Nguyễn Thị Tân (2003) Thành ngữ gốc án tiếng Việt, Luận án Tiến sĩ Ngữ văn, Viện Ngôn ngữ học, Hà Nội 67 Trịnh Đức Thái (2000), Lí thuyết lịch ngôn ngữ học, nghiên cứu khảo sát đề xuất mô hình chiến thuật giao tiếp, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 68 Đào Thản (1988), Từ ngôn ngữ chung đến ngôn ngữ nghệ thuật, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 69 Đào Thản (1989), “Một vài đặc trƣng ngôn ngữ nghệ thuật thể văn xuôi tiếng Việt”, Phụ san Tạp chí Ngôn ngữ, Hà Nội, tr 28-37 70 Đào Thản (1990), “Lối nói phóng đại tiếng Việt”, Ngôn ngữ (4), tr 2-6 71 Nguyễn Kim Thản(1984), Nghiên cứu ngữ pháp tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 72 Đoàn Nhật Thắng (2001), Lượng từ tiếng án, Luận văn thạc sĩ Ngữ văn, Trƣờng Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 73 Lí Toàn Thắng, (2006), Ngôn ngữ học tri nhận, Từ lí thuyết đại cương đến thực tiễn tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 74 Lê Quang Thiêm (1985), Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ, NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 75 Nguyễn Minh Thuyết, Nguyễn Văn Hiệp (1999) Thành phần câu Tiếng Việt, NXB Đại học Khoa học Xã hội, Hà Nội 76 Nguyễn Thị Tịnh Thy (2013), Tự ki u Mạc Ngôn, NXB Văn học, Hà Nội 77 Phạm Văn Tình (2000), “Ngữ nghĩa ngữ dụng cặp liên từ logic “Nếu thì””, Kỉ yếu Hội thảo khoa học Ngữ dụng học lần thứ nhất, Hà Nội, tr 3437 78 Bùi Minh Toán (2012), Câu hoạt động giao tiếp tiếng Việt, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 79 Nguyễn Đức Tồn (2002), Tìm hi u đặc trng văn hóa - dân tộc ngôn ngữ tư người Việt (trong so sánh với dân tộc khác), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 80 Trung tâm Khoa học Nhân văn Quốc gia (1994), Từ n Trung Việt, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 81 Nguyễn Văn Tu, Nguyễn Kim Thản, Lƣu Vân Lăng (1960), Khái luận ngôn ngữ học, NXB Giáo dục, Hà Nội 82 Cù Đình Tú (2007), Phong cách học đặc m tu từ tiếng Việt, NXB Giáo dục, Hà Nội 83 Cù Đình Tú (1980), Phong cách ngôn ngữ với việc dạy học văn, Nghiên cứu Giaó dục, Hà Nội 84 Hoàng Tuệ (2001), Tuy n tập ngôn ngữ học, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 16 85 Hoàng Văn Vân (2005), Ngữ pháp kinh nghiệm cú tiếng Việt: mô tả theo quan m chức hệ thống, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 86 Viện Ngôn ngữ học (1997), Từ n tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng 87 Viện Ngôn ngữ học (1994), Từ n Anh Việt, NXB TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh 88 Vũ Quang Hào (2012), Ngôn ngữ báo chí, NXB Thông tin, Hà Nội 89 Nguyễn Nhƣ Ý (1998), Từ n giải thích thuật ngữ ngôn ngữ học, NXB Giáo dục, Hà Nội 90 Hoàng Hữu Yên (2003), Cái hay, đẹp tiếng Việt Truyện Kiều, NXB Nghệ An, Nghệ An 91 Nguyễn Hoàng Yến (2006), Sự kiện lời nói chê tiếng Việt (Cấu trúc ngữ nghĩa), Luận án tiến sĩ Ngữ văn, Trƣờng ĐH Sƣ phạm Hà Nội, Hà Nội 92 Yule (2003), Dụng học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội TIẾNG HÁN 93 陈望道 (1975),修辞学发凡,上海人民出版社。 94 陈友冰 (1987), 中国古典诗歌中的夸张, guoxue.com 95 刁晏斌 (2001),“当代汉语中的‘比 N 还 N’式”,语文学刊, 第 三 期 (页 30-37)。 96 范家材 (1992), 英语修辞赏析, 上海交通大学出版社。 97 封小雅 (1995), “成语中的文化因素”,南开学报, 第三期。(页 30-37) 98 何杰 (2001),现代汉语量词研究,民族出版社。 99 高更生(1996),汉语语法专题研究,山东教育出版社。 100 黄伯荣,廖序东 (1983),现代汉语,甘肃人民出版社。 101 李昌年 (2003), “比字句的语义结构以及与两种变换歧变的联系”, 江 西教育学院学报, 第一期 (页 21-18)。 102 李国南 (2001),辞格与词汇,上海外语教育出版社。 103 李剑锋 (2000),“跟 X 一样’及相 关句式考察”,汉语学习, 第六期 104 李萌萌, (2008), 英语常用修辞格的语用分析, 合肥工业大学。 105 李秋果 (2003), “现代汉语‘比 N 还 N’结构研究”, 邢台学院学 报,第三期, (页 37-43)。 106 李剑锋 (2000),“跟 X 一样及相关句式考察”, 汉语学习 ,第六 期 (页 65-67)。 107 李齐中 (1995),比喻论析,河北大学学出版社。 17 108 李秋果 (2003), “现代汉语‘比 N 还 N’结构研究”,邢台学院学 报,第三期 (页 68-79)。 109 李树德, 冯奇, (2008),英语修辞简明教程, 复旦大学出版社。 110 利翼宏 (2000), 英语常用修辞入门, 上海世界图书出版公司。 111 廖逢珍 (2000),“成语中的夸张辞格分类探究”,毕节学院学报。 112 刘大为(2001),比喻、近喻与自喻 -辞格的认知性研究,上海教育 出版社。 113 刘勰 (1986),文心雕龙,商务印书馆。 114 刘焱 (2004),现代汉语比较范畴的语义认知基础, 学林出版社。 115 刘月华,潘文娱,故韦(2001),使用现代汉语语法,商务印书馆。 116 刘月华 (2002),实用现代汉语语法,商务印书馆。 117 龙彦波(2008), 汉语夸张式成语研究,(硕士论文)海师范大学。 118 陆俭明(2003),现代汉语研究教程,北京大学出版社。 119 陆俭明,马真(1995),现代汉语虚词散论,北京大学出版社。 120 陆俭明(1993),陆俭明自选集,河南教育出版社。 121 吕叔湘 (1979), 汉语语法分析问题,商务印书馆。 122 吕叔湘,朱德熙 (1998),语法修辞讲话,商务印书馆。 123 吕熙 (2005), 实用英语修辞, 清华大学出版社。 124 莫彭龄 (1997),“成语比喻的文化透视”,常州学院学报, 第一期。 125 莫彭龄 (2001),汉语成语与汉文化, 江苏教育出版社 126 邵敬敏(1998),句法结构中的语义研究,北京语言文化大学出版社。 127 邵敬敏 (2000),汉语语法的立体研究,商务印书馆。 128 申小龙 (1994), “中国古代修辞学传统之阐释形态”, 内蒙古民族师范学 报。 129 索振羽 (2000), 语用学教程, 北京大学出版社。 130 孙德金 (2002), 汉语语法教程,北京语言文化大学出版社。 131 孙汉军 (1999),俄语修辞学,北京:军事谊文出版社。 132 王白强 (1998),现代汉语虚词词典,上海辞书出版社。 133 王福祥 (2002),现代俄语辞格学概论, 北京: 外语教学与研究出版社。 134 王勤 (1995), 汉语修辞通,武汉:华中理工大学出版社。 135 王力 (1985),中国现代语法,商务印书馆。 136 王希杰 (2007),汉语修辞学,商务印书馆。 137 王占福(2001), 古代汉语修辞学, 河北教育出版社。 138 尹曙初 (1994),“谈谈俄语的修饰语”,外语研究,第 期(页 15)。 18 139 吴礼权 (1999),“借代修辞文本建构的心理机制”,云南师范大学学报。 140 夏永声 (2003),“借代的定义和分类辨析”, 韶关学院学报(页 28) 141 向莉 (2003),“论夸张艺术的情感基础和现实基础”, 西南民族大学学 报,(页 37-38)。 142 邢福义 (2002), 现代汉语语法修辞问题,高等教育出版社。 143 邢福义 (1995),语法问题思素集,北京语言文化大学出版社。 144 邢福义 (2002),汉语复句研究,商务印书馆。 145 邢福义 (1997),汉语语法学,东北师范大学出版社。 146 徐鹏 (1996), 英语辞格, 商务印书馆。 147 徐松江 (2007), 夸张修辞格研究,硕士学位论文。 148 徐通锵 (1997),语言论, 东北师范大学出版社。 149 许国萍 (2007),现代汉语差比范畴研究, 学林出版社。 150 杨鸿儒 (1993), 当代汉语修辞学,四川科学技术出版社 151 赵元任 (2001),汉语口语语法,商务印书馆。 152 张弓(1993 ),现代汉语修辞学,河北教育出版社。 153 张妩,方绪军 (2000),现代汉语词,华东师范大学出版社。 154 张挥之 (2002), 现代汉语,高等教育出版社。 155 张会森 (2002),修辞学通论,上海外语教育出版社。 156 张旺熹 (2006), 汉语句法的认知结构研究,北京大学出版社。 157 张向群 (1995), 量词修辞审美论,陕西人民教育出版社。 158 张宝胜 (2002 ),借代修辞格的认知心理基础,语文建设。 159 郑远汉 (2004), 修辞风格研究,商务印书馆。 160 周小兵, 朱其智 (2006),对外汉语教学习得研究,北京大学出版社。 161 朱德熙 (1997), 现代汉语语法研究,商务印书馆。 162 朱一之 (1990), 现代汉语语法术语词典,华语教学出版社。 19 [...]... tài: Lối nói khoa trương trong tiếng án có liên hệ với tiếng Việt) với hi vọng rằng, thông qua nghiên cứu lối nói khoa trƣơng trong tiếng Hán ở các bình diện cấu trúc và ngữ nghĩa, ngữ dụng, kết hợp liên hệ với lối nói khoa trƣơng trong tiếng Việt, có thể đóng góp thêm tiếng nói có tính gợi mở cho các công trình nghiên cứu tiếp theo; đồng thời phần nào giúp cho những ngƣời học tập, nghiên cứu tiếng Hán. .. có liên quan đến lối nói khoa trƣơng + Khoa trƣơng dƣới ánh sáng của lý thuyết giao tiếp + Khoa trƣơng nhìn từ quan hệ liên nhân + Lối nói khoa trƣơng nhìn từ chức năng tác động của lời (lực ngôn trung) + Khoa trƣơng và lý thuyết lịch sự (b) Định nghĩa khái niệm và phân loại lối nói khoa trƣơng trong tiếng Hán (trong sự liên hệ với tiếng Việt) (c) Khảo sát đặc điểm của lối nói khoa trƣơng trong tiếng. .. một biện pháp tu từ trong các ngôn ngữ nói chung và trong một ngôn ngữ cụ thể Áp dụng lí thuyết giao tiếp ngôn ngữ, quan hệ liên nhân vào khảo sát lối nói khoa trƣơng trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt), nhằm tìm hiểu một lối nói trong ngôn ngữ giao tiếp và trong văn chƣơng 3 Nhiệm vụ của đề tài luận án Để đạt đƣợc những mục đích trên, luận án này có những nhiệm vụ sau: (a) Hệ thống hóa một số... tiêu chí nhận diện và cách phân loại lối nói khoa trương Chƣơng 3: Đặc đi m ngữ nghĩa - ngữ pháp của lối nói khoa trương trong tiếng án Chƣơng 4: Khoa trương từ bình diện dụng học 10 DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1 “Một kiểu cấu trúc nhấn mạnh trong câu tiếng Hán so với tiếng Việt” (2007), Ngữ học trẻ, tr 232-237 2 Khoa trƣơng trong tiếng Việt”, Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ... tiếng Hán trên các phƣơng diện ngữ pháp – ngữ nghĩa và bình diện dụng học (có liên hệ với tiếng Việt) (d) Trong những điều kiện nhất định, khảo sát dịch lối nói khoa trƣơng trong tiếng Hán sang tiếng Việt thông qua một số tác phẩm văn học nổi tiếng đã đƣợc dịch sang tiếng Việt của các dịch giả nổi tiếng đã xuất bản ở Việt Nam 4 Đối tƣợng nghiên cứu của đề tài luận án Luận án nghiên cứu lối nói khoa. .. Phân tích hệ thống hóa: đƣợc sử dụng trong phân tích ngữ liệu, số liệu để khái quát những đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa ngữ dụng của lối nói khoa trƣơng Phần liên hệ, chúng tôi khảo sát và phân tích lối nói khoa trƣơng trong tiếng Việt, từ đó tìm ra những điểm tƣơng đồng và dị biệt của lối nói khoa trƣơng trong hai ngôn ngữ Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi coi tiếng Hán là ngôn ngữ đối tƣợng, tiếng Việt... trƣơng trong tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt) ở các cấp độ từ / cụm từ, câu 5 Phạm vi nghiên cứu của đề tài luận án Phạm vi nghiên cứu của luận án là các loại diễn ngôn trong tiếng Hán, chủ yếu là tiếng Hán hiện đại và các diễn ngôn trong tiếng Việt 6 Phƣơng pháp tiến hành nghiên cứu đề tài luận án Trong luận án này chúng tôi sử dụng các phƣơng pháp sau: 8 (1) Phƣơng pháp miêu tả: đƣợc sử dụng trong. .. cách hóa, vật cách hóa bi u thị khoa trương trong tiếng án Error! Bookmark not defined .4.5 Nhân cách hóa, vật cách hóa bi u thị khoa trương trong tiếng Việt Error! Bookmark not defined 3.4.6 Sử dụng hoán dụ bi u thị khoa trươngError! Bookmark not defined .4.6 oán dụ bi u thị khoa trương trong tiếng ánError! Bookmark oán dụ bi u thị khoa trương trong tiếng ViệtError! Bookmark not defined... defined 4 Khoa trương trong thơ ca tiếng ViệtError! Bookmark not defined 4 Khoa trương trong văn xuôi Error! Bookmark not defined 4.2.2.1 Khoa trương trong văn xuôi tiếng ánError! Bookmark not 4.2.2.2 Khoa trương trong văn xuôi tiếng ViệtError! Bookmark not defined defined 4.3 Sử dụng khoa trương trong giao tiếp (khẩu ngữ)Error! Bookmark not defined 4.3.1 Sử dụng khoa trương đ đe dọa, thách thức,... đạt khoa trương thời gian trong tiếng Việt Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: KHOA TRƢƠNG TỪ BÌNH DIỆN DỤNG HỌC Error! Bookmark not defined 4.1 Khoa trƣơng và vấn đề dụng học Error! Bookmark not defined 4.2 Khoa trƣơng trong văn viết Error! Bookmark not defined 4 Khoa trương trong thơ Error! Bookmark not defined 4 Khoa trương trong thơ tiếng án Error! Bookmark not defined 4 Khoa trương ... ngôn trung) + Khoa trƣơng lý thuyết lịch (b) Định nghĩa khái niệm phân loại lối nói khoa trƣơng tiếng Hán (trong liên hệ với tiếng Việt) (c) Khảo sát đặc điểm lối nói khoa trƣơng tiếng Hán phƣơng... ngôn ngữ nói chung ngôn ngữ cụ thể Áp dụng lí thuyết giao tiếp ngôn ngữ, quan hệ liên nhân vào khảo sát lối nói khoa trƣơng tiếng Hán (có liên hệ với tiếng Việt), nhằm tìm hiểu lối nói ngôn ngữ... tiếng Việt) với hi vọng rằng, thông qua nghiên cứu lối nói khoa trƣơng tiếng Hán bình diện cấu trúc ngữ nghĩa, ngữ dụng, kết hợp liên hệ với lối nói khoa trƣơng tiếng Việt, đóng góp thêm tiếng nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Lối nói khoa trương trong tiếng hán (có liên hệ với tiếng việt) , Lối nói khoa trương trong tiếng hán (có liên hệ với tiếng việt) , Lối nói khoa trương trong tiếng hán (có liên hệ với tiếng việt) , Kết cấu của luận án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay