Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học sư phạm – đại học thái nguyên

17 192 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:57

Ọ QU N Ộ VÀ Â VĂ - Nguyễn Thị Phượng KỸ Ă CỦ C TẬP THEO H C CHẾ Í S IH UẬ VÊ S VĂ P DÂ ỘC THIỂU SỐ M– S Ỉ Á IH Â N i – 2016 H C UYÊ Ọ QU N Ộ VÀ Â VĂ - Nguyễn Thị Phượng KỸ Ă C TẬP THEO H C CHẾ Í CỦ S VÊ IH CS P DÂ ỘC THIỂU SỐ M– Á IH huyên ng nh: Tâm lý học Mã số UẬ VĂ : 60310401 S Ỉ Â H C gười hướng dẫn: GS.TS Nguyễn Hữu Thụ N i - 2016 UYÊ LỜ M O N Tôi xin cam đoan l công trình nghiên dƣới hƣớng dẫn khoa học GS TS Nguyễn Hữu Thụ ác số liệu, kết nghiên cứu luận văn l trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học, dựa kết khảo sát thực tế ác số liệu, trích dẫn có nguồn gốc rõ r ng ác giả luận văn Nguyễn Thị Phượng i LỜ ẢM ƠN Thực luận văn n y, xin gửi lời cảm ơn chân th nh tới ngƣời giúp đỡ Trƣớc tiên, xin đƣợc gửi lời cảm ơn sâu sắc tới GS.TS Nguyễn Hữu Thụ Thầy hƣớng dẫn tận tình từ hình th nh ý tƣởng, triển khai thu thập t i liệu v viết kết nghiên cứu th nh ho n chỉnh Tôi b y tỏ lòng biết ơn tới thầy cô khoa Tâm lý học, Trƣờng ại học Khoa học Xã h i v Nhân Văn, ại học Quốc gia N i, nơi dạy tri thức khoa học từ l học viên v tạo điều kiện cho bảo vệ đề t i V cuối l gia đình v bạn bè l nguồn đ ng viên tinh thần quan trọng giúp ho n th nh Luận văn n y Tôi ghi nhớ v cảm kích trƣớc giúp đỡ ngƣời suốt trình học tập v nghiên cứu sau n y Nguyễn Thị Phượng ii DANH MỤ Á BẢNG Bảng 3.1: Mức đ chung kỹ học tập theo HCTC SVDTTS Trƣờng SP – TN Bảng 3.2: Nhận thức sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng SP - TN cần thiết Kỹ lập kế hoạch học tập Bảng 3.3: Mức đ vận dụng tri thức, kinh nghiệm v o h nh đ ng lập kế hoạch học tập sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng SP - TN Bảng 3.4: Kết thực h nh đ ng Kỹ lập kế hoạch Bảng 3.5: Nhận thức sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng SP - TN cần thiết Kỹ đăng ký môn học Bảng 3.6: Mức đ vận dụng tri thức, kinh nghiệm v o h nh đ ng đăng ký môn học viên dân t c thiểu số Trƣờng SP - TN Bảng 3.7 Kết thực hoạt đ ng kỹ đăng ký môn học Bảng 3.8: Nhận thức sinh viên dân t c thiểu số mức đ cần thiết kỹ nghe giảng theo phƣơng thức học chế tín Bảng 3.9: Mức đ vận dụng tri thức, kinh nghiệm v o h nh đ ng kỹ nghe giảng Bảng 3.10: Kết thực h nh đ ng kỹ nghe giảng Bảng 3.11: Nhận thức sinh viên dân t c thiểu số trƣờng SP- TN kỹ l m việc nhóm Bảng 3.12: Mức đ vận dụng tri thức, kinh nghiệm v o h nh đ ng l m việc nhóm sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng ại học Sƣ phạm - ại học Thái Nguyên Bảng 3.13: Kết thực h nh đ ng kỹ l m việc nhóm Bảng 3.14: Nhận thức sinh viên dân t c thiểu số mức đ cần thiết kỹ tự học Bảng 3.15: Mức đ vận dụng tri thức, kinh nghiệm v o h nh đ ng tự học sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng ại học Sƣ phạm - ại học Thái Nguyên iii Bảng 3.15: Kết thực h nh đ ng kỹ tự học Bảng 3.16: Tác đ ng yếu tố chủ quan tới kỹ học tập sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng SP – TN Bảng 3.17: Tác đ ng yếu tố khách quan tới kỹ học tập sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng D N MỤ Á KÝ Chữ viết tắt SP – TN ỆU, Á Ữ V ẾT TẮT in đọc TN ại học Thái Nguyên SP ại học Sƣ phạm HCTC Học chế tín SV Sinh viên SVDTTS Sinh viên dân t c thiểu số GV Giảng viên iv MỤC LỤC LỜ M O N i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤ Á BẢNG iii DANH MỤ Á KÝ ỆU, Á Ữ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v MỞ ẦU 1 Lý chọn đề t i Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu ối tƣợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn hƣơng 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ KỸ NĂN TÍN ỌC TẬP THEO HỌC CHẾ Ỉ CỦ S N V ÊN DÂN T C THIỂU S Error! Bookmark not defined Tổng quan lịch sử nghiên cứu kỹ v kỹ học tập Error! Bookmark not defined 1.1 M t số nghiên cứu nƣớc ngo i Error! Bookmark not defined 1.1.1 Nghiên cứu kỹ Error! Bookmark not defined v 1.1.2 Nghiên cứu kỹ học tập Error! Bookmark not defined 1.2 M t số nghiên cứu Việt Nam .Error! Bookmark not defined 1.2.1 Nghiên cứu kỹ Error! Bookmark not defined 1.2.2 Nghiên cứu kỹ học tập Error! Bookmark not defined 2.M t số khái niệm liên quan đến đề t i Error! Bookmark not defined 2.1 Kỹ .Error! Bookmark not defined 2.2 Kỹ học tập Error! Bookmark not defined 2.3 Kỹ học tập theo học chế tín Error! Bookmark not defined 2.4 Kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng ại học Sƣ phạm – ại học Thái Nguyên Error! Bookmark not defined 2.5 ác yếu tố tác đ ng đến trình hình th nh kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined hƣơng 2: TỔ CHỨ V P ƢƠN P ÁP N ÊN ỨU .Error! Bookmark not defined 2.1 V i nét địa b n nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.2 Tổ chức nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined hƣơng 3: KẾT QUẢ N HỌC CHẾ TÍN PH M – ÊN CỨU VỀ KỸ NĂN ỌC TẬP THEO Ỉ CỦ S N V ÊN DÂN T C THIỂU S I HỌ SƢ I HỌ T Á N UYÊN Error! Bookmark not defined vi 3.1 Thực trạng chung kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng SP – TN Error! Bookmark not defined 3.2 Thực trạng kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng SPTN theo kỹ th nh phần Error! Bookmark not defined 3.3 ác yếu tố tác đ ng tới kỹ học tập sinh viên dân t c thiểu số đ o tạo theo tín Error! Bookmark not defined 3.4 M t số khuyến nghị Tâm lý - nâng cao kỹ học tập theo học chế tín cho sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng ại học Sƣ phạm – TN Error! Bookmark not defined 3.5 Kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng SP – TN qua phân tích m t số trƣờng hợp điển hình Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN V K ẾN NGHỊ .Error! Bookmark not defined Kết luận Error! Bookmark not defined Kiến nghị Error! Bookmark not defined T L ỆU THAM KHẢO T i liệu tiếng việt T i liệu tiếng anh PHẦN PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined vii Ở ẦU ý chọn đề tài Nhận thức đƣợc vai trò quan trọng giáo dục phát triển quốc gia, ảng v hính phủ đề cao công tác giáo dục, coi “giáo dục v đ o tạo l quốc sách h ng đầu để phát huy nhân tố ngƣời đ ng lực trực tiếp phát triển” Theo Quyết định 47/2001/Q –TTg “Quy hoạch mạng lƣới trƣờng đại học, cao đẳng giai đoạn 2001 – 2010” Thủ tƣớng hính phủ khẳng định: ác trƣờng cần “Thực quy trình đ o tạo linh hoạt, bƣớc chuyển việc tổ chức quy trình đ o tạo theo niên chế sang học tín chỉ” Khác với học phổ thông học tập bậc ao đẳng, ại học đòi hỏi sinh viên phải có kỹ v phƣơng pháp học tốt để tiếp nhận m t lƣợng lớn kiến thức Hoạt đ ng học tập sinh viên theo học chế tín l việc đăng ký môn học, sâu, tìm hiểu ng nh học, l m việc nhóm, lập kế hoạch học tập Hoạt đ ng n y mang tình đ c lập, tự chủ v sáng tạo cao ối với sinh viên nói chung để hình th nh kỹ học tập theo học chế tín có khó khăn v đặc biệt l dân t c thiểu số c ng khó khăn việc hình th nh kỹ học tập theo học chế tín chỉ, nhiều nguyên nhân khác nhau: Lực học em thƣờng thấp, lực sử dụng ngôn ngữ phổ thông hạn chế, họ có nhiều mặc cảm tự ti… Do yếu tố địa lí, mặt văn hoá, phong tục, tập quán, lối sống, ngôn ngữ khác nên kỹ học tập họ với việc học tập đại học gặp nhiều khó khăn Trƣờng ại học Sƣ phạm – ại học Thái Nguyên áp dụng hình thức đ o tạo theo tín từ năm 2008 ây l m t trung tâm đ o tạo giáo viên chuyên nghiệp cho vùng miền núi phía Bắc ây l môi trƣờng học tập nhiều sinh viên ngƣời dân t c thiểu số nhƣ: T y, Nùng, Dao, Mông, Sán chỉ, Cao lan Phần lớn sinh viên ngƣời dân t c thiểu số hạn chế kỹ học tập theo học chế tín chỉ, việc học tập em gặp nhiều khó khăn dẫn đến kết học tập em chƣa cao Trƣớc tình hình trên, yêu cầu đặt sinh viên nói chung v đặc biệt l sinh viên dân t c thiểu số nói riêng l học tập nhƣ n o để có kết tốt với phƣơng thức đ o tạo theo học chế tín Nhằm hƣớng đến việc tìm hiểu v đánh giá thực trạng kỹ học tập theo học chế tín Tìm khó khăn m sinh viên gặp phải việc hình th nh kỹ học tập v tìm biện pháp nhằm trợ giúp sinh viên tốt việc nâng cao chất lƣợng hoạt đ ng học tập bậc đại học, tác giả lựa chọn đề t i “Kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân tộc thiểu số Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên” Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận v thực trạng kỹ học tập sinh viên dân t c thiểu số đ o tạo theo học chế tín chỉ, yếu tố tác đ ng đến trình hình th nh kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số Từ đề xuất m t số biện pháp nhằm nâng cao kỹ học tập sinh viên dân t c thiểu số, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục đ o tạo Nh trƣờng Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Xây dựng sở lý luận kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số 3.2 iều tra, đánh giá thực trạng kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng ại học Sƣ phạm – ại học Thái Nguyên v yếu tố ảnh hƣởng đến thích ứng 3.3 ƣa m t số biện pháp tâm lý giáo dục phạm nhằm giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng v thích ứng tốt với hoạt đ ng học tập theo học chế tín ối tượng nghiên cứu Kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số học Sƣ phạm – ại ại học Thái Nguyên Trong bao gồm kỹ th nh phần sau: Kỹ đăng ký môn học; Kỹ lập kế hoạch học tập; Kỹ nghe giảng; Kỹ tự học; Kỹ l m việc nhóm hách thể nghiên cứu 210 sinh viên dân t c thiểu số thu c trƣờng ại học Sƣ phạm – ại học Thái Nguyên 02 giáo viên, 01cán b quản lý trƣờng Phạm vi nghiên cứu Trƣờng ại học Sƣ phạm – ại học Thái Nguyên Giả thuyết nghiên cứu Kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số bao gồm kỹ th nh phần: Kỹ lập kế hoạch học tập, kỹ đăng ký môn học, kỹ nghe giảng, kỹ l m việc nhóm v kỹ tự học ác kỹ n y có tƣơng quan thuận, chặt chẽ với Trong kỹ lập kế hoạch học tập, đăng ký môn học, l m việc nhóm tƣơng quan thuận, chặt với kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số trƣờng ại học Sƣ phạm - ại học Thái Nguyên Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng tới kỹ học tập sinh viên dân t c thiểu số, yếu tố chủ quan nhƣ: ng cơ, ngôn ngữ giao tiếp, tính tích cực v hứng thú học tập… l có ảnh hƣởng nhiều Phương pháp nghiên cứu Thực đề t i n y sử dụng phối hợp phƣơng pháp sau: 8.1 Nhóm phương pháp phân tích tài liệu, văn Sử dụng phƣơng pháp n y nghiên cứu lý luận kỹ học tập sinh viên dân t c thiểu số 8.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 8.2.1 Phương pháp quan sát Quan sát để tìm hiểu vấn đề liên quan đến kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số 8.2.2 Phương pháp điều tra bảng hỏi Phiếu hỏi d nh cho sinh viên dân t c thiểu số 8.2.3 Phương pháp vấn sâu Tiến h nh trao đổi với sinh viên dân t c thiểu số, m t số giáo viên giảng dạy, v quản lý l m việc trƣờng để có ý kiến đánh giá ngƣời kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số 8.2.4 Phương pháp chuyên gia Xin ý kiến chuyên gia biện pháp bồi dƣỡng kỹ học tập theo học chế tín cho sinh viên dân t c thiểu số 8.2.5 Phương pháp nghiên cứu chân dung tâm lý số SVDTTS điển hình Nghiên cứu 02 trƣờng hợp điển hình: 01 trƣờng hợp có kỹ học tập tốt, kết học tập tốt; 01 trƣờng hợp có kỹ học tập kém, kết kém, 8.3 Nhóm phương pháp thống kê toán học Sử dụng phần mềm SPSS để xử lý v phân tích số liệu thu đƣợc phục vụ cho đề t i Cấu trúc luận văn Ngo i phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, mục lục v t i liệu tham khảo luận văn gồm có chƣơng: + hƣơng 1: sở lý luận kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số ại học Sƣ phạm – ại học Thái Nguyên + hƣơng 2: Tổ chức v phƣơng pháp nghiên cứu + hƣơng 3: Kết nghiên cứu T À ỆU L ỆU TIẾNG VIỆT Ả Kruchetxki V.A (1981), Những sở Tâm lý học Sư phạm, tập II, NXB iáo dục Hồ Ngọc ại (2010) Giải pháp giáo dục, NXB iáo dục Việt Nam Trần Thị Minh ại học Quốc ia ức (2012), Cố vấn học tập trường đại học, NXB N i Nguyễn Thị Thúy Dung (2009), Kỹ giải tình quản lý học viên lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tiểu học, Luận án Tiến sĩ Tâm lý học, ại học Sƣ phạm N i Phan Dũng (2000), Từ điển Tâm lý học, NXB KHXH, HN Vũ Dũng (2000), Từ điển Tâm lý học, NXBKHXH, HN Trần Thị Thanh (2005), Một số kỹ giao tiếp vận động quần chúng Chủ tịch Hội phụ nữ cấp sở, Luần án Tiến sĩ Tâm lý học, Viện tâm lý học Phạm Minh Hạc, Phạm o ng ia, Lê Khanh, Trần Trọng Thủy (1989), Tâm lý học đại cương (tập 2) Phạm Minh Hạc (1978), Tâm lý học (tập 1, tập 2), NXBHN 10 Lê Nam ải (2009), Kỹ tự học sinh viên đại học đào tạo theo hình thức từ xa, Luận án tiến sĩ Tâm lý học 11 Bùi iển, Nguyễn Văn iáo, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo (2000), Từ điển giáo dục học, NXB Từ điển Bách Khoa, N i 12 Phạm Thị Thu Hoa (2009), Kỹ nghiên cứu khoa học sinh viên khoa học xã hội nhân văn, Luận án Tiến sĩ Tâm lý học 13 Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn iến, Phƣơng Diễm ƣơng (2014) “Thực trạng kỹ năngtự học lớp học sinh viên quy sư phạm trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh” 14 Lê Ngọc Huyền(2010), Kỹ hoạt động nhóm hoạt động nhóm học tập sinh viên trường Đại học Sài Gòn, Luận văn Thạc sĩ Tâm lý học 15 Phan Thanh Long (2004), Các biện pháp rèn luyện kỹ dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm, Luận án Tiến sĩ iáo dục 16 Vũ Thị Nho (2003), Tâm lý học phát triển, NXB 17 o Thị Oanh (2003), Tâm lý học lao động, NXB Q Q N 18 Nguyễn Văn Phƣơng (2009), Kỹ học tập môn lý luận trị học viên cao cấp lý luận trị hệ tập trung Học viện Chính trị khu vực II, Luận án Tiến sĩ Tâm lý học 19 o ng Phê, (chủ biên) (1992) Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm Từ điển ngôn ngữ N i 20 Vũ Trọng Rỹ (1994), Một số vấn đề rèn luyện kỹ học tập cho học iáo dục, sinh, Viện khoa học N i 21 Nguyễn Thị Út Sáu (2013), Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín sinh viên Đại học Thái Nguyên, Học viện khoa học xã h i Việt Nam, Luận án Tiến sĩ 22 Huỳnh Văn Sơn (2013), Giáo trình Tâm lý học sư phạm Đại học, Nh xuất ại học Sƣ phạm Th nh phố Hồ hí Minh 23 Nguyễn Thạc, ại học Sƣ phạm o ng nh (2001), Hoạt động giao tiếp nhân cách, NXB N i 24 Nguyễn Thạc (chủ biên), Phạm Th nh Nghị (1992, 2007), Tâm lý học sư phạm đại học, NXB ại học Sƣ phạm 25 Nguyễn Qúy Thanh (2008), Sự thích ứng với phƣơng thức đ o tạo theo tín trƣờng ại học khoa học xã h i v nhân văn – Q N i, Tạp chí Tâm lý học số (111) tr 47 – 51 26 Nguyễn Thị Thanh (2010), Dạy kĩ học tập hợp tác cho sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu đ o tạo tín chỉ, Tạp chí giáo dục số 241 (23 -25) 27 Trần Quốc Th nh (1992), Kĩ tổ chức trò chơi chi đội trưởng chi đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Luận án Phó tiến sĩ khoa học Sƣ phạm – Tâm lý, N i 28 Lâm Quang Thiệp (2008), Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức đào tạo theo học chế tín Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Học viện Quản lý giáo dục N i 29 Dƣơng Thị Thoan, (2011), Kĩ giảng dạy theo tín giáo sinh thực tập sư phạm, Luận án Tiến sĩ Tâm lý học, Học viện Khoa học xã h i, N i 30 Nguyễn Xuân Thức (2007), Nghiên cứu khó khăn tâm lý hoạt động học tập sinh viên năm thứ trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ềt i cấp B , Mã số B2005 - 75 – 156 31 Trần Trọng Thủy(1978), Tâm lý học lao động, ại học Sƣ phạm N i 32 Nguyễn Thị Tình (2013), Những khó khăn sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội trình học tập theo học chế tín chỉ, ề t i cấp sở, Mã số SPHN - 12 – 174 33 Trexler C.J, 2008, Hệ thống tín trƣờng đại học Hoa Kỳ: Lịch sử phát triển, ịnh nghĩa v chế hoạt đ ng, Tạp chí nghiên cứu Giáo dục, số 11/2008 34 Lƣu Thị Trí, (2011), M t số vấn đề kĩ học tập sinh viên theo hệ thống tín chỉ, Tạp chí Giáo dục số 257 (tr 28 -29) 35 o ng Trọng, Chu Nguyễn M ng Ngọc (2005), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống Kê 36 Q N (2006), Hướng dẫn sử dụng phương pháp dạy học phù hợp với phương thức đào tạo theo tín 37.Lê Xuân Trƣờng (2007), Những khó khăn tâm lý hoạt động học tập sinh viên dân tộc thiểu số năm thứ Trường Cao đẳng Sư phạm Sơn La, Luận văn thạc sĩ Tâm lý học 38 Trần Anh Tuấn (19960, Xây dựng quy trình tập luyện kĩ dạy hình thức thực hành thực tập sư phạm, Luận án Tiến sĩ Tâm lý học, ại học Sƣ phạm N i 39 Tsebuseva V.V (1973), Tâm lý học dạy học lao động, Nxb iáo dục N i 40 Phạm Thị Tuyết (2008), Kỹ giao tiếp cán giao dịch ngân hàng, Luận án Tiến sỹ, Viện tâm lỹ học 41 Nguyễn Quang Uẩn (2010), Tuyển tập nghiên cứu tâm lý – giáo dục, NXB ại học Sƣ phạm N i 42 Nguyễn Quang Uẩn, Trần Quốc Th nh (1992), Vấn đề kỹ kỹ học tập, Trƣờng ại học Sƣ phạm N i I o ng Văn Vân (2009), Phương thức đào tạo theo tín : Lịch sử, 43 chất hàm ý cho phương pháp giảng dạy – dạy học bậc đại học, Bản tin T ại học quốc gia, N i L ỆU TIẾNG ANH 44 Zimmerma, Risemberg, Menges, Robert J (1997) Self-managerment of learning, University of Michigan 45 Butler, D L., & Winne, P H (1995) Feedback and selfregulated learning: A theoretical synthesis Review of Educational Research 46 Ellis, D (1994) Becoming a master student Rapid City, USA 47 Barry.J.Zimmerman, Sebastian Bonner, Robert Kovach (1997) Developing self- regulated learners American Psychological Association Washington D.C USA [...]... tượng nghiên cứu Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân t c thiểu số học Sƣ phạm – ại ại học Thái Nguyên Trong đó bao gồm các kỹ năng th nh phần sau: Kỹ năng đăng ký môn học; Kỹ năng lập kế hoạch học tập; Kỹ năng nghe giảng; Kỹ năng tự học; Kỹ năng l m việc nhóm 5 hách thể nghiên cứu 210 sinh viên dân t c thiểu số thu c trƣờng ại học Sƣ phạm – ại học Thái Nguyên 02 giáo viên, 01cán b quản... kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân t c thiểu số 3.2 iều tra, đánh giá thực trạng kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân t c thiểu số Trƣờng ại học Sƣ phạm – ại học Thái Nguyên v các yếu tố ảnh hƣởng đến sự thích ứng đó 3.3 ƣa ra m t số biện pháp tâm lý giáo dục phạm nhằm giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng v thích ứng tốt với hoạt đ ng học tập theo học chế tín chỉ. .. thực trạng kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ Tìm ra những khó khăn m sinh viên đang gặp phải trong việc hình th nh kỹ năng học tập v tìm ra những biện pháp nhằm trợ giúp sinh viên tốt hơn trong việc nâng cao chất lƣợng hoạt đ ng học tập ở bậc đại học, tác giả đã lựa chọn đề t i Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên 2 Mục đích... trƣờng 6 Phạm vi nghiên cứu Trƣờng ại học Sƣ phạm – ại học Thái Nguyên 7 Giả thuyết nghiên cứu Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân t c thiểu số bao gồm các kỹ năng th nh phần: Kỹ năng lập kế hoạch học tập, kỹ năng đăng ký môn học, kỹ năng nghe giảng, kỹ năng l m việc nhóm v kỹ năng tự học ác kỹ năng n y có tƣơng quan thuận, chặt chẽ với nhau Trong đó kỹ năng lập kế hoạch học tập, đăng... trạng kỹ năng học tập của sinh viên dân t c thiểu số trong đ o tạo theo học chế tín chỉ, các yếu tố tác đ ng đến quá trình hình th nh kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ ở sinh viên dân t c thiểu số Từ đó đề xuất m t số biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng học tập của sinh viên dân t c thiểu số, góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục đ o tạo của Nh trƣờng 3 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Xây dựng cơ sở lý luận về kỹ. .. kỹ năng học tập của sinh viên dân t c thiểu số 8.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 8.2.1 Phương pháp quan sát Quan sát để tìm hiểu các vấn đề liên quan đến kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân t c thiểu số 8.2.2 Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi Phiếu hỏi d nh cho sinh viên dân t c thiểu số 8.2.3 Phương pháp phỏng vấn sâu Tiến h nh trao đổi với các sinh viên dân t c thiểu số, ... năng lập kế hoạch học tập, đăng ký môn học, l m việc nhóm tƣơng quan thuận, chặt với kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân t c thiểu số trƣờng ại học Sƣ phạm - ại học Thái Nguyên Có nhiều yếu tố ảnh hƣởng tới kỹ năng học tập của sinh viên dân t c thiểu số, trong đó những yếu tố chủ quan nhƣ: ng cơ, ngôn ngữ giao tiếp, tính tích cực v hứng thú học tập l có ảnh hƣởng nhiều nhất 8 Phương... c thiểu số, m t số giáo viên đang giảng dạy, v quản lý l m việc tại trƣờng để có ý kiến đánh giá của mọi ngƣời về kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân t c thiểu số 8.2.4 Phương pháp chuyên gia Xin ý kiến của các chuyên gia về các biện pháp bồi dƣỡng kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ cho sinh viên dân t c thiểu số 8.2.5 Phương pháp nghiên cứu chân dung tâm lý một số SVDTTS điển hình... tạo theo học chế tín chỉ ở các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Học viện Quản lý giáo dục N i 29 Dƣơng Thị Thoan, (2011), Kĩ năng giảng dạy theo tín chỉ của giáo sinh thực tập sư phạm, Luận án Tiến sĩ Tâm lý học, Học viện Khoa học xã h i, N i 30 Nguyễn Xuân Thức (2007), Nghiên cứu khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ềt i cấp B , Mã số. .. năng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa học xã hội và nhân văn, Luận án Tiến sĩ Tâm lý học 13 Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Văn iến, Phƣơng Diễm ƣơng (2014) “Thực trạng kỹ năngtự học ngoài lớp học của sinh viên chính quy sư phạm trường Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh” 5 14 Lê Ngọc Huyền(2010), Kỹ năng hoạt động nhóm trong hoạt động nhóm trong học tập của sinh viên trường Đại học Sài Gòn, Luận ... nâng cao chất lƣợng hoạt đ ng học tập bậc đại học, tác giả lựa chọn đề t i Kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân tộc thiểu số Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên Mục đích nghiên cứu Nghiên... thực trạng kỹ học tập sinh viên dân t c thiểu số đ o tạo theo học chế tín chỉ, yếu tố tác đ ng đến trình hình th nh kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số Từ đề xuất m t số biện... dục phạm nhằm giúp sinh viên nhanh chóng thích ứng v thích ứng tốt với hoạt đ ng học tập theo học chế tín ối tượng nghiên cứu Kỹ học tập theo học chế tín sinh viên dân t c thiểu số học Sƣ phạm –
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học sư phạm – đại học thái nguyên , Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học sư phạm – đại học thái nguyên , Kỹ năng học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên dân tộc thiểu số trường đại học sư phạm – đại học thái nguyên , Bảng 3.17: Tác động của các yếu tố khách quan tới kỹ năng học tập của sinh viên dân tộc thiểu số Trường ĐHSP – ĐHTN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay