Kết hợp giữa quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý ( nghiên cứu trường hợp vải thiều lục ngạn, bắc giang)

17 183 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẶNG THỊ NHUNG KẾT HỢP GIỮA QUẢN LÝ VÀ TỰ QUẢN TRONG VIỆC BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (Nghiên cứu trường hợp vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Khoa học quản lý Hà Nội, 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẶNG THỊ NHUNG KẾT HỢP GIỮA QUẢN LÝ VÀ TỰ QUẢN TRONG VIỆC BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (Nghiên cứu trường hợp vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang) Chuyên ngành: Khoa học quản lý (Chương trình đào tạo thí điểm) LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Hải Yến Hà Nội, 2016 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 55 Lý chọn đề tài 55 Lịch sử nghiên cứu 55 Mục tiêu nghiên cứu 60 Phạm vi nghiên cứu 60 Mẫu khảo sát 61 Câu hỏi nghiên cứu 61 Giả thuyết nghiên cứu 61 Phương pháp nghiên cứu 62 Kết cấu luận văn 62 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ VÀ TỰ QUẢN TRONG VIỆC BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SHCN ĐỐI VỚI CDĐL Error! Bookmark not defined 1.1 Khái quát chung Chỉ dẫn địa lý Bảo hộ, Thực thi quyền SHCN CDĐL Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái quát chung CDĐL Error! Bookmark not defined 1.1.2 Khái quát Bảo hộ Thực thi quyền SHCN CDĐL Error! Bookmark not defined 1.2 Khái niệm quản lý tự quản việc Bảo hộ Thực thi quyền SHCN CDĐL Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm quản lý việc Bảo hộ Thực thi quyền SHCN CDĐL Error! Bookmark not defined 1.2.2 Nội dung quản lý CDĐL Error! Bookmark not defined 1.3 Ý nghĩa việc kết hợp quản lý tự quản việc bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL Error! Bookmark not defined * Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TRẠNG VIỆC KẾT HỢP GIỮA QUẢN LÝ VÀ TỰ QUẢN TRONG BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SHCN ĐỐI VỚI CDĐL VẢI THIỀU LỤC NGẠN CỦA TỈNH BẮC GIANG Error! Bookmark not defined 2.1 Giới thiệu tổng quan huyện Lục Ngạn lịch sử hình thành, đặc điểm phát triển vải thiều Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang.Error! Bookmark not defined 2.1.1 Tổng quan huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.Error! Bookmark not defined 2.1.2 Đặc điểm tình hình phát triển Vải Thiều Lục Ngạn Bắc Giang Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng việc kết hợp quản lý tự quản bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thực trạng quản lý bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thực trạng tự quản bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL Vải Thiều Lục Ngạn Bắc Giang Error! Bookmark not defined 2.2.3 Đánh giá kết hợp quản lý tự quản bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL Vải Thiều Lục Ngạn Bắc Giang .Error! Bookmark not defined * Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, TỰ QUẢN, KẾT HỢP GIỮA QUẢN LÝ VÀ TỰ QUẢN TRONG BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SHCN ĐỐI VỚI CDĐL “LỤC NGẠN” CHO SẢN PHẨM VẢI THIỀU TỈNH BẮC GIANG Error! Bookmark not defined 3.1 Công tác quản lý CDĐL số quốc gia học kinh nghiệm cho tỉnh Bắc Giang Error! Bookmark not defined 3.1.2 Công tác quản lý CDĐL nhìn từ kinh nghiệm Cộng hòa Pháp .Error! Bookmark not defined 3.1.2 Công tác quản lý CDĐL Hoa Kỳ Error! Bookmark not defined 3.1.3 Kinh nghiệm quản lý CDĐL Trung QuốcError! Bookmark not defined 3.1.4 Kinh nghiệm cho quản lý tự quản CDĐL vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang Error! Bookmark not defined 3.2 Một số giải pháp tăng cƣờng hiệu công tác quản lý, tự quản, kết hợp quản lý tự quản bảo hộ thực thi quyền SHCN cho vải Thiều Lục Ngạn Bắc Giang Error! Bookmark not defined 3.2.1 Nhóm giải pháp công tác “quản lý” CDĐLError! Bookmark not defined 3.2.2 Nhóm giải pháp cho công tác “ tự quản” CDĐLError! Bookmark not defined 3.2.3 Nhóm giải pháp giúp tăng cường hiệu việc phối hợp quản lý tự quản CDĐL Error! Bookmark not defined 3.2.4 Nhóm giải pháp tăng cường hiệu thực thi quyền SHCN CDĐL vải thiều Lục Ngạn Error! Bookmark not defined * Kết luận chƣơng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT SHCN : SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP CDĐL : CHỈ DẪN ĐỊA LÝ SHTT : SỞ HỮU TRÍ TUỆ PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài - Việc xây dựng, bảo hộ thành công quyền Sở hữu công nghiệp (SHCN) dẫn địa lý (CDĐL) không đơn giản, nên việc quản lý phát triển bền vững CDĐL phức tạp khó khăn; - Quản lý CDĐL khâu quan trọng, liên quan đến thành công hay thất bại sản phẩm Để phát huy ý nghĩa giá trị CDĐL bảo hộ cần triển khai tốt công tác quản lý kết hợp với tự quản Tuy nhiên, thực tế công tác quản lý kết hợp với tự quản nhiều bất cập chưa thực phát huy sức mạnh CDĐL dẫn tới hiệu nhiều hạn chế - Bắc giang tỉnh với kinh tế nông nghiệp chủ đạo, thiên nhiên ban tặng nên có vùng chuyên canh Vải Thiều lớn nước Tới năm 2008 Vải Thiều Lục Ngạn thức xứng danh Tuy nhiên, sau gần năm việc khai thác phát triển bền vững CDĐL “Lục Ngạn” cho sản phẩm Vải Thiều chưa thực phát huy hiệu Với mong muốn kết hợp tốt việc quản lý tự quản nâng cao chất lượng, mang lại giá trị kinh tế cao quảng bá hình ảnh nông sản mạnh vùng giúp bà nông dân thoát nghèo thúc tác giả lựa chọn đề tài: “Kết hợp quản lý tự quản việc bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL (Nghiên cứu trường hợp Vải Thiều Lục Ngạn Bắc Giang)” làm luận văn Thạc sĩ Lịch sử nghiên cứu - CDĐL vấn đề mẻ Tuy nhiên, Việt Nam tham gia tổ chức số hội thảo quốc gia, quốc tế bàn quản lý CDĐL với chủ đề sau: “Bảo hộ CDĐL ASEAN thị trường xuất thị trường tiềm năng” Hội thảo nằm chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho nước ASEAN lĩnh vực SHTT (Dự án ECAP III) phối hợp với 55 ASEAN Việt Nam tổ chức vào ngày 20/5/2013 Hà Nội; “ Quản lý CDĐL” Cục SHTT phối hợp với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm Lâm nghiệp Pháp, Sở Khoa học Công nghệ Bình Thuận tổ chức vào ngày 04/12/2013 Thành Phố Phan Thiết Bên cạnh có nhiều công trình nghiên cứu, báo khoa học liên quan tới Bảo hộ quyền SHCN CDĐL điển hình như: - Luận văn Tiến sĩ Nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hà (2010) “Bảo hộ quyền SHTT góc độ thương mại CDĐL Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” Trường Đại học Ngoại Thương Trong nghiên cứu tác giả hệ thống hóa, phân tích hoàn thiện thêm sở lý luận bảo hộ quyền SHCN CDĐL góc độ thương mại Đặc biệt tác giả nghiên cứu kinh nghiệm số quốc gia, từ rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Bên cạnh luận án đề xuất bốn nhóm giải pháp góp phần phát triển hoạt động bảo hộ quyền SHCN CDĐL Việt Nam: giải pháp hoàn thiện môi trường pháp lý, giải pháp ngành địa phương, giải pháp tổ chức tập thể, giải pháp sở sản xuất kinh doanh - Luận văn Thạc sĩ Ninh Thị Thanh Thúy (2009), “Bảo hộ quyền SHCN CDĐL theo pháp luật Việt Nam”, công trình tác giả nghiên cứu cách tổng thể quy định pháp luật hành Việt Nam bảo hộ CDĐL, vấn đề chung Đánh giá thực trạng tác giả đưa yêu cầu, kiến nghị Tác giả cho rằng: cần có sách tổng thể quốc gia CDĐL, quan có thẩm quyền cần ban hành văn luật quy định chi tiết số vấn đề liên quan đến CDĐL quản lý CDĐL, quy chế quản lý sử dụng CDĐL, chế kiểm soát sản phẩm mang CDĐL, sử dụng CDĐL - Công trình nghiên cứu tác giả Trần Thanh Lâm (2010), “Bảo hộ quyền SHTT bối cảnh hội nhập xây dựng kinh tế tri thức”, Viện 56 Tài Nguyên nước Môi trường Đông Nam Á, tác giả nhận định rằng: Việt Nam có nhiều nỗ lực việc Xây dựng văn Pháp Luật SHTT vấn đề thực thi điểm yếu cần khắc phục Vì thực tế tình trạng vi phạm luật SHTT xâm phạm quyền SHTT biểu mặt: có tính phức tạp dấu hiệu phổ biến, mức độ nghiêm trọng tình trạng xâm phạm gia tăng Một số nguyên nhân tác giả đề cập tới: Cơ chế đảm bảo thực thi chưa phát huy mức; tổ chức đảm bảo thực thi chưa phù hợp tòa án quan thực thi SHTT có cán đào tạo vấn đề này; hiểu biết xã hội hạn chế mặt trái trình hội nhập Tác giả đưa giải pháp cần phải tiến hành đồng giải pháp - Tác giả Lê Thị Thu Hà (2011), “Quản lý CDĐL Việt Nam nhìn từ góc độ kinh nghiêm Pháp”, Bảo hộ thương hiệu Ở nghiên cứu tác giả tập chung tìm hiều kinh nghiệm Pháp công tác quản lý CDĐL rút học kinh nghiệm cho Việt Nam Ở Pháp việc quản lý CDĐL bao gồm: tự quản lý; quản lý nội bô; quản lý ngoại vi Tác giả cho rằng: thực tiễn quản lý CDĐL Việt Nam thời gian qua cho thấy hoạt động CDĐL dựa mô hình Pháp Châu Âu tình thực nội dung Việt Nam nhiều bất cập.Bởi vậỵ tác giả cho việc nghiên cứu học tập kinh nghiệm mô hình quản lý CDĐL Pháp cần thiết - Bên cạnh đó, TS Lê Thu Hà lại có hướng tiếp cận nghiên cứu bảo hộ CDĐL hình thức nhãn hiệu chứng nhận Hoa Kỳ Từ đó, tác giả đúc kết số kinh nghiệm học cho Việt Nam TS Lê Thu Hà (2010), “Bảo hộ CDĐL hình thức nhãn hiệu chứng nhận Hoa Kỳ”, Học viện Tư pháp, Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử 57 Trong nghiên cứu tác giả tập chung nghiên cứu kinh nghiệm bảo hộ CDĐL theo hệ thống bảo hộ nhãn hiệu, đặc biệt nhãn hiệu chứng nhận Hoa Kỳ Tác giả sâu nghiên cứu số nguyên tắc bảo hộ CDĐL hình thức bảo hộ nhãn hiệu Hoa Kỳ như: Khẳng định quyền tư hữu CDĐL giám sát tập thể cộng đồng; Xây dựng quan điểm kiểm soát chất lượng hai góc độ từ sản phẩm từ doanh nghiệp; Chính sách quản lý phù hơp sản phẩm mang CDĐL Và cuối tác giả đưa nhận định: “Luật SHTT Việt Nam sửa đổi mang tính chất tảng chưa có hướng dẫn triển khai thực tiễn” - Công trình nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn nhóm tác giả: Trương Thị Minh, Bùi Minh Thắng, Uông Thị Nga Trịnh Văn Tuấn (2008), “Mô hình hệ thống quản lý nội CDĐL Vải Thiều Thanh Hà”, Tạp chí Khoa học Công nghiệp Việt Nam Với nội dung nhấn mạnh vai trò quản lý nội bộ, nhóm tác giả thu kết nghiên cứu ý nghĩa vận hành thử mô sau: Xây dựng hệ thống tiêu chất lượng Vải thiều Thanh Hà; Xây dựng hệ thống tổ chức quản lý CDĐL Vải thiều Thanh Hà; Đưa yêu cầu việc xây dựng với hệ thống tổ chức giám sát nội bộ; Xây dựng quy chế chất lượng Vải thiều mang CDĐL; Mô hình hệ thống chất lượng (cách thức vận hành mô hình quản lý chất lượng); Tính toán đưa điều kiện để đảm bảo tính bền vững mô hình Từ đó, nhóm tác giả rút học kinh nghiệm từ mô hình: Lựa chọn kênh phân phối để tổ chức triển khai kênh phân phối có sử dụng nhãn mác; lựa chọn người thực công tác quản lý chất lượng - Bộ Khoa học Công nghệ- Cục SHTT (2007), “Xây dựng hệ thống quản lý dùng cho nông sản” Tác phẩm khái quát vấn đề chung quản lý CDĐL mô hình chung hệ thống quản lý CDĐL với nội dung chi tiết quản lý CDĐL Cuốn sách xây dựng sở nghiên cứu kinh 58 nghiệm nước thực tế hỗ trợ triển khai hoạt động quản lý CDĐL Việt Nam - Đáng ý cả: Cục SHTT (2010) “Quản lý CDĐL Việt Nam: Khó khăn giải pháp”, Hội thảo quản lý CDĐL Việt Nam Hà Nội Qua tác giả hệ thống hóa văn pháp luật liên quan CDĐL; Thực tiễn quản lý CDĐL “Quản lý CDĐL công việc nên công tác triển khai có gặp khó khăn định” Tác giả cho rằng: Để phát triển CDĐL Việt Nam cần hoàn thiện pháp luật quản lý CDĐL Việt Nam, việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người tiêu dùng nhà sản xuất kinh doanh, nâng cao lực quản lý tổ chức tập thể cần quan tâm tháo gỡ khó khăn thực tiễn quản lý CDĐL - Ngoài số tác phẩm với nội dung phong phú có ý nghĩa tham khảo sâu sắc như: Daniele Giovannucci (2009), “Hướng dẫn CDĐLKết nối sản phẩm xuất xứ sản phẩm”, Trung tâm thương mại quốc tế 2009 Với nội dung phong phú, hữu ích sách nghiên cứu việc xử lý CDĐL; Lưu trường hợp điển hình rút học từ nghiên cứu thực tiễn lĩnh vực Từ khám phá tiềm cho quốc gia có mong muốn sử dụng phác thảo nhân tố tạo nên thành công cho chiến lược phát triển CDĐL; Đặc biệt tác giả hệ thống hóa sách phương thức tiếp cận khác giới Đồng thời kiểm định chế khác có quốc gia nhằm bảo hộ khuyến khích sản phẩm, dịch vụ CDĐL Nhận xét chung: Điểm chung tác giả đề cập tập chung nghiên cứu hệ thống văn pháp luật liên quan đến SHTT, đặc biệt vấn đề bảo hộ quyền SHCN CDĐL Việt Nam Từ đó, đánh giá thực trạng, nguyên 59 nhân đưa giải pháp, khuyến nghị để hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam để phát triển CDĐL Có nhiều đề xuất giải pháp đóng góp, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc góp phần tăng cường hiệu bảo hộ thực thi quyền SHCN cho CDĐL Việt Nam Một số tác phẩm đề cập nghiên cứu vấn đề quản lý CDĐL đưa hệ thống giải pháp có ý nghĩa đóng góp mặt lý luận Tuy nhiên, tất chung chung ý nghĩa áp dụng, đóng góp thực tiễn mờ nhạt Bởi thực tế: Sau CDĐL bảo hộ cần phải xây dựng vận hành hệ thống quản lý CDĐL để phát huy giá trị đảm bảo quyền sử dụng hợp pháp tổ chức cá nhân có đủ điều kiện sử dụng CDĐL điểm mấu chốt quản lý CDĐL chế đảm bảo khả truy xuất nguồn gốc địa lý sản phẩm đảm bảo tính đặc thù sản phẩm thông qua quy trình kiểm soát chặt chẽ chất lượng Nhưng nhìn chung chưa có tác giả tiếp cận vấn đề góc độ kết hợp quản lý tự quản việc bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL; Chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện có hệ thống vấn đề Trong đề tài này, tác giả kế thừa kết nghiên cứu nói tập chung nghiên cứu, làm rõ việc kết hợp quản lý tự quản việc bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL trường hợp cụ thể CDĐL Vải Thiều Lục Ngạn Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá việc kết hợp quản lý tự quản việc bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL Đưa giải pháp quản lý tự quản nâng cao hiệu kết hợp quản lý, tự quản CDĐL “Lục Ngạn” cho sản phẩm Vải Thiều tỉnh Bắc Giang Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Tập chung nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng việc kết hợp quản lý tự quản việc bảo hộ quyền SHCN CDĐL 60 - Phạm vi thời gian: từ năm 2008 tới 2015 - Phạm vi không gian: huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang Mẫu khảo sát - Các xã: xã Kim Sơn, xã Thanh Hải, xã Giáp Sơn, xã Hồng Giang; - Một số chuyên gia lĩnh vực SHTT Câu hỏi nghiên cứu - Vì việc kết hợp quản lý tự quản việc bảo hộ quyền SHCN CDĐL Bắc Giang nhiều bất cập? - Có vướng mắc lý luận thực tiễn làm cho vấn đề quản lý tự quản việc bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL chưa đạt hiệu quả? Giải pháp khắc phục nào? Giả thuyết nghiên cứu - Việc vận hành hệ thống quản lý CDĐL thực tế vấn đề phức tạp, đòi hỏi nỗ lực đầu tư công sức, thời gian chi phí tham gia phối hợp nhiều quan, tổ chức, doanh nghiệp sở sản xuất cá nhân liên quan Tuy nhiên, thực tế lực cán quản lý CDĐL yếu kém; nhận thức nông dân, sở sản xuất nhiều hạn chế, thói quen người tiêu dùng chưa phân biệt mặn mà với sản phẩm mang CDĐL; - Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định pháp luật hoạt động tổ chức quản lý CDĐL Những quy định chủ thể nội dung quản lý CDĐL Việt Nam chưa cụ thể; CDĐL lại quản lý theo hướng khác - Cần hoàn thiện pháp luật quản lý CDĐL; mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức SHTT Quy trình sản xuất canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP để nâng cao nhận thức doanh nghiệp, nông dân 61 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phân tích tài liệu: Phân tích nguồn tư liệu, số liệu sẵn có thực trạng quản lý tự quàn CDĐL Bắc Giang; - Phỏng vấn sâu: Phỏng vấn sâu 03 lãnh đạo: 01 lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Giang; 01 lãnh đạo huyện Lục Ngạn; 01 Chủ tịch Hiệp hội sản xuất Tiêu thụ Vải thiều Lục Ngạn Bắc Giang - Phương pháp quan sát, tổng kết thực tiễn - Phương pháp nghiên cứu so sánh hệ thống văn bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL Kết cấu luận văn Ngoài phần Danh mục từ viết tắt; Danh mục tài liệu tham khảo; Danh mục bảng biểu; Phần mở đầu Phần kết luận Luận văn gồm có 03 chương: Chương Cơ sở lý luận quản lý tự quản việc bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL; Chương Thực trạng việc kết hợp quản lý tự quản bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL vải Thiều Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang ; Chương Một số giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lý, tự quản, kết hợp quản lý tự quản bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL “Lục Ngạn” cho sản phẩm vải Thiều tỉnh Bắc Giang 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Khoa học Công nghệ- Cục SHTT (2007), Xây dựng hệ thống quản lý CDĐL cho nông sản; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật SHTT; Cục SHTT (2011), Quản lý CDĐL Việt Nam: Khó khăn giải pháp, Hội thảo “quản Lý CDĐL Việt Nam”, Hà Nội tháng 9/2011 Lê Thị Thu Hà (2010), Bảo hộ quyền SHTT góc độ thương mại CDĐL Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế; trường Đại học Ngoại Thương tháng 12/2010; TS Lê Thị Thu Hà, Quản lý CDĐL Việt Nam nhìn từ góc độ kinh nghiệm Pháp; Đào Đức Huấn (2008), Quản lý CDĐL kinh nghiệm quốc tế học cho Việt Nam, Hội thảo Xây dựng quản lý CDĐL, Buôn Ma Thuột tháng 5/2008; Hiệp hội Sản xuất Tiêu thụ Vải thiều Lục Ngạn (2013), Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất Tiêu thụ Vải Thiều năm 2013, Phương hướng nhiệm vụ năm 2014; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2015), Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất tiêu thụ vải thiều năm 2015; phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Trần Thanh Lâm (2010), Bảo hộ quyền SHTT bối cảnh hội nhập xây dựng kinh tế tri thức, Viện Tài nguyên Môi trường Đông Nam Á ngày 21 tháng năm 2010 63 10 Trương Thị Minh, Bùi Minh Thắng, Uông Thị Nga, Trịnh Văn Tuấn (2008), Mô hình hệ thống quản lý nội CDĐL Vải Thiều Thanh Hà, Tạp chí Khoa học Công nghiệp nông thôn Việt Nam số 2/2008; 11 Phan Minh Nhựt (2010), Sổ tay thực thi quyền SHTT, Hiệp hội chống hàng giả Bảo vệ quyền SHTT doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việt Nam (VACIP); 12 Trung tâm thương mại quốc tế (2009), Hướng dẫn CDĐL kết nối sản phẩm xuất xứ sản phẩm; 13 Ninh Thị Thanh Thúy (2009), Bảo hộ quyền SHCN CDĐL theo pháp luật Việt Nam; 14 ThS Nguyễn Văn Xuất (2010), Báo cáo dự án Quản lý phát triển CDĐL “Lục Ngạn” cho sản phẩm vải thiều tỉnh Bắc Giang; 15 ThS, Nguyễn Văn Xuất (2011), Báo cáo tóm tắt (Hội thảo quốc tế) thuận lợi khó khăn việc quản lý phát triển CDĐL tỉnh Bắc Giang; 16 Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang (2013), Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất tiêu thụ Vải thiều năm 2013; 17 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2010), Quyết định số 46/2010/ QĐUBND Về việc ban hành Quy định quản lý CDĐL thuộc tỉnh Bắc Giang; 18 http://vaithieulucngan.net.vn/ 19 http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20150628/bat-nhao-thu-mua-vai-thieu-lucngan/768180.html 20 http://thanhtra.most.gov.vn/vi/cac-bai-nghien-cuu-shtt/th-c-thi-quy-n-sh-u-cong-nghi-p-vi-t-nam-phap-lu-t-va-th-c-ti-n 21 https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-luat-so-huu-tri-tue/bao-ho-chi-dandia-ly-duoi-hinh-thuc-nhan-hieu-chung-nhan-cua-hoa-ky.aspx 64 22 http://www.vietrade.gov.vn/tin-tuc/20-tin-tuc/4370-vi-thiu-lc-ngn-nienv-thanh-cong-nh-y-mnh-xuc-tin-thng-mi.html 65 [...]... đầu và Phần kết luận Luận văn gồm có 03 chương: Chương 1 Cơ sở lý luận của quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền SHCN đối với CDĐL; Chương 2 Thực trạng việc kết hợp giữa quản lý và tự quản trong bảo hộ và thực thi quyền SHCN đối với CDĐL vải Thi u Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang ; Chương 3 Một số giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý, tự quản, kết hợp giữa quản lý và tự quản trong bảo. .. độ kết hợp giữa quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền SHCN đối với CDĐL; Chưa có công trình nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện và có hệ thống về vấn đề này Trong đề tài này, tác giả kế thừa những kết quả nghiên cứu nói trên và tập chung nghiên cứu, làm rõ việc kết hợp giữa quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền SHCN đối với CDĐL và trường hợp cụ thể CDĐL Vải Thi u Lục. .. Ngạn Bắc Giang 3 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá việc kết hợp giữa quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền SHCN đối với CDĐL Đưa ra những giải pháp quản lý và tự quản nâng cao hiệu quả kết hợp quản lý, tự quản CDĐL Lục Ngạn” cho sản phẩm Vải Thi u tỉnh Bắc Giang 4 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi về nội dung: Tập chung nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng việc kết hợp giữa quản lý và tự quản. .. về lý luận và thực tiễn làm cho vấn đề quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền SHCN đối với CDĐL chưa đạt hiệu quả? Giải pháp khắc phục như thế nào? 7 Giả thuyết nghiên cứu - Việc vận hành hệ thống quản lý CDĐL trên thực tế là vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực đầu tư công sức, thời gian chi phí và sự tham gia phối hợp của nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng như cơ sở sản xuất và. .. lý và tự quản trong việc bảo hộ quyền SHCN đối với CDĐL 60 - Phạm vi về thời gian: từ năm 2008 tới 2015 - Phạm vi về không gian: huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang 5 Mẫu khảo sát - Các xã: xã Kim Sơn, xã Thanh Hải, xã Giáp Sơn, xã Hồng Giang; - Một số chuyên gia về lĩnh vực SHTT 6 Câu hỏi nghiên cứu - Vì sao việc kết hợp giữa quản lý và tự quản trong việc bảo hộ quyền SHCN đối với CDĐL ở Bắc Giang còn nhiều... Giang; - Phỏng vấn sâu: Phỏng vấn sâu 03 lãnh đạo: 01 lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang; 01 lãnh đạo huyện Lục Ngạn; 01 Chủ tịch Hiệp hội sản xuất và Tiêu thụ Vải thi u Lục Ngạn Bắc Giang - Phương pháp quan sát, tổng kết thực tiễn - Phương pháp nghiên cứu và so sánh hệ thống văn bản về bảo hộ và thực thi quyền SHCN đối với CDĐL 9 Kết cấu luận văn Ngoài phần Danh mục các từ viết tắt; Danh... tỉnh Bắc Giang; 15 ThS, Nguyễn Văn Xuất (2 011), Báo cáo tóm tắt (Hội thảo quốc tế) những thuận lợi và khó khăn trong việc quản lý và phát triển CDĐL tại tỉnh Bắc Giang; 16 Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang (2 013), Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất và tiêu thụ Vải thi u năm 2013; 17 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2 010), Quyết định số 46/2010/ QĐUBND Về việc ban hành Quy định quản lý CDĐL thuộc tỉnh Bắc. .. SHTT, Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ quyền SHTT của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (VACIP); 12 Trung tâm thương mại quốc tế (2 009), Hướng dẫn CDĐL kết nối sản phẩm và xuất xứ sản phẩm; 13 Ninh Thị Thanh Thúy (2 009), Bảo hộ quyền SHCN đối với CDĐL theo pháp luật Việt Nam; 14 ThS Nguyễn Văn Xuất (2 010), Báo cáo dự án Quản lý và phát triển CDĐL Lục Ngạn” cho sản phẩm vải thi u của... Quản lý CDĐL kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, Hội thảo Xây dựng và quản lý CDĐL, Buôn Ma Thuột tháng 5/2008; 7 Hiệp hội Sản xuất và Tiêu thụ Vải thi u Lục Ngạn (2 013), Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất và Tiêu thụ Vải Thi u năm 2013, Phương hướng nhiệm vụ năm 2014; 8 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2 015), Báo cáo tổng kết tình hình sản xuất và tiêu thụ vải thi u năm 2015; phương hướng nhiệm... lý và tự quản trong bảo hộ và thực thi quyền SHCN đối với CDĐL Lục Ngạn” cho sản phẩm vải Thi u tỉnh Bắc Giang 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 Bộ Khoa học và Công nghệ- Cục SHTT (2 007), Xây dựng hệ thống quản lý CDĐL cho nông sản; 2 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2 006), Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐẶNG THỊ NHUNG KẾT HỢP GIỮA QUẢN LÝ VÀ TỰ QUẢN TRONG VIỆC BẢO HỘ VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI CHỈ DẪN ĐỊA LÝ (Nghiên cứu trường hợp. .. nghiên cứu, làm rõ việc kết hợp quản lý tự quản việc bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL trường hợp cụ thể CDĐL Vải Thi u Lục Ngạn Bắc Giang Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá việc kết hợp quản lý tự quản. .. chương: Chương Cơ sở lý luận quản lý tự quản việc bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL; Chương Thực trạng việc kết hợp quản lý tự quản bảo hộ thực thi quyền SHCN CDĐL vải Thi u Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Kết hợp giữa quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý ( nghiên cứu trường hợp vải thiều lục ngạn, bắc giang) , Kết hợp giữa quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý ( nghiên cứu trường hợp vải thiều lục ngạn, bắc giang) , Kết hợp giữa quản lý và tự quản trong việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý ( nghiên cứu trường hợp vải thiều lục ngạn, bắc giang) , Lịch sử nghiên cứu, Kết cấu luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay