Giải quyết xung đột pháp luật về đấu thầu tại việt nam trong quá trình thực hiện các hiệp định vay quốc tế

15 152 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:57

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜ NG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRỊNH THỊ THU HÒA GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU TẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH VAY QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUAN HỆ QUỐC TẾ Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜ NG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRỊNH THỊ THU HÒA GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU TẠI VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH VAY QUỐC TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành:Quan hệ quốc tế Mã số: 60310 206 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Hoàng Phƣớc Hiệp Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung đề cập Luận văn sản phẩm tác giả Các thông tin số liệu nêu Luận văn trung thực tổng hợp từ nguồn thông tin thống, có độ tin cậy cao Đồng thời, kết nghiên cứu Luận văn chưa công bố công trình nghiên cứu khác MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài .2 Tình hình nghiên cứu .3 Phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ - Phƣơng pháp nghiên cứu 5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU THẦU VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH VAY QUỐ C TẾ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 1.1 Tổng quan lý luận đấu thầu Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm hình thức đấu thầu Error! Bookmark not defined 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển lý luận đấu thầuError! Bookmark not defined 1.1.3 Nguyên tắc đấu thầu Error! Bookmark not defined 1.1.4 Khung pháp lý đấu thầu quốc tế Việt NamError! Bookmark not defined 1.2 Tổng quan lý luận giải xung đột pháp luật đấu thầu Việt Nam trình thực hiệp định vay quốc tế Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm xung đột pháp luật đấu thầu Error! Bookmark not defined 1.2.2 Khái niệm Hiệp định vay việc thực Hiệp định vay Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.2.3 Phương pháp giải xung đột pháp luật đấu thầuError! Bookmark not defined 1.2.4 Nguyên tắc Pacta Sunt Servanda vấn đề giải xung đột pháp luật đấu thầu Việt Nam trình thực hiệp định vay quốc tế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC HIỆP ĐỊNH VAY QUỐC TẾ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 2.1 Thực tiễn quy định pháp luật đấu thầu trình thực Hiệp định vay quốc tế mà Việt Nam thành viên Error! Bookmark not defined 2.1.1 Quy định đấu thầu Hiệp định vay liên quan đến mua sắm theo Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP)Error! Bookmark not defined 2.1.2 Quy định đấu thầu Hiệp định thương mại tự Việt Nam khối Mậu dịch tự Châu Âu (EFTA) Error! Bookmark not defined 2.1.3 Quy định đấu thầu Hiệp định thương mại tự Việt Nam Liên minh châu Âu EU (EVFTA) Error! Bookmark not defined 2.2 Thực tiễn việc thực Hiệp định vay quốc tế liên quan đến vấn đề đấu thầu Việt Nam Error! Bookmark not defined 2.3 Thực tiễn giải xung đột pháp luật đấu thầu Việt Nam trình thực Hiệp định vay quốc tế Error! Bookmark not defined 2.3.1 Giải xung đột đấu thầu trình thực Hiệp định vay có liên quan đến cam kết quốc tế Hiệp định quốc tếError! Bookmark not defined 2.3.2.Giải xung đột pháp luật đấuk thầu trình thực Hiệp định vay từ nguồn vốn tổ chức cho vay quốc tế Error! Bookmark not defi ned 2.4 Hài hòa quy định pháp luật đấu thầu Việt Nam với quy định pháp luật đấu thầu Hiệp định vay quốc tế mà Việt Nam thành viên Error! Bookmark not defined CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VAY QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 3.1.Thuận lợi khó khăn việc giải xung đột pháp luật đấu thầu trình thực Hiệp định vay mà Việt Nam thành viên Error! Bookmark not defined 3.1.1 Những thuận lợi Error! Bookmark not defined 3.1.2 Những khó khăn hạn chế Error! Bookmark not defined 3.2 Các giải pháp giải xung đột pháp luật đấu thầu trình thực hiệp định vay Việt Nam Error! Bookmark not defined 3.2.1 Giải pháp chung Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nhóm giải pháp cụ thể thể chế Error! Bookmark not defined 3.2.3 Nhóm giải pháp cụ thể mô hình tổ chức quản lýError! Bookmark not defined 3.2.4 Nhóm giải pháp cụ thể thi hành Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TÀI LIỆU THAM KHẢO .7 DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 Ký hiệu viết tắt ADB (Asian Development Bank) APEC (Asia-Pacific Economic Co operation) FDI (Foreign Direct Investment) FII (Foreign Indirect Investment) EFTA (EU Free Trade Agreement) FTA (Free Trade Agreement) G8 Diễn giải Ngân hàng Phát triển Châu Á Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Đầu tư trực tiếp nước Đầu tư gián tiếp nước Khối mậu dịch tự Châu Âu Hiệp định thương mại tự quốc gia công nghiệp hàng đầu giới, gồm: Pháp, Đức, Italy, Nhật, Anh, Mỹ, Canada Nga G4 cường quốc thương mại giới, gồm: Hoa Kỳ, Châu Âu, Brazil Ấn Độ ICB (International Competition Hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế Bidding) IMF (International Monetary Quỹ tiền tệ giới Fund) JBIC (Japan Bank of International Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản Cooperation) WB (World Bank) Ngân hàng giới WTO (World Trade Organization) Tổ chức Thương mại giới LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần đây, hoạt động đấu thầu áp dụng rộng rãi Việt Nam đóng góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế quốc dân Cùng với hoạt động đấu thầu nước, hoạt động đấu thầu quốc tế đòi hỏi hoàn thiện nhằm phát huy tối đa vai trò việc tiếp cận sử dụng nguồn vốn vay quốc tế phục vụ phát triển hội nhập kinh tế quốc tế đất nước Đây vấn đề trọng điểm đặt chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nước ta thời gian qua Trước đây, chế tập trung bao cấp, vấn đề đấu thầu chưa coi vấn đề độc lập cần quy định dạng Luật Điều phần phủ nhận giá trị tầm quan trọng đấu thầu Luật thực tế Tuy nhiên, kinh tế thị trường đời, thực tế phát triển kinh tế - xã hội làm Luật đấu thầu nhìn nhận, đánh giá lại Luật đấu thầu coi yếu tố quan trọng góp phần thiết thực vào việc sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư vào phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước không ngừng thay đổi toàn diện chế quản lý đấu thầu để thích ứng linh hoạt với điều kiện kinh tế vận hành theo thị trường bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế Đấu thầu phạm trù kinh tế tồn cách khách quan kinh tế thị trường, đòi hỏi Nhà nước phải nắm bắt vận dụng có hiệu trình quản lý điều hành kinh tế quốc dân Trong chế kinh tế thị trường, hoạt động đấu thầu mắt xích quan trọng toàn trình mua sắm Chính phủ nói chung việc thực dự án đầu tư quốc tế nói riêng Vì vậy, việc giải xung đột pháp luật đấu thầu trình thực Hiệp định vay quốc tế vấn đề cộm hoạt động đấu thầu Việt Nam nhằm thúc đẩy phát, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh hội nhập phát triển kinh tế đất nước Xuất phát từ ý nghĩa giá trị to lớn mà vấn đề giải xung đột pháp luật đấu thầu quốc tế trở thành vấn đề quan trọng, gương phản chiếu nước Việt Nam việc bảo đảm vay vốn sử dụng vốn vay từ tổ chức cho vay quốc tế cách hiệu thiết thực Tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh thực tế, việc giải xung đột pháp luật đấu thầu Việt Nam trình thực vay vốn quốc tế chưa thực cách thống nhiều bất cập, chồng chéo c ần giải đáp Vì vậy, chọn vấn đề giải xung đột pháp luật đấu thầu trình thực Hiệp định vay quốc tế làm đề tài luận văn thạc sĩ với mong muốn đóng góp ý kiến trình tìm kiếm giải pháp để giải xung đột Tình hình nghiên cứu Đến có số công trình nghiên cứu tài liệu khác vấn đề chưa có công trình xử lý đầy đủ vấn đề Giải xung đột pháp luật đấu thầu Việt Nam trình thực hiệp định vay quốc tế Liên quan đến vấn đề đấu thầu, có số đề tài, công trình nghiên cứu sau: Tác giả Hoàng Lê Mai Phương lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đấu thầu tư vấn dự án ODA thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo” (năm 2012) làm đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sỹ kinh tế Với cách tiếp cận vấn đề đấu thầu dự án ODA khái niệm, vai trò nguyên tắc đấu thầu tư vấn dự án ODA, loại gói thầu tư vấn, quy trình đấu thầu tư vấn, nhân tố ảnh hưởng… tìm hiểu thực trạng để đánh giá công tác đấu thầu tư vấn dự án ODA thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo, từ đưa giải pháp nhằm giúp cho việc thực gói thầu dịch vụ tư vấn hoàn thiện hơn, chịu ảnh hưởng điều kiện khách quan chủ quan, từ nâng cao hiệu trình lựa chọn nhà thầu Tác giả Nguyễn Đình Linh với công trình “Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu UBND huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội” (năm 2011) đưa sở lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu quan quản lý nhà nước cụ thể Từ có nhận định đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước đấu thầu UBND huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội Tác giả Nguyễn Văn Ngọc lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đấu thầu Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải giai đoạn 2006-2020” làm đề tài cho luận văn Thạc sỹ năm 2012 Tác giả hệ thống hóa lý luận công tác đấu thầu tư vấn: nội dung, quy trình, thủ tục đấu thầu theo quy định nhà nước, tiêu chí đánh giá phân tích nhân tố ảnh hưởng đến công tác đấu thầu tư vấn, đồng thời phân tích thực trạng công tác đấu thầu thực Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4, qua đánh giá để đưa giải pháp nhằm nâng cao khả trúng thầu công ty Tác giả Nguyễn Tuấn Anh với công trình “Công tác đấu thầu quốc tế gói thầu tư vấn sử dụng vốn ODA ngành xây dựng đường Tổng cục đường Việt Nam” (năm 2011) đề cập đến vấn đề lý luận thực tiễn công tác đấu thầu gói thầu tư vấn sử dụng vốn ODA cụ thể ngành xây dựng Có thể thấy rằng, giống luận văn tác giả Hoàng Lê Mai Phương, c ả 02 đề tài đề tập trung phân tích công tác đ ấu thầu gói thầu tư vấn sử dụng vốn ODA với nhà tài trợ Worldbank Tác giả Nguyễn Thị Thúy Huyền với đề tài “Thực trạng đấu thầu quốc tế Việt Nam, ảnh hưởng văn pháp quy đến hoạt động đấu thầu quốc tế giai đoạn hội nhập” (năm 2006) nêu rõ ảnh hưởng văn pháp quy đấu thầu công tác đấu thầu Việt Nam nhằm nêu rõ kết đạt được, bất cập, hạn chế công tác Trên sở nhận định điểm chung điểm riêng, điểm tiến hạn chế văn pháp quy đấu thầu Việt Nam Đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường ảnh hưởng văn pháp quy nói trên, đồng thời góp phần lành mạnh hóa môi trường đầu tư, chuôngs thất thoát vốn nhà nước Tác giả Hoàng Thu Nga với đề tài “Công tác đấu thầu xây lắp Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện: Thực trạng giải pháp” (năm 2008) Tại đề tài này, tác giả sâu vào phân tích hình thức đấu thầu quy trình t ại Công ty cổ phần xây lắp Bưu điện để từ đề xuất giải pháp kiến nghị phù hợp Cục Quản lý Đấu thầu với đề tài nghiên cứu khoa học “Hoàn thiện quy trình kiểm tra công tác đấu thầu” (2013) Đây đề tài Cục Quản lý Đấu thầu thực sở khảo sát, nghiên cứu thực tế việc triển khai quy trình kiểm tra công tác đấu thầu số Bộ, ngành, địa phương để tiếp thu ý kiến bên có liên quan, tổ chức hội nghị lấy ý kiến, tổng hợp thông tin để từ đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tra nói chung để tạo Qua công trình nghiên cứu thấy đề tài nghiên cứu tập trung chủ yếu thực trạng số giải pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức đấu thầu gói thầu đơn vị thực Một số đề tài khác nghiên cứu việc tăng cường khả cạnh tranh, khả trúng thầu đơn vị tham gia đấu thầu với vai trò nhà thầu hay đưa thực trạng giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu đơn vị Tuy nhiên, chưa có ho ặc có đề tài nghiên cứu sâu giải xung đột pháp luật đấu thầu Việt Nam trình thực hiệp định vay quốc tế Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung liên quan tới lý luận thực tiễn vấn đề giải xung đột pháp luật đấu thầu Việt Nam trình thực Hiệp định vay quốc tế Trên sở phân tích thực trạng hoạt động đấu thầu quốc tế Việt Nam đánh giá, so sánh quy định vấn đề pháp luật Việt Nam quy định số quốc gia, tổ chức quốc tế, tác giả đưa đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống đấu thầu quốc tế Việt Nam qua khắc phục xung đột pháp luật trình thực hiệp định vay quốc tế Nhiệm vụ - phƣơng pháp nghiên cứu a) Nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng quy định giải xung đột pháp luật đấu thầu Việt Nam so với các quy định Hiệp định quốc tế tổ chức cho vay quốc tế, đề tài đưa cách khái quát lý luận thực tiễn để làm rõ điểm hợp lý bất hợp lý, thiếu sót, bất cập pháp luật đấu thầu hành Việt Nam Kết hợp với việc tổng hợp kinh nghiệm thực tế, đề tài đưa kiến nghị giải pháp khắc phục vấn đề xung đột pháp luật đấu thầu quốc tế hoàn thiện pháp luật đấu thầu Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế b) Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn phương pháp phân tích, tổng hợp, hệ thống, so sánh, phương pháp case study, phương pháp nghiên cứu liên đa ngành phương pháp nghiên c ứu xã hội khác Các phương pháp tiến hành với vận dụng triệt để phép vật biện chứng vật lịch sử Chủ nghĩa Mác-Lênin Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Với kết nghiên cứu đạt đề tài góp phần làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn cung cấp luận khoa học vấn đề Giải xung đột pháp luật đấu thầu Việt Nam trình thực hiệp định vay quốc tế Đề tài cho thấy cách nhìn tổng thể sách đấu thầu Hiệp định thương mại tổ chức cho vay quốc tế có ảnh hưởng đến quy định chung đấu thầu Việt Nam, góp phần xây dựng sở lý luận thực tiễn cho việc nâng cao hiệu quản lý nhà nước hoạt động đấu thầu quốc tế Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận phần phụ lục, Luận văn chia thành ba chương sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận đấu thầu giải xung đột pháp luật đấu thầu trình thực hiệp định vay quốc tế Chương 2: Thực tiễn giải xung đột pháp luật đấu thầu trình thực hiệp định vay quốc tế Việt Nam Chương 3: Khuyến nghị giải pháp giải xung đột pháp luật đấu thầu trình thực hiệp định vay quốc tế Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] ADB, Ngân hàng phát triển Châu Á (2013), Hướng dẫn mua sắm [2] Bộ Kế hoạch đầu tư cho tháng (2013), Báo cáo tình hình đầu tư Cục đầu tư nước thuộc [3] Bách khoa Việt Nam (1995), Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội [4] Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cẩm nang hướng dẫn chuẩn bị thực dự án nguồn vốn ODA ADB tài trợ Việt Nam [5] Nguyễn Đăng Chương (2012), Hội thảo “Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương Ý nghĩa doanh nghiệp” [6] Đặng Văn Dựa (2009), Chuyên đề Đấu thầu quốc tế xây dựng, Nxb.Đại học xây dựng Hà Nội [7] Nguyễn Văn Đáng (2005), Quản lý dự án, Nxb Tổng hợp Đồng Nai [8] Ngô Minh Hải (2004), Quản lý đấu thầu - Thực trạng v giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực dự án đầu tư hoạt động mua sắm công Việt Nam Nhà xuất Thống kê, Hà Nội [9] Nguyễn Thị Hường (2001) Kinh doanh quốc tế - tập 1, Nhà xuất lao động xã hội, Hà Nội [10] Phạm Hồng Luân, Phạm Trường Giang, Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạoMạng nơtron nhân tạo- Hỗ trợ công tác chọn thầu thi công theo quy trình đấu thầu Việt Nam, Đại học Bách khoa- Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh [11] Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực ngày 01/7/2006 [12] Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ban hành ngày 26/11/2013 [13] Nguyễn Đức Mạnh, Bài giảng Lý luận chung đấu thầu lập hồ sơ dự thầu hoạt động xây dựng, Đại học Giao thông vận tải Hà Nội [14] Ngân hàng giới (2013), Việt Nam: Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội đại - Những thách thức phương án lựa chọn cho cải cách tương lai [15] Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 Chính phủ [16] Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; [17] Luật tư pháp quốc tế (2013), Nxb Giáo dục, Hà Nội [18] Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng [19] Luật mẫu UNCITRAL đấu thầu hàng hóa xây lắp dịch vụ [20] Hoàng Lê Mai Phương (2012)“Hoàn thiện công tác đấu thầu tư vấn dự án ODA thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo” [21] Đặng Chiến Thắng, Võ Trí Thành, Sangeeta Khorana (tháng 10/2011), Các lĩnh vực Thương mại: Dự hóa mua sắm phủ Fta dự kiến liên minh Châu Âu Việt Nam [22] Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 Bộ Kế hoạch quy định chi tiết thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 36 [23] Thông tư số 01/2011/TT-BKHDDT ngày 04 tháng 01 năm 2011 Bộ kế hoạch đầu tư quy định chi tiết kiểm tra công tác đấu thầu [24] Trần Xuân Tùng (2012), Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam, thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội Tiếng Anh [25] Asia Development Bank, Procurement- Guidelines, 2006 [26]China Alert, Tax and regulatory developments dated on December 2007, Isse 24 by KPMG [27]FDI and FII in developing countries.Centre for International Trade, Economi cs and Environment, India, 2006 [28]Guidelines on the use of Consultants by Asia Development Bank and its Borrowers [29]Guidelines on the use of Consultants by Asia Development Bank and its Borrowers [30]McGill, R (2003) International Withholding Tax - a Practical Guide to Best Pract ice & Benchmarking Euromoney Books ISBN 84374 050 [31]Regulations on the registration of the foreign contractors and subcontractors cond ucting in Japan, Australia Tax Division of PWC, 2008 [32] International Federation Of Consulting Engineers, Conditions Of Contract FIDIC For Construction, Ha Noi 2001 Các trang web [33] http://www.trungtamwto.vn/ cập nhật ngày 30/8/2013 [34] Cục xúc tiến thương mại – www.vietrade.gov.vn [35] http://muasamcong.mpi.gov.vn [36] htpp://baotintuc.vn/kinh-te [37] htpp://vietnamplus.vn/ky-cac-hiep-dinh-vay-von-quy [38] http://www.baoxaydung.vn/Main.aspx?MNU=1112(2009) luật đầu tư, xây dựng cần tránh lãng phí thời gian tiền [39] http://www.vibonline.com.vn/vi-VN/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=162/minh bạch hóa hoạt động đấu thầu [...]... động đấu thầu quốc tế 6 Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phần phụ lục, Luận văn được chia thành ba chương như sau: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đấu thầu và giải quyết xung đột pháp luật về đấu thầu trong quá trình thực hiện các hiệp định vay quốc tế Chương 2: Thực tiễn giải quyết xung đột pháp luật về đấu thầu trong quá trình thực hiện các hiệp định vay quốc tế ở Việt Nam Chương... và thực tiễn vấn đề giải quyết xung đột pháp luật về đấu thầu ở Việt Nam trong quá trình thực hiện các Hiệp định vay quốc tế Trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động đấu thầu quốc tế tại Việt Nam và đánh giá, so sánh các quy định về vấn đề này của pháp luật Việt Nam và quy định của một số quốc gia, tổ chức quốc tế, tác giả đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm hoàn thiện hệ thống đấu thầu quốc tế tại Việt. .. học về vấn đề Giải quyết xung đột pháp luật về đấu thầu tại Việt Nam trong quá trình thực hiện các hiệp định vay 5 quốc tế Đề tài cho thấy một cách nhìn tổng thể các chính sách về đấu thầu tại các Hiệp định thương mại và tổ chức cho vay quốc tế có ảnh hưởng đến chính các quy định chung về đấu thầu tại Việt Nam, góp phần xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong. .. Việt Nam qua đó khắc phục những xung đột pháp luật trong quá trình thực hiện các hiệp định vay quốc tế 4 Nhiệm vụ - phƣơng pháp nghiên cứu a) Nhiệm vụ nghiên cứu Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quy định và giải quyết xung đột pháp luật về đấu thầu của Việt Nam so với các các quy định tại các Hiệp định quốc tế và tổ chức cho vay quốc tế, đề tài đưa ra một cách khái quát nhất về lý luận và thực. .. năng cạnh tranh, khả năng trúng thầu tại đơn vị khi tham gia đấu thầu với vai trò là nhà thầu hay đưa ra thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu tại đơn vị mình Tuy nhiên, chưa có ho ặc có rất ít đề tài nghiên cứu sâu về giải quyết xung đột pháp luật đấu thầu tại Việt Nam trong quá trình thực hiện các hiệp định vay quốc tế 3 Phạm vi nghiên cứu Đề tài... thiếu sót, bất cập của pháp luật đấu thầu hiện hành ở Việt Nam Kết hợp với việc tổng hợp kinh nghiệm thực tế, đề tài đưa ra những kiến nghị và giải pháp khắc phục vấn đề xung đột pháp luật đấu thầu quốc tế và hoàn thiện pháp luật đấu thầu của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế b) Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận văn này là phương pháp phân tích, tổng hợp,... Chương 3: Khuyến nghị giải pháp giải quyết xung đột pháp luật về đấu thầu trong quá trình thực hiện hiệp định vay quốc tế ở Việt Nam 6 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt [1] ADB, Ngân hàng phát triển Châu Á (2013), Hướng dẫn mua sắm [2] Bộ Kế hoạch và đầu tư cho các tháng (2013), Báo cáo tình hình đầu tư của Cục đầu tư nước ngoài thuộc [3] Bách khoa Việt Nam (1995), Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội [4] Bộ... thách thức hiện tại và các phương án lựa chọn cho cải cách trong tương lai [15] Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01/11/2005 của Chính phủ [16] Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; [17] Luật tư pháp quốc tế (2013), Nxb Giáo dục, Hà Nội [18] Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội ban hành Luật sửa... bị và thực hiện dự án nguồn vốn ODA do ADB tài trợ tại Việt Nam [5] Nguyễn Đăng Chương (2012), Hội thảo Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và Ý nghĩa đối với doanh nghiệp” [6] Đặng Văn Dựa (2009), Chuyên đề Đấu thầu quốc tế về xây dựng, Nxb.Đại học xây dựng Hà Nội [7] Nguyễn Văn Đáng (2005), Quản lý dự án, Nxb Tổng hợp Đồng Nai [8] Ngô Minh Hải (2004), Quản lý đấu thầu - Thực trạng v giải pháp. .. Âu và Việt Nam [22] Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28 tháng 10 năm 2010 của Bộ Kế hoạch quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 36 [23] Thông tư số 01/2011/TT-BKHDDT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ kế hoạch đầu tư quy định chi tiết về kiểm tra công tác đấu thầu [24] Trần Xuân Tùng (2012), Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, thực trạng và giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia ... trình thực hiệp định vay quốc tế Chương 2: Thực tiễn giải xung đột pháp luật đấu thầu trình thực hiệp định vay quốc tế Việt Nam Chương 3: Khuyến nghị giải pháp giải xung đột pháp luật đấu thầu trình. .. đề giải xung đột pháp luật đấu thầu Việt Nam trình thực hiệp định vay quốc tế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH... đấu thầu Hiệp định vay quốc tế mà Việt Nam thành viên Error! Bookmark not defined CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VAY QUỐC
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết xung đột pháp luật về đấu thầu tại việt nam trong quá trình thực hiện các hiệp định vay quốc tế , Giải quyết xung đột pháp luật về đấu thầu tại việt nam trong quá trình thực hiện các hiệp định vay quốc tế , Giải quyết xung đột pháp luật về đấu thầu tại việt nam trong quá trình thực hiện các hiệp định vay quốc tế , Kết cấu luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay