Chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới trong các trường đại học ở việt nam theo định hướng đại học nghiên cứu (nghiên cứu trường hợp đại học quốc gia hà nội)

25 159 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:56

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA KHOA HỌC QUẢN LÝ *** CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM THEO ĐỊNH HƢỚNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI) LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MÃ SỐ 60.34.04.12 Ngƣời thực hiện: Trần Thị Bích Phượng Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Mai Hà Chủ tịch hội đồng Giáo viên hướng dẫn PGS TS Vũ Cao Đàm PGS TS Mai Hà Hà Nội, 2016 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Lịch sử nghiên cứu .8 Mục tiêu nghiên cứu 18 Phạm vi nghiên cứu 19 Mẫu khảo sát 19 Câu hỏi nghiên cứu 19 Giả thuyết nghiên cứu 20 Phƣơng pháp chứng minh giả thuyết 20 Nội dung nghiên cứu 20 10 Kết cấu luận văn: 21 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 23 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU 23 Khái niệm đổi 23 Khái niệm sách 24 Khái niệm đại học nghiên cứu 25 Khái niệm tự chủ, tự chịu trách nhiệm 27 Khái niệm kết nghiên cứu khoa học 28 Tác động quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm vào hoạt động đổi trƣờng đại học 30 Kinh nghiệm quốc tế 31 7.1 Kinh nghiệm từ Hàn Quốc Error! Bookmark not defined 7.2 Kinh nghiệm từ Nhật Bản Error! Bookmark not defined 7.3 Kinh nghiệm từ Mỹ Error! Bookmark not defined 7.4 Kinh nghiệm từ Ấn Độ Error! Bookmark not defined 7.5 Một số quốc gia khác Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP ĐẠI HỌC QUỐC G IA HÀ NỘI) Error! Bookmark not defined Thực trạng hoạt động đổi trƣờng đại học Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.1 Về tổ chức nhân lực: Error! Bookmark not defined 1.2 Về tài dành cho hoạt động KH&CN đổi mới:Error! Bookmark not defined 1.3 Chính sách Error! Bookmark not defined 1.4 Kết nghiên cứu khoa học Error! Bookmark not defined Thực trạng hoạt động đổi Đại học Quốc gia Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.1 Về tổ chức nhân lực khoa học công nghệ: Error! Bookmark not defined 2.2 Về tài dành cho hoạt động KH&CN đổi mới:Error! Bookmark not defined 2.3 Chính sách Error! Bookmark not defined 2.4 Kết nghiên cứu khoa học Error! Bookmark not defined Đánh giá thực trạng hoạt động đổi Đại học Quốc gia Hà Nội Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined CHƢƠNG HÌNH THÀNH CÁC THIẾT CHẾ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI) Error! Bookmark not defined Hình thành thiết chế tự chủ trƣờng Đại học Error! Bookmark not defined Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học Error! Bookmark not defined Giải pháp sách thúc đẩy hoạt động đổi ĐHQGHN Error! Bookmark not defined Tiểu kết chƣơng Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 PHỤ LỤC Error! Bookmark not defined LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, giúp đỡ nhiệt tình thầy cô trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, thân tiếp thu kiến thức quản lý nói chung kiến thức KH&CN sách KH&CN nói riêng Luận văn hoàn thành bảo tận tình thầy cô quan tâm, ủng hộ gia đình, bạn bè Để hoàn thành Luận xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Mai Hà, người tận tâm hướng dẫn giúp đỡ nhiều việc định hướng nghiên cứu khoa học tinh thần làm việc, tinh thần nghiên cứu Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS TS Vũ Cao Đàm TS Đào Thanh Trường Những nghiên cứu, định hướng, kinh nghiệm gợi suy thầy không giúp hoàn thành Luận văn mà chotôi nhận thức sâu sắc vấn đề nghiên cứu Cuối cùng, muốn bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình bạn bè Gia đình nguồn động viên, khuyến khích tạo điều kiện để hoàn thành trình học tập nghiên cứu Cảm ơn người bạn tôi, bạn ủng hộ, cổ vũ nhiều! Hà Nội, tháng năm 2016 Học viên Trần Thị Bích Phượng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CGCN Chuyển giao công nghệ ĐH Đại học ĐHNC Đại học nghiên cứu ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội ĐVNC Đơn vị Nghiên cứu KH&CN Khoa học Công nghệ KQNCKH Kết nghiên cứu khoa học GDĐH Giáo dục Đại học TSTT Tài sản trí tuệ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thống kê tổng số sinh viên, học viên đào tạo sau đại học giảng viên từ năm 2010 đến năm 2014 Bảng 2.2 Số giảng viên trường đại học cao đẳng phân theo trình độ chuyên môn năm gần đây, từ 2010 đến 2014 Bảng 2.3 Phân theo trình độ chuyên môn trường đại học Bảng 2.4 Chi cho R&D năm 2011 theo khu vực thực thành phần kinh tế (theo giá thực tế) Bảng 2.5 Đội ngũ CBVC ĐHQGHN phân chia theo chức danh, trình độ (chỉ tính từ trình độ ThS trở lên) Bảng 2.6 Danh sách chương trình KH&CN trọng điển cấp ĐHQGHN Bảng 2.7 Danh sách đề tài NCKH cấp ĐHQGHN năm 2015 Bảng 2.8 Các nhiệm vụ KH&CN hợp tác với doanh nghiệp ĐHQGHN Bảng 2.9 Kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2011-2012 ĐHQGHN Bảng 2.10 Thứ hạng ĐHQGHN bảng xếp hạng Việt Nam Scimago khoa học công nghệ năm 2013 Bảng 2.11 Thứ hạng ĐHQGHN bảng xếp hạng Webometrics PHẦN MỞ ĐẦU Lý nghiên cứu Trường đại học nơi tập trung nhiều điều kiện cho hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ đổi với nhân lực số lượng đông đảo sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh giảng viên nước Trường ĐH đóng vai trò quan trọng việc tạo tài sản trí tuệ, bao gồm sáng chế/kết nghiên cứu góp phần thúc đẩy hoạt động đổi Cùng với phát triển mạnh mẽ kinh tế tri thức, công nghệ thông tin bùng nổ phát kiến khiến cho xã hội thay đổi nhanh chóng Hệ thống ĐH ngoại lệ: vai trò hệ thống ĐH giới thay đổi mãnh liệt Nổi lên xu hướng phát triển đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Đặc biệt mô hình đại học nghiên cứu Ở nước, số trường đại học, có phần trăm định đại học nghiên cứu chất lượng cao Các trường đại học nghiên cứu phần tách rời giáo dục đại học môi trường xã hội toàn cầu (OECD 2009; Altbach, Reisberg, and Rumbley 2010) Ở Mỹ có khoảng 4000 trường đại học cao đẳng, 160 đại học nghiên cứu; Hàn Quốc có khoảng 200 trường đại học, có khoảng 120 đại học nghiên cứu; Ấn Độ có 217 viện đại học, 6759 trường đại học đại cương, 1770 trường đại học chuyên nghiệp… Trong xu đó, Việt Nam xây dựng theo đuổi mô hình đại học nghiên cứu Đào tạo, NCKH chuyển giao công nghệ ba nội dung trường đại học nghiên cứu Đại học có nghiên cứu, đổi đào tạo, truyền lại kiến thức Có nghiên cứu có đủ kiến thức, kĩ hợp tác dự án nghiên cứu chuyên ngành quốc tế Có nghiên cứu tạo uy tín cho giáo dục cộng đồng quốc tế Tuy nhiên, trường đại học Việt Nam chủ yếu tập trung hoạt động đào tạo, nguồn lực dành cho hoạt động NCKH chuyển giao công nghệ nhiều nên hoạt động đổi hạn chế Vậy nhà nước có sách nhằm thúc đẩy hoạt động đổi trường đại học Việt Nam? Các trường đại học Việt Nam gặp khó khăn thuận lợi hoạt động đổi mới? Luận văn phân tích thực trạng hoạt động đổi trường Đại học nhằm đưa sách thúc đẩy hoạt động đổi trường đại học Việt Nam Lịch sử nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc Các khái niệm hoạt động đổi không Việt Nam Các hoạt động đổi nhiều tác giả nghiên cứu năm gần đây, viết hệ thống khoa học, công nghệ đổi thường chủ yếu hoạt động đổi Viện nghiên cứu doanh nghiệp, đề cập tới hoạt động đổi trường đại học Một số tác giả có công trình nghiên cứu công bố tạp chí hay luận văn thạc sỹ lĩnh vực quản lý khoa học công nghệ Sau số công trình nghiên cứu vấn đề đổi trường đại học Bài viết “Hệ thống trường ĐH trường đại học Việt Nam” tác giả Đào Thanh Trường Tác giả phân tích yếu tố hệ thống Trường ĐH trường đại học Việt Nam Về nhân lực khoa học công nghệ trường đại học phân biệt rõ ràng công tác giảng dạy hoạt động NCKH Số lượng nhân lực KH&CN đại học chiếm 46,07% (62095 người) tổng số nhân lực nghiên cứu triển khai (134780 người), tập trung nhiều Đại học Quốc gia Mặc dù nguồn nhân lực lớn đầu tư tài cho hoạt động KH&CN dành cho trường đại học chiếm 17,83% hầu hết từ nguồn ngân sách nhà nước Tổ chức hệ thống Trường ĐH trường đại học gồm: Các trường đại học thành viên khoa trực thuộc; trung tâm nghiên cứu, dịch vụ đào tạo; đợn vị phục vụ hoạt động nghiên cứu đào tạo Tác giả phân tích thực trạng hoạt động KH&CN kết hoạt động KH&CN trường đại học Qua năm hoạt động KH&CN trường đại học có kết đáng kể có phát triển, nhiên so với tốc độ phát triển trường đại học giới chậm Các trường đại học hình thành nhu cầu kết nối chức nghiên cứu đào tạo để tăng cường liên kết với thành phần khác viện nghiên cứu doanh nghiệp, đáp ứng thực tế đòi hỏi thành phần hệ thống Trường ĐH Việt Nam phải nỗ lực phát triển lực nội sinh phát triển mội liện hệ ngoại sinh để phát triển hệ thống, thích nghi với xu hội nhập KH&CN quốc tế Trong viết “Vài nét thực trạng hoạt động Trường ĐH trường đại học Việt Nam” tác giả Phan Quốc Nguyên, tác giả đề cập đến hoạt động đổi trường đại học nhìn nhận từ góc độ liên kết ĐMST trường đại học, doanh nghiệp Nhà nước Nhờ vào đầu tư Nhà nước, trường đại học hàng đầu Việt Nam phát triển, chuyển giao kết nghiên cứu vào nghiên cứu ứng dụng Năng lực nghiên cứu trường đại học Việt Nam tăng cường rõ rệt dần đạt chuẩn quốc tế Theo kết khảo sát Chương trình Đổi – Sáng tạo Chính phủ Việt Nam Phần Lan tài trợ, nửa số 350 doanh nghiệp khảo sát có hoạt động ĐMST Tuy nhiên, khảo sát cho thấy hầu hết doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận hợp tác, hỗ trợ chuyên gia từ trường đại học sở nghiên cứu Từ phía trường đại học, nhu cầu khả liên kết với doanh nghiệp trường đại học chưa cao thiếu động lực thiếu chế gắn kết, sản phẩm KHCN chất lượng, lực trang thiết bị hạn chế, thời gian nghiên cứu dài nhu cầu doanh nghiệp cần sớm có công nghệ, thiếu quan chuyên trách hiểu biết gắn kết với doanh nghiệp Dựa vào phân tích trên, nhằm thúc đẩy hoạt động Trường ĐH có hiệu từ trường đại học, tác giả khuyến nghị trường đại học cần 10 có quy định cụ thể quản lý SHTT CGCN như: Xác định chủ sở hữu công nghệ, sản phẩm TSTT; Vai trò phận quản lý SHTT việc thực thi đăng ký độc quyền công nghệ cho đơn vị nhà khoa học trường đại học; Đề xuất mức phân chia lợi nhuận nhằm động viên tác giả đăng ký bảo hộ quyền SHTT, TMH sáng chế, v.v Các quy định cần cụ thể hóa rõ ràng bước đăng ký xác lập quyền hỗ trợ tài chính, giúp thúc đẩy mối quan hệ mấu chốt trường đại học doanh nghiệp Các trường đại học cần chủ động việc tổ chức hội thảo giới thiệu mạnh sáng chế/sản phẩm KHCN mà có với doanh nghiệp, địa phương áp dụng Các trường đại học cần chủ động xây dựng công nghệ nguồn, công nghệ then chốt có chiến lược đưa công nghệ vào thực tiễn Quá trình đưa công nghệ mạnh trường đại học vào thực tiễn cần gắn với đào tạo thông qua việc tham quan, tìm hiểu, học tập thực tế dây chuyền sản xuất Các nghiên cứu hướng đến ứng dụng trường đại học cần xác định theo kế hoạch trung hạn dài hạn, cần ưu tiên tài lực vật lực cho tương xứng với mục tiêu đặt ra, v.v Các tác giả Lê Đình Tiến Trần Chí Đức, sách “Liên kết nghiên cứu triển khai với đào tạo đại học Việt Nam” nêu lên trạng hệ thống nghiên cứu triển khai hệ thống đào tạo sau đại học Việt Nam khía cạnh tài chính, sở vật chất kỹ thuật, kết hoạt động, mối liên kết hai hệ thống với với khu vực sản xuất, kinh doanh Cuốn sách rút điểm mạnh, yếu đưa số khuyến nghị vấn đề tăng nguồn lực tài cho trường đại học nhằm phát triển sở hạ tầng vật chất phục vụ nghiên cứu, đào tạo nhân lực khoa học công nghệ Và số công trình nghiên cứu liên quan tới xây dựng sách thúc đẩy hoạt động đổi trường đại học Việt Nam Luận văn “Chính sách triển khai kết nghiên cứu khoa học vào thực tiễn trường Đại học Nông lâm TPHCM” Lê Văn Phận Luận văn 11 nêu lên yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động NCKH Theo luận văn, yếu tố khách quan ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động NCKH thị trường biến động, môi trường sống sách địa phương; yếu tố chủ quan ý chủ quan nhà nghiên cứu không xuất phát từ thực tiễn Luận văn nói đến xu hướng phát triển đến việc triển khai hoạt động NCKH vào thực tiễn thời điểm đó: triển khai thực nghiệm phòng thí nghiệm; triển khai thử sản xuất vườn thực nghiệm; đánh giá kết nghiên cứu đưa vào thực tiễn từ hội nghị, hội thảo khoa học; đánh giá kết nghiên cứu đưa vào thực tiễn từ Hội đồng khoa học Từ thực trạng việc triển khai kết NCKH trường Đại học Nông lâm TP HCM, luận văn đề xuất giải pháp nhằm nâng cao việc thực sách triển khai kết nghiên cứu đưa vào thực tiễn: Tăng cường sách khuyến khích NCKH cán giảng dạy; tăng cường đầu tư tài cho NCKH; thiết lập mối quan hệ người làm nghiên cứu đơn vị quản lý công tác NCKH; tăng cường hợp tác NCKH ngành Trường, trường đại học – viện nghiên cứu trường nước với đối tác nước ngoài; tăng cường kênh thông tin sản xuất nghiên cứu; xác định nhiệm vụ, chủ đề đề tài nghiên cứu cần bám sát nhu cầu thực tiễn sản xuất đời sống; cải cách thủ tục hành – điện tử hóa công tác quản lý; thành lập ngân hàng ý tưởng cho nhà nghiên cứu Luận văn “Biện pháp đảm bảo thực chức nghiên cứu khoa học Trường ĐHKHXH&NV- ĐHQG TP HCM” Đỗ Văn Thắng Luận văn nhấn mạnh đẩy mạnh hoạt động NCKH trường đại học không thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định mà quyền lợi mạnh để trường đại học phát huy tiềm lực khẳng định vị lĩnh vực đào tạo NCKH, đặc biệt giới Việt Nam hướng tới kinh tế tri thức Chỉ có đẩy mạnh hoạt động NCKH sử dụng hiệu đội ngũ giảng viên có trình độ cao kinh nghiệm 12 nghiên cứu tập trung trường đại học Việc thực chức NCKH có liên quan mật thiết với việc thực chức đào tạo hai chức phối hợp thúc đẩy lẫn nhau, công tác đào tạo đòi hỏi cần cập nhật tri thức khoa học cho người thầy, tham gia nghiên cứu, người thầy buộc phải tìm hiểu, tham khảo, hệ thống hóa tri thức khoa học liên quan, qua nâng cao chất lượng người thầy, mà chất lượng đào tạo phụ thuộc chủ yếu vào chất lượng người thầy NCKH trường đại học đảm bảo phương châm giáo dục “Học đôi với hành”, gắn liền Nhà trường với sở sản xuất đời sống xã hội Chỉ có thực tốt hoạt động NCKH tạo không khí học thuật trường đại học Hoạt động NCKH gắn với đổi chương trình đào tạo, giáo trình giảng dạy Để đảm bảo thực chức NCKH Trường ĐHKHXH&NVĐHQG TP HCM, luận văn đưa giải pháp thực việc tôn vinh nhà khoa học có đóng góp cho phát triển khoa học nước nhà Đảm bảo quyền tác giả sở hữu trí tuệ NCKH sản phẩm nghiên cứu, nên đưa việc xử lý vi phạm quyền tác giả sở hữu trí tuệ vào luật hình không nên để luật dân sự, luật hình có vi phạm xử lý, luật dân có khởi kiện xử lý Tăng mức đầu tư kinh phí cho hoạt động NCKH, thay đổi định mức cho cho nội dung nghiên cứu thực tế phần chi phí toán cho người nghiên cứu, sáng tạo thấp, phần lớn chi phí đầu tư cho khoản dịch vụ nghiên cứu Thanh toán kinh phí nghiên cứu cho công trình nghiên cứu rủi ro yêu cầu khách quan, xu chung giới cần phát triển quỹ rủi ro NCKH; toán kinh phí dựa quy mo giá trị thực tiễn đề tài theo cấp Cần tạo điều kiện thời gian mức lương đảm bảo để giảng viên, đặc biệt giảng viên trẻ tham gia hoạt động NCKH Tác giả Trần Văn Dũng với luận văn “Điều kiện hình thành doanh nghiệp SPIN-CEE trường Đại học Việt Nam ( Trường ĐHKHTH ĐHQGHN)” nghiên cứu trình hình thành phát triển mô hình doanh 13 nghiệp spin-off nói chung trường đại học nói riêng có ý nghĩa quan trọng Đây điển hình gắn kết chặt chẽ đào tạo, NC&TK với sản xuất, nhanh chóng tạo sản phẩm có hàm lượng chất xám cao phục vụ xã hội, giảm tối đa chi phí trung gian, đồng thời đem lại lợi nhuận cao cho kinh tế Luận văn nghiên cứu kinh nghiệm quốc gia giới định hướng phát triển Việt Nam kết luận việc hình thành phát triển KH&CN, đặc biệt loại hình doanh nghiệp spin-off trường đại học Việt Nam chủ trương Tuy nhiên, tìm thấy mô hình doanh nghiệp spin-off thực Việt Nam Trong trường hợp nghiên cứu cụ thể, tác giả đưa kết luận công ty TNHH KHTN chất doanh nghiệp 68, chưa thể gọi doanh nghiệp spin-off từ yếu tố chưa tách hoạt động độc lập chế đầu tư vốn Để trở thành doanh nghiệp spin-off, Trường ĐH KHTN công ty cần phải xác định định hướng Đó khuyến khích nhà khoa học có tinh thần tinh thương tách hoạt động độc lập, không lệ thuộc vào trường, đồng thời tập trung vào khai thác phát triển công nghệ cao mới, xúc tiến vấn đề quyền thu hút nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp, đặc biệt vốn đầu tư mạo hiểm tách chuyển đổi toàn mô hình doanh nghiệp sang hình thức doanh nghiệp cổ phẩn Luận văn đưa khuyến nghị phía nhà nước cần tạo lập sở hạ tầng công nghiệp hỗ trợ cho doanh nghiệp hình thành sở khai thác công nghệ cao mới, đồng thời thiếp lập tổ hợp hạ tầng công nghiệp công nghiệp phụ trợ cho doanh nghiệp phát triển; tạo tiền đề cần thiết cho trình spin-off, cần sớm hình thành khuyến khích phát triển “vườn ươm công nghệ”; hoàn thiện quy chế thành lập “Quỹ đầu tư mạo hiểm” đưa vào hoạt động để áp ứng nhu cầu khan vốn lĩnh vực kinh doanh mạo hiểm nay; hỗ trợ xây dựng thí điểm số doanh nghiệp spin-off trường đại học để đúc rút kinh nghiệm điều chỉnh nhân 14 rộng, tránh tình trạng hàng loạt doanh nghiệp chưa đủ điều kiện kinh nghiệm triển khai Về phía trường đại học: chưa có vườn ươm công nghệ, thành lập văn phòng trung tâm chuyển giao công nghệ để hỗ trợ, tư vấn cho việc đăng ký bảo hộ SHTT sản nghiệp hóa quyền công nghệ chuyển giao vào sản xuất, tổ chức xây dựng dự án thu hút đầu tư mạo hiểm, hỗ trợ việc marketing tư vấn cho nhà khoa học việc quản lý điều hành doanh nghiệp; tập trung đầu tư khuyến khích hỗ trợ số nhóm nghiên cứu mũi nhọn, nhanh chóng hoàn thiện công nghệ NC&TK hoàn thiện thủ tục pháp lý để bảo hộ quyền SHTT; chủ động mở rộng mối quan hệ hợp tác liên doanh, liên kết, việc đầu tư vào dự án SXKD khả thi để chia sẻ lợi ích Tiếp theo luận văn “Giải pháp đảm bảo kết nghiên cứu khoa học giảng viên trường ĐH Lao động - Xã hội ứng dụng vào thực tiễn” Phạm Hồng Trang Luận văn nêu lên thực trạng ứng dụng kết nghiên cứu khoa học giảng viên vào thực tiễn trường Đại học Lao động – Xã hội Đánh giá thực trạng trên, tác giả viết mức độ ứng dụng kết nghiên cứu khoa học giảng viên thấp nguyên nhân sau: 1) Do lực NCKH giảng viên chưa đồng hạn chế, quỹ thời gian cho nghiên cứu ít, điều kiện cho NCKH tài liệu, thư viện…chưa đáp ứng đầy đủ nên chất lượng nghiên cứu không cao Nội dung số công trình khoa học tính sáng tạo 2) Công tác xây dựng định hướng nghiên cứu chưa quan tâm mức Giảng viên trọng đến việc giảng dạy NCKH 3) Sự liên kết, hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu khác để tìm đầu cho sản phẩm chưa trọng thúc đẩy 4) Các điều kiện để chuyển kết nghiên cứu thành sản phẩm ứng dụng chưa có Theo hướng tiếp cận sách đổi mới, để giải hạn chế trên, luận văn đề xuất áp dụng hai nhóm giải pháp:1) đảm bảo nhu cầu vấn đề nghiên cứu xây dựng định hướng nghiên cứu cho giảng viên, liên kết với doanh nghiệp, viện nghiên cứu trường, thiết lập mạng lưới 15 thông tin khoa học để quảng bá kết nghiên cứu; 2) đảm bảo chất lượng nghiên cứu nâng cao lực nghiên cứu giảng viên, tạo quỹ thời gian nghiên cứu, tạo động nghiên cứu cho giảng viên, mở rộng hợp tác quốc tế nghiên cứu đào tạo, đổi công tác quản lý NCKH Bên cạnh đó, Việt Nam, nhà khoa học có nhiều nghiên cứu đổi hệ thống đổi quốc gia Một loạt công trình nghiên cứu hệ thống đổi quốc gia: Báo cáo OECD-Ngân hàng Thế giới “Khoa học, công nghệ Đổi sáng tạo Việt Nam” ông Gang ZHANG - Chuyên gia cao cấp kinh tế, Cục Khoa học, Công nghệ Đổi sáng tạo, OECD trình bày; “Hệ thống đổi quốc gia số vấn đề đặt Việt Nam nay” tác giả Ngọc Trân; World Bank “Đánh giá Khoa học, Công nghệ Đổi sáng tạo Việt Nam”; Công trình “NIS kinh tế phát triển châu Á” trung tâm thông tin khoa học công nghệ năm 2006… Ngoài kể tới công trình nghiên cứu hoạt động đổi tổ chức KH&CN Nghiên cứu “Đổi sáng tạo doanh nghiệp Việt Nam”, Phùng Xuân Nhạ, Lê Quân Hay viết “Đổi sáng tạo: “Bàn đạp” cho doanh nghiệp khó khăn” Trần Quốc Thắng Bài viết hai tác giả Phạm Hồng Quất Nguyễn Đức Phương: “Trường ĐH/Viện nghiên cứu Trường ĐH: Thực trạng chuyển giao tri thức gợi ý số giải pháp bản” Một nghiên cứu tác giả Trần Anh Tài Trịnh Ngọc Thạch “Mô hình đại học doanh nghiệp – Kinh nghiệm quốc tế gợi ý cho Việt Nam” đề cập tới số trường hợp chuyển đổi thành mô hình đại học nghiên cứu có yếu tố doanh nghiệp Việt Nam Các công trình đề cập tới sách thúc đẩy hoạt động đổi Việt Nam, tiêu biểu “Hội nhập quốc tế: định hướng quan trọng hoạt động KH&CN”, tác giả Mai Hà Đặng Duy Thịnh: “Thực tiễn sách thúc đẩy hệ thống Trường ĐH số quốc gia” Như vậy, nói, Việt Nam xuất công trình đề tài nghiên cứu đổi Chủ yếu nghiên cứu tập trung vào phân tích 16 yếu tổ hệ thống đổi quốc gia Một số công trình nghiên cứu hoạt động đổi tổ chức KH&CN Không thể phủ nhận vai trò sách việc thúc đẩy hoạt động đổi tổ chức KH&CN, nhiên, nay, vấn đề chưa giải triệt để hệ thống quản lý Nhận thấy chủ đề quan trọng cần nghiên cứu kỹ lưỡng để có khuyến nghị cho công tác quản lý hoạt động khoa học thực tiễn, tác giả định dành mối quan tâm cho công việc nghiên cứu này: tìm hiểu yếu tố hoạt động đổi trường ĐHNC, từ đề xuất xây dựng sách thúc đẩy hoạt động 2.2 Tình hình nghiên cứu nước Trên giới có nhiều công trình nghiên cứu đổi nói chung, hệ thống đổi sách đổi Sau số công trình: Các nghiên cứu C.Edquist (Trường ĐH Lingkoping, Thuỵ Điển) năm 1999, 2001 đề cập đến sách đổi việc thiết kế thực sách đổi khuôn khổ cách tiếp cận hệ thống đổi Edquist (2001) cho sách đổi can thiệp nhà nước dẫn đến thay đổi kỹ thuật hình thức đổi mới, bao gồm: sách R&D, sách công nghệ, sách sở hạ tầng, sách vùng sách giáo dục Điều có nghĩa sách đổi vượt khỏi phạm vi sách KH&CN Cowan and van de Paal (2000) xác định sách đổi tập hợp hoạt động sách nhằm gia tăng số lượng hiệu hoạt động đổi Các hoạt động đổi đề cập đến sáng tạo, thích nghi phổ cập sản phẩm, qui trình dịch vụ cải tiến Một nghiên cứu năm 2004 Viện nghiên cứu sách tăng trưởng Thụy Điển phối hợp với đại sứ quán Thụy Điển Tokyo thực “nghiên cứu phủ sách đổi Nhật 17 Bản” tập trung vào nghiên cứu vấn đề nghiên cứu Nhật Bản sách đổi xu hướng tài trợ phủ cho R&D Luận văn nhắc tới vài công trình hoạt động đổi trường ĐH, ĐHNC mà học viên tìm hiểu được: ““Technology transfer” and the research university: a search for the boundaries of university-industry collaboration” tác giả Yong S Lee (1996) cho trường ĐHNC tham gia tích cực vào phát triển kinh tế địa phương khu vực, tạo thuận lợi cho thương mại hóa nghiên cứu khoa học, khuyến khích giảng viên tư vấn cho công ty tư nhân Tuy nhiên, hợp tác ĐH công nghiệp cần cân mối quan hệ việc đầu tư DN tư nhân đe dọa đến tự học thuật nghiên cứu Bài viết “Innovation speed: Transferring university technology to market” nhóm tác giả Gideon D Markman, Peter T Gianiodis, Phillip H Phan, David B Balkin (2005) cho phòng chuyển giao công nghệ trường đại học Hoa Kỳ với tham gia giảng viên nhà sáng chế thúc đẩy nhanh trình thương mại hóa công nghệ có sáng chế Tác giả Helen Lawton Smith, báo “Universities, Innovation, and Territorial Development: A Review of the Evidence” (2005): Ở nhiều nước, trường đại học lên tâm điểm cho việc xây dựng phân phối sách đổi mới, phát triển cụm, hình thành phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp quản trị Như vậy, phần lược sử tài liệu cho thấy giới có nhiều công trình nghiên cứu đổi nói chung đổi trường ĐHNC nói riêng Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu sâu vào sách thúc đẩy hoạt động đổi ĐH Trên sở đó, luận văn tìm hiểu sách thúc đẩy hoạt động đổi trường ĐH theo định hướng ĐHNC 18 Các nghiên cứu nêu đề cập tới vấn đề khác hoạt động đổi trường đại học Việt Nam Tuy nhiên nghiên cứu chưa nhấn mạnh đầy đủ tới hoạt động đổi trường đại học định hướng phát triển theo hướng đại học nghiên cứu với triết lý tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động trường đại học Trên sở đó, nghiên cứu tìm hiểu thực trạng hoạt động đổi trường đại học Việt Nam, vấn đề thực tế đặt ra, đưa câu hỏi cần luận giải lý thuyết mà chưa nghiên cứu thích đáng Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài xây dựng nội dung sách thúc đẩy hoạt động đổi trường đại học Việt Nam theo định hướng đại học nghiên cứu Để thực mục tiêu trên, luận văn thực nhiệm vụ sau: Tìm hiểu hệ thống lý thuyết sách thúc đẩy hoạt động đổi mới, nhấn mạnh vai trò sách phát triển đào tạo đại học việc thúc đẩy hoạt động đổi trường đại học Việt Nam theo hướng đại học nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng sách hoạt động đổi trường đại học Tìm hiểu thực trạng sách hoạt động đổi trường đại học viện nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Đánh giá thực trạng sách hoạt động đổi trường đại học viện nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Xây dựng sách nhằm thúc đẩy nguồn lực tài chính, sở vật chất kỹ thuật, nhân lực khoa học công nghệ, hợp tác nước, thương mại hóa kết nghiên cứu cho hoạt động đổi trường đại học theo định hướng đại học nghiên cứu; đặc biệt Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Phạm vi nghiên cứu 1) Giới hạn phạm vi nội dung Nghiên cứu xây dựng sách thúc đẩy hoạt động đổi trường đại học Việt Nam 2) Giới hạn phạm vi quãng thời gian diễn biến đối tượng nghiên cứu Các sách tác động đến hoạt động đổi trường đại học từ năm 2000 đến (2015) 3) Giới hạn phạm vi không gian khảo sát Các trường đại học đơn vị nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Mẫu khảo sát 1) Đối tượng nghiên cứu Các sách thúc đẩy hoạt động đổi 2) Khách thể nghiên cứu Những hoạt động đổi trường đại học Việt Nam Mối quan hệ trường đại học, viện nghiên cứu doanh nghiệp hoạt động đổi Thực tiễn hội nhập khoa học công nghệ quốc tế đỏi hỏi phải thúc đẩy hoạt động đổi trường đại học Việt Nam theo hướng đại học nghiên cứu 3) Mẫu khảo sát Các trường đại học thuộc đại học Quốc gia Hà Nội: Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Công nghệ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Giáo dục Đại học Việt Nhật; đơn vị nghiên cứu: Viện công nghệ thông tin, Viện Vi sinh vật Công nghệ sinh học… Câu hỏi nghiên cứu 20 Chính sách phải xây dựng để thúc đẩy hoạt động đổi trường đại học Việt Nam theo định hướng đại học nghiên cứu? Giả thuyết nghiên cứu Xây dựng sách phải dựa triết lý trả quyền tự chủ cho hoạt động đổi trường đại học Quyền tự chủ tất hoạt động đổi mới: tự chủ tài chính, sở vật chất kỹ thuật, nhân lực khoa học công nghệ, hợp tác nước, công bố công trình nghiên cứu, thương mại hóa kết nghiên cứu cho hoạt động đổi Phƣơng pháp chứng minh giả thuyết 1) Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thống kê, tổng hợp kế thừa sử dụng tài liệu, kết nghiên cứu công trình công bố có liên quan tới đề tài nghiên cứu luận văn 2) Phương pháp vấn sâu số cán lãnh đạo, cán giảng dạy, cán NCKH trường đại học có tham gia vào hoạt động đổi Cụ thể sau: - Kích thước mẫu khảo sát: Khoảng 20 mẫu (Chủ yếu khảo sát trường đại học thành viên ĐHQGHN, trung bình trường mẫu) - Cách thức chọn mẫu: cán lãnh đạo, cán giảng dạy, cán NCKH trường đại học, người vừa làm công tác quản lý, giảng dạy nghiên cứu - Hình thức vấn: Phỏng vấn gặp mặt trực tiếp qua điện thoại Nội dung nghiên cứu 1) Các luận lý thuyết, tức sở lý luận đề tài Hệ khái niệm công cụ:  Đổi  Chính sách  Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 21  Khoa học tự chủ  Đại học nghiên cứu  Kết nghiên cứu khoa học 2) Các luận thực tế Những sách nhà nước quản lý hoạt động đổi  Các văn luật chuyên ngành có liên quan tới hoạt động đổi  Các chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động đổi nhà nước Thực trạng hoạt động đổi trường đại học Việt Nam ĐHQGHN, đánh giá thực trạng hoạt động đổi ĐHQGHN, từ hình thành sách thúc đẩy hoạt động đổi dựa triết lý thực quyền tự chủ cho trường đại học nghiên cứu  Tự chủ sách nhân lực khoa học công nghệ  Chính sách tài cho hoạt động đổi  Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị, phòng thí nghiệm  Những kết nghiên cứu thương mại hóa  Hoạt động chuyển giao công nghệ trường đại học  Hợp tác quốc tế 10 Kết cấu luận văn: PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Mẫu khảo sát Câu hỏi nghiên cứu Giả thuyết nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu Luận văn 22 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đào Thanh Trường (2015), Hệ thống STI trường đại học Việt Nam, Tạp chí Chính sách Công nghệ, Tập 4, Số Đào Thanh Trường (2015), Một số vấn đề lý luận thực tiễn hệ thống khoa học công nghệ đổi mới/sáng tạo Việt Nam xu hội nhập quốc tế khoa học công nghệ, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội, tr 55-70 Đề án phát triển đội ngũ nhà khoa học nhà quản lý trình độ cao ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Tài liệu hội thảo (2014) Đỗ Văn Thắng, Biện pháp đảm bảo thực chức nghiên cứu khoa học Trường ĐHKHXH&NV- ĐHQG TP HCM, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Khoa học Công nghệ Gang ZHANG, Khoa học, công nghệ Đổi sáng tạo Việt Nam, Báo cáo OECD-Ngân hàng Thế giới, Trình bày buổi giới thiệu Báo cáo OECD-Ngân hàng Thế giới:Khoa học, công nghệ Đổi sáng tạo Việt Nam Lê Đình Tiến Trần Chí Đức, Liên kết nghiên cứu triển khai với đào tạo đại học Việt Nam, Lê Văn Phận, Chính sách triển khai kết nghiên cứu khoa học vào thực tiễn trường Đại học Nông lâm TPHCM, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Khoa học Công nghệ Luật Giáo dục Đại học (2012) Mai Hà (2015), Hội nhập quốc tế: định hướng quan trọng hoạt động KH&CN, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội, tr 79-84 10 Nguyễn Đăng Khoa, Lê Kim Long (2014), Một số định hướng phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Nghiên cứu Giáo dục, Tập 30, Số 3, tr 48-60 11 Nguyễn Minh Thuyết (2014), Tự chủ đại học: Thực trạng giải pháp cho đại học Việt Nam, Báo cáo hội thảo Cải cách giáo dục đại học VED 23 12 Nguyễn Văn Học (2015), Đổi hệ thống đổi mới, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội, tr 85-99 13 Phan Quốc Nguyên (2015), Vài nét thực trạng hoạt động STI trường đại học Việt Nam, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội, tr 452-461 14 Phạm Hồng Quất, Nguyễn Đức Phường (2015), Trường ĐH/Viện nghiên cứu STI:Thực trạng chuyển giao tri thức gợi ý số giải pháp bản, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội, tr 410-451 15 Phạm Hồng Trang, Giải pháp đảm bảo kết nghiên cứu khoa học giảng viên trường ĐH Lao động - Xã hội ứng dụng vào thực tiễn, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Khoa học Công nghệ 16 Phùng Xuân Nhạ, Lê Quân (2013), Đổi sáng tạo doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, Tập 29, Số 4, tr 1-11 17 Trần Anh Tài Trịnh Ngọc Thạch (2013), Mô hình đại học doanh nghiệp – Kinh nghiệm quốc tế gợi ý cho Việt Nam, Nhà xuất Khoa học Xã hội 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 19 Trần Văn Dũng, Điều kiện hình thành doanh nghiệp SPIN-CEE trường Đại học Việt Nam ( Trường ĐHKHTH - ĐHQGHN), Luận văn Thạc sỹ Quản lý Khoa học Công nghệ 20 Trương Quang Học (2009), Đại học Nghiên cứu, Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội, Số 217, tr 24-27 21 Vũ Cao Đàm (2015), Nghịch lý lối thoát, Nhà xuất Thế giới, Hà Nội 22 Vũ Cao Đàm (1996), Quản lý học đại cương, Bài giảng, Nxb ĐHQG HN 24 Tiếng Anh Helen Lawton Smith (2005), Universities, Innovation, and Territorial Development: A Review of the Evidence, Environment and Planning C: Government and Policy, February 2007; vol 25, 1: pp.98-114 Gideon D Markman, Peter T Gianiodis, Phillip H Phan, David B Balkin (2005), Innovation speed: Transferring university technology to market, Research Policy, Volume 34, Issue 7, September 2005, Pages 1058– 1075 Yong S Lee (1996), Technology transfer’ and the research university: a search for the boundaries of university-industry collaboration, Research Policy, Volume 25, Issue 6, September 1996, Pages 843–863 25 [...]... đại học nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng chính sách hoạt động đổi mới trong các trường đại học Tìm hiểu thực trạng chính sách hoạt động đổi mới trong các trường đại học và viện nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Đánh giá thực trạng chính sách hoạt động đổi mới trong các trường đại học và viện nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Xây dựng chính sách nhằm thúc đẩy các nguồn lực tài chính, cơ sở... bản chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới trong các trường đại học ở Việt Nam theo định hướng đại học nghiên cứu Để thực hiện mục tiêu trên, luận văn thực hiện các nhiệm vụ sau: Tìm hiểu hệ thống lý thuyết về chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới, trong đó nhấn mạnh vai trò của chính sách phát triển đào tạo đại học trong việc thúc đẩy hoạt động đổi mới trong các trường đại học ở Việt Nam theo hướng đại. .. vào chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới ở ĐH Trên cơ sở đó, luận văn này tìm hiểu về chính sách thúc đẩy các hoạt động đổi mới ở các trường ĐH theo định hướng ĐHNC 18 Các nghiên cứu nêu trên đã đề cập tới các vấn đề khác nhau của hoạt động đổi mới ở các trường đại học Việt Nam hiện nay Tuy nhiên các nghiên cứu này đều chưa nhấn mạnh đầy đủ tới các hoạt động đổi mới ở các trường đại học và định hướng. .. nghiên cứu Các chính sách tác động đến hoạt động đổi mới trong các trường đại học từ năm 2000 đến nay (2015) 3) Giới hạn phạm vi không gian khảo sát Các trường đại học và các đơn vị nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 5 Mẫu khảo sát 1) Đối tượng nghiên cứu Các chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới 2) Khách thể nghiên cứu Những hoạt động đổi mới ở các trường đại học ở Việt Nam Mối quan hệ của các. .. của các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp trong hoạt động đổi mới Thực tiễn hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế đỏi hỏi phải thúc đẩy các hoạt động đổi mới trong các trường đại học ở Việt Nam theo hướng đại học nghiên cứu 3) Mẫu khảo sát Các trường đại học thuộc đại học Quốc gia Hà Nội: Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Công nghệ, Đại học Ngoại... lực khoa học công nghệ, hợp tác trong và ngoài nước, thương mại hóa kết quả nghiên cứu cho hoạt động đổi mới trong trường đại học theo định hướng đại học nghiên cứu; đặc biệt là trong Đại học Quốc gia Hà Nội 19 4 Phạm vi nghiên cứu 1) Giới hạn phạm vi về nội dung Nghiên cứu xây dựng các chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới trong các trường đại học ở Việt Nam 2) Giới hạn phạm vi quãng thời gian diễn... Những chính sách nhà nước về quản lý hoạt động đổi mới  Các văn bản luật chuyên ngành có liên quan tới hoạt động đổi mới  Các chương trình nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới của nhà nước Thực trạng hoạt động đổi mới trong các trường đại học ở Việt Nam ĐHQGHN, đánh giá thực trạng hoạt động đổi mới ĐHQGHN, từ đó hình thành chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới dựa trên triết lý thực hiện quyền tự chủ cho các. .. nghệ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Kinh tế, Đại học Giáo dục và Đại học Việt Nhật; các đơn vị nghiên cứu: Viện công nghệ thông tin, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học 6 Câu hỏi nghiên cứu 20 Chính sách phải được xây dựng như thế nào để thúc đẩy được hoạt động đổi mới trong các trường đại học ở Việt Nam theo định hướng đại học nghiên cứu? 7 Giả thuyết nghiên cứu Xây dựng chính sách phải dựa trên triết... khoa học để quảng bá các kết quả nghiên cứu; 2) đảm bảo chất lượng nghiên cứu là nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên, tạo quỹ thời gian nghiên cứu, tạo động cơ nghiên cứu cho giảng viên, mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và đào tạo, đổi mới công tác quản lý NCKH Bên cạnh đó, ở Việt Nam, các nhà khoa học đã có nhiều các nghiên cứu về đổi mới và hệ thống đổi mới quốc gia Một loạt các công... vấn đề tăng nguồn lực tài chính cho các trường đại học nhằm phát triển cơ sở hạ tầng vật chất phục vụ nghiên cứu, đào tạo nhân lực khoa học và công nghệ Và một số công trình nghiên cứu liên quan tới xây dựng các chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới ở các trường đại học ở Việt Nam Luận văn Chính sách triển khai các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn tại trường Đại học Nông lâm TPHCM” của Lê ... defined CHƢƠNG HÌNH THÀNH CÁC THIẾT CHẾ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƢỚNG ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI) Error!... sách thúc đẩy hoạt động đổi mới, nhấn mạnh vai trò sách phát triển đào tạo đại học việc thúc đẩy hoạt động đổi trường đại học Việt Nam theo hướng đại học nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng sách hoạt. .. động đổi trường đại học Tìm hiểu thực trạng sách hoạt động đổi trường đại học viện nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội Đánh giá thực trạng sách hoạt động đổi trường đại học viện nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới trong các trường đại học ở việt nam theo định hướng đại học nghiên cứu (nghiên cứu trường hợp đại học quốc gia hà nội) , Chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới trong các trường đại học ở việt nam theo định hướng đại học nghiên cứu (nghiên cứu trường hợp đại học quốc gia hà nội) , Chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới trong các trường đại học ở việt nam theo định hướng đại học nghiên cứu (nghiên cứu trường hợp đại học quốc gia hà nội) , Lịch sử nghiên cứu, Kết cấu của Luận văn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay