“Tư tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ và vận dụng vào viêc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố hà nội”

21 182 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:56

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ================== PHƢƠNG THỊ THU THỦY TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Triết học Hà Nội - 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ================== PHƢƠNG THỊ THU THỦY TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Triết học Mã số: 60 22 03 01 Người hướng dẫn khoa học: PSG TS Nguyễn Mạnh Tường Hà Nội - 2016 MỤC LỤC L I CẢM ƠN BẢNG DANH MỤC CÁC CH CÁI VI T TẮT PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Error! Bookmark 1.1 Cán công tác cán Error! Bookmark not defined 1.1.1 Cán cán cấp sở Error! Bookmark not defined 1.1.2 Tiêu chuẩn, bồi dưỡng - đào tạo, lựa chọn - sử dụng cán cấp sở Error! Bookmark not defined 1.2 Cán chủ chốt cấp sở chất lƣợng cán chủ chốt cấp sở Error! Bookmark not defined 1.2.1 Cán chủ chốt cán chủ chốt cấp sởError! Bookmark not defined 1.2.2 Chất lượng cán chủ chốt cấp sở Error! Bookmark not defined 1.3 Những yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng cán chủ chốt cấp sở thành phố Hà Nội sở tƣ tƣởng Hồ Chí Minh Error! Bookmark not defined 1.3.1 ch h nh thành đội ng cán chủ chốt cấp sở Error! Bookmark not de 1.3.2 ch nh sách đào tạo bồi dưỡng cán chủ chốt cấp sở Error! Bookmark no 1.3.3 1.3.4 1.3.5 u tố v n h đ phương Error! Bookmark not defined ch độ ch nh sách đ i ngộ Error! Bookmark not defined u tố nh n th c củ đội ng cán chủ chốt Error! Bookmark not defined 1.3.6 V công tác quản lý kiểm tr giám sát Error! Bookmark not defined Tiểu k t chương Error! Bookmark not defined Chƣơng VÂN DỤNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI Error! Bookmark not def 2.1 Thực trạng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thành phố Hà Nội giai đoạn Error! Bookmark not defined 2.1.1 Một vài nét v đội ng cán chủ chốt cấp sở củ thành phố Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.1.2 Yêu cầu nâng c o chất lượng cán chủ chốt cấp sở củ thành phố Hà Nội Error! Bookmark not defined 2.2 Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thành phố Hà Nội giai đoạn Error! Bookmark not defined 2.2.1 T ng cường l nh đạo củ cấp ủ đảng công tác cán chủ chốt cấp sở Error! Bookmark not defined 2.2.2 Xâ dựng tiêu chuẩn v quy hoạch, tuyển chọn sử dụng cán cấp sở Error! Bookmark not defined 2.2.3 i công tác tu ển chọn đánh giá đội ng cán chủ chốt cấp sở Error! Bookmark not defined 2.2.4 i ch nh sách đ i ngộ với cán cấp sở Error! Bookmark not defined Tiểu k t chương 2: Error! Bookmark not defined T LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 T C C T H T Error! Bookmark not defined L I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn công trình nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Mạnh Tường Các kết nghiên cứu, số liệu nêu Luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, xác Ban tổ chức thành ủy Hà Nội Sở Nội vụ Hà Nội cung cấp Những kết luận khoa học Luận văn chưa công bố công trình khoa học TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phƣơng Thị Thu Thủy L I CẢM ƠN Với nh n ọng nh h n hành s u s nh hướng ẫn gi Hồ Ch gi uận n in ày ời ới GS TS Nguyễn Mạnh Tường gi ng u nh h hi n uận s inh v công tác cán v n dụng vào vi c nâng c o chất ng iế n ến hội Nh n kiến h n ã ận nh T gi hu ũng ày D s hạn hế n ẫn hầy ô in Xin h n hành hiếu s uận ã nh gi ng ạy uy n n ến TU Hà Nội ạn hầy ô ồng nghi ãnh ã uan n hời gian nghiên h ạn ng u ng gi h àn hành uận a gi hầy ô kh a T iết học - ường ại học Khoa họ ạo VPTU, ban tổ ch nên uận ận nh n: Tư tưởng lượng cán chủ chốt cấp sở củ thành phố Hà Nội” T gi n u kinh nghi Tôi ng nhận n ang ại gi h ông s g h ế h iễn a n T gi uận n Phƣơng Thị Thu Thủy BẢNG DANH MỤC CÁC CH CÁI VI T TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầ đủ BTĐU: Bí hư HĐND : Hội ồng nh n UBND : y an nh n ng y CNH : Công nghi HĐH : Hi n ại h a n n h a Xã hội h ngh a XHCN: PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Hà Nội h huy n h ô ô hi n ại ội ngũ Th a nh hay ổi, àn i n ên ộ i i h Hà Nội ang hàng ngày, hàng i n i ên a ường uố ọi ặ he k s nh ới ên hế giới Và h a ời sống ã hội, Hà Nội ần h i n ộ ãnh n) ừa nướ h ừa hố Thành hố ến ầ ặ i ội ngũ y sở (Xã n ộ h in ng hường hố sở hi n Ch h Hồ Chí Minh ã ch õ hành ông h ặ ố i u g ũng ộ h h nà hế ng ội ngũ iễn h a ọi i n ộ h ng a h i ại nghiên n ộ ông ạng hi n n ộ n i ông i n ộ ố hay ké ưởng Hồ Chí Minh ận ụng s ng y ội ngũ ng V hế h n h hu ng ại ũng n ộ gố ội ngũ ặ n ộ i n ộ h i ồi hố c sở n i iêng Từ nướ nhà ông ới hành ậ n ộ khẳng gốc c a ông i v í Đ ng B nh: C n ộ i n vốn c a n ộ quyế ng s nghi n ng ốt nh hành ại c a h ạng c a ạng S c chiến ến n ộ n giữ ng ông y nước C n ộ y ổ ch c c a Đ ng Nhà nướ h àn h nh t t c V n c kỳ trọng yếu à kh u hen hố ũng Hồ uôn uan ng Đ ng ng nh n ố u n ng ãnh ạo c a Đ ng cao hay th p, vi c tổ ch c th c hi n ường lối hính s h Đ ng Nhà nướ ạt hi u qu nhi u hay í ng c a ội ngũ n ộ, a u tuỳ thuộc r t lớn ch t nh ộ ưởng hính n ng ông a họ C n ộ kh u uyế nh s hành hay ại a h ạng g n i n ới ận y nh ng Đ ng Ch hu n uy n u a Đ ng s y nhi a n giai ạnh ẽ ầu ặ nhu ầu ông i n ộ h sở n Chính ối sống ụ nh n n ặ i ng không h bi u hi n ặ n ng Nông hôn ới” Xã hần uan i mạnh Công nghi Ngày in yếu ké ộ u hế a ộ a ội ngũ in n ững V hố n h a” a Đ ng a hố nh hố c p kinh ế n n ộ i h i n ng a ặc bi ội ngũ an h nh ũng ạng uố kh ế y ng iên h n ạn họn n ộ h a u hố nh nà hế ng sở a ửa hội nhậ h ạng ới ài: Tư tưởng Hồ Ch h hụ ồn ại, ồi ng n ng a h n h ô giai n ộ ạn th c hi n hư ng ới khu n ộ ng yêu ầu gi n i nước ộ hận không nh ” ên y, ng giai yếu kh h uan V hế a h n ộ h a hành hố Hà Nội Đ ửa hội nhậ n ộ h Thành hố nhằ n ộ h ạn hi n – giai Hà Nội ần nhanh h ng hống hính ọi hành hổ c nước, h a, hi n ại h a” u hế ặ ên hàng ng hai ung Bởi hường h n a mộ hành hố ung a ội ngũ sở giai ch chốt c p àn h ộ nướ i nhi u yếu ố iêng h n h hế n ộ hưa n ng a h n ngh a ới ội ngũ a Thành hố Hà Nội ới n h a ớn nh n i u hi n ng n ang ng ột số kh ậy n ộ n i iêng hính h ường ẫn ến hậu u h a ng nh n ng hụ ng ông chung V n ng iên in ạng S ng hi n i kinh ế h n ộ ni h uan iêu, cửa quy n, lạm quy n ã ẫn ến h ng ng n ộ ận ụy kiên ường h àn hành ạn a suy gi ng h ội ngũ ụ ua h à hế ộ kh u hen hố h Hồ Chí Minh Đ ng a ã ày ông ộ hận không nh ” h ng nướ ng ộng ngày àng ộ a inh v công tác cán v n dụng vào vi c nâng c o chất lượng cán chủ chốt cấp sở thành phố Hà Nội” nghiên u a ài uận n hướng nh Tình hình nghiên cứu Với s h in ng yêu ầu h h h ộ nghiên a in u h ãnh ưởng Hồ Chí Minh hí k yếu hội h ng u ến ông nghiên n ộ uận nh nghiên Đ B i Đ nh h ng Nhà u u a ài nh gi ng ên nguồn i u u a s h u gi nh C inh v cán ộ công tác cán ộ n a ôi th k n Chính a GS TS ộng Hà Nội Hồ Chí inh v vấn đ đào t o cán ộ u iêng ông ài u h àn hi n n i n khai i à h n hạ s kh a họ u ổ nh như: Tư tưởng Hồ Chí u nhằ u ận ụng i s u nghiên n ộ ông nh nghiên ông n ộ ông nh nà ồi ng ông ố ưới ạng huyên kế hừa i ông n ộ n i C n n ộ ông ộ ih i ũng h àn hi n h n nhi u Đặ iễn s ng hưa ông ướ nướ ộng h ng ưởng Hồ Chí Minh h nướ a gi Đ Vư ng Nhà uố gia Hà Nội o đức, phong cách, l lối làm việc cán ộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí inh a an ổ h uố gia Hà Nội n Chính Tư tưởng Hồ Chí KX.02, h nhi n ộ Chính h Nhà u inh v cán ộ huyên ài: GS Đặng Xu n ỳ 10 kh a họ nhà nướ Tư tưởng Nh n văn Hồ Chí yếu ài kh a họ inh với việc giáo dục ảng viên ộ Ch nhi ài TS H àng T ang 2002; Tập yếu hội thảo hoa học tư tưởng Hồ Chí công tác cán ộ hàng họ ài nghiên ội ngũ n ộ he Ng ài a nghiên u u uố gia Hồ Chí Minh ổ h ậ nhi u khía ạnh ng ông y n ộ số uận n hạ s nhi u ài hí kh a họ he ưởng Hồ Chí Minh n n ộ như: Thực tốt l i d y chủ t ch Hồ Chí u ng tưởng Hồ Chí ng a nhi u nhà v c n kiệm liêm ; chống tham ô lãng phí, quan liêu T ần Đ nh gồ ưởng Hồ Chí Minh ng ên ộ ông i n Chính inh v cán ộ hí a ộng ông àn số a inh gi vận dụng tư inh v cán ộ vào việc đổi phư ng pháp lãnh đ o phong cách công tác đội ng cán ộ chủ chốt cấp c sở t nh Hưng ên – uận n hạ s a gi họ Mã số ê Th Hư ng an Tư tưởng Hồ Chí huyên ngành Hồ Chí Minh inh v cán ộ với việc n ng cao lực lãnh đ o đội ng cán ộ chủ chốt cấp c sở t nh giai đo n nay, uận Uyên n hạ s huyên nghành Hồ Chí Minh họ a c iang gi Nguyễn Th Mã số ng y dựng đội ng cán ộ theo tư tưởng Hồ Chí inh th i k đ y m nh công nghiệp hóa, đ i hóa đất nước a Chính ận dụng tư tưởng Hồ Chí uố gia Hồ Chí Minh gi ê V n Dư ng Họ in inh v công tác cán ộ đ x y dựng đội ng cán ộ quận T n ình thành phố Hồ Chí inh a gi hạ Xu n Di u Họ Minh, 2002; Tư tưởng Hồ Chí i n Chính uố gia Hồ Chí inh với việc x y dựng đ o đức cách m ng cho cán ộ đảng viên, inh chủng pháo inh LVCN huyên ngành ưởng Hồ Chí Minh Nguyễn h H an Họ Minh, 2002; Những quan m c i n Chính ản Hồ Chí 11 uố gia Hồ Chí inh v đ o đức ngư i cán ộ đảng viên N ng cao đ o đức cách m ng cán ộ đảng viên nước ta nay, VCN huyên nghành ưởng Hồ Chí Minh H àng Tiu uan Họ i n Chính uố gia Hồ Chí Minh tr đội ng cán ộ chủ trì công tác N ng cao vai ảng, công tác tr đ n v c sở qu n đội nh n d n iệt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, VCN huyên nghành ưởng Hồ Chí Minh Nguyễn V n ng Họ i n Chính uố gia Hồ Chí Minh ận dụng tư tưởng Hồ Chí inh đ x y dựng đội ng cán ộ chủ chốt t nh Th a Thiên Huế nay, VCN huyên nghành Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Thi uố gia Hồ Chí Minh Họ i n Chính Tìm hi u tư tưởng Hồ Chí inh v giáo dục đào t o , LVCN huyên nghành ưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Duy T ng Họ i n Chính C ông uố gia Hồ Chí Minh 2004 nh nghiên n ộ ông Minh n uy n n ộ ưới nhi u g n ng ưởng Hồ Chí Minh a ội ngũ a gi s ng ụ ồi ng h ãnh h n i hưa họn ọ kế n hy ọng sẽ g ông ội ngũ hần ộ kh h ng nhi u ông gi u nghiên h u ã hố sở a is u n ộ nh h hống ậy ên ông ố gi ưởng Hồ Chí Minh n ộ ận ụng n ng a h n h ộ h n h ông nh nà ng n ộ ộ s ng ộ số nội ung uan ọng ổi ới hư ng h n ộ sở kế hừa luận n ộ u ận ụng ưởng Hồ Chí Minh nghiên i u ên ã i s u h n í h ưởng Hồ Chí a hành hố Hà Nội giai ng ội ngũ n ạn hi n Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đ ch lu n v n T ên ông ộ h sở n ộ hố õ nội ung n uận nh gi h sở n ận ụng ng ưởng Hồ Chí Minh a hành hố Hà Nội 12 ạng ội ngũ u n ộ số kiến ngh gi i h nhằ n ng a h sở Thành hố Hà Nội giai 3.2 Nhi m vụ củ Đ c ụ ng u n u ên n ài cần h i õ: ng ưởng Hồ Chí Minh n n ộ Nội T ọng ạng a ông ội ngũ u ội ngũ hố n í h nghiên - Đ nh gi h -Đ n ộ h ạn hi n - h n í h ộ số nội ung ộ ông a ội ngũ n ộ h ộ số kiến ngh n ộ h n ộ ên hố hố c a àn Thành hố Hà sở Thành hố Hà Nội p ạo, ồi ng n ng a sở c a hành hố Hà Nội he h ng ưởng Hồ Chí Minh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 ối tượng nghiên c u Tư ưởng Hồ Chí Minh cao ch ng ội ngũ ông n ộ h n ộ ận dụng hố sở i n ng a hành hố Hà Nội hi n 4.2 Phạm vi nghiên c u Tư ưởng Hồ Chí Minh n ôi h nghiên Minh ngũ h ông ng a ội ngũ a ến ớn T ng hạ sở uận h i n ộ h hố sở ng ưởng Hồ Chí nh gi h xu t kiến ngh nhằ i uận ạng ội n ng a h n a hành hố Hà Nội n i nướ n i V n ng n ộ h n ộ số nội ung h yếu n ộ n ộ hi n iêng é u n ộ hạn nên hố h sở ( ã ng giới hạn uận n h nghiên u ội ngũ hường, th tr n) c a hành hố Hà Nội h anh ãnh ạo ch chốt: Bí hư; ch t ch UBND; ch t ch HĐND 13 Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu luận văn 5.1 Cơ sở lý lu n Ch ngh a M – ênin ưởng Hồ Chí Minh Đ ng ộng s n Vi Na c a ông T gi ũng nh i ước vi n ki n sử dụng hành hn í h sở a u ã uận chung 5.2 Phương pháp nghiên c u n sử dụng hư ng h : h n í h - tổng h p, l ch sử hống Luận kê hư ng h i u a ã hội họ ối chiếu s s nh hư ng h kh Đóng góp luận văn G hần ộ T ên sở sở õ ưởng Hồ Chí Minh nh gi h ạng ông a Thành hố Hà Nội h ng ông n ộ ông a ội ngũ n ộ h n hố c p ưa a ộ số kiến ngh nhằ n ng a h n a ội ngũ n ộ h hố c sở a hành hố Hà Nội hi n Ý nghĩa luận văn Đ ài gi ng ạy họ Cung h ậ ài i u kh hụ ụ h ông nghiên u uyên uy n ưởng Hồ Chí Minh uận h ng n ộ n i sở kh a họ n ộ ãnh ạo h hố c h iễn h ông sở c a hành hố Hà Nội n i iêng ết cấu Luận Văn Ng ài hần Mở ầu kế uận hụ ụ uận n kế u anh ụ ài i u hư ng tiết 14 kh hần TÀI LIỆU THAM KHẢO hành Ban ch ung ng - Ban tổ ch c (2003), Hướng dẫn số 17HD/TCTW ngày 23/4 v quy ho ch cán ộ công tác lãnh đ o quản lý th i kì đ y m nh công nghiệp hóa đ i hóa đất nước Nhà u t b n hính quố gia Hà Nội hành Đ ng hành hố Hà Nội (2010), ăn kiện đ i hội đ i Ban ch bi u ảng thành phố Hà Nội l n thứ XI Nhà u t b n hính quốc gia , Hà Nội n ộ hính h (2002), Các văn ản pháp luật v cán Ban tổ ch bộ, công chức, Nxb Thống kê Hà Nội Ban uyên gi ung ng ( hội ngh trung ng 5, khóa h nh Bật (2002), Nguyễn Chính ) Tài liệu nghiên cứu ngh N Chính quố gia Hà Nội iáo trình tư tưởng Hồ Chí inh, Nxb Quốc gia Hà Nội Nguyễn V n Ch nh (2000), Quán triệt tư tưởng Hồ Chí inh v công tác huấn luyện, đào t o cán ộ, N ng cao chất lượng đào t o, bồi dưỡng cán ộ nay, N Thành Duy ( h Chính iên) ( Đà Nẵng ) Tư tưởng Hồ Chí inh v đ o đức, Nxb Quố gia Hà Nội D ãn Chính Đinh Ngọc Thạch (2008), Vấn đ triết học tác ph m ác – Ăngghen – Lênin N Chính Quố gia Hà Nội Đ ng cộng s n Vi t Nam (2010), ăn kiện đ i hội đ i bi u toàn quốc l n thứ XI N Chính Quố gia Hà Nội 10 Đ ng cộng s n Vi t Nam (1986), ăn kiện đ i hội đ i bi u toàn quốc l n thứ VI, Nxb S Thậ Hà Nội 15 11 Đ ng Cộng s n Vi t Nam (1991), ăn kiện đ i hội đ i bi u toàn quốc l n thứ XII, Nxb S Thậ Hà Nội 12 Đ ng Cộng s n Vi t Nam, Chính i u lệ ảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Quố gia Hà Nội, H.2011 13 Đ ng Cộng s n Vi t Nam, ăn kiện đ i hội đ i bi u toàn quốc l n thứ IX N Chính Quốc gia, H.2006 14 Đ ng Cộng s n Vi t Nam, ăn kiện đ i hội đ i bi u toàn quốc l n thứ XI, Nxb Chính quốc gia, H.2011 15 Trần Đ nh H an ( ), Lu n chuy n cán ộ kh u đột phá nhằm x y dựng đội ng cán ộ quản lý mang t m th i kì phát tri n mới, Tạ hí Cộng s n, (7) ,Trang 6-12 16 Trần Đ nh H an ( ), “Mười n ông ổ ch n ộ c a Đ ng yêu ầu c a nhi m vụ thời gian tới”, T p chí cộng sản (2), tr 17 Trần Đ nh H an ( k ) ẩy mạnh ông nghi V quy hoạ h h a hi n ại h a n ộ ãnh ạo qu n nước”, T p chí cộng sản (9), tr 31- 35; Hành hính nhà nước Vi t Nam N 18 Học vi n hính hời a ộng ã hội quốc gia Hồ Chí Minh (1993), C cấu tiêu chu n đội ng lãnh đ o chủ chốt hệ thống ch nh tr đổi nước ta Những vấn đ lý luận thực tiễn Đ ài X 19 Học vi n hính quốc gia Hồ Chí Minh (2002), cao kĩ lãnh đ o, Hội ngh hông in kh a họ Hà Nội t o n ng Hà Nội 20 Học vi n Nguyễn Ái Quốc (1992), Mẫu hình đư ng hình thành ngư i cán ộ lãnh đ o tr chủ chốt cấp c sở Hà Nội 21 Đặng Xu n ( ) Tư tưởng Hồ Chí 16 inh v cán ộ N Chính tr quố gia Hà Nội 22 Đặng Xu n Mạch Quang Th ng, Nguyễn V n H a ( ồng ch (2005), Một số vấn đ v x y dựng ảng N Chính iên) quốc gia Hà Nội 23 Đ ng cộng s n Vi t Nam, ăn kiện đ i hội đ i bi u toàn quốc l n thứ VIII Nhà u t b n hính 24 Học vi n Chính quốc gia H.1996 hành hính Quốc gia Hồ Chí Minh (2012), iáo trình TCLLCTHC: kỹ lãnh đ o quản lý nghiệp vụ công tác ảng đoàn th (tập 1) N 25 Học vi n hính hành hính hính - hành hính uốc gia Hồ Chí Minh ( ) Giaó trình TCLLCTHC: kỹ lãnh đ o quản lý nà nghiệp vụ công tác ảng đoàn th (tập 2), N 26 Học vi n hính - hành hính hính - hành hính uốc gia Hồ Chí Minh (2012), trình TCLLCTHC : Tư tưởng Hồ Chí inh N Chính 27 ê Th Hư ng an Vận dụng tư tưởng Hồ Chí íao Hà Nội inh v cán ộ vào việc đổi phư ng pháp lãnh đ o phong cách công tác đội ng cán ộ chủ chốt cấp c sở t nh Hưng ên – Luận gi huyên ngành Hồ Chí Minh họ 28 Hồ Chí Minh ( n hạ s a Mã số 60.31.27 ); Toàn tập – tập N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập 5, N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập N Chính Quố gia Hà Nội 29 Hồ Chí Minh ( Nội 30 Hồ Chí Minh ( Nội 31 Hồ Chí Minh ( 17 Nội 32 Hồ Chí Minh ( ) ; Toàn tập – tập N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập 10 N Chính Quố gia Hà Nội 33 Hồ Chí Minh ( Nội 34 Hồ Chí Minh ( Nội 35 Hồ Chí inh (2002) ; Toàn tập – tập 11, Nx Chính tr Quốc gia, Hà Nội 36 Hồ Chí Minh ( ) ; Toàn tập – tập 12 N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập 13 N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập 14 N Chính Quố gia Hà Nội 37 Hồ Chí Minh ( Nội 38 Hồ Chí Minh ( Nội 39 Hồ Chí Minh ( 40 Hà uang Ngọc (2003): Tư ưởng Hồ Chí Minh v luy n 41 Hà ) Vấn đ cán ộ, Nxb S Thậ Hà Nội n ộ”, T p chí x y dựng ạo hu n ảng, (7), tr – uang Ngọc (2000): óp ph n x y dựng phát tri n đội ng cán bộ, công chức nhà nước N 42 B i Đ nh h ng ( cán ộ N a 43 Nguyễn Trọng h chuy n Chính ): Tư tưởng Hồ Chí Quố gia Hà Nội inh v cán ộ công tác ộng ( ) ê-nin, Hồ Chí Minh n i n ộ”, T p chí Cộng sản, (9), tr.31 – 35 18 un 44 H àng T i u Quang (2002), Những quan m c ản Hồ Chí inh v đ o đức ngư i cán ộ, đảng viên N ng cao đ o đức cách m ng ngư i cán ộ đảng viên nước ta – LVCCLLCT Họ Chính in uố gia Hồ Chí Minh 45 Trần Đ nh ần” ki u ng (2003), Th c hi n tốt lời dạy c a Hồ Chí Minh ” iê ” hính” hống ô ãng hí uan iêu”, T p chí lao động công đoàn (289), tr 9, 34 46 Trần Đ nh ông u ng (2005): Th c hi n tố ưởng Hồ Chí Minh n ộ”, T p chí tra, (9), tr 33-36 47 Trần Đ nh u ng (2005): Ch t ch Hồ Chí Minh h ng ngời v h gư ng s ng i c”, T p chí lao động công đoàn,(311), tr 5,6,11 48 Quốc hội nước cộng h a ã hội ch ngh a Vi t Nam, Hiến pháp ( ) N Chính quố gia Hà Nội 49 Quốc hội nước CHXH ch ngh a Vi t Nam (2003), Luật tổ chức H ND-UBND N Chính Quố gia Hà Nội 50 Tô Huy R a, Trần Kh c Vi t (ch giai đo n N 51 Trần Hậu Thành ( ng ), Tư iên) ( Chính Quố gia Hà Nội ưởng Hồ Chí Minh n , T p chí x y dựng n ộ h ạng he ạo bồi ảng, (5), tr.5,6 52 Nguyễn Đ c Th ng (2005), “ hư ng h người 3), Làm ngư i cộng sản h ng ic c a ưởng Hồ Chí Minh , T p chí khoa giáo, (5), tr 15-17 53 Nguyễn Xu n Thông ( vi y ng ội ngũ ) n ộ vận dụng ưởng Hồ Chí Minh sở”, Tạ 19 ng hí ộng s n (22+23), tr 59 – 62 54 Đặng Minh Tu n, Nguyễn Th Th y ( v ông n ộ ột số v n ) ặ a Tư ưởng Hồ Chí Minh ng giai ạn hi n nay”, iên) ( ) Thực t p chí nhà nước pháp luật (12), tr 310 55 Nguyễn V n S u – Hồ V n Thông ( ồng ch quy chế d n chủ quy n cấp xã nước ta N hính tr quố gia Hà Nội 56 ê Hữu Ngh a Nguyễn V n Mạnh (2001), 55 năm x y dựng nhà nước d n, d n, d n – Một số vấn đ lý luận thực tiễn, Nxb Chính quố gia Hà Nội 57 Học vi n hành hính uốc gia (2000), Tạ hí u n Nhà nước, (50) 58 V I ênin ( 4); T àn ập, tập 4, Nxb Tiến Ma a 59 V I ênin ( 4) ; Toàn tập, tập 36, Nxb Tiến Ma 60 V I ênin ( 4) ; Toàn tập, tập 38,Nxb Tiến Ma a 61 V.I.Lênin ( 4) ; Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến Ma a a 62 V.I.Lênin (1974) ; Toàn tập, tập 45,Nxb Tiến bộ, Maxc va 63 B i Tiến y( ) Một số vấn đ tổ chức ho t động quy n phư ng giai đo n nước ta N Chính quốc gia Hà Nội 64 Thành y T Hà Nội Chư ng ngày / / nh – CT /TU Hà Nội an hành a Thành U Hà Nội kh a XV :“ y m nh cải cách hành chính, n ng cao trách nhiệm chất lượng phục vụ đội ng cán ộ, công chức, viên chức giai đo n 2011 – 2015 20 65 Thành U T Hà Nội Chư ng nh số 02-CT /TU an hành ngày 29/8/2011 c a Thành U Hà Nội v “Phát tri n nông nghiệp, x y dựng nông thôn mới, t ng ước n ng cao đ i sống nông d n giai đo n 2011 – 2015 66 Đặng Huy Thi u (2008), Tư tưởng Hồ Chí inh v cán ộ công tác cán ộ, vận dụng tư tưởng n ng cao chất lượng đội ng cán ộ quy n t nh B c Giang, LVCN cao c hính , Học vi n Quốc gia Hồ Chí Minh 67 Nguyễn h T ọng, Trần Xu n Sầm (2003), Luận khoa học cho việc n ng cao chất lượng đội ng cán ộ th i k đ y m nh CNH, H H N Chính 68 Nguyễn Th quố gia Hà Nội ng Uyên ( ) Tư tưởng Hồ Chí inh v cán ộ với việc n ng cao lực lãnh đ o đội ng cán ộ chủ chốt cấp c sở t nh B c iang giai đo n nay, huyên ngành Hồ Chí Minh học, ã số 60.31.27 69 Đ Vư ng (1995), Hồ Chí Chính 70 Wesite: inh v vấn đ đào t o cán ộ, Nxb quố gia Hà Nội http://thehehochiminh.wordpress.com/2010/01/03t%C6%B0- t%C 21 [...]... nay, VCN huyên nghành ư ưởng Hồ Chí Minh H àng Tiu uan Họ i n Chính uố gia Hồ Chí Minh tr đội ng cán ộ chủ trì công tác của N ng cao vai ảng, công tác chính tr của đ n v c sở trong qu n đội nh n d n iệt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, VCN huyên nghành ư ưởng Hồ Chí Minh Nguyễn V n ư ng Họ i n Chính uố gia Hồ Chí Minh ận dụng tư tưởng Hồ Chí inh đ x y dựng đội ng cán ộ chủ chốt ở t nh Th a Thiên... 5, N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập 7 N Chính Quố gia Hà Nội 29 Hồ Chí Minh ( Nội 30 Hồ Chí Minh ( Nội 31 Hồ Chí Minh ( 17 Nội 32 Hồ Chí Minh ( ) ; Toàn tập – tập 8 N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập 9 N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập 10 N Chính Quố gia Hà Nội 33 Hồ Chí Minh ( Nội 34 Hồ Chí Minh ( Nội 35 Hồ Chí inh (2002) ; Toàn tập – tập 11, Nx Chính tr Quốc gia, Hà Nội 36 Hồ Chí Minh. .. Hồ Chí Minh (2012), trình TCLLCTHC : Tư tưởng Hồ Chí inh N Chính 27 ê Th Hư ng an Vận dụng tư tưởng Hồ Chí íao Hà Nội inh v cán ộ vào việc đổi mới phư ng pháp lãnh đ o và phong cách công tác của đội ng cán ộ chủ chốt cấp c sở t nh Hưng ên – Luận gi huyên ngành Hồ Chí Minh họ 28 Hồ Chí Minh ( n hạ s a Mã số 60.31.27 ); Toàn tập – tập 3 N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập 4 N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn... a nhi u nhà v c n kiệm liêm chính ; chống tham ô lãng phí, và quan liêu T ần Đ nh gồ ư ưởng Hồ Chí Minh ng ên ộ à ông i n Chính inh v cán ộ và hí a ộng ông àn số a inh gi vận dụng tư inh v cán ộ vào việc đổi mới phư ng pháp lãnh đ o và phong cách công tác của đội ng cán ộ chủ chốt cấp c sở t nh Hưng ên – uận n hạ s a gi họ Mã số ê Th Hư ng an Tư tưởng Hồ Chí huyên ngành Hồ Chí Minh inh v cán ộ với... ộ ở quận T n ình thành phố Hồ Chí inh a gi hạ Xu n Di u Họ Minh, 2002; Tư tưởng Hồ Chí i n Chính uố gia Hồ Chí inh với việc x y dựng đ o đức cách m ng cho cán ộ đảng viên, inh chủng pháo inh LVCN huyên ngành ư ưởng Hồ Chí Minh Nguyễn h H an Họ Minh, 2002; Những quan đi m c i n Chính ản của Hồ Chí 11 uố gia Hồ Chí inh v đ o đức của ngư i cán ộ đảng viên N ng cao đ o đức cách m ng của cán ộ đảng viên... 65 Thành U T Hà Nội Chư ng nh số 02-CT /TU an hành ngày 29/8/2011 c a Thành U Hà Nội v “Phát tri n nông nghiệp, x y dựng nông thôn mới, t ng ước n ng cao đ i sống nông d n giai đo n 2011 – 2015 66 Đặng Huy Thi u (2008), Tư tưởng Hồ Chí inh v cán ộ và công tác cán ộ, vận dụng tư tưởng đó và n ng cao chất lượng đội ng cán ộ chính quy n t nh B c Giang, LVCN cao c hính , Học vi n Quốc gia Hồ Chí Minh. .. – tập 12 N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập 13 N Chính Quố gia Hà ) ; Toàn tập – tập 14 N Chính Quố gia Hà Nội 37 Hồ Chí Minh ( Nội 38 Hồ Chí Minh ( Nội 39 Hồ Chí Minh ( 40 Hà uang Ngọc (2003): Tư ưởng Hồ Chí Minh v luy n 41 Hà ) Vấn đ cán ộ, Nxb S Thậ Hà Nội n ộ”, T p chí x y dựng à ạo hu n ảng, (7), tr 2 – 3 uang Ngọc (2000): óp ph n x y dựng và phát tri n đội ng cán bộ, công chức nhà nước hiện... việc n ng cao năng lực lãnh đ o của đội ng cán ộ chủ chốt cấp c sở t nh trong giai đo n hiện nay, uận Uyên n hạ s huyên nghành Hồ Chí Minh họ a c iang gi Nguyễn Th Mã số ư ng y dựng đội ng cán ộ theo tư tưởng Hồ Chí inh trong th i k đ y m nh công nghiệp hóa, hiện đ i hóa đất nước a Chính ận dụng tư tưởng Hồ Chí uố gia Hồ Chí Minh gi ê V n Dư ng Họ in inh v công tác cán ộ đ x y dựng đội ng cán ộ ở quận... nh h ng ( cán ộ N a 43 Nguyễn Trọng h chuy n Chính ): Tư tưởng Hồ Chí Quố gia Hà Nội inh v cán ộ và công tác ộng ( ) ê-nin, Hồ Chí Minh n i n ộ”, T p chí Cộng sản, (9), tr.31 – 35 18 ai un 44 H àng T i u Quang (2002), Những quan đi m c ản của Hồ Chí inh v đ o đức của ngư i cán ộ, đảng viên N ng cao đ o đức cách m ng của ngư i cán ộ đảng viên nước ta nay – LVCCLLCT Họ Chính in uố gia Hồ Chí Minh 45 Trần... hố Hà sở Thành hố Hà Nội p ạo, ồi ư ng n ng a sở c a hành hố Hà Nội he h ư ng ư ưởng Hồ Chí Minh 4 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1 ối tượng nghiên c u Tư ưởng Hồ Chí Minh cao ch ư ng ội ngũ ông n ộ h n ộ à ận dụng à hố sở i n ng a hành hố Hà Nội hi n nay 4.2 Phạm vi nghiên c u Tư ưởng Hồ Chí Minh n này ôi h nghiên Minh ngũ h ông ư ng a ội ngũ a ến ớn T ng hạ sở uận h i n ộ h hố sở ... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ================== PHƢƠNG THỊ THU THỦY TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ VÀ VẬN DỤNG VÀO VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÁN BỘ CHỦ CHỐT CỦA THÀNH... chọn - sử dụng cán cấp sở Error! Bookmark not defined 1.2 Cán chủ chốt cấp sở chất lƣợng cán chủ chốt cấp sở Error! Bookmark not defined 1.2.1 Cán chủ chốt cán chủ chốt cấp sởError!... NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI Error! Bookmark not def 2.1 Thực trạng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thành phố Hà Nội giai đoạn Error! Bookmark not defined 2.1.1 Một vài
- Xem thêm -

Xem thêm: “Tư tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ và vận dụng vào viêc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố hà nội” , “Tư tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ và vận dụng vào viêc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố hà nội” , “Tư tưởng hồ chí minh về công tác cán bộ và vận dụng vào viêc nâng cao chất lượng cán bộ chủ chốt cấp cơ sở của thành phố hà nội” , Kết cấu của Luận Văn, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay