bài giảng sinh học 8 mô thực vật

70 101 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:56

MÔ THỰC VẬT  Định nghĩa: -Mô tập hợp tế bào chuyên hóa chức nhau, phân hóa mặt hình thái giống có nguồn gốc -Chỉ thực vật bậc cao có phân hóa thành mô thể Ở thể thực vật bậc thấp chưa có tế bào chuyên hóa, thể có dạng thall đa bào PHÂN LOẠI MÔ Theo hình dạng, kích thước tế bào: Mô mềm mô tế bào hình thoi Theo nguồn gốc: Mô phân sinh (có khả sinh sản mô mới) mô vinh viễn Theo chức phận sinh lý: Mô phân sinh, mô che chở, mô nâng đỡ, mô dẫn, mô tiết, mô dinh dưỡng Mô phân sinh Định nghĩa:Cấu tạo tế bào non chưa phân hóa, có khả phân chia nhanh, liên tục cuối đời sống, tạo thành mô khác  Đặc điểm chung: * Tạo tế bào bổ sung cho thể, làm cho chúng tồn hoạt động *Khi mô phân sinh hoạt động phân chia mạnh tế bào không thấy rõ bào quan *Các tế bào xếp sít  PHÂN LOẠI MÔ PHÂN SINH 1.1.Mô phân sinh sơ cấp - Mô phân sinh ngọn:Đầu tận thân, cành, rễ -Đỉnh sinh trưởng:Tế bào khởi sinh phân chia liên tục tạo mô phân sinh phân hóa -Mô phân sinh tận rễ tạo phần tương ứng -Mô phân sinh lóng: Thường gặp họ Lúa, nằm phần gốc lóng, non, quan phát triển hoa -Giúp tăng trưởng chiều cao đứng thẳng lại bị ngã SƠ ĐỒ PHÂN LOẠI MÔ PHÂN SINH 1.2.Mô phân sinh thứ cấp -Tầng phát sinh trụ (Tầng ps libe-gỗ):Cơ quan trục, làm thành lớp liên tục hay dạng rải riêng biệt nằm bó gỗ libe Các tế bào thường hẹp, có dạng hình thoi, chiều dài gấp nhiều lần chiều rộng tăng theo tuổi -Phân chia libe thứ cấp phía ngoài, gỗ thứ cấp -Tầng phát sinh vỏ(Tầng sinh bần-lục bì): Ở rễ thân Xuất nhiều lần có xu hướng ngày nằm lùi phía Tế bào thường có dạng đa giác, kéo dài theo trục quan… -Thường sếp xít có khả phân chia nhiều lần tạo lớp bần, lớp vỏ lục Tế bào kèm: + thường có từ 1-2 tế bào sống, dài, có nhân, vách tế bào mỏng, nằm bên cạnh dọc theo tế bào rây + gặp Hạt kín H Cấu tạo mạch rây thân bí ngô Mạch rây; Phiến rây; Dải liên kết; Tb kèm * Mô mềm libe: + tế bào sống có vách mỏng + tích lũy tinh bột, dầu sản phẩm khác  Sợi libe: * Tế bào hình thoi dài, khoang hẹp, vách dày hóa gỗ không hóa gỗ * Dựa vào nguồn gốc, ta phân biệt: + Sợi libe sơ cấp: có nguồn gốc từ tầng trước phát sinh + Sợi libe thứ cấp: có nguồn gốc từ tầng phát sinh * Chức nâng đỡ Phân loại libe hình thành từ gồm Libe sơ cấp Libe thứ cấp tầng trước phát sinh mô phân sinh (mô phân sinh sơ cấp) libe trước, libe sau mô phân sinh thứ cấp (tầng phát sinh trụ) mạch rây, tế bào kèm, sợi, mô mềm tia libe 5.2.3 Các bó mạch (bó dẫn): Căn vào vị trí libe gỗ chia thành loại bó dẫn: a) Bó xếp chồng: A b) Bó chồng kép: B H.Cấu tạo bó xếp chồng A Bó dẫn kín thân tre; B Bó dẫn hở thân trầu Libe; Gỗ; Tế bào mô cứng H.Bó chồng kép Mô mềm; Libe ngoài; Tầng phát sinh; Gỗ; Libe c) Bó đồng tâm: d) Bó xuyên tâm: - Ở rễ sơ cấp, bó gỗ libe riêng rẽ nhau, chúng xếp xen kẽ theo hướng xuyên tâm - Đây loại bó mạch thiếu có yếu tố gỗ libe H.Bó đồng tâm Mô mềm; Gỗ; Libe Mô ( mô dinh dưỡng): 6.1 Khái niệm: - Là tế bào sống, chưa phân hóa nhiều, vách mỏng xenlulozơ giữ suốt đời sống tế bào, vách có vùng lỗ sơ cấp - Chức năng: liên kết mô khác với nhau, dự trữ dinh dưỡng 6.2 Phân loại: 6.2.1 Mô đồng hoá: - Là tế bào chứa nhiều lục lạp quang hợp - Chúng nằm lớp biểu bì thân non - Trong phiến Hai mầm, mô mềm đồng hóa gồm mô giậu mô xốp (hay mô khuyết) H Mô mềm đồng hóa thịt chuối (Musa paradisiaca) Biểu bì trên; Lớp biểu bì; Mô giậu; Mô xốp; Biểu bì dưới; Tế bào vòng bao quanh bó mạch 6.2.2 Mô dự trữ: - Là tế bào vách mỏng xenlulozơ - Vị trí nhu mô mà tb nhu mô có tên: * Nhu mô gỗ * Nhu mô libe * Nhu mô vỏ hay nhu mô ruột H Mô mềm dự trữ A Mô mềm dự trữ khí cuống súng; B Mô mềm dự trữ tinh bột rễ muống biển A B 6.2.2 Mô hấp thu - - Có mặt tầng lông hút rễ cây, chức hút nứoc muối khoáng Cấu tạo tế bào sống, dạng dài, vách mỏng, không bào lớn, nhân thường năm đầu tận tế bào, tế bào chất thường làm thành lớp mỏng sát vách tế bào (tế bào lông hút) [...]... quả tạ; 3 Chất tế bào 4 Mô che chở (Mô bì): 4.1 Khái niệm: Là mô bao bọc toàn bộ phía ngoài cơ thể tế bào: + Có chức năng bảo vệ cho các mô bên trong khỏi các tác động cơ học hay sự phá hoại của các sinh vật khác + Thực hiện chức năng trao đổi với môi trường bên ngoài 4.2 Phân loại: Tùy theo nguồn gốc, đặc tính sinh lí, hình thái: + Mô che chở sơ cấp + Mô che chở thứ cấp 4.2.1 Mô che chở sơ cấp – Biểu... mô cơ 2.2.PHÂN LOẠI MÔ CƠ  2.2.1 .Mô dày (Hậu mô) : Gồm tế bào sống, có vách sơ cấp dày bằng xenlulozơ, không hóa gỗ, thường chứa lục lạp *Chức năng:nâng đỡ các cơ quan còn non của cây * Phân loại:Căn cứ vào chỗ dày lên của vách tế bào, người ta phân biệt các loại hậu mô: Hậu mô góc, hậu mô phiến, hậu mô xốp PHÂN LOẠI MÔ DÀY HẬU MÔ GÓC -Chổ dày của vách tế bào nằm ở góc -Giúp cho mô có tính đàn hồi,... sinh vỏ MÔ PHÂN SINH THỨ CẤP 1 Tầng phát sinh trụ 2 Tầng phát sinh vỏ 2 MÔ CƠ 2.1.Định nghĩa: Là tế bào có vách dày, cứng, làm nhiệm vụ nâng đỡ giống như bộ xương của cây Giúp cây chống lại các tác động cơ học  Phát triển mạnh ở cây mọc ngoài sáng và cây gỗ Cây sống dưới nước, bóng râm…thì mô cơ kém phát triển  Các tế bào thường có vách dày với mức độ khác nhau, căn cứ vào đó người ta phân loại mô. .. -Giúp cho mô có tính đàn hồi, mềm dẻo khi va chạm HẬU MÔ PHIẾN -Màng tế bào dày lên theo vách tiếp tuyến phía trong và vách phía ngoài của tế bào -Ví dụ: Sen cạn, rau má, dâu tây HẬU MÔ XỐP -Có gian bào phát triển mạnh tạo thành hệ thống gian bào, màng chỉ dày lên ở những chổ tiếp HÌNH ẢNH MÔ DÀY 2.HẬU MÔN XỐP 1.HẬU MÔ GÓC 3.HẬU MÔ PHIẾN 2.2.2.MÔ CỨNG  Là tế bào chết, hình thoi dài, thường nhọn hai... ruôi nhặng như cây Bán hạ, cây họ Ráy… 3.2.2 Mô tiết trong: - Tế bào tiết: * Riêng lẻ, nằm rải rác trong mô mềm * Chứa các chất như: tinh dầu, chất nhầy… - Túi tiết và ống tiết: * Túi hay ống có một hay vài lớp tb tiết bao ngoài Thường lớn hơn tb mô mềm xung quanh H Túi tiết Túi tiết dung sinh; Túi tiết phân sinh - Ống nhựa mủ: * Hình thành từ các tế bào mô mềm * Chứa chất lỏng đặc biệt là chất nhựa... bào này hóa gỗ rất dày làm cho xoang thu hẹp lại, chỉ có khe nhỏ không chứa chất sống bên trong  Căn cứ vào vị trí mô cứng trong cây để người ta phân biệt các loại mô cứng PHÂN LOẠI MÔ CỨNG 1 Sợi bọc: Mô cứng có mặt ở phần vỏ sơ cấp của rể và thân cây 2 Sợi libe: Trong phần libe của mô dẫn Xếp xoắn với nhau tạo thành bó sợi 3 Sợi gỗ:Trong phần gỗ của cây, ngắn hơn sợi libe Dạng hình thoi dài, đầu... gỗ rất dày, cứng làm xoang thu hẹp lại đôi khi chỉ còn một lỗ hay một khe hẹp không chứa nổi chất sống ở trong Có trong hạt, quả, lá, thân và thường nằm lẫn trong khối mô mềm, mô đồng hóa… Tế bào đá rất đa dạng… TẾ BÀO ĐÁ Ở LÁ CHÈ 3.2.1 Mô tiết ngoài: lông tiết, tuyến mật, lỗ nước  Lông tiết: + Từ biểu bì hoặc từ các tế bào nằm sâu hơn Cấu tạo đơn bào hay đa bào + Có ở nhiều cây như: cà chua, thuốc... bên ngoài 4.2 Phân loại: Tùy theo nguồn gốc, đặc tính sinh lí, hình thái: + Mô che chở sơ cấp + Mô che chở thứ cấp 4.2.1 Mô che chở sơ cấp – Biểu bì: - Hình thành từ mô phân sinh ngọn - Che chở cho lá, thân non, rễ non và các cơ quan sinh sản - Gồm: tế bào biểu bì, lỗ khí, lông, thủy khổng  Tế bào biểu bì: - Có nhiều hình dạng khác nhau, phụ thuộc vào hình dạng của cơ quan mà nó bảo vệ, che chở -... khi còn có lông che phủ H Biểu bì lá cỏ chông H Biểu bì lá khoai lang 1 Biểu bì dưới; 2 Biểu bì trên - Biểu bì có 2 chức năng: * Bảo vệ, che chở cho các mô bên trong vì thế các tế bào gắn chặt với nhau, có thấm cutin, sáp * Trao đổi khí giữa cây với môi trường và sự thoát hơi nước Lỗ khí: - Là khe hở nằm giữa 2 tế bào lỗ khí (tế bào bảo vệ) - Lỗ khí thường gặp ở lá, phần non của thân H.Cấu tạo lỗ... gặp ở lá, phần non của thân H.Cấu tạo lỗ khí: A Nhìn thẳng từ trên xuống; B Nhìn theo mặt cắt ngang 1 Khe lỗ khí; 2 Tế bào lỗ khí; 3 Cửa trước; 4 Cửa sau; 5 Khoang khí; 6 Tầng cuticun; 7 Nhân tế bào; 8 Hạt lục lạp ... LOẠI MÔ Theo hình dạng, kích thước tế bào: Mô mềm mô tế bào hình thoi Theo nguồn gốc: Mô phân sinh (có khả sinh sản mô mới) mô vinh viễn Theo chức phận sinh lý: Mô phân sinh, mô che chở, mô nâng...MÔ THỰC VẬT  Định nghĩa: -Mô tập hợp tế bào chuyên hóa chức nhau, phân hóa mặt hình thái giống có nguồn gốc -Chỉ thực vật bậc cao có phân hóa thành mô thể Ở thể thực vật bậc thấp... *Khi mô phân sinh hoạt động phân chia mạnh tế bào không thấy rõ bào quan *Các tế bào xếp sít  PHÂN LOẠI MÔ PHÂN SINH 1.1 .Mô phân sinh sơ cấp - Mô phân sinh ngọn:Đầu tận thân, cành, rễ -Đỉnh sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng sinh học 8 mô thực vật , bài giảng sinh học 8 mô thực vật , bài giảng sinh học 8 mô thực vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay