Bài giảng CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA NGUYỄN MINH CHÂU

30 80 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:55

NGUYỄN MINH CHÂU GV : MINH TRUNG I TIỂU DẪN Tác giả : - Nguyễn Minh Châu ( 1930 – 1989 ), q Quỳnh Lưu, Nghệ An - Là nhà văn qn đội, cơng tác nhiều nơi, sau chiến tranh ơng cơng tác Tạp chí Văn nghệ Qn đội - Tác phẩm : Cửa Sơng 1967 Những vùng trời khác 1972 1970 Người đàn bà chuyến tàu tốc hành Nguyễn Minh Châu Chiếc thuyền ngồi 1983 1985 xa 1987 Nguyễn Minh Châu bút tiên phong VHVN thời kỳ đổi Ơng “thuộc số nhà văn mở đường tinh anh tài VH ta nay” (Ngun Ngọc) Năm 2000 : ơng Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật Tác phẩm : -Bố cục : đoạn + “… thuyền lướt vó biến mất” : phát người nghệ sĩ nhiếp ảnh + “… thuyền chống chọi với sóng gió phá” : câu chuyện người đàn bà làng chài tòa án huyện + “… hòa lẫn đám đơng” : ảnh chọn cho lịch “Thuyền biển” a.Tóm tắt tác phẩm : Phát Nhiếp ảnh Phùng Phát Khơng đồng ý Trình bày lý Người đàn bà nên ly Người đàn bà Đẩu Màu hồng hồng Ánh sương mai Phùng Người đàn bà nghèo khổ lam lũ bước II ĐỌC HIỂU : Hai phát người nghệ sĩ nhiếp ảnh : a Phát : Bức tranh : “một cảnh đất trời cho” Bức tranh mực tàu danh họa thời cổ Từ đường nét đến ánh sáng hài hòa đẹp, vẻ đẹp đơn giản tồn bích =>Một cảnh tượng tuyệt đẹp, họa diệu kỳ thiên nhiên sống, “q tặng q hóa cơng” Người nghệ sĩ cảm thấy : -Trong trái tim có bóp thắt lại - Bản thân đẹp đạo đức Hạnh phúc bắt gặp đẹp, hạnh phúc khám phá sáng tạo Bắt gặp đẹp, người nghệ só thấy bắt gặp tận Thiện, tận Mó; thấy tâm hồn lọc Bối rối Bóp thắt vào Bản thân đẹp đạo đức Đơn giản tồn bích b Phát 2: - Cảnh tượng người đàn ơng đánh đập vợ dã man Mày chết chođiơng Chúng màyđi chết chonhờ ơng + “dùng thắt lưng quật nhờngười đàn bà.” tới tấp vào lưng + vừa đánh vừa nguyền rủa giọng rên rỉ đau đớn: - Người đàn bà cam chịu nhẫn nhục, khơng kêu, khơng chống trả, khơng chạy trốn Hạt ngọc ẩn ? Tại người đàn bà lại đề nghị chồng lên bờ đánh? Tại người đàn bà vái khóc? Tại người đàn bà lại thay đổi cách xưng hơ với Đẩu Phùng? Vì sợ tổn thương đến tâm hồn trẻ Đau đớn, lo sợ thường xun chứng kiến cảnh cha coi kẻ thù Xấu hổ, nhục nhã thấy người khác thương hại Cảm nhận lòng tốt họ -> Chị tâm đời Người đàn bà Đối với chồng Đối với Đối với phùng Vị tha Giàu đức hy sinh Sâu sắc, trải đời Ng­êi ®µn bµ hµng chµi VỴ bỊ ngoµi T©m hån bªn XÊu, th« kƯch VÞ tha, giµu ®øc hi sinh Lam lò, r¸ch r­íi Ch¾t chiu h¹nh Cam chÞu ®¸ng th­¬ng S©u s¾c, tr¶i ®êi c.Thái độ chánh án Đẩu : -Thái độ giận nói người đàn ơng vũ phu -Rất ngạc nhiên nghe người đàn bà khơng chịu bỏ chồng -Trong đầu vị Bao Cơng có “một vừa vỡ ra” nghe người đàn bà tâm gia cảnh => luật pháp lòng tốt phải đặt vào hồn cảnh cụ thể, khơng thể áp dụng với đối tượng => Phải có nhìn đa diện, đa chiều sống, khơng thể nhìn người, nhìn đời phía, khơng thể nhìn vào tượng để đánh giá chất Ng­êi ®µn bµ hµng chµi Ng­êi ®µn «ng vò phu ĐÈu Phïng Th»ng Ph¸c Phải có nhìn đa diện, nhiều chiều Tấm ảnh chọn : Tấm ảnh treo nhiều nơi, gia đình sành nghệ thuật -> ảnh đẹp, có giá trị nghệ thuật cao “cái màu hồng hồng ánh sương mai…” Người đàn bà nghèo khổ bước khỏi tranh…” Biểu tượng nghệ thuật Hiện thân đời thực Tấm ảnh chọn : Tấm ảnh treo nhiều nơi, gia đình sành nghệ thuật -> ảnh đẹp, có giá trị nghệ thuật cao Biểu tượng nghệ thuật Hiện thân đời thực => Nghệ thuật chân khơng thể tách rời sống 4.Nghệ thuật a Xây dựng cốt truyện : hấp dẫn b Nghệ thuật trần thuật ::sinh đợng c Khắc hoạ nhân vật : sắc sảo d Ngơn ngữ:: linh hoạt sáng tạo phù hợp đặc điểm, tính cách của từng nhân vật III.TỔNG KẾT 1.Néi dung: - Tõ c©u chun vỊ mét bøc ¶nh nghƯ tht vµ sù thËt cc ®êi ®»ng sau bøc ¶nh, “Chiếc thuyền ngồi xa” mang ®Õn mét bµi häc ®óng ®¾n vỊ c¸ch nh×n nhËn cc sèng vµ ng­êi: mét c¸ch nh×n ®a diƯn, nhiỊu chiỊu, ph¸t hiƯn b¶n chÊt thËt ®»ng sau vỴ bỊ ngoµi cđa hiƯn t­ỵng 2.NghƯ tht: - C¸ch kh¾c ho¹ nh©n vËt, x©y dùng cèt trun sinh ®éng, hÊp dÉn - C¸ch sư dơng ng«n ng÷ rÊt linh ho¹t, s¸ng t¹o ®· gãp phÇn lµm nỉi bËt t­ t­ëng chđ ®Ị cđa t¸c phÈm IV.LUYỆN TẬP NHÂN VẬT NÀO ANH/ CHỊ ẤN TƯỢNG NHẤT ? PHÙNG ĐẨU VỢ CHỒNG HÀNG CHÀI THẰNG PHÁC IV CỦNG CỐ 1.Quan niƯm nghƯ tht cđa nhµ văn nµo d­íi ®©y cã ®iĨm kh¸c c¬ b¶n so víi quan niƯm nghƯ tht cđa Ngun Minh Ch©u trun ng¾n ChiÕc thun ngoµi xa: A “ NghƯ tht kh«ng ph¶i lµ ¸nh trăng lõa dèi, nghƯ tht kh«ng nªn lµ ¸nh trăng lõa dèi, nghƯ tht cã thĨ chØ lµ tiÕng ®au khỉ tho¸t tõ kiÕp lÇm than” (Nam Cao) B “C¸c «ng mn tiĨu thut cø lµ tiĨu thut T«i vµ ng­êi cïng chÝ h­íng nh­ t«i mn tiĨu thut ph¶i lµ sù thËt ë ®êi” (Vò Träng Phơng) CC “NghƯ tht kh«ng ph¶i lµ sù m« t¶ thùc t¹i cã thùc mµ lµ sù tìm tßi ch©n lý, lý t­ëng” (G.Xăng) D “ Văn häc lµ cc ®êi Văn häc sÏ kh«ng lµ c¶ nÕu kh«ng cc ®êi mµ cã Cc ®êi lµ n¬i xt ph¸t, còng lµ ®Ých ®i tíi cđa văn häc” (Tè Hữu) IV Cđng cè, kiĨm tra, ®¸nh gi¸ Dùa vµo bµi häc, hoµn thµnh ph¸t biĨu sau ®©y cđa nhµ văn Ngun Minh Ch©u : “ Nhµ văn kh«ng cã qun nhìn sù vËt mét c¸ch ®¬n gi¶n vµ nhµ văn cÇn phÊn ®Êu ®Ĩ ……………… vµo c¸c tÇng s©u lÞch sư” A ®­a vỴ ®Đp cđa cc ®êi B B ®µo xíi b¶n chÊt ng­êi C ®­a c¸i ¸c, c¸i xÊu D ®­a c¸i ch©n, c¸i thiƯn [...]... IV.LUYN TP NHN VT NO ANH/ CH N TNG NHT ? PHNG U V CHNG HNG CHI THNG PHC IV CNG C 1.Quan niệm nghệ thuật của nhà vn nào dưới đây có điểm khác cơ bản so với quan niệm nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu trong truyện ngắn Chiếc thuyền ngoài xa: A Nghệ thuật không phải là ánh trng lừa dối, nghệ thuật không nên là ánh trng lừa dối, nghệ thuật có thể chỉ là tiếng đau khổ kia thoát ra từ kiếp lầm than (Nam Cao) B Các... là cuộc đời Vn học sẽ không là gỡ cả nếu không vỡ cuộc đời mà có Cuộc đời là nơi xuất phát, cũng là đích đi tới của vn học (Tố Hu) IV Củng cố, kiểm tra, đánh giá 2 Dựa vào bài học, hoàn thành phát biểu sau đây của nhà vn Nguyễn Minh Châu : Nhà vn không có quyền nhỡn sự vật một cách đơn giản và nhà vn cần phấn đấu để vào các tầng sâu lịch sử A đưa vẻ đẹp của cuộc đời B B đào xới bản chất con người... nhõn võt III.TNG KT 1.Nội dung: - Từ câu chuyện về một bức ảnh nghệ thuật và sự thật cuộc đời đằng sau bức ảnh, Chic thuyn ngoi xa mang đến một bài học đúng đắn về cách nhìn nhận cuộc sống và con người: một cách nhìn đa diện, nhiều chiều, phát hiện ra bản chất thật đằng sau vẻ bề ngoài của hiện tượng 2.Nghệ thuật: - Cách khắc hoạ nhân vật, xây dựng cốt truyện sinh động, hấp dẫn - Cách sử dụng ngôn ngữ... nh k thự Xu h, nhc nhó vỡ thy ngi khỏc thng hi mỡnh Cm nhn tm lũng tt ca h -> Ch tõm s v cuc i mỡnh Ngi n b i vi chng i vi con i vi phựng V tha Giu c hy sinh Sõu sc, tri i Người đàn bà hàng chài Vẻ bề ngoài Tâm hồn bên trong Xấu, thô kệch Vị tha, giàu đức hi sinh Lam lũ, rách rưới Chắt chiu hạnh phúc Cam chịu đáng thương Sâu sắc, trải đời c.Thỏi ca chỏnh ỏn u : -Thỏi gin d khi núi v ngi n ụng v phu ... Những vùng trời khác 1972 1970 Người đàn bà chuyến tàu tốc hành Nguyễn Minh Châu Chiếc thuyền ngồi 1983 1985 xa 1987 Nguyễn Minh Châu bút tiên phong VHVN thời kỳ đổi Ơng “thuộc số nhà văn mở đường...I TIỂU DẪN Tác giả : - Nguyễn Minh Châu ( 1930 – 1989 ), q Quỳnh Lưu, Nghệ An - Là nhà văn qn đội, cơng tác nhiều nơi, sau chiến... ơng Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật 2 Tác phẩm : -Bố cục : đoạn + “… thuyền lướt vó biến mất” : phát người nghệ sĩ nhiếp ảnh + “… thuyền chống chọi với sóng gió phá”
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA NGUYỄN MINH CHÂU , Bài giảng CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA NGUYỄN MINH CHÂU , Bài giảng CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA NGUYỄN MINH CHÂU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay