Chia động từ nhật ngữ

7 135 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:54

CHIA ĐỘNG TỪ NHẬT NGỮ Trong câu văn tiếng Nhật động từ thường đứng cuối câu Do câu người Nhật, chủ từ thường bỏ đi, nên động từ phần quan trọng để hiểu câu Không giống chia động từ phức tạp ngôn ngữ khác, động từ Nhật Ngữ dạng khác biệt để biểu thị thứ nhất, thứ hai thứ ba, số hay số nhiều, giống đực hay giống Các dấu hiệu nhận biết động từ tiếng Nhật tận từ gồm: ~u; ~ku; ~su; ~bu; ~mu; ~nu; ~gu; ~tsu; ~ru Nhóm (godan = ngũ đoạn): Động từ nhóm hay gọi động từ nhóm godan động từ tận bàng ~u; ~ku; ~su; ~bu; ~mu; ~nu; ~gu; tsu Au: gặp Kiku: nghe Hanasu: nói Matsu: chờ Nomu: uống Yobu: gọi Shinu: chết Oyogu: bơi Nhóm 2: ~ Iru and ~ Eru Là động từ tận "~iru" "~ eru" Nhóm gọi động từ ichidan = đoạn Nhóm kiru Mặc miru Nhìn, xem, thấy okiru Thức dậy oriru Xuống xe shinjiru Tin tưởng akeru Mở ageru Cho deru Đi neru Ngủ taberu ăn ~ iru ~ eru Ngoại lệ Có số động từ tận bắng "~ iru" "~ eru" sau lại chia động từ nhóm 01 Các động từ ngoại lệ thuộc nhóm hairu Bước vào hashiru Chạy iru Cần kaeru Về, trở kagiru Giới hạn kiru Cắt shaberu Nói chuyện phiếm, tán gẫu shiru Biết Nhóm 3: Các động từ bất quy tắc Có 02 động từ bất quy tắc kuru (đến) suru (làm) Động từ suru động từ sử dụng thường xuyên Nó có nghĩa tương đương với động từ to do, to make, to cost tiếng Anh Nó kết hợp với danh từ hành động thành động từ Danh từ + Suru benkyousuru Học ryokousuru Du lịch yushutsusuru Xuất dansusuru Nhảy, khiêu vủ shanpuusuru Gội đầu Chia động từ *Động từ thể tự điển Người ta gọi động từ tận ~u động từ nguyên mẫu hay động từ thể tự điển Đây thể không thức, không lịch Sử dụng thể với bạn bè gia đình tình thân mật Thí dụ: watashi wa mizu wo nomu (tôi uống nước.) *Động từ thể masu (thể thống, lịch sự) Động từ chia thể làm cho câu văn lịch sự, lể phép Sử dụng thể tình đòi hỏi mức độ lễ phép, lịch sự, sử dụng thể đánh giá cao tình Thì tại: Thì tiếng Nhật sử dụng thay cho tương lai với trạng từ chí thời gian ~ masu Nhóm Bỏ ~u tận cùng, thay ~ imasu (kaku - kakimasu, nomu - nomimasu) Nhóm Bỏ ~ru tận cùng, thay ~ masu (miru - mimasu, taberu - tabemasu) Nhóm kuru - kimasu, suru - shimasu Thì khứ Thì khứ sử dụng để diễn tả hành động hoàn thành khứ Chia động từ thuộc nhóm với phụ âm âm tiến thể tự điển Các động từ nhóm có cách chia Thì khứ Nhóm Thể lịch Thể thông thường Thay ~ u ~ imashita kaku: kakimashita nomu: nomimashita (1) động từ cuối ~ ku: thay ~ ku ~ ita kaku: kaita kiku: kiita (2) động từ cuối ~ gu: thay ~ gu ~ ida isogu : isoida oyogu : oyoida utau : utatta (3) động từ ~ u, ~tsu, ~ ru: matsu : matta thay ~ tta kaeru : kaetta (4) động từ cuối ~ nu, ~bu, ~ mu: thay ~ nda shinu : shinda asobu : asonda nomu : nonda (5) động từ cuối ~ su: thay ~ su bằng~ shita hanasu : hanashita dasu : dashita Nhóm Thể lịch Thể thông thường Thay ~ru, thêm ~ mashita Thay ~ru, thêm ~ ta miru - mimashita taberu -tabemashita miru - mita taberu - tabeta Nhóm (bất quy tắc) Thể lịch kuru - kimashita, suru - shimashita Thể thông thường kuru - kita, suru -shita Thì phủ định Để đặt câu phủ định, ta thay đổi động từ ~masu thành ~masen hay ~nai Thể lịch Tất động từ (nhóm 1, 2, 3) Thay ~ masu thành ~ masen Thể thông thường nomimasu nomimasen tabemasu tabemasen kimasu - kimasen shimasu shimasen Nhóm Thay ~ u tận ~anai (Nếu trước ~ u nguyên âm thay ~u ~ wanai) kiku - kikanai nomu - nomanai au - awanai Nhóm miru - minai taberu - tabenai Thay ~ ru ~ nai Nhóm kuru - konai, suru -shinai Thì khứ phủ định Nhóm 1, 2, Thể lịch Thêm ~ deshita sau phủ định thể lịch thành ~masen deshita Thể thông thường nomimasen - nomimasen deshita tabemasen - tabemasen deshita kimasen - kimasen deshita shimasen - shimasen deshita Group 1, 2, nomanai - nomanakatta Thay ~ nai tabenai - tabenakatta thành ~nakatta konai - konakatta shinai -shinakatta Thể Te Thể ~te không tự thể Nó sử dụng chung với dạng động từ khác làm gia tăng cho khác Quy Tắc Chia thể ~te Động từ nhóm (godan) *Các động từ cuối ~u, thay ~u “itte” Thí dụ: Kau (mua): katte Iu (nói): itte Au (gặp): atte *Các động từ kết thúc với ~ku thay ~ku ite Thí dụ: kiku  kiite (lắng nghe); kakukaite (mua) Lưu ý! Đối với động từ iku (đi) thể te itte, mà iite *Đối với động từ gốc gu, thay gu ide Thí dụ: isogu  isoide (vội vàng) *Động từ gốc su shite Kasukashite (cho mượn) *Động từ gốc tsu, matsu (chờ) matte *Động từ gốc bu, mu, nu thay nde Yobu  yonde, nomu nonde, shinu shinde *Các động từ ngoại lệ cuối ~ru thay tte Kaeru  kaette Động từ nhóm ~eru ~iru chia thể te cách thay ru te Thí dụ: Miru mite Nerunete Oshieruoshiete Taberu tabete ... danh từ hành động thành động từ Danh từ + Suru benkyousuru Học ryokousuru Du lịch yushutsusuru Xuất dansusuru Nhảy, khiêu vủ shanpuusuru Gội đầu Chia động từ *Động từ thể tự điển Người ta gọi động. .. gẫu shiru Biết Nhóm 3: Các động từ bất quy tắc Có 02 động từ bất quy tắc kuru (đến) suru (làm) Động từ suru động từ sử dụng thường xuyên Nó có nghĩa tương đương với động từ to do, to make, to cost... với dạng động từ khác làm gia tăng cho khác Quy Tắc Chia thể ~te Động từ nhóm (godan) *Các động từ cuối ~u, thay ~u “itte” Thí dụ: Kau (mua): katte Iu (nói): itte Au (gặp): atte *Các động từ kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Chia động từ nhật ngữ , Chia động từ nhật ngữ , Chia động từ nhật ngữ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay