Bài 24 cường độ dòng điện vật lý 7

19 101 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:54

KIỂM TRA BÀI CU Em nêu tác dụng dòng điện? Ứng dụng từng tác dụng đó? BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện: 1.Quan sát thí nghiệm: Biến trơ Nguồn điện 2.5 A Ampe kế Công tắc K Đèn BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I.Cường độ dòng điện: 1.Quan sát thí nghiệm: -5 A K * Nhận xét: Với bóng đèn định , đèn Mạnh (yếu) sáng ……………… số ampe kế lớn (nhỏ) ………… Tìm hiểu ampe kế C1 a) Hãy ghi GHĐ ĐCNN ampe kế hình 24.2a hình 24.2b vào bảng 24.2b 24.2a Trên mặt ampe có ampe ghi chữ Làm nhậnkếbiết kế?A mA GHĐ ĐCNN Bảng Ampe kế Hình 24.2a 100 mA= 0.1A 10 mA= 0.01A Hình 24.2b 6A 0,5 A C1 b) Hãy cho biết ampe kế hình 24.2 dùng kim chỉ thị ampe kế số a) b) c) Hình 24.2 Ampe kế dùng kim thị Hình 24.2 a,b Ampe kế hiện số Hình 24.2 c C1 c) Ở chốt nối dây dẫn ampe kế có ghi dấu gì? C1 d) Nhận biết chốt điều chỉnh kim ampe kế Giới thiệu số ampe kế BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN III Đo cường độ dòng điện: * Sơ đồ mạch điện(H24.3/sgk): Hình 24.3 + K + A - Đ Ampe kế Thang đo Thang đo GHĐ ĐCNN 3A 0,1A 0,6A 0,02A III Đo cường độ dòng điện C2: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ lớn (nhỏ) đèn sáng (tối) ……………… ……… Ước lượng giá trị cường độ dòng điện cần đo Chọn ampe kế có giới hạn đo phù hợp với giá trị cường độ dòng điện cần đo Quy tắc sử dụng 3.Điều chỉnh kim ampe kế chỉ vạch số Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần đo cho chốt (+) ampe kế nối với cực dương (+) nguồn điện, không mắc trực tiếp hai chốt ampe kế vào hai cực nguồn điện Đọc ghi kết quy định BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN IV Vận dụng: 1mA = 0,001A 1A = 1000mA C3:Đổi đơn vị cho giá trị sau đây: 175 mA a) 0,175A = …… b) 0,38A = …… 380 mA 1,25 A c) 1250mA = ……… 0,28 A d) 280mA = ……… BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN IV Vận dụng: *C4: Có ampe kế có giới hạn đo sau: 1)2mA ; 2) 20mA ; 3) 250mA ; 4) 2A Hãy cho biết ampe kế cho phù hợp để đo cường độ dòng điện sau đây: a) 15mA b) 0,15A c) 1,2A BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN IV Vận dụng: C5: Ampe kế sơ đồ hình 24.4 mắc đúng, sao? _ X K - + a) A+ + A_ + - - _ + A + K b) K X X c) Sai Sai Đúng Vì: Hình a, chốt (+) ampe kế mắc vào phía cực dương(+) nguồn điện,chốt (-) ampe kế mắc vào phía cực âm(-) nguồn điện Bài tập củng cố: Trong sơ đồ mạch điện sau, sơ đồ mắc đúng, sơ đồ mắc sai? Vì sao? a) + b) - + A - X + - - + A X Học thuộc nội dung ghi nhớ Làm tập từ 24.1 đến 24.14 SBT Đọc phần “có thể em chưa biết” Chuẩn bị trước bài: Hiệu điện Tiết học đến hết Cám ơn quý thầy cô em học sinh! [...]... dưới GHĐ ĐCNN 3A 0,1A 0,6A 0,02A III Đo cường độ dòng điện C2: Dòng điện chạy qua đèn có cường độ lớn (nhỏ) thì đèn càng sáng (tối) càng ……………… ……… 1 Ước lượng giá trị cường độ dòng điện cần đo 2 Chọn ampe kế có giới hạn đo phù hợp với giá trị cường độ dòng điện cần đo Quy tắc sử dụng 3.Điều chỉnh kim ampe kế chỉ đúng vạch số 0 4 Mắc ampe kế nối tiếp với vật cần đo sao cho chốt (+) của ampe... ampe kế nối với cực dương (+) của nguồn điện, không mắc trực tiếp hai chốt ampe kế vào hai cực của nguồn điện 5 Đọc và ghi kết quả đúng quy định BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN IV Vận dụng: 1mA = 0,001A 1A = 1000mA C3:Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây: 175 mA a) 0, 175 A = …… b) 0,38A = …… 380 mA 1,25 A c) 1250mA = ……… 0,28 A d) 280mA = ……… BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN IV Vận dụng: *C4: Có 4 ampe kế có... đo mỗi cường độ dòng điện sau đây: a) 15mA b) 0,15A c) 1,2A BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN IV Vận dụng: C5: Ampe kế trong sơ đồ nào ở hình 24. 4 được mắc đúng, vì sao? _ X K - + a) A+ + A_ + - - _ + A + K b) K X X c) Sai Sai Đúng Vì: Hình a, chốt (+) của ampe kế mắc vào phía cực dương(+) của nguồn điện, chốt (-) của ampe kế mắc vào phía cực âm(-) của nguồn điện Bài tập củng cố: Trong 3 sơ đồ mạch điện. .. tập củng cố: Trong 3 sơ đồ mạch điện sau, sơ đồ nào mắc đúng, sơ đồ nào mắc sai? Vì sao? a) + b) - + A - X + - - + A X Học thuộc nội dung ghi nhớ của bài Làm các bài tập từ 24. 1 đến 24. 14 SBT Đọc phần “có thể em chưa biết” Chuẩn bị trước bài: Hiệu điện thế Tiết học đến đây là hết Cám ơn quý thầy cô và các em học sinh! ... 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN III Đo cường độ dòng điện: * Sơ đồ mạch điện( H24.3/sgk): Hình 24.3 + K + A - Đ Ampe kế Thang đo Thang đo GHĐ ĐCNN 3A 0,1A 0,6A 0,02A III Đo cường độ dòng điện C2: Dòng điện. .. dụng dòng điện? Ứng dụng từng tác dụng đó? BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN I .Cường độ dòng điện: 1.Quan sát thí nghiệm: Biến trơ Nguồn điện 2.5 A Ampe kế Công tắc K Đèn BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG... phù hợp để đo cường độ dòng điện sau đây: a) 15mA b) 0,15A c) 1,2A BÀI 24: CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN IV Vận dụng: C5: Ampe kế sơ đồ hình 24.4 mắc đúng, sao? _ X K - + a) A+ + A_ + - - _ + A + K b)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 24 cường độ dòng điện vật lý 7 , Bài 24 cường độ dòng điện vật lý 7 , Bài 24 cường độ dòng điện vật lý 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay