Bài 4 đột biến gen sinh học 12

23 79 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:53

Create by Triệu Nguyễn Thay Gen ban đầu chưa bị đột biến ATGAAGTTT I ADN TAXTTXAAA II AUGAAGUUU mARN - Met – Lys – Phe … pôlipeptit A AT G AAAT T T TAX T T T AAA AU G AAAU U U T A T III TAX T XAAA mARN - Met – Lys – Phe … pôlipeptit Mất ATGA G TTT ADN IV Thêm vào A T G AA A G T T T TAX TT T X AAA AUGAGUUU AU G UAAG U U U - Met – Ser - Met – Kết thúc Create by Triệu Nguyễn - Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen, thường liên quan đến cặp Nu (đột biến điểm) số cặp Nu - Thể đột biến cá thể mang đột biến biểu kiểu hình Create by Triệu Nguyễn Create by Triệu Nguyễn Gen ban đầu chưa bị đột A biến TGAAGTTT I Thay ADN TAX T T XAAA II AUGAAGUUU mARN - Met – Lys – Phe … pôlipeptit A AT G AAAT T T TAX T T T AAA AU G AAAU U U T A T III TAX T XAAA mARN - Met – Lys – Phe … pôlipeptit Mất ATGA G TTT ADN IV Thêm vào A T G AA A G T T T TAX TT T X AAA AUGAGUUU AU G UAAG U U U - Met – Ser - Met – Kết thúc Create by Triệu Nguyễn - Thay cặp nuclêôtit - Thêm cặp nuclêôtit  mã di truyền bị đọc sai từ vị trí xảy ĐB  Thay đổi trình tự axit amin prôtêin  thay đổi chức prôtêin Create by Triệu Nguyễn Thay Gen ban đầu chưa bị đột biến AT GAAGTTT I II TAX T T XAAA TAX T T T AAA AUGAAGUUU AU G AAAU U U - Met – Lys – Phe … - Met – Lys – Phe … A T Mất T III AT G AAAT T T ATGA G TTT TAX T XAAA AUGAGUUU - Met – Ser IV ĐB dịch khung ĐB đồng nghĩa Thêm vào A A T GA A A G T T T TAX TT T XAAA ĐB vô nghĩa AU G UAAG U U U - Met – Kết thúc Create by Triệu Nguyễn - Do bazơnitơ dạng (hỗ biến) - Do tác nhân lí, hóa, sinh rối loạn trao đổi chất tế bào  Các tác nhân đột biến:  gây rối loạn quá trình tự của ADN  hoặc làm đứt ADN  hoặc nối đoạn bị đứt vào ADN ở vị trí mới Create by Triệu Nguyễn - Sự kết cặp không nhân đôi ADN Create by Triệu Nguyễn Ví dụ: A dạng (A*) kết cặp sai với X trình nhân đôi, tạo đột biến A - T  G - X Ađênin bình thường (A) Ađênin dạng (A*) Xytozin (X) Bazơnitơ dạng (hỗ biến) có vị trí liên kết hiđrô thay đổi  kết cặp không nhân đôi ADN Ađênin dạng (A*) Create by Triệu Nguyễn - Sự kết cặp không nhân đôi ADN - Tác động tác nhân gây đột biến VD: Hóa chất - brôm uraxin (5-BU) gây đột biến thay A - T G - X Create by Triệu Nguyễn  Sự phát sinh ĐBG phụ thuộc vào: + Loại tác nhân đột biến, cường độ, liều lượng tác nhân + Đặc điểm cấu trúc gen: • có gen với cấu trúc bền vững  bị đột biến • có gen dễ bị đột biến  sinh nhiều alen Create by Triệu Nguyễn - ĐB gen phát sinh  nhân lên truyền lại hệ sau + ĐB gen trội biểu thể ĐB + ĐB gen lặn biểu thể đồng hợp tử - Xảy giảm phân: Đột biến giao tử Di truyền qua sinh sản hữu tính - Xảy lần nguyên phân hợp tử: Đột biến tiền phôi - Xảy nguyên phân TB sinh dưỡng: Đột biến xôma Nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng, không DT qua sinh sản hữu tính Create by Triệu Nguyễn ĐB xôma Đột biến tiền phôi Hợp tử 2n Phôi Th u Nguyên phân tin h ảm i G Giao tử n Tế bào sinh dưỡng 2n â ph n ĐB o a i g tư ĐỘT BIẾN GIAO TỬ – ĐỘT BIẾN XÔMA – ĐỘT BIẾN TIỀN PHÔI Create by Triệu Nguyễn 1.Làm biến đổi cấu trúc protein: ▪ Biến đổi cấu trúc gen → biến đổi cấu trúc mARN → biến đổi cấu trúc protein tương ứng Hậu Đbg phụ thuộc vào dạng đbg: Create by Triệu Nguyễn 5 ATG AAG TTT ATG AGG TTT TAX TTX TTX AAA TAX T TX XX X AAA AUG AAG UUU AUG AGG UUU Liz Phe -Met -Liz- Met- Arg - Phe Gen ban đầu Thay cặp nucleotit Nếu cặp nucleotit bị thay phạm vi bộ ba  gây biến đổi axitamin Create by Triệu Nguyễn Mất cặp A -T Create by Triệu Nguyễn 5’ 6’ 7’ 8’ ATG AAG TTT ATG AGT TT TAX T T X AAA TAX TXA TXA AA AA AUG AAG UUU AUG AGU UU Liz- Phe -Met -Liz- Met- Xer - Gen ban đầu Mất cặp nucleotit Create by Triệu Nguyễn Thêm cặp T-A 12 123 10 ATG AAG TTT ATG TAA GTT T TAX TTX AAA TAX A ATT TT XAA XAA A A AUG AAG UUU AUG UAA GUU U Liz- Phe -Met -Liz- Met- Kết thúc Gen ban đầu Thêm cặp nucleotit * ĐBG làm biến đổi tính trạng thể: biểu thành biến đổi đột ngột, gián đoạn hoặc một số tính trạng nào đó, một hoặc một số ít cá thể quần thể Cụm hoa nhiều màu Bọ Create by Triệu Nguyễn Người nhiều ngón Bệnh già trước tuổi Hươu chân Vịt chân Ngựa bạch tạng Create by Triệu Nguyễn +Đa số đột biến gen thường có hại, gây rối loạn trình tổng hợp protein (đặc biệt gen qui định cấu trúc enzim) + Một số đột biến gen trung tính + Một số có lợi Create by Triệu Nguyễn ….GAG… Gen HbA ….XTX… Gen HbS ….GTG… ….XAX… mARN …GAG… mARN …GUG… Protein ….Glu… Protein ….Val… Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (Người có kiểu gen SS bị thiếu máu nặng, thường chết sớm.) Create by Triệu Nguyễn Vai trò ý nghĩa đột biến gen - Vai trò tiến hóa: Cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa - Vai trò chọn giống: Cung cấp nguyên liệu cho trình chọn giống Create by Triệu Nguyễn [...]... của các tác nhân gây đột biến VD: Hóa chất 5 - brôm uraxin (5-BU) gây đột biến thay thế A - T bằng G - X Create by Triệu Nguyễn  Sự phát sinh ĐBG phụ thuộc vào: + Loại tác nhân đột biến, cường độ, liều lượng của tác nhân + Đặc điểm cấu trúc của gen: • có gen với cấu trúc bền vững  ít bị đột biến • có gen dễ bị đột biến  sinh ra nhiều alen Create by Triệu Nguyễn - ĐB gen phát sinh  nhân lên và... sau + ĐB gen trội biểu hiện ngay ở thể ĐB + ĐB gen lặn chỉ biểu hiện ở thể đồng hợp tử - Xảy ra ở giảm phân: Đột biến giao tử Di truyền qua sinh sản hữu tính - Xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử: Đột biến tiền phôi - Xảy ra trong nguyên phân ở một TB sinh dưỡng: Đột biến xôma Nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng, không DT qua sinh sản hữu tính Create by Triệu Nguyễn ĐB xôma Đột biến tiền... Nguyễn Người nhiều ngón Bệnh già trước tuổi Hươu 6 chân Vịt con 4 chân Ngựa bạch tạng Create by Triệu Nguyễn 4 +Đa số đột biến gen thường có hại, vì gây rối loạn trong quá trình tổng hợp protein (đặc biệt ở các gen qui định cấu trúc các enzim) + Một số đột biến gen là trung tính + Một số ít có lợi Create by Triệu Nguyễn ….GAG… Gen HbA ….XTX… Gen HbS ….GTG… ….XAX… mARN …GAG… mARN …GUG… Protein ….Glu…... Phe Gen ban đầu Thay thế 1 cặp nucleotit Nếu 1 cặp nucleotit bị thay thế trong phạm vi 1 bộ ba  chỉ gây biến đổi 1 axitamin Create by Triệu Nguyễn Mất cặp A -T 1 2 3 4 5 6 Create by Triệu Nguyễn 7 8 9 1 2 3 4 5’ 6’ 7’ 8’ ATG AAG TTT ATG AGT TT TAX T T X AAA TAX TXA TXA AA AA AUG AAG UUU AUG AGU UU Liz- Phe -Met -Liz- Met- Xer - Gen ban đầu Mất 1 cặp nucleotit Create by Triệu Nguyễn Thêm cặp T-A 12. .. xôma Đột biến tiền phôi Hợp tử 2n Phôi Th u Nguyên phân tin h ảm i G Giao tử n Tế bào sinh dưỡng 2n â ph n ĐB o a i g tư ĐỘT BIẾN GIAO TỬ – ĐỘT BIẾN XÔMA – ĐỘT BIẾN TIỀN PHÔI Create by Triệu Nguyễn 1.Làm biến đổi cấu trúc protein: ▪ Biến đổi trong cấu trúc của gen → biến đổi trong cấu trúc của mARN → biến đổi trong cấu trúc của protein tương ứng 2 Hậu quả Đbg phụ thuộc vào dạng đbg:... AAG UUU AUG AGU UU Liz- Phe -Met -Liz- Met- Xer - Gen ban đầu Mất 1 cặp nucleotit Create by Triệu Nguyễn Thêm cặp T-A 12 3 4 5 6 7 8 9 123 4 5 6 7 8 9 10 ATG AAG TTT ATG TAA GTT T TAX TTX AAA TAX A ATT TT XAA XAA A A AUG AAG UUU AUG UAA GUU U Liz- Phe -Met -Liz- Met- Kết thúc Gen ban đầu Thêm 1 cặp nucleotit * 3 ĐBG làm biến đổi tính trạng cơ thể: biểu hiện thành 1 biến đổi đột ngột, gián... ….GAG… Gen HbA ….XTX… Gen HbS ….GTG… ….XAX… mARN …GAG… mARN …GUG… Protein ….Glu… Protein ….Val… Bệnh thiếu máu do hồng cầu hình liềm (Người có kiểu gen SS bị thiếu máu nặng, thường chết sớm.) Create by Triệu Nguyễn Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen - Vai trò tiến hóa: Cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa - Vai trò chọn giống: Cung cấp nguyên liệu cho quá trình chọn giống Create by Triệu Nguyễn ... UAAG U U U - Met – Ser - Met – Kết thúc Create by Triệu Nguyễn - Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen, thường liên quan đến cặp Nu (đột biến điểm) số cặp Nu - Thể đột biến cá thể mang đột biến biểu... bị đột biến • có gen dễ bị đột biến  sinh nhiều alen Create by Triệu Nguyễn - ĐB gen phát sinh  nhân lên truyền lại hệ sau + ĐB gen trội biểu thể ĐB + ĐB gen lặn biểu thể đồng hợp tử - Xảy... giảm phân: Đột biến giao tử Di truyền qua sinh sản hữu tính - Xảy lần nguyên phân hợp tử: Đột biến tiền phôi - Xảy nguyên phân TB sinh dưỡng: Đột biến xôma Nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4 đột biến gen sinh học 12 , Bài 4 đột biến gen sinh học 12 , Bài 4 đột biến gen sinh học 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay