Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới tại thái nguyên

106 157 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ THỊNH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI MỚI TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ THỊNH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI MỚI TẠI THÁI NGUYÊN Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 60 62 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRẦN MINH QUÂN THÁI NGUYÊN - 2015 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, công trình nghiên cứu khoa học trực tiếp thực hướng dẫn TS Trần Minh Quân Số liệu kết nghiên luận văn trung thực, chưa sử dụng luận văn nước Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thịnh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình thực đề tài hoàn thành luận văn, nhận quan tâm giúp đỡ Thầy, Cô giáo hướng dẫn, tổ chức cá nhân Nhân dịp xin trân thành bày tỏ biết ơn sâu sắc tới: Tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn TS Trần Minh Quân, người tận tình hướng dẫn, bảo, tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình thực đề tài trình hoàn thiện luận văn Xin chân thành cám ơn TS Phan Thị Vân có góp ý, tư vấn hỗ trợ suốt trình nghiên cứu đề tài Tôi xin trân thành cảm ơn quan tâm Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Phòng Đào tạo, Khoa nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ trình học tập Trân trọng cảm ơn Tỉnh Ủy Lai Châu, Ban dân tộc tỉnh Lai Châu quan đoàn thể tạo điều kiện cho hội học tập để nâng cao trình độ chuyên môn Cảm ơn em sinh viên K43 Khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hợp tác trình thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp Gia đình bạn bè, người hỗ trợ, giúp đỡ ủng hộ suốt trình thời gian học tập nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Hoàng Thị Thịnh Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG .vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích, yêu cầu đề tài 3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Tình hình sản xuất, tiêu thụ nghiên cứu ngô giới 1.2.1 Tình hình sản xuất ngô giới 1.2.2 Tình hình tiêu thụ ngô giới 1.2.3 Tình hình nghiên cứu ngô giới 11 1.3 Tình hình sản xuất, nghiên cứu tiêu thụ ngô Việt Nam 15 1.3.1 Tình hình sản xuất ngô Việt Nam 15 1.3.2 Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống ngô Việt Nam 19 1.4 Tình hình sản xuất ngô Thái Nguyên 24 Chƣơng 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Vật liệu nghiên cứu 28 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 28 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu 28 2.2.2 Thời gian nghiên cứu vụ 29 2.3 Nội dung nghiên cứu 29 2.4 Phương pháp nghiên cứu 29 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 29 2.4.2 Quy trình trồng trọt áp dụng thí nghiệm 30 2.4.3 Các tiêu phương pháp theo dõi 31 2.5 Xử lý số liệu 36 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển tổ hợp ngô lai thí nghiệm vụ thu Đông 2014 vụ Xuân 2015 tỉnh Thái Nguyên 37 3.1.1 Giai đoạn trỗ cờ, tung phấn 38 3.1.2 Giai đoạn phun râu 39 3.1.3 Giai đoạn chín sinh 40 3.2 Một số đặc điểm hình thái, sinh lý THL thí nghiệm vụ thu Đông 2014 vụ Xuân 2015 Thái Nguyên 41 3.2.1 Chiều cao 41 3.2.2 Chiều cao đóng bắp 42 3.2.3 Tỷ lệ chiều cao đóng bắp 43 3.2.4 Số 43 3.2.5 Chỉ số diện tích 45 3.2.6 Trạng thái cây, trạng thái bắp độ che kín bao bắp THL vụ thu Đông 2014 vụ Xuân 2015 Thái Nguyên 46 3.2.7 Trạng thái 46 3.2.8 Trạng thái bắp 47 3.2.9 Độ che kín bao bắp 48 3.3 Khả chống chịu THL thí nghiệm 48 3.3.1 Đặc điểm hình gốc số rễ chân kiềng THL thí nghiệm 48 3.3.2 Khả chống chịu sâu, bệnh 50 3.4 Các yếu tố cấu thành suất THL tham gia thí nghiệm vụ thu Đông 2014 vụ Xuân 2015 Thái Nguyên 53 3.4.1 Số bắp 54 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.4.2 Chiều dài bắp 55 3.4.3 Đường kính bắp 55 3.4.4 Số hàng hạt bắp 56 3.4.5 Số hạt hàng 56 3.4.6 Khối lượng 1000 hạt 57 3.4.7 Năng suất lý thuyết 58 3.4.8 Năng suất thực thu (tạ/ha) 59 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 Kết luận 60 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHẦN PHỤ LỤC 64 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CIMMYT : Trung tâm cải tạo giống ngô lúa mì giới CSDTL : Chỉ số diện tích CV : Hệ số biến động đ/c : Đối chứng G - CSL : Gieo đến chín sinh lý G - PR : Gieo đến phun râu G - TC : Gieo đến trỗ cờ G - TP : Gieo đến tung phấn KL : Khối lượng LSD : Sai khác nhỏ có ý nghĩa M1000 hạt : Khối lượng nghìn hạt NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu P : Xác xuất THL : Tổ hợp lai TP - PR : Tung phấn đến phun râu TPTD : Thụ phấn tự Ve : Thời kì nảy mầm Vt : Thời kì trỗ cờ Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình sản xuất ngô giới giai đoạn 2003-2013 Bảng 1.2 Tình hình sản xuất ngô số châu lục năm 2013 Bảng 1.3 Tình hình sản xuất ngô số nước năm 2013 Bảng 1.4 Dự báo cầu ngô giới đến năm 2020 10 Bảng 1.5 Tình sản xuất ngô Việt Nam giai đoạn 2003 - 2013 16 Bảng 1.6 Diện tích, suất sản lượng ngô vùng trồng ngô Việt Năm năm 2013 17 Bảng 1.7 Tình hình sản xuất ngô Thái Nguyên giai đoạn 2003-2013 25 Bảng 1.8: Cơ cấu giống ngô tỉnh Thái Nguyên năm 2014 26 Bảng 2.1 Các tổ hợp ngô lai tham gia thí nghiệm đối chứng 28 Bảng 3.1 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển tổ hợp lai tham gia thí nghiệm vụ thu thu Đông 2014 vụ Xuân 2015 Thái Nguyên 38 Bảng 3.2 Chiều cao chiều cao đóng bắp THL tham gia thí nghiệm vụ thu Đông năm 2014 vụ Xuân năm 2015 Thái Nguyên 42 Bảng 3.3 Số số diện tích Tổ hợp lai vụ thu Đông 2014 vụ Xuân năm 2015 Thái Nguyên 44 Bảng 3.4: Trạng thái cây, trạng thái bắp, độ bao che kín bắp tổ hợp lai thí nghiệm vụ thu Đông 2014 vụ Xuân 2015 Thái Nguyên 46 Bảng 3.5 Đường kính gốc số rễ chân kiềng THL thí nghiệm vụ thu Đông 2014 vụ Xuân 2015 Thái Nguyên 49 Bảng 3.6: Mức độ nhiễm sâu bệnh Tổ hợp lai vụ thu Đông 2014 vụ Xuân 2015 Thái Nguyên 50 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii Bảng 3.7 Các yếu tố cấu thành suất Tổ hợp lai vụ thu Đông 2014 Thái Nguyên 53 Bảng 3.8 Các yếu tố cấu thành suất THL vụ Xuân 2015 Thái Nguyên 54 Bảng 3.9: Năng suất lý thuyết suất thực thu Tổ hợp lai vụ thu Đông 2014 vụ Xuân năm 2015 Thái Nguyên 58 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 82 NăngsuấtLýthuyết BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE BOOK1 9/ 5/15 19:24 :PAGE VARIATE V003 NSLT LN SOURCE OF VARIATION SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3316.36 473.765 4.85 0.006 NL 1069.84 534.922 5.47 0.017 * RESIDUAL 14 1368.90 97.7788 * TOTAL (CORRECTED) 23 5755.10 250.222 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 9/ 5/15 19:24 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 DF NSLT 85.7607 98.6536 62.5182 105.843 89.1423 87.9798 92.5821 87.0880 SE(N= 3) 5.70902 5%LSD 14DF 17.3167 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS 8 NSLT 81.1123 87.6162 97.3593 SE(N= 8) 3.49605 5%LSD 14DF 10.6043 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 9/ 5/15 19:24 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE OBS NSLT GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | NO BASED ON BASED ON % | TOTAL SS RESID SS | | | 24 88.696 15.818 9.8883 11.1 0.0061 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | | | | | 0.0174 http://www.lrc.tnu.edu.vn 83 Phụ lục 4: Kết xử lý số liệu vụ Xuân năm 2015 Chiều cao BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCC FILE BOOK2 21/ 5/15 15:59 :PAGE VARIATE V003 CCC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 4021.57 574.510 2.52 0.067 NL 121.127 60.5637 0.27 0.773 * RESIDUAL 14 3193.31 228.093 * TOTAL (CORRECTED) 23 7336.01 318.957 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK2 21/ 5/15 15:59 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 CCC 217.067 249.900 227.867 226.100 218.800 225.333 251.767 243.767 SE(N= 3) 8.71958 5%LSD 14DF 26.4484 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS CCC 229.950 235.438 232.338 SE(N= 8) 5.33963 5%LSD 14DF 16.1963 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK2 21/ 5/15 15:59 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | CCC 24 232.57 17.859 15.103 6.5 0.0669 0.7733 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 84 Chiều cao đóng bắp BALANCED ANOVA FOR VARIATE CCĐB FILE BOOK2 21/ 5/15 15:54 :PAGE VARIATE V003 CCĐB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 4687.15 669.593 9.80 0.000 NL 26.4259 13.2129 0.19 0.827 * RESIDUAL 14 956.221 68.3015 * TOTAL (CORRECTED) 23 5669.80 246.513 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK2 21/ 5/15 15:54 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 CCĐB 79.6000 119.067 105.167 96.6000 92.1000 103.700 108.567 126.833 SE(N= 3) 4.77150 5%LSD 14DF 14.4730 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS CCĐB 102.500 104.938 104.425 SE(N= 8) 2.92193 5%LSD 14DF 8.86287 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK2 21/ 5/15 15:54 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | CCĐB 24 103.95 15.701 8.2645 8.0 0.0002 0.8275 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 85 Số BALANCED ANOVA FOR VARIATE SLTC FILE BOOK1 26/ 5/15 20:43 :PAGE VARIATE V003 SLTC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 23.6783 3.38262 13.27 0.000 NL 530832 265416 1.04 0.381 * RESIDUAL 14 3.56917 254940 * TOTAL (CORRECTED) 23 27.7783 1.20775 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 26/ 5/15 20:43 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 SLTC 17.4667 19.5667 20.2000 18.1333 18.0333 19.2000 19.0333 20.4333 SE(N= 3) 0.291514 5%LSD 14DF 0.884225 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SLTC 19.1375 18.8000 19.0875 SE(N= 8) 0.178515 5%LSD 14DF 0.541475 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 26/ 5/15 20:43 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SLTC 24 19.008 1.0990 0.50492 2.7 0.0000 0.3805 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 86 Chỉ số diện tích BALANCED ANOVA FOR VARIATE CSDTL FILE BOOK1 21/ 5/15 20: :PAGE VARIATE V003 CSDTL LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3.14820 449744 15.94 0.000 NL 638336E-01 319168E-01 1.13 0.352 * RESIDUAL 14 395022 282159E-01 * TOTAL (CORRECTED) 23 3.60706 156829 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 21/ 5/15 20: :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 CSDTL 3.57390 4.15122 4.15943 3.62506 3.28223 4.42822 4.10639 4.10061 SE(N= 3) 0.969809E-01 5%LSD 14DF 0.294165 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS CSDTL 3.85590 3.97165 3.95760 SE(N= 8) 0.593884E-01 5%LSD 14DF 0.180138 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 21/ 5/15 20: :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | CSDTL 24 3.9284 0.39602 0.16798 4.3 0.0000 0.3516 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 87 Số rễ chân kiềng BALANCED ANOVA FOR VARIATE SRCK FILE BOOK2 21/ 5/15 15:39 :PAGE VARIATE V003 SRCK LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 43.3396 6.19137 3.85 0.015 NL 4.86333 2.43167 1.51 0.254 * RESIDUAL 14 22.4967 1.60691 * TOTAL (CORRECTED) 23 70.6996 3.07390 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK2 21/ 5/15 15:39 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 SRCK 14.6000 14.4333 15.5667 12.2000 11.3000 14.9000 13.3000 13.9333 SE(N= 3) 0.731871 5%LSD 14DF 2.21993 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SRCK 13.3125 14.3875 13.6375 SE(N= 8) 0.448178 5%LSD 14DF 1.35942 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK2 21/ 5/15 15:39 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SRCK 24 13.779 1.7533 1.2676 9.2 0.0154 0.2536 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 88 Đường kính gốc BALANCED ANOVA FOR VARIATE ĐKG FILE BOOK1 26/ 5/15 0:13 :PAGE VARIATE V003 ĐKG LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 108796 155423E-01 2.46 0.072 NL 236083E-01 118042E-01 1.87 0.190 * RESIDUAL 14 885917E-01 632798E-02 * TOTAL (CORRECTED) 23 220996 960851E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 26/ 5/15 0:13 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 ĐKG 1.88000 1.79000 1.88333 1.93667 1.82333 1.99333 1.97667 1.85333 SE(N= 3) 0.459274E-01 5%LSD 14DF 0.139308 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS ĐKG 1.89750 1.85125 1.92750 SE(N= 8) 0.281247E-01 5%LSD 14DF 0.853083E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 26/ 5/15 0:13 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | ĐKG 24 1.8921 0.98023E-010.79549E-01 4.2 0.0721 0.1901 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 89 Đường kính bắp BALANCED ANOVA FOR VARIATE ĐKB FILE BOOK1 24/ 6/15 21:42 :PAGE VARIATE V003 ĐKB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 552600 789429E-01 4.29 0.010 NL 968083E-01 484042E-01 2.63 0.106 * RESIDUAL 14 257525 183947E-01 * TOTAL (CORRECTED) 23 906934 394319E-01 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 21:42 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 ĐKB 4.34667 4.66000 4.54667 4.87667 4.50000 4.75000 4.54333 4.64333 SE(N= 3) 0.783042E-01 5%LSD 14DF 0.237514 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS ĐKB 4.64750 4.65875 4.51875 SE(N= 8) 0.479514E-01 5%LSD 14DF 0.145447 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 21:42 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | ĐKB 24 4.6083 0.19857 0.13563 2.9 0.0100 0.1057 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 90 Số hàng bắp BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHTB FILE BOOK1 24/ 6/15 21:47 :PAGE VARIATE V003 SHTB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 28.8329 4.11899 10.17 0.000 NL 655834 327917 0.81 0.468 * RESIDUAL 14 5.67084 405060 * TOTAL (CORRECTED) 23 35.1596 1.52868 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 21:47 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 SHTB 12.4667 15.0667 14.4000 16.1000 13.0667 13.4000 14.2000 14.7333 SE(N= 3) 0.367451 5%LSD 14DF 1.11456 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SHTB 14.0750 14.4125 14.0500 SE(N= 8) 0.225017 5%LSD 14DF 0.682525 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 21:47 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SHTB 24 14.179 1.2364 0.63644 4.5 0.0002 0.4681 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 91 Số hạt hàng BALANCED ANOVA FOR VARIATE SHTH FILE BOOK1 24/ 6/15 21:56 :PAGE VARIATE V003 SHTH LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 64.6917 9.24166 5.28 0.004 NL 7.53583 3.76792 2.15 0.152 * RESIDUAL 14 24.4908 1.74934 * TOTAL (CORRECTED) 23 96.7183 4.20514 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 21:56 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 SHTH 35.8667 35.7000 35.3333 32.5667 34.1333 37.0667 35.0333 38.3667 SE(N= 3) 0.763620 5%LSD 14DF 2.31623 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SHTH 35.4125 36.2375 34.8750 SE(N= 8) 0.467620 5%LSD 14DF 1.41839 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 21:56 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SHTH 24 35.508 2.0506 1.3226 3.7 0.0042 0.1515 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 92 Số bắp BALANCED ANOVA FOR VARIATE SBTC FILE BOOK1 24/ 6/15 22:18 :PAGE VARIATE V003 SBTC LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 182999E-01 261427E-02 1.43 0.267 NL 230298E-02 115149E-02 0.63 0.551 * RESIDUAL 14 255263E-01 182331E-02 * TOTAL (CORRECTED) 23 461291E-01 200561E-02 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 22:18 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS SBTC 0.968750 1.00000 0.991738 1.00000 1.01075 0.979146 0.979167 1.06384 SE(N= 3) 0.246530E-01 5%LSD 14DF 0.747779E-01 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS SBTC 0.992566 0.991935 1.01302 SE(N= 8) 0.150968E-01 5%LSD 14DF 0.457919E-01 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 22:18 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | SBTC 24 0.99917 0.44784E-010.42700E-01 4.3 0.2674 0.5506 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 93 Khối lượng 1000 hạt BALANCED ANOVA FOR VARIATE KL 1000 FILE BOOK1 29/ 6/15 15:14 :PAGE VARIATE V003 KL 1000 LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 18344.0 2620.57 18.10 0.000 NL 219.006 109.503 0.76 0.491 * RESIDUAL 14 2026.80 144.771 * TOTAL (CORRECTED) 23 20589.8 895.210 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 29/ 6/15 15:14 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 KL 1000 289.388 325.454 319.538 325.889 298.174 376.912 363.174 323.230 SE(N= 3) 6.94673 5%LSD 14DF 21.0710 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS KL 1000 331.922 326.287 324.951 SE(N= 8) 4.25399 5%LSD 14DF 12.9033 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 29/ 6/15 15:14 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | KL 1000 24 327.72 29.920 12.032 3.7 0.0000 0.4912 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 94 Chiều dài bắp BALANCED ANOVA FOR VARIATE CDB FILE BOOK1 24/ 6/15 22:32 :PAGE VARIATE V003 CDB LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 26.1826 3.74037 13.92 0.000 NL 777258 388629 1.45 0.268 * RESIDUAL 14 3.76167 268691 * TOTAL (CORRECTED) 23 30.7215 1.33572 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 22:32 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 CDB 15.9200 17.3500 17.0933 16.0167 15.6133 18.8333 17.7867 17.7600 SE(N= 3) 0.299272 5%LSD 14DF 0.907758 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS CDB 16.9650 17.2962 16.8787 SE(N= 8) 0.183266 5%LSD 14DF 0.555886 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 22:32 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | CDB 24 17.047 1.1557 0.51835 3.0 0.0000 0.2683 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 Năng suất lý thuyết BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSLT FILE BOOK1 26/ 6/15 14:34 :PAGE VARIATE V003 NSLT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3890.59 555.799 9.23 0.000 NL 77.7055 38.8528 0.65 0.544 * RESIDUAL 14 843.228 60.2306 * TOTAL (CORRECTED) 23 4811.52 209.197 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 26/ 6/15 14:34 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 NSLT 71.7032 99.7384 91.5976 97.3405 76.6456 104.900 100.775 110.861 SE(N= 3) 4.48072 5%LSD 14DF 13.5910 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSLT 94.0179 96.4821 92.0853 SE(N= 8) 2.74387 5%LSD 14DF 8.32276 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 26/ 6/15 14:34 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSLT 24 94.195 14.464 7.7608 8.2 0.0003 0.5438 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 Năng suất thực thu BALANCED ANOVA FOR VARIATE NSTT FILE BOOK1 24/ 6/15 21:37 :PAGE VARIATE V003 NSTT LN SOURCE OF VARIATION DF SUMS OF MEAN F RATIO PROB ER SQUARES SQUARES LN ============================================================================= CT 3273.60 467.657 14.41 0.000 NL 1.90026 950129 0.03 0.972 * RESIDUAL 14 454.409 32.4578 * TOTAL (CORRECTED) 23 3729.90 162.170 TABLE OF MEANS FOR FACTORIAL EFFECTS FILE BOOK1 24/ 6/15 21:37 :PAGE MEANS FOR EFFECT CT CT NOS 3 3 3 3 NSTT 64.0493 84.1179 81.8984 70.1619 67.3326 85.5133 99.6732 92.0153 SE(N= 3) 3.28926 5%LSD 14DF 9.97707 MEANS FOR EFFECT NL NL NOS NSTT 80.9855 80.3329 80.4673 SE(N= 8) 2.01425 5%LSD 14DF 6.10968 ANALYSIS OF VARIANCE SUMMARY TABLE FILE BOOK1 24/ 6/15 21:37 :PAGE F-PROBABLIITY VALUES FOR EACH EFFECT IN THE MODEL SECTION - VARIATE GRAND MEAN STANDARD DEVIATION C OF V |CT (N= 24) SD/MEAN | | | NO BASED ON BASED ON % | | | OBS TOTAL SS RESID SS | | | NSTT 24 80.595 12.735 5.6972 7.1 0.0000 0.9717 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN |NL | http://www.lrc.tnu.edu.vn [...]... nghiệp phát triển trong đó ngô được xem là một trong những cây trồng chính góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định và nâng cao đời sống cho người dân Xuất phát từ những yêu cầu và cơ sớ thực tiễn nêu trên chúng tôi tiến hành đề tài: "Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới tại Thái Nguyên 2 Mục đích, yêu cầu của đề tài 2.1 Mục đích Đánh giá được khả năng sinh trưởng, phát triển, ... vụ xuân và vụ thu đông 2013 tại Tuyên Quang với 5 tổ hợp lai ngô mới chọn tạo và một giống đối chứng NK67 Kết quả cho thấy các tổ hợp lai có thời gian sinh trưởng 105 – 115 ngày, thuộc nhóm trung ngày Các tổ hợp lai đều có chiều cao cây, chiều cao đóng bắp và tỷ lệ đóng bắp tối ưu, số lá và chỉ số diện tích lá đạt khá, tổ hợp lai SSC10474 được đánh giá cao và cũng là tổ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu... triển, khả năng chống chịu của các tổ hợp tham gia thí nghiệm làm cơ sở để chọn được giống thích hợp cho vụ Đông và vụ Xuân tại Thái Nguyên cũng như các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc 2.2 Yêu cầu - Theo dõi và đánh các giai đoạn sinh trưởng, phát triển và các đặc điểm hình thái sinh lý, tính chống chịu của các tổ hợp ngô lai trong điều kiện vụ Đông năm 2014 và vụ Xuân năm 2015 tại Thái Nguyên. .. triển ngô ở Việt Nam Năm 1990 chúng ta mới bắt đầu trồng ngô lai với diện tích thử nghiệm 5 ha, năm 2006 diện tích ngô lai đã đạt 84%, đưa năng suất ngô từ 15,5 tạ/ha lên 37,3 tạ/ha Việt Nam được đánh giá là nước có tốc độ phát triển ngô rất nhanh chóng trong lịch sử ngô lai thế giới Đây là bước tiến vượt bậc so với một số nước trong vùng đã được CIMMYT đánh giá cao Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN... bộ kết luận về khả năng thích ứng của các tổ hợp lai Từ đó chọn được tổ hợp lai triển vọng để khảo nghiệm sản xuất 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Kết luận của đề tài là cơ sở quan trọng để chọn được các tổ hợp lai ưu tú Là cơ sở lựa chọn ra những giống thích hợp bổ sung vào cơ cấu giống ngô trong sản xuất vụ Đông và vụ Xuân tại Thái Nguyên cũng như tại khu vực miền... thế lai là hiện tượng tổ hợp lai có sức sống mạnh hơn bố mẹ, sinh trưởng và phát triển nhanh hơn, cho năng suất và phẩm chất cao hơn bố mẹ của chúng (Taktajan, 1977) [13] Qua quá trình nghiên cứu các nhà khoa học đều nhận thấy các dòng đều sinh trưởng, phát triển kém, năng suất thấp nhưng cặp lai giữa hai dòng không họ hàng lại sinh trưởng khỏe và năng suất cao Vì vậy, Jones đã nghiên cứu và phát triển. .. giống ngô lai năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với các vùng sinh thái Các giống ngô lai của Việt Nam có khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh bất thuận tốt hơn và giá thành rẻ hơn so với các giống được sản xuất bởi các công ty nước ngoài Tuy nhiên, các giống mới trước khi đưa ra sản xuất, cần được đánh giá đầy đủ, khách quan về khả năng thích nghi của từng giống với từng vùng sinh thái khác... quán canh tác lạc hậu và đưa nghề trồng ngô nước ta vươn lên hàng đầu trong hàng ngũ các nước tiên tiến trong khu vực 1.4 Tình hình sản xuất ngô tại Thái Nguyên Cùng với sự phát triển ngô trong cả nước, tỉnh Thái Nguyên trong những năm gần đây cũng rất quan tâm phát triển sản xuất ngô và đã thu được nhiều kết quả khả quan Nhờ có các thành tựu khoa học kỹ thuật mới, được nông dân ứng dụng mạnh mẽ vào... triển kỹ thuật mới để ngô lai có thể áp dụng được vào sản xuất Đầu năm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 13 1917, Jones đã đề xuất sử dụng hạt lai kép trong sản xuất, đây là một bước ngoặt quan trọng trong công cuộc cải tạo giống ngô tạo điều kiện cho cây ngô phát triển mạnh ở Mỹ và các nước có kỹ thuật trồng ngô tiên tiến Năm 1933, ngô lai ở vùng vành đai ngô ở Mỹ chỉ chưa... 14% quần thể của các dòng ưu tú, 39% tổ hợp lai của các dòng ưu tú và 17% quần thể hồi giao để tạo dòng Các giống ngô lai đơn có ưu thế lai cao nhất nhưng do quá trình sản xuất hạt giống cho năng suất thấp nên giá thành hạt giống lai đơn rất cao Vì vậy người ta tiến hành lai tạo các giống ngô lai 3, lai kép cho năng suất hạt giống cao mà giá thành lại rẻ, ưu thế lai cao (Nguyễn Thế Hùng, Phùng Quốc ... Xuất phát từ yêu cầu sớ thực tiễn nêu tiến hành đề tài: "Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển số tổ hợp ngô lai Thái Nguyên Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển, ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ THỊNH ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ HỢP NGÔ LAI MỚI TẠI THÁI NGUYÊN Ngành: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã số: 60 62 01... Bảng 1.8: Cơ cấu giống ngô tỉnh Thái Nguyên năm 2014 26 Bảng 2.1 Các tổ hợp ngô lai tham gia thí nghiệm đối chứng 28 Bảng 3.1 Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển tổ hợp lai tham gia thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới tại thái nguyên , Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới tại thái nguyên , Đánh giá khả sinh trưởng, phát triển một số tổ hợp ngô lai mới tại thái nguyên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay