Bài giảng thính lực đồ phần 1 cấu tạo tai

21 285 2
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 16:04

THÍNH LỰC ĐỒ-PHẦN CẤU TẠO TAI Nguồn: Martin F & Clark J CƠ CHẾ DẪN TRUYỀN CƠ CHẾ TIẾP NHẬN TAI GIỮA ĐO ĐUỜNG KHÍ TAI NGOÀI ĐO ĐƯỜNG XƯƠNG Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J Introduction to Audiology TAI TRONG ĐO ĐƯỜNG KHÍ ĐO ĐƯỜNG XƯƠNG Nguồn: Crandford J.-Basics of Audiology DẠNG ĐIẾC (tt) Tai Tai Tai Dây thần kinh ĐK Não ĐX Mất sức nghe Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J MỨC ĐỘ ĐIẾC (tt) PTA (dB) Ảnh Hưởng Máy Nghe Học giao tiếp giao tiếp -10 to 25(20) 25(20) to 40 40 to 60 60 to 90 Trên 90 Nhẹ Vừa Nặng Sâu Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J Có thể Cần thiết Cần thiết Cần thiết Có thể Cần thiết Cần thiết Cần thiết DẠNG ĐIẾC MỨC ĐỘ ĐIẾC  Điếc bẩm sinh, điếc mắc phải  Điếc dẫn truyền, điếc tiếp nhận, điếc hỗn hợp  Mức độ điếc:     Nhẹ (20/25-40) Vừa (40-60/70) Nặng (60/70-90) Sâu (trên 90) Độ I Độ II Độ III Độ IV Nguồn: TS Nguyễn, Hương.- Chuyên đề THUDTGT – Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM DẠNG ĐIẾC  Điếc dẫn truyền: ĐX lành, ĐK khiếm thính  ĐX: từ -10dB đến 20dB  ĐK: 20 dB  Điếc tiếp nhận: ĐX ĐK khiếm thính, khoảng cách ĐK ĐX (KCXK)  ĐK= ĐX + dB KCXK  Ví dụ: 65 dB= 65dB + dB  Điếc hỗn hợp: ĐX ĐK khiếm thính , KCXK 10 dB  ĐK= ĐX + >10 dB KCXK  70 dB= 45 dB + 25 dB Nguồn: TS Nguyễn, Hương.- Chuyên đề THUDTGT – Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM Nguồn: Martin F & Clark J Introduction to Audiology KÝ HIỆU sử dụng THÍNH LỰC ĐỒ  Đo đường khí  Không làm ù (unmasked)  Làm ù (masked)  Đo đường xương-Trên Xương Chũm  Không làm ù (unmasked)  Làm ù (masked)  Đo đường xương-Trên trán  Không làm ù (unmasked)  Làm ù (masked)  Đo tự (Soundfield) Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J Thính lực đồ người có sức nghe bình thường Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J Tan so (Hz) TLĐ Tần số (Hz) Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J Dạng điếc: Đường xương: Đường khí: _ TLĐ Dạng điếc: Đường xương: Đường khí: _ Tần số (Hz) Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J TLĐ Tần số (Hz) Điếc Đường xương: _ Đường khí: _ Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J TLĐ Tần số (Hz) Điếc Đường xương: _ Đường khí: _ Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J TLĐ Tần số (Hz) Điếc Đường xương: _ Đường khí: _ Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J TLĐ Điếc Đường xương: _ Đường khí: _ Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J Tan so (Hz) Tần số (Hz) Thính lực đồ người sức nghe tiếng ồn mãn tính Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J THÍNH LỰC LỜI CÁC NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM (Quả chuối) Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J Tần số (Hz) Thính lực đồ  Mục đích: ghi nhận mức độ nghe thấp (ngưỡng nghe)một người phản ứng với tín hiệu âm phòng đo  Tín hiệu: đơn âm, warble tone, lời nói  Ứng dụng: ? Nguồn: TS Nguyễn, Hương.- Chuyên đề THUDTGT – Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THÍNH LỰC ĐỒ  Đo sàng lọc đo chẩn đoán  Sàng lọc: bước 1, mục tiêu đơn giản, qui trình nhanh gọn, không thiết nhà thính học đo  Chẩn đoán: bước đo sàng lọc, qui trình chi tiết hơn, đòi hỏi thời gian, người có kiến thức kinh nghiệm định, đảm bảo cân tương đối khả sót trẻ “bệnh” khả chẩn đoán sai cho trẻ “lành” Nguồn: TS Nguyễn, Hương.- Chuyên đề THUDTGT – Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THÍNH LỰC ĐỒ (tt)  Đo khả nghe dựa hành vi (behavioral tests) đo dựa phản ứng khách quan (objective tests):  Phản xạ tự nhiên  Phản xạ có điều kiện  OAE Điện thân não (ABR)  Đo dựa theo độ tuổi khả người đo Nguồn: TS Nguyễn, Hương.- Chuyên đề THUDTGT – Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM [...]... Đường xương: _ Đường khí: _ Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J Tan so (Hz) Tần số (Hz) Thính lực đồ của một người mất sức nghe do tiếng ồn mãn tính Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J THÍNH LỰC LỜI CÁC NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM (Quả chuối) Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J Tần số (Hz) Thính lực đồ  Mục đích: ghi nhận mức độ nghe thấp nhất (ngưỡng nghe)một người có thể phản ứng với tín hiệu... lời nói  Ứng dụng: ? Nguồn: TS Nguyễn, Hương.- Chuyên đề THUDTGT – Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THÍNH LỰC ĐỒ  Đo sàng lọc và đo chẩn đoán  Sàng lọc: bước 1, mục tiêu đơn giản, qui trình nhanh gọn, không nhất thiết là nhà thính học đo  Chẩn đoán: bước tiếp theo của đo sàng lọc, qui trình chi tiết hơn, đòi hỏi thời gian, người có kiến thức và kinh nghiệm nhất... tương đối giữa khả năng sót trẻ “bệnh” và khả năng chẩn đoán sai cho trẻ “lành” Nguồn: TS Nguyễn, Hương.- Chuyên đề THUDTGT – Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương TPHCM MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THÍNH LỰC ĐỒ (tt)  Đo khả năng nghe dựa trên hành vi (behavioral tests) và đo dựa trên phản ứng khách quan (objective tests):  Phản xạ tự nhiên  Phản xạ có điều kiện  OAE hoặc Điện thân não (ABR)  Đo dựa...TLĐ 1 Tần số (Hz) Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J Dạng điếc: Đường xương: Đường khí: _ TLĐ 2 Dạng điếc: Đường xương: Đường khí: _ Tần số (Hz) Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J TLĐ 3 Tần ... (Hz) Thính lực đồ người sức nghe tiếng ồn mãn tính Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J THÍNH LỰC LỜI CÁC NGUYÊN ÂM VÀ PHỤ ÂM (Quả chuối) Nguồn: Hiệu chỉnh từ Martin F & Clark J Tần số (Hz) Thính. .. thính  ĐX: từ -10 dB đến 20dB  ĐK: 20 dB  Điếc tiếp nhận: ĐX ĐK khiếm thính, khoảng cách ĐK ĐX (KCXK)  ĐK= ĐX + dB KCXK  Ví dụ: 65 dB= 65dB + dB  Điếc hỗn hợp: ĐX ĐK khiếm thính , KCXK 10 ... TPHCM MỘT SỐ THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THÍNH LỰC ĐỒ  Đo sàng lọc đo chẩn đoán  Sàng lọc: bước 1, mục tiêu đơn giản, qui trình nhanh gọn, không thiết nhà thính học đo  Chẩn đoán: bước đo sàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thính lực đồ phần 1 cấu tạo tai, Bài giảng thính lực đồ phần 1 cấu tạo tai, Bài giảng thính lực đồ phần 1 cấu tạo tai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay