XSTK hay

4 190 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:53

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN Học kỳ II Năm học 2010 -2011 Học phần: Xác suất thống kê Thời gian làm bài: 60 phút (Dùng cho Hệ Cao đẳng Chính quy Khóa 8.) ĐỀ SỐ 01 Câu 1(3điểm) Có hộp phấn, hộp chứa 15 viên tốt viên xấu.Hộp chứa 10 viên tốt viên xấu.Hộp chứa 20 viên tốt 10 viên xấu.Chọn ngẫu nhiên hộp để từ chon viên phấn a) Tìm xác suất để viên chọn tốt b) Biết viên phấn chọn tốt Tìm xác suất để viên phấn nằm hộp Câu 2(3điểm) X đại lượng ngẫu nhiên liên tục X với hàm mật độ kx ( x − 3) x ∈ ( 0,2 ) f ( x) =  x ∉ ( 0,2 ) 0 a) Tìm số k viết hàm phân phối xác suất b) Tính kỳ vọng, phương sai, E ( X + ) , D ( X + ) c) Tính P ( 1,5 < X < ) Câu 3(4điểm) Điều tra suất lúa vụ chiêm xuân 2008 tỉnh, người ta điều tra suất số ruộng thuộc huyện tỉnh thu kết sau Năng suất(tạ/ha) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Số ruộng 13 11 15 10 12 a) Với độ tin cậy 95%, ước lượng suất lúa trung bình vụ chiêm xuân 2008 toàn tỉnh? Với độ xác ước lượng 0,2 cần điều tra thêm ruộng nữa? b) Với độ tin cậy 90% ước lượng tỷ lệ ruộng có suất từ 58 tạ/ha trở lên toàn tỉnh - Thí sinh không sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN Học kỳ II Năm học 2010 -2011 Học phần: Xác suất thống kê Thời gian làm bài: 60 phút (Dùng cho Hệ Cao đẳng Chính quy Khóa 8.) ĐỀ SỐ 02 Câu 1(3điểm) Lô hàng xuất có 100 kiện hàng có 60 kiện hàng xí nghiệp A 40 kiện hàng xí nghiệp B.Tỷ lệ phế phẩm xí nghiệp A B tương ứng 30% 10% Người ta lấy ngẫu nhiên kiện hàng đế kiểm tra a) Tìm xác suất để kiện hàng lấy phế phẩm b) Kiện hàng lấy phế phẩm.Tìm xác suất để xí nghiệp A Câu 2(3điểm) Một nhóm có 20 người gồm 12 nam nữ Chọn ngẫu nhiên người.Gọi X số nữ lấy a) Lập hàm phân phối xác suất b) Tính EX,DX,ModX c) Tính P ( ≤ X < 3) Câu 3(4điểm) Điều tra thu nhập hàng tháng 100 người dân thu bảng số liệu sau Thu nhập(triệu) Số người 0-1 1-2 10 2-3 20 3-4 35 4-5 20 5-10 10 a) Với độ tin cậy 95% ước lượng thu nhập trung bình hàng tháng.Với độ xác 0,15 hỏi có cần điều tra thêm hay không? b) Với độ tin cậy 99% ước lượng tỷ lệ người có thu nhập triệu tháng? - Thí sinh không sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN Học kỳ II Năm học 2010 -2011 Học phần: Xác suất thống kê Thời gian làm bài: 60 phút (Dùng cho Hệ Cao đẳng Chính quy Khóa 8.) ĐỀ SỐ 03 Câu 1(3điểm) Có hộp phấn, hộp chứa 15 viên tốt viên xấu.Hộp chứa 10 viên tốt viên xấu.Hộp chứa 20 viên tốt 10 viên xấu.Chọn ngẫu nhiên hộp để từ chon viên phấn a) Tìm xác suất để viên chọn tốt b) Biết viên phấn chọn tốt Tìm xác suất để viên phấn nằm hộp Câu 2(3điểm) Cho biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ 2kx ( − x ) x ∈ [ 0;4] f ( x) =  x ∉ [ 0;4] 0 a) Tìm k b) Tìm hàm phân phối xác suất tính P ( < X < ) c) Tìm kỳ vọng, phương sai X Câu 3(4điểm) Điều tra suất lúa vụ chiêm xuân 2008 tỉnh, người ta điều tra suất số ruộng thuộc huyện tỉnh thu kết sau Năng suất(tạ/ha) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Số ruộng 13 11 15 10 12 c) Với độ tin cậy 95%, ước lượng suất lúa trung bình vụ chiêm xuân 2008 toàn tỉnh? Với độ xác ước lượng 0,2 cần điều tra thêm ruộng nữa? d) Với độ tin cậy 90% ước lượng tỷ lệ ruộng có suất từ 58 tạ/ha trở lên toàn tỉnh - Thí sinh không sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN Học kỳ II Năm học 2010 -2011 Học phần: Xác suất thống kê Thời gian làm bài: 60 phút (Dùng cho Hệ Cao đẳng Chính quy Khóa 8.) ĐỀ SỐ 04 Câu 1(3điểm) Lô hàng xuất có 100 kiện hàng có 60 kiện hàng xí nghiệp A 40 kiện hàng xí nghiệp B.Tỷ lệ phế phẩm xí nghiệp A B tương ứng 30% 10% Người ta lấy ngẫu nhiên kiện hàng đế kiểm tra a) Tìm xác suất để kiện hàng lấy phế phẩm b) Kiện hàng lấy phế phẩm.Tìm xác suất để xí nghiệp A Câu 2(3điểm) X đại lượng ngẫu nhiên liên tục X với hàm mật độ kx ( x − 3) x ∈ ( 0,2 ) f ( x) =  x ∉ ( 0,2 ) 0 a) Tìm số k viết hàm phân phối xác suất b) Tính kỳ vọng, phương sai c) Tính P ( 1,5 < X < ) Câu 3(4điểm) Điều tra thu nhập hàng tháng 100 người dân thu bảng số liệu sau a) Thu nhập(triệu) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-10 Với độ Số người 10 20 35 20 10 tin cậy 95% ước lượng thu nhập trung bình hàng tháng.Với độ xác 0,15 hỏi có cần điều tra thêm hay không? b) Với độ tin cậy 99% ước lượng tỷ lệ người có thu nhập triệu tháng? - Thí sinh không sử dụng tài liệu - Cán coi thi không giải thích thêm ... độ tin cậy 95% ước lượng thu nhập trung bình hàng tháng.Với độ xác 0,15 hỏi có cần điều tra thêm hay không? b) Với độ tin cậy 99% ước lượng tỷ lệ người có thu nhập triệu tháng? - Thí sinh... 10 tin cậy 95% ước lượng thu nhập trung bình hàng tháng.Với độ xác 0,15 hỏi có cần điều tra thêm hay không? b) Với độ tin cậy 99% ước lượng tỷ lệ người có thu nhập triệu tháng? - Thí sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: XSTK hay , XSTK hay , XSTK hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay