PHONG THUY CHON HUONG XAY NHA

4 177 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:53

Phong thủy Chọn hướng xây nhà, Hướng tốt nhất: HƯỚNG NAM Do vị trí địa lý đặc thù khí hậu Việt Nam (nhiệt đới, nóng ẩm, gió mùa) dẫn đến hƣớng Ðông - Tây -Nam - Bắc hƣớng Nam (kế cận Nam nhƣ Ðông Nam, Tây Nam) hƣớng thuận lợi xây dựng nơi ăn chốn Nhà xây hƣớng Nam: buổi sáng tránh đƣợc ánh nắng chói (phía Ðông), buổi chiều không bị nắng chiếu "xiên khoai" gay gắt (phía Tây), vừa né đƣợc gió nóng từ phía Tây, lại không bị gió lạnh phƣơng Bắc Hƣớng Nam hƣớng gió chủ đạocủa hầu hết vùng lãnh thổ nƣớc ta, mà thông gió tự nhiên điều kiện tiên xây dựng công trình hợp với khí hậu Việt Nam Trăm ngƣời hầu không đầu gió Gió Nam chƣa nằm ngáy Ðấy lợi điểm tối ƣu hƣớng Nam cất nhà Mở cửa đón đựơc gió, đón điều kiện tốt cho sinh hoạt ngƣời Gần nhƣ tất hang động có ngƣời vùng Hòa Bình xƣa có cửa hang mở hƣớng Nam Các tòa thành cổ uy mở cổng tứ phía nhƣng cổng lúc cổng phía Nam (ví dụ cửa Ngọ Môn Huế có nghĩa cửa phía Nam, "Ngọ" làphƣơng Nam theo trục Tý - Ngọ la bàn thầy địa lý xƣa "cửa trƣa" nhƣ số sách dịch tên Ngọ Môn tiếng nƣớc hiểu sai) Nếu gặp hƣớng không tốt? Thực tế điều kiện đất đai đô thị khan chật hẹp nhƣ nay, dễ tìm miếng đất nhà Nam Vậy giải sao? Các kiến trúc sƣ, nhà xây dựng có học bản, trƣờng lớp đáng hoàng biết phép hóa giải Và với trợ giúp KHKT họ cải xấu thành tốt Xin nêu giải pháp cụ thể việc khắc phụchƣớng xấu Ngôi nhà hình1 Quận Gò Vấp (TPHCM) mở cửa chínhhƣớng Tây, thƣờng xuyên chịu nắng nóng ảnh hƣởng nhiều đến sức khỏe ngƣời gia đình Nhận định: Gió, không khí vào nhà phía sau qua sàn nƣớc nhỏ (gió lùa) không đủ thông thoáng Mặt trƣớc lại dùng mảng kính bít kín gây hiệu ứng tích nhiệt Trần thấp mái tôn sát trần làm cho không khí nhà nóng cảm giác tù túng Giải pháp khắc phục - biến đổi: Mở rộng diện tích giếng trời phía Nam gấp đến lần khoảng sàn nƣớc hữu Ðây phễu hút nhiệt thông gió tự nhiên cho toàn nhà Mặt tiền sửa khung kính cố định thành khung cửa xoay theo trục đứng để điều chỉnh đựơc tùy vào góc nghiêng mặt trời lấy thông thoáng gió lân cận Tây Nâng cao khoảng cách mái tôn trần (khoảng 1,5m) để tạo lớp đệm khí cách nhiệt (hình 2) Việc kích hoạt nguồn khí, cải tạo điều kiện vi khí hậu giúp giảm đáng kể lựơng nhiệt tích tụ nhà, thay đổi tích cực môi trƣờng sống đồng thời có thêm khoảng xanh thƣ giãn phía sau (hình 3) XEM XÉT PHƢƠNG VỊ, ĐỊA HÌNH ĐỂ ĐỊNH CÁT HUNG CHO CUỘC ĐẤT Trong phong thuỷ xem đất, điểm cốt yếu xem xét địa khí vị trí đất vận dụng địa khí nhƣ Có cấp độ ứng dụng phong thuỷ là: Tầm Long: Tìm chọn đất (xem địa hình, địa thế, địa mạo .) Tìm thêm tài liệu tại: http://chunguv.blogspot.com Ðiểm Huyệt: Tìm xác định vị trí trọng tâm đất Lập Hƣớng: đặt công trình lên huyệt điểm, xác định hƣớng trục theo phƣo'ng hƣớng tối ƣu * Vài điều kiêng kỵ địa mạo, địa hình đất xây dựng: Mặt trƣớc tƣơng đối thấp, mặt sau cao cát từơng(thuận lợi, tốt lành) điều phù hợp với yêu cầu thoát nƣớc đảm bảo tầm nhìn Mặt đất xây dựng công trình tốt nên phẳng tránh lồi lõm Tốt mảnh đất có hình dạng vuông vức, tránh mảnh đất tam giác cạnh góc nhọn Nếu mảnh đất hình thang mặt tiếp xúc với đƣờng giao thông nên hẹp phía sau rộng dần (nở hậu nơi địa khí ngƣng tụ tốt Ngƣợc lại địa khí dễ lƣu tán, gọi đất tƣớng Ðất thấp trũng, có nƣớc tù đọng tạo không khí ẩm ƣớt không tốt Cần khắc phục cách đổ đất tôn cao, sang tiêu thuỷ để cải tạo môi trƣờng ẩm ƣớt MINH ÐƢỜNG Trong khoa học phong thuỷ Minh Ðƣờng đƣợc xem nhƣ môi trƣờng cảnh quan phía trƣớc không gian cƣ trú cụ thể Từ không gian rộng (đô thị, xóm làng) đến không gian tƣơng đối hẹp nhƣ định cƣ nhà nhỏ, có Minh Ðƣờng Trong quan sát chọn lựa đất nông thôn, Minh Ðƣờng tốt nơi có địa hình phẳng, núi đồi (hoặc gò, bờ ruộng )bao bọc có nƣớc tụ phía trƣớc Ðối với đất đô thị, Minh Ðƣờng phải có tỷ lệ tƣơng đối định với kiến trúc công trình nhà cửa, đƣờng giao thông xung quanh XEM ĐỊA THẾ ĐỐI VỚI NHÀ ÐẤT TRONG HẺM Trong đô thị nhà mặt tiền có ƣu việc tiếp cận giao thông, thƣơng mại nhƣng đồng thời chịu ảnh hƣởng ô nhiễm cao Nhà đất hẻm chọn đƣợc địa thuận lợi có đƣợc môi trƣờng sống tốt mà triển khai sinh lợi Hẻm đô thị phần lớn khúc khiểu, xây dựng qua nhiều thời kỳ phức tạp, nhƣng có quy luật chọn lựa địa tốt: * Chiều rộng hẻm ổn định từ 5m trở lên tốt cho xe cộ lƣu thông khí Ði từ vào hay quan sát thấy đƣợc đa số nhà đất hẻm Nền hẻm nên cao so với đƣờng để tránh tù đọng nƣớc * Nhà đất không nên cuối vị trí hẻm cụt đâm thẳng vào luồng gió độc thổi thẳng dễ gây bệnh, đồng thời có hỏa hoạn thoát hẻm khó Tuy nhiên chiều dài hẻm cụt khoảng 40m lại tốt, đồng thời trục nhà không thẳng với trục hẻm không ảnh hƣởng xấu nhiều Nhà cuối hẻm khắc phục khí xấu cách trồng * Nếu có điều kiện, mua đất hẻm (hoặc đƣờng nội khoảng 5m) ta nên chọn vận động cƣ dân xung quanh làm khoảng quay xe cuối hẻm cụt Ðây hình tốt cho lô đất kề cận tất đầu hƣởng Minh Ðƣờng rộng rãi, thoáng đãng kết hợp làm khoảng xanh chỗ dạo chơi hẻm có chỗ nhà cao nhà thấp, nhƣng quan trọng phía trƣớc hai bên lân cận nhà đất ta chọn đừng tăm tối bị lấn át Không nên nhô nhiều ban công tầm nhìn hẻm hạn chế so với đƣờng lớn, đồng thời cần tăng diện tích sân có thể: sân trƣớc sân sau, sân hay sân thƣợng tốt cho nguồn khí lấy thêm đƣợc nhiều dƣơng quang ( ánh sáng lƣợng mặt trời ) vào nhà CHỌN ĐỊA THẾ : TẦM LONG TRONG ÐẤT ÐÔ THỊ Tìm thêm tài liệu tại: http://chunguv.blogspot.com Phép tầm long xem xét địa hình, địa mạo mà phải chọn địa cho thiên khí địa khí hoà hợp Trong đô thị núi sông nhiều nơi không có, công trình cũ chen kín, phân lô chật hẹp xem địa nhƣ thông thƣờng đƣợc phải xem công trình xây dựng cao thấp nhƣ núi non gò đồi, xem đƣờng nhƣ sông suối, quãng trống phía trƣớc Minh Ðƣờng, công trình đối diện án sơn lấy yếu tố để xét Các địa đắc dụng đất đô thị là: * Mặt trƣớc đất có khoảng cách trống thoáng đãng, đƣợc hƣớng gió mát (Nam, Ðông Nam, Tây Nam ) hay mặt sông hồ nƣớc (Chu Tƣớc ) tốt Nếu gặp trƣờng hợp đƣờng hẹp, hẽm nhỏ nhà cao che phía trƣớc xây dựng nên giữ lộ giới dƣới trệt, đồng thời lùi lầu cao, vừa đảm bảo tầm nhìn, thêm diện tích xanh ban công, vừa tăng khả lƣu thông sinh khí cho công trình * Mặt sau đất có (hoặc dự kiến) công trình xây dựng vƣơn lên che chở tốt Nếu hƣớng bất lợi, nắng chói gió lạnh (nhƣ hƣớng Tây, Tây Bắc, Ðông Bắc) cần hạn chế mở cửa nên dùng nhà cao làm chổ dựa (Huyền Vũ ) * Các tình huống: bên có công trình bên hẻm, hẻm bên hông nối từ phía sau vòng trƣớc, có đƣờng bao bọc cho nhóm lô đất(từ -9 lô ) địa thuận lợi nhiều mặt Ta để ý quy hoạch khu dân cƣ thƣờng không bố trí liên kế kéo dài mà phân nhóm ngắn theo đƣờng nội bộ, tạo cảnh quang giao thông trƣờng tốt ) * Nếu lô đất nằm đối diện liền kề miệng cống, dốc cầu nhà xởng, nhà kho gia chủ phải chấp nhận ồn ô nhiễm, giao thông phức tạp Nếu mua đất dùng làm nhà xƣởng, sản xuất lại thuận tiện Còn mua làm nhà phải có biện pháp khắc phục môi trƣờng HUYỆT Huyệt điểm ngƣng tụ lƣợng vỏ trái đất Khoa học Phong Thủy phân định dƣơng nguyệt (đối với nhà đất ) âm nguyệt (đối với mộ táng) Huyệt đất rộng hay hẹp tuỳ theo đất địa khí đó.Việc tìm hiểu (Ðiểm Nguyệt) tìm đất có án che phía trƣớc (gọi tiền án ) có Chẩm làm chổ dựa phía sau (gọi hậu Chẩm )bên trái có tay Long bên phải có tay Hổ tạo thành t Thanh Long- Hữu Bạch Hổ Tay Long tay Hổ cao núi, đồi thấp gò bờ ruộng, mô đất có hình dạng nhƣ hai vành cong (khuỳnh tay ngai) đƣợc lồng vào nhau, che chở tƣơng hổ cho nguyệt Tìm thêm tài liệu tại: http://chunguv.blogspot.com Theo Nhân tướng học Tìm thêm tài liệu tại: http://chunguv.blogspot.com ... phục cách đổ đất tôn cao, sang tiêu thuỷ để cải tạo môi trƣờng ẩm ƣớt MINH ÐƢỜNG Trong khoa học phong thuỷ Minh Ðƣờng đƣợc xem nhƣ môi trƣờng cảnh quan phía trƣớc không gian cƣ trú cụ thể Từ không... nhà phải có biện pháp khắc phục môi trƣờng HUYỆT Huyệt điểm ngƣng tụ lƣợng vỏ trái đất Khoa học Phong Thủy phân định dƣơng nguyệt (đối với nhà đất ) âm nguyệt (đối với mộ táng) Huyệt đất rộng... núi, đồi thấp gò bờ ruộng, mô đất có hình dạng nhƣ hai vành cong (khuỳnh tay ngai) đƣợc lồng vào nhau, che chở tƣơng hổ cho nguyệt Tìm thêm tài liệu tại: http://chunguv.blogspot.com Theo Nhân tướng
- Xem thêm -

Xem thêm: PHONG THUY CHON HUONG XAY NHA , PHONG THUY CHON HUONG XAY NHA , PHONG THUY CHON HUONG XAY NHA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay