ÔN tập THI HỌC KÌ 1 môn LÝ 9 năm HỌC 2015 2016

5 215 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:50

ĐỀ CƯƠNG THI HKI VẬT LÝ 9 I.Lí thuyết: CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC1.Định luật Ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây Công thức: I=UR Trong đó: I:Cường độ dòng điện (A), U:Hiệu điện thế (V) R:Điện trở (Ω) Ta có: 1A = 1000mA và 1mA = 103 AChú ý: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai dầu dây dẫn là đường thẳng đi qua gốc tọa độ (U = 0; I = 0) Với cùng một dây dẫn (cùng một điện trở) thì: U1R1=U1R1 2.Điện trở dây dẫn: Trị số R= UI không đổi với một dây dẫn được gọi là điện trở của dây dẫn đó. Đơn vị:Ω Ta có: 1MΩ = 103kΩ =106Ω 1kΩ=1000ΩChú ý: Điện trở của một dây dẫn là đại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn đó. Điện trở của dây dẫn chỉ phụ thuộc vào bản thân dây dẫn.3.Định luật ôm cho đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếpa.Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm:I=I1=I1=…=In Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần:U=U1+U2+…+Unb.Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp Điện trở tương đương (Rtđ) của một đoạn mạch là điện trở có thể thay thế cho các điện trở trong mạch,sao cho giá trị của hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch không thay đổi. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp bằng tổng các điện trở hợp thành:Rtđ=R1+R2+…+Rnc.Hệ quả:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp (cùng I) hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỷ lệ thuận với điện trở điện trở đóU1U2=R1R24.Định luật ôm cho đoạn mạch có các điện trở mắc song songa.Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song Cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các mạch rẽ: I=I1+I2+…+InHiệu điện thế hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ:U=U1=U2=…=Unb.Điện trở tương đương của đoạn mạch song song Nghịch đảo điện trở tương đương của đoạn mạch song song bằng tổng các nghịch đảo điện trở các đoạn mạch rẽ: =>Rtđ=R1R2R1+R2c.Hệ quả Mạch điện gồm hai điện trở mắc song thì: Rtđ=R1R2R1+R2 Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở (cùng U) tỷ lệ nghịch với điện trở đó:I1I2=R2R15.điện trở dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố của dây dẫnĐiện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài của dây, tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.Công thức tính điện trở của dây dẫn:R=ρlSTrong đó: l chiều dài dây (m) S tiết diện của dây (m2) ρ điện trở suất (Ωm) R điện trở (Ω).=>l=RSρ S=ρlRÝnghĩa của điện trở suất Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất liệu) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài là 1m và tiết diện là 1m2. Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt. Chú ý: Hai dây dẫn cùng chất liệu, cùng tiết diện:R1R2 =l1l2 Hai dây dẫn cùng chất liệu, cùng chiều dài:R1R2=S2S1 Hai dây dẫn cùng chất liệu:R1R2=L1.S2L2.S1 Công thức tính tiết diện của dây theo bán kính (R) và đường kính dây (d): S=r2.3,14=(d2)2.3,14 Đổi đơn vị: 1m = 100cm = 1000mm 1mm =101cm=103m1mm2=103cm2=106m26.biến trở–điện trở dùng trong kỹ thuậta.Biến trở Được dùng để thay đổi cường độ dòng điện trong mạch. Các loại biến trở được sử dụng là: biến trở con chạy, biến trở tay quay, biến trở than (chiết áp).Biến trở là điện trở có thể thay đổi trị số và dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạchb.Điện trở dùng trong kỹ thuật Điện trở dùng trong kỹ thuật thường có trị số rất lớn. Được chế tạo bằng lớp than hoặc lớp kim loại mỏng phủ ngoài một lớp cách điện Có hai cách ghi trị số điện trở dùng trong kỹ thuật là:+ Trị số được ghi trên điện trở.+ Trị số được thể hiện bằng các vòng màu sơn trên điện trở (4 vòng màu).7.Công suất điện:Công suất điện trong một đoạn mạch bằng tích hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện qua nó.Công thức: P = U.I=I2R=U2R=AtTrong đó: P công suất (W); U hiệu điện thế (V); I cường độ dòng điện (A) R điện trở (Ω)Đơn vị:Oát (W) 1MW=1000kW=1.000.000W 1W=103kW=106MWChú ý: Số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ khi nó hoạt động bình thường. Trên mỗi dụng cụ điện thường có ghi: giá trị hiệu điện thế định mức và công suất định mức.Ví dụ: Trên một bòng đèn có ghi 220V – 75W nghĩa là: bóng đèn sáng bình thường khi đựơc sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế 220V thì công suất điện qua bóng đèn là 75W.8.điện năng–công dòng điện Điện năng:Dòng điện có mang năng lượng vì nó có thể thực hiện công, cũng như có thể làm thay đổi nhiệt năng của một vật. Năng lượng dòng điện được gọi là điện năng. Sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác:Điện năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác:Cơ năng, quang năng, nhiệt năng,… Ví dụ: Bóng đèn dây tóc: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng. Đèn LED: điện năng biến đổi thành quang năng và nhiệt năng. Nồi cơn điện, bàn là: điện năng biến đổi thành nhiệt năng và quang năng. Quạt điện, máy bơn nước: điện năng biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng.Hiệu suất sử dụng điệnTỷ số giữa phần năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng và toàn bộ điện năng tiêu thụ được gọi là hiệu suất sử dụng điện năng.Công thức: H=AiAtp .100% Trong đó: Ai: năng lượng có ích được chuyển hóa từ điện năng. Atp: điện năng tiêu thụ.Công dòng điện (điện năng tiêu thụ): Công dòng điện sinh ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác tại đoạn mạch đó.Công thức: A=Qtỏa=P.t = U.I.t Trong đó: A: công dòng điện (J) P: công suất điện (W) t: thời gian (s) U: hiệu điện thế (V) I: cường độ dòng điện (A)Đo điện năng tiêu thụ Lượng điện năng được sử dụng được đo bằng công tơ điện. Mỗi số đếm trên công tơ điện cho biết lượng điện năng sử dụng là 1 kilôoat giờ (kW.h). 1 kW.h=3 600 000J ÔN TẬP KIỂM TRA 1TIẾT VẬT LÝ * Ôn từ chủ đề đến chủ đề 16 I LÝ THUYẾT : A- PHẦN ĐIỆN : Nhận xét mối quan hệ cường độ dòng điện I dây dẫn với hiệu điện U đặt vào hai đầu dây dẫn Từ cho biết đồ thị biểu diễn phụ thuộc I vào U có đặc điểm gì? Điện trở vật dẫn gì? Viết công thức, nêu tên đơn vị đại lượng công thức Nêu cách xác định điện trở R công suất điện dây dẫn vôn kế ampe kế? Vẽ sơ đồ mạch điện Phát biểu định luật Ôm? Viết công thức, nêu tên đơn vị đại lượng công thức Nêu phụ thuộc điện trở dây dẫn vào yếu tố phụ thuộc nó? Viết công thức tính điện trở thể mối quan hệ nêu đơn vị đo đại lượng công thức? Biến trở gì?Công dụng biến trở - Biến trở ghi (20 - 2A), giải thích ý nghĩa số ghi biến trở Vẽ sơ đồ mạch điện có biến trở chạy Trên bóng đèn có ghi (220V – 45W) Điều đó có ý nghĩa gì? Vì nói dòng điện mang lượng? Số đếm của công tơ điện cho ta biết điều gì? Công dòng điện sản đoạn mạch gì? Viết công thức tính công dòng điện? Nêu tên đơn vị đo đại lượng công thức? 10 Công suất điện là gì? Ghi công thức tính công suất này 11 Phát biểu định luật Joule - Lenx , viết hệ thức của định luật, nêu tên và đơn vị các đại lượng hệ thức 12 Tại những dụng cụ được đốt nóng bằng điện đều có điện trở suất lớn? 13 Để sử dụng an toàn tiết kiệm điện năng, theo em cần làm những việc gì? 14 Các tập dạng chứng minh sách tập sách tài liệu B- PHẦN TỪ : 15 Các vật liệu từ gì?Từ trường tồn nơi đâu? Nêu cách nhận biết từ trường 16.Mỗi nam châm có từ cực ? Kể tên chúng Khi để tự , nam châm luon chi theo hướng địa lý ?Khi để từ cực gần , chúng tương tác với ? 17 Phát biểu quy tắc nắm tay phải cho biết quy tắc dung để làm ? 18 Hãy nêu đặc điểm từ trường ống dây có dòng điện chạy qua- Vẽ hình 19.Trình bày thí nghiệm chứng tỏ dòng điện có tác dụng từ 20.Nêu cách nhận biết từ trường ? Lực nam châm tác dụng lên kim nam châm có tên gọi lực gì? II BÀI TẬP : A- PHẦN ĐIỆN Câu Một bếp điện loại 220 V - 1200W sử dụng với hiệu điện 220 V Mỗi ngày người ta dùng bếp đun sôi lít nước có nhiệt độ ban đầu 30 0C Hiệu suất trình đun 75 % a) Tính thời gian đun sôi nước, biết nhiệt dung riêng nước 4200 J/(kg.K) b) Trong 30 ngày phải trả tiền điện cho việc đun sôi này? Cho giá tiền điện 2000 đồng/ kwh Câu : Giữa hai điểm A,B mạch điện hiệu điện không đổi 12 V mắc nối tiếp hai điện trở R1 = 20 Ω R2 Cường độ dòng điện qua đoạn mạch 0,4 A a) Tính điện trở R2 b) Tính công suất tiêu thụ điện trở c) Thay điện R1 bằng một bóng đèn (6 V – 2,4 W) đèn sáng nào? Vì sao? Bỏ qua phụ thuộc điện trở dây tóc đèn vào nhiệt độ Câu 3.Trên biến trở chạy có ghi (60 Ω - 3A) a) Biến trở ? Biến trở có công dụng ? Giải thích số ghi biến trở b) Biến trở làm dây hợp kim nicrom có điện trở suất 1,1 10 −6 Ωm có chiều dài 20m Hãy tính tiết diện đường kính tiết diện dây dẫn làm biến trở Ω Ω Câu Cho mạch điện AB gồm hai điện trở R1 = 20 R2= 30 mắc song song với Biết hiệu điện đoạn mạch AB 18 V không đổi a Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB b Tính công suất điện : đoạn mạch AB điện trở R2 c.Tìm công R2 sinh 40 d Mắc thêm Ro nối tiếp với đoạn mạch song song cho hiệu điện Ro gấp hai lần hiệu điện đoạn mạch song song Tìm Ro công suất mạch lúc Câu Một dây dẫn nhôm có khối lượng 2kg có tiết diện 1mm2 Biết khối lượng riêng dây nhôm 2700kg/m3 điện trở suất nhôm 2,8.10-8 Ωm a) Tính chiều dài dây dẫn b) Tính điện trở dây dẫn Câu Một đoạn mạch gồm hai dây dẫn mắc nối tiếp với Một dây dẫn nhôm dài 3,4m có tiết diện 0,28.10-7m2 dây lại đồng dài 2m có tiết diện 0,2.10-7m2 Biết điện trở suất nhôm 2,8.10 -8 1,7.10 -8 Ω.m Ω.m , đồng Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch sau khoảng thời gian dây tỏa nhiệt lượng nhiều nhiều lần? R2 R3 Câu 7: R1 Cho mạch điện hình vẽ, biết R1=8 Ω, R2 = 12 Ω, R3=6 Ω, hiệu điện không đổi U = 24V a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch b) Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở hiệu điện hai đầu điện trở c) Nếu thay R2 điện trở RX cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch lúc tăng 1,2 lần so với cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch lúc đầu Tính điện trở RX Câu Cho đoạn mạch điện AB hình vẽ R2 R1 R3 Ω Ω Ω Biết :R1=2 , R2=4 , R3 = Hiệu điện đầu đoạn mạch AB không thay đổi a/ Tính điện trở tương đương đoạn mạch b/ Để công suất đoạn mạch giảm lần người ta thay R2nếu điện R4? Câu :Theo thiết kế, nhà máy điện Xayaburi (Lào) hoàn tấttrở cóR4 thể Tính phát điện ngày đêm 30 triệu kWh gấp lần điện cung cấp từ nhà máy điện Don Sahong (Lào) Để phục vụ cho hoạt động nhà máy điện này, cần có lượng nước lớn hồ chứa, ngăn đập thủy điện Lượng dân cư lưu vực sông MêKông chịu ảnh hưởng đập thủy điện lên đến vài chục triệu người Em tính xem công suất phát điện nhà máy điện Xayaburi Don Sahong (theo đơn vị megaoát – MW) bao nhiêu? Câu 10 :Cho biết đèn LED 18W có độ sáng tương đương với đèn compact 35W Đèn LED 18W nhãn hiệu Điện Quang có giá 350 000 đồng tuổi thọ 20 000 giờ; đèn compact 35W có nhãn hiệu Điện Quang có giá 125 000 đồng tuổi thọ 10 000 Giá tiền kWh điện 1800 đồng Tính chi phí cho việc sử dụng loại đèn 20 000 B- PHẦN TỪ : Hãy vẽ chiều đường sức từ xác định cực từ N-S ống dây (hay cực âm- dương nguồn điện ) A B M N + A B M N + - D C B A + A B M N + A B M N + - ... tiếp với Một dây dẫn nhôm dài 3,4m có tiết diện 0,28 .10 -7 m2 dây lại đồng dài 2m có tiết diện 0,2 .10 -7 m2 Biết điện trở suất nhôm 2,8 .10 -8 1, 7 .10 -8 Ω.m Ω.m , đồng Cho dòng điện chạy qua đoạn mạch... 3.Trên biến trở chạy có ghi (60 Ω - 3A) a) Biến trở ? Biến trở có công dụng ? Giải thích số ghi biến trở b) Biến trở làm dây hợp kim nicrom có điện trở suất 1, 1 10 −6 Ωm có chiều dài 20m Hãy tính... điện trở R1 = 20 R2= 30 mắc song song với Biết hiệu điện đoạn mạch AB 18 V không đổi a Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB b Tính công suất điện : đoạn mạch AB điện trở R2 c.Tìm công R2 sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN tập THI HỌC KÌ 1 môn LÝ 9 năm HỌC 2015 2016, ÔN tập THI HỌC KÌ 1 môn LÝ 9 năm HỌC 2015 2016, ÔN tập THI HỌC KÌ 1 môn LÝ 9 năm HỌC 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay