Khoá luận tốt nghiệp ngihên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nữ trường THPT lạng giang 2 bắc giang

62 169 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2016, 15:25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHAM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT TÒNG THỊ BÌNH NGHIÊN CỨU BÀI TẬP PHÁT TRIỀN SỨC MẠNH TỐC Độ CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ TRƯỜNG THPT LANG GIANG - BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HÀ NỘI - 2016 TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHAM HÀ NỘI KHOA GIÁO DỤC THẺ CHẤT TÒNG THỊ BÌNH NGHIÊN CỨU BÀI TẬP PHÁT TRIỀN SỨC MẠNH TỐC Độ CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NỮ TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG - BẮC GIANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sư Phạm Giáo Dục Thể Chất Hướng Dẩn Khoa Học ThS TRẦN VĂN TIÊN HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Tòng Thị Bình Sinh viên: k38A - Khoa Giáo Duc Thể Chất Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu khoa học Những vấn đề chứng đưa bàn luận vấn đề mang tính cấp thiết với thực tế điều kiện khách quan trường THPT Lạng Giang - Bắc Giang Đe tài không trùng kết nghiên cứu với đề tài trước Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng khoa học Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Tòng Thị Bình DANH MỤC TÊN VIẾT TẮT CLB ĐC Câu lạc Đối chứng GDTC Giáo dục thể chất HLV Huấn luyện viên LVĐ Lượng vận động m NĐC Milimet Nhóm đối chứng NTN NXB Nhóm thực nghiệm Nhà xuất s SMTĐ Giây Sức mạnh tốc độ TDTT Thể dục thể thao THPT Trung học phổ thông TN Thực nghiệm TT Thứ tự VĐV XPC Vận động viên Xuất phát cao ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu 1.1 Quan điểm Đảng nhà nước công tác Giáo dục Tthể Chất trường học 1.2 Đặc điểm môn Bóng đá 1.3 Thực trạng phong trào tập luyện Thể dục Thể thao trường trung học phố thông Lạng Giang - Bắc Giang 10 MỤC LỤC 1.4 Cơ sở lỉ luận lựa chọn tập phát triển Sức mạnh tốc độ: 12 CHƯƠNG NHIỆM vụ, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN cứu 14 2.1 NHIỆM VỤ NGHIÊN cứu 14 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cúư 14 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 14 2.2.2 Phương pháp vẩn .14 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 15 2.2.4 Phương pháp thực nghiệm sư phạm .15 2.2.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm 15 2.2.6 Phương pháp toán học thống kê 16 2.3 TỔ CHỨC NGHIÊN cứu .17 2.3.1 Thời gian nghiên cứu 17 2.3.2 Đối tượng nghiên cứu 18 2.3.3 Địa điêm nghiên cứu .18 CHƯƠNG 19_KẾT QUẢ NGHIÊN cứu .19 3.1 Xác định tập kiểm tra xây dựng tiêu chuẩn đánh giá Sức mạnh tốc độ cho đội tuyển trường trung học phổ thông Lạng Giang - Bắc Giang 19 3.1.1 Lựa chọn test kiểm tra Sức mạnh tốc độ cho đối tượng nghiên cứu 20 3.1.2 Đánh giá thực trạng sử dụng tập sức mạnh tốc độ đội tuyển bóng đá nữ trường trung học phổ thông Lạng Giang - Bắc Giang 19 3.1.3 Đánh giá thực trạng tổ chất Sức mạnh tốc độ đội tuyển Bóng đả nữ trường trung học phổ thông Lạng Giang - Bắc Giang 28 3.2 Lựa chọn, ứng dụng tập phát triển Sức mạnh tốc độ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang Bắc Giang 29 3.2.1 Lựa chọn tập phát triển Sức mạnh tốc độ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường trung học phố thông Lạng Giang Bắc Giang 29 3.2.2 Đánh giá đổi tượng nghiên cứu trước thực nghiệm 36 3.2.3 Tổ chức thực nghiệm .37 3.2.4 Đảnh giá kết sau thực nghiệm 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 Kết luận .44 Kiến nghị 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHỤ LỤC DANH MỤC BIỂU BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 1.1 Thực trạng đội ngũ giáo viên Thể dục trường THPT 11 Lạng Giang - Bắc Giang 11 r Bảng 1.2 Thực trạng sở vật chât phục vụ cho giảng dạy học tập môn GDTC .12 Bảng 3.1 Kết quan sát việc sử dụng tập kiểm tra SMTĐ cho VĐV CLB Bóng đá khu vực Lạng Giang - Bắc Giang (n =30) 21 Bảng 3.2 Kết vấn lựa chọn test kiểm tra, đánh giá thực trạng SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT 26 Lạng Giang - Bắc Giang (n=30) 26 Bảng 3.3 thang điểm SMTĐ đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang - Bắc Giang 27 Bảng 3.4 Tiêu chuẩn đánh giá SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang - Bắc Giang 28 Bảng 3.5 Kết kiểm ưa SMTĐ đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang - Bắc Giang (n = 24) 28 Bảng 3.6 Thực ưạng SMTĐ đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang - Bắc Giang (n = 24) 29 Bảng 3.7 Kết vấn lựa chọn tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang - Bắc Giang (n=30) 31 Bảng 3.8 Kết vấn mức độ ưu tiên sử dụng số buổi tập để phát triển SMTĐ ưong tuần (n = 30) 35 Bảng 3.9 Kết vấn mức độ ưu tiên thời gian cho buổi tập phát triển SMTĐ ưên tập (n = 30) 36 Bảng 3.10 Kết so sánh SMTĐ hai nhóm thực nghiệm đối chứng trước thực nghiệm 37 Bảng 3.11 Xây dựng kế hoạch tập luyện tuần cho nhóm thực nghiệm 39 Bảng 3.12 Bảng so sánh tình trạng SMTĐ nhóm thực nghiệm đối chứng sau thực nghiệm 40 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ thể thành tích bật cao gối chỗ nhóm trước sau thực nghiệm 41 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ thể thành tích chạy tốc độ Om XPC nhóm trước sau thực nghiệm 42 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ thể thành tích sút bóng xa nhóm trước sau thực nghiệm 43 ĐẶT VẤN ĐỀ Thể dục thể thao (TDTT) phận thiếu văn hóa dân tộc với văn minh nhân loại Ngay từ đời TDTT mang đày đủ tính lịch sử, tính kế thừa, tính giai cấp, tính dân tộc Vì mà thông qua TDTT ta đánh giá đuợc phát triển quốc gia, dân tộc Mặt khác TDTT tạo mối quan hệ giao luu thắt chặt tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc gia, dân tộc giới không phân biệt trình độ phát triển cao hay thấp, chế độ trị xã hội Luyện tập TDTT có ý nghĩa đặc biệt việc giữ gìn, củng cố tăng cường sức khỏe Đồng thời TDTT có tác dụng rèn luyện phát triển người cách toàn diện mặt thể chất tỉnh thần, mang lại cho người sức khỏe tốt, đạt hiệu cao học tập, lao động, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Ngày với lớn mạnh nhiều ngành khoa học nước, đặc biệt phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật, ngành TDTT nước ta có nhiều tiền đề phát triển Thực tế chứng minh năm gần phong trào TDTT ngày nâng cao Thành tích thể thao đỉnh cao ngày nhiều Vận động viên (VĐV) chiếm lĩnh, kỉ lục Quốc gia bị phá vỡ, phong trào TDTT quần chúng ngày nhiều người tham gia tích cực Nhận thức vai trò tầm quan trọng TDTT sức khỏe nhân dân, với vận mệnh đất nước chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định “TDTT công cách mạng”, tức Người đặt TDTT ngang hàng với công tác khác, công tác trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác văn hóa, giáo dục Công tác TDTT có nhiệm vụ “Nghiên cứu phương pháp thực hành thể dục toàn quốc” nhằm “Tăng bổ sức khỏe quốc dân cải tạo nòi giống Việt Nam” Người nói “Mỗi dân tộc yếu ớt làm cho nước yếu ớt phần, người dân khỏe mạnh làm cho nước mạnh khỏe” Vì ngành TDTT cần quan tâm nhiều đến GDTC trường học, phong trào thể thao quần chúng thể thao thành tích cao xứng đáng với tư tưởng Hồ Chí Minh “Hỡi đồng bào nước, giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống việc cần sức khỏe thành công” Ngày TDTT giúp người nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, cân đối tầm vóc thể, phòng ngừa bệnh tật, góp phần giáo dục phẩm chất nhân cách, đáp ứng nhu cầu học tập mà giúp tăng cường tình đoàn kết dân tộc đào tạo mối quan hệ hữu nghị hòa họp nước ta với nước khu vực giới Từ ngày đất nước đổi hội nhập đến nay, có nhiều môn thể thao phát triển sâu rộng, mạnh mẽ, có môn “Bóng đá” Bóng đá môn thể thao “Vua” tính lôi hấp dẫn bất ngờ Nên thu hút đông đảo quần chúng tham gia tập luyện thi đấu Là môn thể thao quốc tế hóa phổ biến rộng khắp giới người yêu thích, say mê Ngoài việc nâng cao sức khỏe cho người, TDTT nói chung Bóng đá nói riêng giáo dục người phẩm chất đạo đức như: tính kiên trì, lòng dũng cảm góp phần phát triển người cách toàn diện Xây dựng người xã hội chủ nghĩa Trong trình hội nhập phát triển Việt Nam có nhiều dịp so tài với Bóng đá nước phát triển khu vực giới qua trận giao lưu, vòng loại World cup, vòng loại châu á, đặc biệt AFF Cup SeaGames Chúng ta đạt thành tựu đáng khích lệ huy chương bạc SeaGames 19, 21, huy chương đồng SeaGames 20, huy chương bạc Tiger cup 98 đặt biệt thành công rực rỡ chức vô địch AFF cup 2008 Hiện nay, kỹ thuật, chiến thuật Bóng đá đạt đến đính cao Vài năm gàn quan tâm Đảng Nhà nước Bóng đá Việt Nam 40 Băng 3.11 Xây dựng kế hoạch tập luyện tuần cho nhóm thực nghiệm TT Tuần Số tiết Tên tập Bật cao gối chỗ 30s (lần) Chạy 30m XPC (s) vào cầu môn (6x2,1) (s) Sút bóng xa (m) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3.2.4 Đánh giá kết sau thực nghiệm Kết thúc thực nghiệm, để làm rõ hiệu tập chương trình thực nghiệm thực hiện, đề tài tiến hành kiểm tra đối tượng nghiên cứu, qua kết thực bảng sau: Bảng 3.12 Bảng so sánh tình trạng SMTĐ nhóm thực + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Thi sút bóng vào cầu môn (6x2,1) (phút) Trò choi nhảy cừu (lần) + Kiểm tra kết thúc Dần bóng tốc độ 30m sút bóng Kiểm tra ban đầu Dẩn bóng luồn cọc qua vật cản (s) Chạy tốc độ 60m (s) Di chuyến ngang (lần) 41 nghiệm đối chứng sau thực nghiệm Test Bật cao gối chỗ Chạy Om XPC (s) 30s (lần) KỈhóm Chỉ số \ X Thực Đối Thực nghiệm chứng nghiệm 24,08 20,17 s2 1,117 ỗ 1,057 Ttfnh 9,075 Đối 0,057 0,006 10,36 Đối Thực chứng nghiệm 4,617 4,933 23,08 chứng 18,83 1,390 1,179 7,506 2,074 Tbảng p Sút bóng xa (m) [...]... NGHIÊN cứu 3.1 Đánh giá thực trạng phát triển SMTĐ của đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang 3.1.1 Đánh giá thực trạng sử dụng bài tập Sức mạnh tốc độ của đội tuyển Bóng đá nữ trường trung học phổ thông Lạng Giang 2 - Bắc Giang Thông qua tìm hiểu, trao đổi vói giáo viên của đội tuyển bóng đá nữ và qua quan sát các buổi tập của đội tuyển trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang về công... nguyên cứu - Bảo vệ khóa luận trước hội đồng khoa học 2. 3 .2 Đối tượng nghiên cứu - Các bài tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang - 24 học sinh đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang 2. 3.3 Địa điểm nghiên cứu - Trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Xuân Hòa - Phúc Yên - Vĩnh Phúc 20 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN cứu. .. đá nữ trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu bài tập phát triển sức mạnh tắc độ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang2 - Bắc Giang Muc đích đề tài: Mục đích đề tài là nghiên cứu các bài tập nhằm phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang Từ đó tạo điều kiện cho các em tập luyện và thi đấu đạt hiệu quả cao... nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển bóng đá nữ rất càn thiết và quan trọng 3.1 .2 Xác định bài tập kiểm tra và xây dựng tiêu chuẩn đánh giá Sức mạnh tốc độ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường trung học phổ thông Lạng Giang 2 Bắc Giang 3.1 .2. 1 Lựa chọn bài tập kiểm tra Sức mạnh tốc độ cho đối tượng nghiên cứu Trước khi bước vào nghiên cứu, cần có hệ thống phương tiện kiểm tra, đánh giá... với tốc độ hồi phục của các chức năng thực vật Căn cứ vào diễn biến hưng phấn thì quãng nghỉ cần phải đầy đủ 14 CHƯƠNG 2 NHIỆM VỤ, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN cứu 2. 1 NHIỆM VỤ NGHIÊN cứu - Nhiệm vụ 1: Đánh giá thực trạng phát triển SMTĐ của đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang - Nhiệm vụ 2: ứng dụng và đánh giá bài tập đã lựa chọn nhằm phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường. .. nghiên cứu một số bài tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang Nếu bài tập chúng tôi đưa ra đúng thì thể lực cũng như SMTĐ của đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang sẽ được nâng cao và tăng hiệu quả thành tích thi đấu 5 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN cứu 1.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác Giáo dục Thể chất trường học GDTC cho học... cầu môn (6x2,1) (lần) - Bật xa tại chỗ (m) - Sút bóng liên tục 10 quả bằng 2 chân có đà 5m vào càu môn (s) Qua quan sát các buổi tập SMTĐ, chúng tôi nhận thấy bài tập thường được các giáo viên sử dụng để phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang còn đơn giản, sơ sài, thiếu tính hệ thống Thực trạng thành tích của trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang những... trong 6 tháng từ 23 /10 /20 15 đến 23 /03 /20 16 Nội dung thực nghiệm các bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang Trong quá trình nghiên cứu tôi sử dụng phương pháp thực nghiệm sư phạm so sánh giữa hai nhóm thực nghiệm và đối chứng 2. 2.5 Phương pháp kiểm tra sư phạm Đề tài sử dụng phương pháp này để kiểm tra thành tích, trình độ của Đội tuyển bằng các test... dụng để phát triển SMTĐ phần lớn đã được sử dụng ừong nhiều năm qua Trong đó, có một số bài tập không còn phù hợp với xu hướng phát triển của bóng đá hiện đại Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, cần phải có những thay đổi trong quá trình huấn luyện để thành tích Bóng đá trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang nói chung cũng như thành tích của đội tuyển bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang nói... với đối tượng nghiên cứu, nhằm làm rõ mức độ thay đổi sức mạnh của đối tượng nghiên cứu Bảng 3.3 thang điểm SMTĐ của đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang 2 - Bắc Giang TT Test Thang điểm 1 Bật cao gối tại 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 25 22 20 17 15 12 10 8 6 4 4,4 4,6 4,7 4,81 4,86 5 5,05 5,10 5,15 5 ,20 25 23 14 chỗ 30s (lần) 2 Chạy 3 Om XPC (s) 3 Sút bóng xa 5 quả (m) 20 18 16 12 10 9 8 Thông qua bảng ... thông Lạng Giang - Bắc Giang 28 3 .2 Lựa chọn, ứng dụng tập phát triển Sức mạnh tốc độ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang Bắc Giang 29 3 .2. 1 Lựa chọn tập phát triển Sức mạnh tốc. .. trạng phát triển SMTĐ đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang - Bắc Giang - Nhiệm vụ 2: ứng dụng đánh giá tập lựa chọn nhằm phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang - Bắc. .. tiến hành nghiên cứu số tập phát triển SMTĐ cho đội tuyển Bóng đá trường THPT Lạng Giang - Bắc Giang Nếu tập đưa thể lực SMTĐ đội tuyển Bóng đá nữ trường THPT Lạng Giang - Bắc Giang nâng cao tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Khoá luận tốt nghiệp ngihên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nữ trường THPT lạng giang 2 bắc giang , Khoá luận tốt nghiệp ngihên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nữ trường THPT lạng giang 2 bắc giang , Khoá luận tốt nghiệp ngihên cứu bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng đá nữ trường THPT lạng giang 2 bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay